На іv-тия Международен фестивал на въздухоплаването балон-фиеста «римска баня – 2015»Дата11.11.2017
Размер197.68 Kb.
ПРАВИЛНИК

на ІV-тия Международен фестивал на въздухоплаването

БАЛОН-ФИЕСТА

«РИМСКА БАНЯ – 2015»

Разлог


2014

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Наименование на мероприятието

Официалното наименование на мероприятието е Четвърта Международна Балон-фиеста «Римска Баня 2015» (по-нататък Мероприятието).

В рамките на Мероприятието ще бъдат извършени: • Свободни полети с топловъздушни аеростати.

 • Демонстративни привързани издигания на топловъздушни аеростати.

 • Огнено музикално шоу.

 • Свободни полети на мотопарапланери, мотоделтапланери и други летателни апарати.

 • Фотоконкурс за най-красива снимка от Мероприятието.

  1. Цели на Мероприятието

Целите на Мероприятието са:

 • Развитие на въздухоплаването, лекомоторната и безмоторната авиация в региона.

 • Укрепване на дружбата между пилотите от всички страни и всички направления на авиацията.

  1. Организатори на Мероприятието

Мероприятието се организира от: Термо-СПА хотел «Римска Баня» и Българската асоциация на леката авиация с подкрепата на община Разлог.

  1. Кореспонденция

Цялата официална кореспонденция трябва да се изпраща на следните адреси:

Валерий Пономаренко,


Симферопольское шоссе, 59, Феодосия, АР Крым, Украина, 98105.
E-mail: oficier@bigmir.net

Александър Кацарски,


Термо СПА хотел «Римска Баня», с.Баня, общ. Разлог, Благоевградска обл. България
E-mail: admin@rimskabania.com

Момчил Риладжиев,


Българска асоциация на леката авиация, Bulgarian Association оf Light Aviation, България 1404, София жк Гоце Делчев бл.252, вх.Ж, ап.153,
E-mail: bala2005@abv.bg

  1. Официални лица

Директор на мероприятието: Валерий Пономаренко

Заместник директор: Емил Пачеджиев

Помощник-директор: Александър Кацарски

Спортен директор: Александр Таланов.

Ръководител на полети: Момчил Риладжиев

Помощник ръководител на полети: Валерий Пономаренко

Помощник ръководител на полети: (Определя се на Генералния брифинг)

Офицер по безопасност: Александр Николаев

Метеоофицер: Евелина Банкова

Медиа-офицер: Доротея Николова  1. Място на провеждане на Мероприятието

Мероприятието ще се проведе в района на Разлог, Банско, Баня, (България)

  1. Срокове за провеждане на Мероприятието

Мероприятието започва на 14 януари 2015 г.

Последен летателен ден - 22 януари 2015 г.

Официално закриване - 21 януари 2015 г. (ще бъде уточнено на Генералния брифинг)


  1. Език на Мероприятието

   1. Официални езици на Мероприятието са: български, руски и английски.

   2. Печатните материали (например: условия за полетите, аеронавигационна информация, метеорологична информация и т.н.) се предоставят на руски език, допълнително при необходимост - на английски. Езикът, на който се говори по време на брифингите, трябва да бъде един от изброените (при необходимост с превод).

  2. Краен срок за подаване на заявки

Крайният срок за подаване на заявки за участие в Мероприятието: 20 ноември 2014 г.

  1. Рискове

Участникът отговаря за летателния апарат и останалото си имущество. Подавайки заявка за участие в Мероприятието, Участникът няма претенции към организаторите за вреди, нанесени на него или неговото имущество.

  1. Застраховка

Всеки аеростат трябва да има застраховка за всякакви претенции от трети лица в размер не по-малко от 30 000 евро.

Участникът трябва да представи застрахователната полица «Гражданска отговорност», валидна за периода на провеждане на Мероприятието. 1. РАЙОН ЗА ПОЛЕТИ

  1. Зона за полети

Картата на полетите в мащаб 1:50 000 се състои от един лист, който се предоставя от организаторите.

Зоната на полетите е пространството, обозначено на картата в зоната, ограничена от координати:

41053’15’’N 023027’42’’E /гр. Разлог/ –

41052’56”N 023031’26”E /с. Баня/ –

41049’15”N 023033’36”E /гр. Добринище/ –

41050’51”N 023029’28”E /гр. Банско/ –

41052’13”N 023020’03”E –

41053/15”N 023027’42”E /гр. Разлог/


и ограничена по височина от повърхността на земята GND до FL 090.

В процесса на подготовка на полетите могат да бъдат установени особени зони, използването на въздушното пространство в които ще бъде забранено или ограничено. Информация за особените зони ще бъде обявена на Генералния брифинг.  1. Обща зони за излитане

Общата зона за излитане на аеростатите представлява необработен парцел без признаци за селскостопанска дейност. Намира се в местността Гладно Поле, на два километра на север-северо-запад от гр.Банско от западната страна на пътя Разлог – Банско. Други Общи зони за излитане, в това число и за другите летателни апарати, участващи в Мероприятието, ще бъдат обявени на Генералния Брифинг.

  1. Обща точка за излитане

Главната обща точка за излитане за аеростатите е с координати 0570/3930 (41051’35”N 023028’43”E), 865 м AMSL.

  1. Разрешение на собствениците на земята

При провеждането на Мероприятието действа следното правило: Местата

за общо ползоване като паркове, площади, брегове на реки, необработени полета, се считат за места, за соито разрешение за излитане и приземяване не са необходими. Излитане също може да се извъшва от второстепенни пътища. Не трябва да се блокира движението по пътищата.
  1. Домашни животни

Минималната височина на полети над стада и постройки за домашни животни за всички летателни апарати е не по-малко от 150 м.

  1. Правила за движение по пътищата

Спазват се правилата за движение по пътищата, приети в Българии.

  1. Въздушно законодателство

Спазват се указанията, изискванията и нормите на Чикагската конвенция ИКАО, Закона за гражданското въздухоплаване в България, настоящия правилник и групите, ръководещи полетите на Мероприятието.

  1. Разположение на официалната дъска

Ще бъде обявено на Генералния брифинг.

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. «Участник»

Лице, което отговаря на условията и взема участие в Мероприятието. Участникът е длъжен да представи попълнена заявка до крайния срок за приемане на заявки, освен в случаите, когато организаторите предоставят допълнителни места, да заплати гаранционната възвратима вноска за участие. Счита се, че със своето участие в даденото Мероприятие, безусловно и без уговорки потвърждават съгласието си с настоящия Правилник. Всички участници и членовете на техните екипажи носят персонална отговорност за изпълнение на изискванията в настоящия Правилник. Всички Участници разбират, че представляват своите клубове, национални федерации, въздухоплавателната и авиационната общественост на своите страни, и в съревнованията са длъжни да спазват спортната етика и да демонстрират безупречно поведение. От всички участници и членове на техните екипажи се изисква етично поведение и спазване на изискванията и указанията на официалните лица на Мероприятието. Неуважителното поведение може да доведе до наказания от страна на Директора на Мероприятието, както и до отстраняване от участие в Мероприятието.

  1. Стартова вноска

Всеки участник е длъжен да заплати стартова вноска (гаранция за участие) в размер на 100 евро до крайния срок за приемане на заявки за участие в Мероприятието. Стартовата вноска ще бъде върната на участника след регистрацията му за участие в Мероприятието. В случай на непристигане на участника, стартовата вноска остава в полза на организаторите и не се връща на вносителя.

Стартовата вноска следва да се преведе по следната банкова сметка в евро:RIMSKA BANIA Ltd.

IBAN: BG89UBBS80021445035010

SWIFT: UBBSBGSFUBB Rаzlog


  1. Квалификационни изисквания

Всеки пилот, към крайния срок за приемане на заявки трябва да има налет не по-малко от 30 часа и летателен опит не по-малко от една година.

  1. Документация

При подаване на заявки на участие всеки пилот трябва да приложи към нея копия на следните документи:

 • Валиден лиценз за пилот;

 • Сертификат за летателна годност на въздушния съд или аналогичен документ;

 • Свидетелство за регистрация на въздушния съд;

 • Застрахователна полица Гражданска отговорност;

 • Декларация, че Участникът е запознат и разбира Спортния Кодекс FAI, настоящия Правилник и се задължава да изпълнява техните изисквания;

 • Декларация за лична отговорност за техническото състояние на своя летателен апарат и осигуряване на безопасност при полетите.

 • Задгранични паспорти на всички членове на екипажа (за чуждестранните участници).

  1. Отговорност пред трети лица

Участвайки в Мероприятието, Участникът поема цялата отговорност за всякакви щети или повреди, причинении от него или от неговия екипаж на трети лица или върху собствеността на тези трети лица.

  1. Безопасност

Приема се, че цялата метеоинформация или прогнози, а също и информацията за безопасността или навигационните аспекти се съставя максимално добросъвестно и се довежда до знанието на всеки Участник в най- пълен обем. Независимо, че процесса на излитане на летателните апарати в общата зона за излитане може да се управлява от официалните лица, цялата отговорност за безопасността на полетите се носи от Участниците.

  1. Отговорност

Пилотите носят пълната отговорност за безопасната експлоатация на летателните апарати на всички етапи: излитане, полет и кацане, и трябва да са убедени, че тяхното оборудване, екипаж и професионално ниво съответстват на летателните условия. По време на Мероприятието Участникът носи отговорност за всички действия на своя екипаж.

 1. КВАЛИФИКАЦИОННО – ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛЕТАТЕЛНИТЕ АПАРАТИ

  1. Летателна годност

Летателните апарати на участниците в Мероприятието трябва да имат действащо свидетелство за регистрация и сертификат за летателна годност, или аналогични документи, издадени от съответните компетентни органи. Организаторите имат право да отстранят от участие в Мероприятието всеки летателен аппарат, който по тяхно мнение не съответства на законовите стандарти за летателна годност.

  1. Идентификация на Участниците

Всеки участник е длъжен да предостави на организационния комитет на Мероприятието снимка на своя летателен аппарат и на съпроводителния автомобил (техническа поддъжка) за тяхната идентификация в процесса на полети по време на Мероприятието.

 1. ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА

  1. Директор на Мероприятието

   1. Директорът на Мероприятието носи отговорност за цялостния процес на подготовка и провеждане на Мероприятието. Помощ му оказва неговият заместник, който е официално лице по техническите въпроси, въпросите на взаимодействието с местните органи на властта, органите на МВР, медицинско осигуряване и др.

   2. Директорът на Мероприятието координира и направлява дейността по всички сегменти на процедурите подготовка, организация и провеждане на Мероприятието. Той взема решения в съответствие с настоящия Правилник. Директорът на мероприятието има право да наложи наказание на всеки участник в Мероприятието или член на неговия екипаж, за непристойно поведение или за нарушаване на установените правила, както и да го отстрани от участие в Мероприятието.

   3. Пълномощията на Директора на Мероприятието се ограничават с действия, касаещи Мероприятието и не включват каквато и да е друга дейност, която не е свързана с Мероприятието.

  2. Помощник-директор на Мероприятието

   1. Помощник-директорът на Мероприятието отговаря за организацията по настаняване на Участниците в хотела и организацията на културно-масовите мероприятия от програмата на Мероприятието.

   2. Внася предложения по съдържанието и формата на провеждане на развлекателни мероприятия и организацията на отдиха на Участниците в Мероприятието.

   3. Оказва техническа помощ в организацията на посрещане/изпращане на VIP-гостите на Мероприятието.

   4. Организира работата с пътниците и взаимодействието им с пилотите.

  3. Спортен директор

   1. Спортният директор отговаря за цялостната процедура по провеждане на състезателната част от Мероприятието. Помощ му оказват офицерът по безопасността, техническия персонал на мероприятието, другите официални лица от Мероприятието.

   2. Спортният директор отговаря за управлението на всички сегменти от от процедурата по провеждане на състезателната част от Мероприятието, в това число и за безопасността на полетите. Той взема оперативни решения в съответствие с правилата на Спортния кодекс ФАИ, Правилата на състезанието, настоящия Правилник и приложенията към него.

   3. Пълномощията на Спортния директор на Мероприятието се ограничават с действия, касаещи състезателната част на Мероприятието и не включват каквато и да е друга дейност, която не е свързана със състезателната част на Мероприятието.

  4. Ръководител на полетите

   1. Ръководителят на полетите осъществява непосредственото управление на полетите на летателните апарати по време на провеждане на Мероприятието, контролира изпълнението на зададения режим на полети и подаваните команди при изпълнение на полетите. Непосредственото управление на полетите се извършва при непрекъсната двустранна връзка между пилота на летателния апарат с ръководителя на полетите.

   2. Ръководителят на полетите дава разрешение на пилотите на летателни апарати за изпълнение на полети.

   3. При полетите по време на Мероприятието ръководителят на полетите носи отговорност за:

 • Организацията на взаимодействието с ГД «ГВА» и органите по обслