На доц д-р Димитър Диманов ДимитровДата22.07.2016
Размер65.4 Kb.
Авторска справка за научните приноси на трудовете
на доц. д-р Димитър Диманов Димитров

Институт по тютюна и тютюневите изделия, ССАНаучни трудове по вид
Научни публикации, общ брой-77

Научни публикации, до хабилитиране–25

Научни публикации след хабилитиране –52, включително 5 бр. ръководства


 • В научни списания и форуми в чужбина-15

 • Научни публикации в български научни списания-32

 • В сборници от научни форуми с международно участие-19

 • В сборници от национални научни форуми-5

Авторски дял в научните трудове
Самостоятелни-13

Водещ автор-47

Втори автор-17

Трети и следващ автор-8

От 72 научни публикации- 24 са на латиница и 48 на кирилица
Цитирания
Броят на цитиранията е 52, от които 20 в чужбина, 17 в дисертации („доктор” и „д.с.н.”) и 15 в български издания.

Научни приноси на трудовете

Оригинални научни приноси


 1. По методите на класическата селекция за екотип „Джебел басма”вкусово-

ароматичен тип, са създадени три нови сорта ориенталски тютюн защитени с патенти от Патентно Ведомство на Република България: сорт Джебел басма 1(Сертификат № 10 795;сорт Джебел басма 2 (Сертификат № 10 797) и сорт Басма 13(Сертификат № 10835).

Сорт Джебел басма 1 е приет от ИАСАС за стандарт при изпитване на тютюните от екотип „Джебел басма”(29, 44, 50, 63, 64, 65).


2. Чрез метода на индивидуален отбор от местни популации са възстановени два стари сорта тютюн типични /хас/ басми: сорт Мюмюново семе и сорт Секирка(28, 42, 50).


 1. За пръв път е използвана УВ светлина в опити по соматична

хибридизация при висши растения. До този момент този физичен агент е използван при микробиална хибридизация(1, 10, 15).


 1. Чрез сливане на мезофилни протопласти от Nicotiana alata и N. tabacum

(л.Виржиния 89) за пръв път в България са получени соматични хибридни продукти, които встъпват в митозис и дават начало на колонии(1, 4, 8, 9, 15).


 1. Разработена е система за прехвърляне на устойчивост към много опасната

вирусна болест доматена бронзовост(TSWV) от диви видове тютюни( N. species) върху Nicotiana tabacum чрез соматична хибридизация(8, 15, 19).


 1. Установена е естествена устойчивост на вида N. alata към 200 mg/l

стрептомицин, което служи като селективен маркер в опити по соматична хибридизация(1, 6, 11).


 1. Оригинален принос е разработената от нас е унифицирана система за

бърза регенерация на растения от мезофилни протопласти при N. alata и N. tabacum(л. Виржиния 89). Модифицирана е методиката за култивиране на протопласти, с която се избягва преминаването през продължителна калусна фаза. По този начин периодът за регенериране се намалява до 1,5-2 месеца(1, 2).


 1. Чрез облъчване на протопласти от двата вида (N. alata , N. tabacum)с

gama-лъчи(Co 60) е подбрана оптималната доза при която протопластите са живи, но губят способност за делене. По този начин се създава възможност за селекция на соматичните хибриди и особено значимото-получаване на асиметрични хибриди и цибриди(1, 5, 7).


 1. Определена е оптималната концентрация от йодацетат, инхибираща

ресинтеза на клетъчната стена и дейността на цитоплазмата, като се запазва структурната и функционална цялост на ядрото при изолирани протопласти. Това е необходимо за ранна селекция на хибридни продукти и проучване поведението на клетъчните органели в протопластите(1,7).


 1. Модифицирана от нас е цитологичната методика за анализ на

протопластни култури, чрез която се запазва целостта на протопластите и слетите продукти, позволяващо точното им охарактеризиране-началния момент и типа на делене на родителските протопласти. Интерес представлява факта, че докато при N. alata преобладава типичен митозис, при N. tabacum(V. 89) се наблюдава делене, чрез пъпкуване. Този феномен може да служи като допълнителен маркер за селекция на хибридни клетки.(1, 3).


 1. Създадени са унифицирани условия за микроразмножение in vitro.

Доказано е предимството на среда В (разработена от нас) пред традиционно използваната среда MS за микроразмножение при сортове тютюн, картофи, домати, хризантема и лоза. (12, 24, 25, 56, 58).
12. Доказано е положителното влияние на течни хранителни среди спрямо

твърдите при размножаване на тютюн, картофи, домати и хризантема, in vitro(16, 24, 56, 57).

13. Създадени са унифицирани условия за индукция на ембриогенетичен

калус от зрели зародиши и регенерация на растения при пшеница и ориз. Най-подходяща за регенериране на растения от калусна тъкан е среда с 2 mg/ l БАП.

Установени са подходящи условия за поддържане на регенеративен калус за продължителен период, което е важна предпоставка за получаване на сомаклонални варианти за практическата селекция. (13, 20).
14. Чрез хистологичен анализ е доказан вторично индуциран ембриогенез в

калусна култура от зрели зародиши и регенерация на растения при ориз. Установени са всички стадии: глобула, сърце, торпедо, и цял ембриоид с пъпка и корен, както и васкуларна тъкан, типична за нормалния процес на ембриогенез. Това позволява регенерацията да протече без да е необходима допълнителна стимулация за пролиферация и ризогенез(18).


Научни приноси
15. Създаден е високо ефективен , бърз и удобен метод за соматична

хибридизация, чрез електросливане на мезофилни протопласти при картофи, който може да бъде приложен в селекционната програма на тази култура(14).


16. Разработена е ефективна система in vitro растение –калус-растение при

домати. Потвърждава се силната зависимост на морфогенеза от генотипа и е установена генноспецифична устойчивост към фузариум (12, 55).


17. Установено е, че паралелно с генетичните процеси, които протичат в отделните сомаклонални потомства се наблюдават известни отклонения в някои признаци, отразени главно чрез вариансите и вариационните коефициенти, вероятно тези изменения се дължат на сомаклонално вариране, което предоставя възможност за продължаване на селекционния процес за формиране на отделни линии(26).
18. Определени са моделите на наследяване участващи в детерминацията на

признаците и в зависимост от естеството на генните ефекти и добре изразеното генетично вариране са посочени методите, позволяващи ефективна селекционна работа при тютюна(26, 36, 45).


20. Направена е цялостна оценка на наличния генетичен фонд при сортови групи Виржиния и Бърлей. Създаден е богат генетичен материал образци от едролистни тютюни-предпоставка за селекция на нови, отговарящи на пазарните изисквания сортове(49, 51, 52, 53, 54).
21. Проучен е и е доказан значим хетерозисен ефект при важни за тютюните от сортова група Бърлей признаци със стопанско значение(30,31,66).
22. При наследяване на съдържанието на никотин при хибридни комбинации тютюн Бърлей не се установява еднопосочност в моделите и коефициента наследяемост(32).
23. Установено е, че хетерозисът, трансгресията и високият коефициент на наследяемост на основни биологични признаци при тютюн Виржиния се явяват надежден способ за увеличаване на стопанските показатели и ефективен отбор в ранни генерации. (35,62, 67).
24. Изследвани са български и интродуцирани генотипи тютюн Бърлей по отношение стопанските качества и нормата на реакция. Доказано е, че интродуцираните сортове са с висока норма на реакция по отношение качеството на продукцията(52, 53).
25. Химиметрично е доказано, че цветът на сухия тютюн и ароматът на тютюневия дим при ориенталски тютюн(екотип „Джебел басма) е генетично детерминиран. Цветът е в зависимост от генотипно-специфичното съдържание на компонентите на полифенолния комплекс, а ароматът на тютюневия дим-от генотипно-специфичното съдържание на валериановите киселини в тютюна(38, 40, 43).
26. Чрез съвременни химични методи от ориенталски тютюн са изолирани биологичноактивни съединения с важно медицинско предназначение, което е от изключително значение за алтернативно използване на тютюна(43,69).

.

27. Установени са степента на реакция на генотипа (сорта) спрямо средата наотглеждане при развитието на стопанските и технологични признаци при различни екотипове ориенталски тютюн(34, 47, 59, 68).
Научно-приложни приноси
28. Създаден е ценен генетичен материал за селекцията при тютюн от

сортова група Басми с необходимите стопански и технологични качества, позволяващ изпълнението на различни селекционни програми(37, 49, 48, 50, 68).


29. Създадена е технология за отглеждане на ориенталски тютюн за

различните екотипове от сортова група „Басми”, предоставена на земеделските производители-Свидетелство №0003/21.06.2011 на Селскостопанска Академия за Технология „Отглеждане на ориенталски тютюн в България”(41, 73, 74, 76, 77).


30. Създадена е технология за отглеждане на едролистни тютюни-Виржиния и Бърлей предоставена на земеделските производители-Свидетелство №0004/21.06.2011 на Селскостопанска Академия за Технология „Отглеждане на едролистни тютюни в България”(75, 76, 77).
31. Възстановените сортове Мюмюново семе и Секирка, отговарящи на

търговските изисквания по своите технологични, химични и пушателни показатели са внедрени в производството през 2001 г.(28, 37).


32. Получени по in vitro метода „сомаклонално вариране” сомаклонални

линии тютюн са включени в конвенционалния селекционен процес за обновяване на сортовата структура при ориенталски тютюн(26, 36).


33. От направената комплексна оценка на биологичните и стопански качества на пет сорта ориенталски тютюн от екотип Крумовград при агроекологичните условия на район Неврокоп, може да се прогнозира, че проучените сортове могат да бъдат отглеждани в други сходни по почвено-климатичната си характеристика региони.(34).
34. Направена е почвено-метеорологична характеристика и е определена нормата на реакция на линии ориенталски тютюн в два различни тютюневи ареала. Потвърждава се общобиологичния принцип, че подходящите агроекологични условия са необходима предпоставка за пълноценното разкриване на потенциалните възможности на генотипите(59).


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница