На инвестиционно предложение за: „Извършване на дейност по разтоварване на дизелово гориво в имот №07079. 662. 9520, Промишлена зона “Юг”Дата05.01.2017
Размер172.43 Kb.
Информация съгласно Приложение №2, част Б от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

на инвестиционно предложение за:

„Извършване на дейност по разтоварване на дизелово гориво в имот №07079.662.9520, Промишлена зона “Юг”, гр. Бургас”Необходимостта от изготвянето на настоящата информация е изискана от РИОСВ-Бургас чрез писмо с изх. №5752 от 20.09.2013 г., съгласно което и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, посл. изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г. инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитените зони: ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012 г.), и ЗЗ “Мандра-Пода” код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.).

1. Информация за контакт с Възложителя

„АЛСИ” ЕООД, с ЕИК:102860416

Пълен пощенски адрес:община Бургас, област Бургас, гр. Бургас, к-с „Лазур” бл.159

Управител: Васил Иванов Вълчев

2. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите

Възложителят възнамерява да реализира дейност по разтоварване на дизелово гориво в количество до 3000 т на едно от двете корабни места на „Бургаски корабостроителници” – южен кей, Пристанище „Европа”, намиращо се в имот № 07079.662.9520, Промишлена зона “Юг”, гр. Бургас.

За тази дейност е разработен Технически проект, като част от обект „Разтоварище за втечнен газ пропан-бутан и дизелово гориво“. Другият подобект „Резервоари за втечнен газ пропан-бутан“ е изграден и функционира.

В 1-та част на проекта, разтоварването се предвижда да става директно от танкера в автоцистерни. За целта обекта ще се оборудва с автоналивна естакада с 3 бр. наливни устройства.

А при реализирането на 2-та част на проекта се предвижда изграждане на 2 бр. резервоари за дизелово гориво с обем 5000 м³ всеки. Това позволява приемане и съхранение на 7400 т дизелово гориво.

Към 1-та част на проекта са включени следните основни подобекти и технологични възли, ситуирани в основни зони:

 • Зона на кея – осъществява се разтоварване на дизелово гориво на 1 корабно място;

 • Зона за връзка с автотранспорт – изграждане на технологични тръбопроводи с необходимите арматури и измервателен възел;

 • Зона за автоналивна естакада – осигуряване на тръбопроводна обвръзка и съоръжения за товарене на автоцистерни с 3 бр. наливни устройства за долно пълнене на дизелово гориво;

 • Обслужваща зона - изграждане на необходимите пътни връзки за вход и изход на автоцистерните и противопожарната техника на площадката.

 • Ограда с портал – като част от общата.

Към 2-та част на проекта са включени следните основни подобекти и технологични възли, ситуирани в основни зони:

 • Зона за връзка с технологичните тръбопроводи с необходимите арматури и измервателен възел на изход на дизелово гориво от помпата към резервоарния парк към автоестакадата, положени на ниска естакада заедно с тръбопроводите за пропан-бутан, които са изградени;

 • Пътни връзки за технологичното обслужване и противопожарната техника на площадката;

 • Ограда с портал;

 • Помпено-компресорно - помпата за дизелово гориво за товарене на автоцистерни ще се ситуира заедно с компресора за пропан-бутан (съществуващ на площадката);

 • Обслужваща сграда – предвиден е фургон, в който ще се ситуират ел. разпределително табло за захранване на помпата, дистанционното управление на

ел. арматури, контрола, измерването и техн. процеси, както и автоматизираната система за отчетност на лицата АСОЛ и интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол на предаване на данни към Агенция Митници ИКУНК в съответствие с Наредба 3.

За санитарно-битови нужди на работещите ще се използва съществуващата сграда, ситуирана в непосредствено близост до обекта.

Във всички технологични възли - технологична естакада, автоестакада, помпено копресорно, зона на кея освен дизелово гориво има и пропан бутан, който е взриво и пожароопасен и с въздуха образува взривоопасни смеси.

Основните технологичните решения, свързани с реализирането на Техническия проект на подобект: „Резервоари за дизелово гориво“ са:

 • На основание на дебитите на разтоварващите помпи на съответните танкери са определени размерите на технологичните тръбопроводни колектори, подаващи дизелово гориво към резервоарите с капацитет 360 м³/h. Количеството на подавания продукт може да бъде 120 м³/h, 240 м³/h или 360 м³/h, в зависимост от броя на включените помпи на танкера;

 • Технологичните тръбопроводи ще се полагат надземно на ниска естакада заедно с положените тръбопроводи за пропан-бутан, като само в участъка на пътната настилка преминават подземно в канали;

 • Обемът на резервоарния парк 10 000 м³ позволява съхранение на 7400 т дизелово гориво, което е вместимостта на два танкера;

 • Резервоарите са ситуирани в съответствие с изискванията на Наредба № Ιз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар при спазване на изискванията за отстояния на същата наредба;

 • Предвидена е сигнализация преди достигане на горно ниво във всеки от резервоарите и затваряне на потока от танкера автоматично при достигане на горно ниво на резервоара;

 • За товарене на автоцистерните ще се използва помпа с дебит 100 m3/h;

 • Предвидена е блокировка на помпата при достигане на долно ниво продукта в резервоара;

 • Технологичните обвръзки, КИП и системите за управление и контрол са съобразно изискванията на нормативните документи и добрата практика;

 • Всички технологични съоръжения, тръбопроводи и арматури са съобразени със специфичните условия и изисквания на средата – дизелово гориво.

Чрез избраните проектни решения, заложени в Технологичния проект за обекта ще се постигне:

 • свеждане до възможния минимум загуби на продукт;

 • свеждане до възможния минимум опасността от аварии и пожари;

 • гарантиране безопасност и хигиена на труда на работещите.

Основното технологично оборудване включва:

- резервоари за дизелово гориво:

Тип вертикален с твърд покрив

Обем 5 000 м3

Диаметър 22 800 мм

Височина 12 500 мм

Работна среда дизелово гориво

Работна температура околна среда

Работно налягане хидростатично


 • помпа за дизелово гориво:

Тип центробежна

Дебит 100 м3/ч

Напор 55 м.т.ст.

Ел. двигател ЕЕхd II BT4

Мощност на двигателя 22 kW

Обороти/мин. 2 900

Работна среда дизелово гориво

Работна температура околна среда

С проекта за подобект: „Резервоари за втечнен газ пропан-бутан“ като част от обект „Разтоварище за втечнен газ пропан-бутан и дизелово гориво“ са проектирани и монтирани в източната част на пристана: съоръжения за разтоварване на пропан бутан от танкери, тръбопроводни колектори, естакада с три товарни острова за зареждане на автоцистерни и пречиствателно съоръжение за замърсени с въглеводороди води.

Освен резервоарният парк за дизелово гориво, помпа, технологични тръбопроводни обвръзки се предвижда и преобвръзване на района на автоестакадата.Предвижда се подаване на дизелово гориво от танкера с корабните помпи да става в резервоарите и от там в последствие да се пълнят автоцистерните на 3-те наливни устройства на автоестакадата.

Района на автоестакадата се свързва с новопреоектираните технологични съоръжения с технологична естакада, обща за тръбопроводите на дизеловото гориво и пропан-бутан към и от съответните складови стопанства. Подаването става след подвързване на танкера към разтоварващото брегово устройство.

Дизеловото гориво от танкера трябва да се подава към 1 от 2-та резервоара. Възможно е и едновременно подаване към 2-та резервоара, т.к. всеки от тях затваря автоматично постъпващия поток при достигане на горно ниво.

Първоначално се отварят съответните арматури по пътя на дизеловото гориво от танкера до резервоарите. Включва се корабната помпа за подаване на дизелово гориво към резервоарите.

Постъпващото на обекта дизелово гориво се измерва с масов разходомер, монтиран в началния участък на колектора до танкера.

След разтоварването на предвиденото количество се затварят арматурите на тръбопроводите.

При пълнене на автоцистерните с дизелово гориво се извършват следните технологични операции:

 • автоцистерните застават на 1 от 3-те места на наливни устройства на автоестакадата, заземява се и се зашлангова към съответните колектори;

 • за всяко място на автоналивната естакада са предвидени монитори за контрол на заземяване и против препълване на автоцистерната;

 • отварят се арматурите и дизеловото гориво постъпва на вход в помпата;

 • отварят се арматурите на изход от помпата;

 • включва се помпата и дизеловото гориво в количество 100 м3/ч след отчитане от масовия разходомер се подава за запълване на автоцистерната;

 • нивото на продукта в автоцистерната се замерва с нивомера на цистерната на мястото на пълненето, като се контролира и с монитора против препълване.

 • За реализацията на обекта ще се използват всички съвременни методи за екологосъобразно строителство.

 • Инсталациите и всички технологични съоръжения са ще бъдат разположени на открито.

 • Проектираната технологична тръбопроводна естакада е с дължина 300 м и височина на бетонните опори най-малко 0,5 м над терена. Върху нея ще бъдат положени на две места технологичните тръбопроводи, които ще пресичат обслужващите пътища, и ще бъдат положени подземно в бетонов канал и засипани със сух пясък.

 • Фундаментите на технологичните естакади са монолитни стоманобетонни и са оразмерени за проектните натоварвания. Резервоарите за дизелово гориво са с тип на конструкция: надземни метални вертикални резервоари с твърд покрив и ще бъдат изградени върху стоманобетонни фундаменти, разработени и разчетени за съответното натоварване.

 • В близост до резервоарите за дизелово гориво е разположена помпено-компресорна станция, предназначена за транспортиране на дизелово гориво и пропан бутан към автоналивна естакада. Помпата и компресора, монтирани върху бетонови фундаменти са разположени под метален навес, а общата площ на помпеното е 24 кв. м.

 • Дизеловото гориво е взриво- и пожароопасен, което определя продукта като категория А по пожароопасност съгласно Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

 • В Технологичният проект, приложен към настоящата информация е представено подробно противопожарното осигуряване на обекта, както и необходимите водни количества за захранване на оросителните пръстени и полупръстени на резервоарите, пожарните хидранти, лафетните струйници.

Територията, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са: ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012 г.), и ЗЗ “Мандра-Пода” код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.).

На Фиг. IV.1 е посочено местоположението на ПИ №07079.662.9520, намиращ се в Южната Промишлена зона на гр. Бургас спрямо границите на ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици и ЗЗ “Мандра-Пода” код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, които се припокриват.Въздействие върху ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици

Целите на опазване на ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици са:

 • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване в защитена зона „Мандра-Пода“, с идентификационен код BG0000271, са следните видове птици:

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps auritus), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Розово фламинго (Phoenicopterus ruber), Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малка белочела гъска (Anser erythropus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Морски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сокол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Ливаден дърдавец (Crex crex), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), Златиста булка (Pluvialis apricaria), Бойник (Philomachus pugnax), Пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), Тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Пепеляв брегобегач (Xenus cinereus), Тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белочела рибарка (Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria);

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Качулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Ледена потапница (Clangula hyemalis), Траурна потапница (Melanitta nigra), Кадифена потапница (Melanitta fusca), Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сокол орко (Falco subbuteo), Воден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Стридояд (Haematopus ostralegus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Голям брегобегач (Calidris canutus), Трипръст бегобегач (Calidris alba), Малък брегобегач (Calidirs minuta), Сив брегобегач (Calidris temminckii), Кривоклюн брегобегач (Calidirs ferruginea), Тъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Плоскоклюн блатобрегач (Limicola falcinellus), Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Малък свирец (Numenius phaeopus), Голям свирец (Numenius arquata), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Камъкообръщач (Arenaria interpres), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Малка черногърба чайка (Larus fuscus), Сребриста чайка (Larus argentatus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).

Съгласно Заповед №РД-131/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012 г.) за обявяване на ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици, в границите на защитената зона се забранява:


 • премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи дървета), при ползването на земеделските земи като такива;

 • залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

 • използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

 • изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник" има започната процедура или са съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

Режимът да не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия;

 • строителството на пристанища и терминали, с изключение на тези, които към датата на обнародването на заповедта в „Държавен вестник" са съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;

 • извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания;

 • косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;

 • паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;

 • разкриването на нови и разширяването площта на съществуващи кариери, рудници и мини, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник" има започната процедура или са съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

ПИ №07079.662.9520, намиращ се в Промишлена зона “Юг” на гр. Бургас е отдалечен от най-близката граница на ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици и ЗЗ “Мандра-Пода” код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна на около 2.7 км по пряка въздушна линия. Не се очаква отрицателно въздействие при реализирането на инвестиционното предложение върху двете защитени зони, които се припокриват поради следните мотиви: • Реализирането на инвестиционното предложение няма пряко или косвено да засегне елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/, тъй като е извън означените местоположения на приоритетни бозайници, птици, растителни видове и хабитати;

 • Районът, в който се намира имота представлява урбанизирана среда с активно човешко присъствие, която е част от Промишлена зона „Юг“ на гр. Бургас и част от Пристанище „Европа”;

 • Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на местообитания на видове - предмет на защита в най-близко разположените защитени зони: ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици и ЗЗ “Мандра-Пода” код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, както и няма да доведе до фрагментация на видове - предмет на защита в ЗЗ, поради това, че на терена, предвиден за осъществяването му не са регистрирани видове от популации и съобщества, за които реализирането му представлява потенциал за фрагментацията им;

 • Не се очакват пресъхване, унищожаване, замърсяване и увреждане по какъвто и да е било начин на водни обекти, местообитания на видове, предмет на защита в ЗЗ или изсичане на гори и унищожаване на територии и на типове местообитания.

3. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система

Новопредвидената дейност по разтоварване на дизелово гориво ще се извършва в имот №07079.662.9520, Промишлена зона “Юг”, гр. Бургас.

Съгласно Скица №33838/28.08.13 г. ПИ №07079.662.9520 е с обща площ от 123 363 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване – За машиностроителната и машинообработващата промишленост.

На основание сключен договор от 26.06.2010 г. „АЛСИ” ЕООД е оператор на Пристанището.От северозапад имота граничи с пусково устройство на КРЗ Бургас, а от североизток се намира съществуващо пристанищно съоръжение /кей/ с дължина 240 м и защитен от вълноломи пристан за товарни кораби.

4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя

На Фиг. IV.1 е посочено местоположението на ПИ №07079.662.9520, намиращ се в Южната Промишлена зона на гр. Бургас спрямо границите на ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици и ЗЗ “Мандра-Пода” код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, които се припокриват.

Фиг. IV.1 Извадка от картите на ЗЗ “Мандра Пода”, с код BG 0000271 за съхранение на дивите птици и ЗЗ “Мандра-Пода” код BG 0000271 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, с означено местоположение на ПИ №07079.662.9520, намиращ се в Южната Промишлена зона на гр. Бургас

Дата: Подпис:..................................


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница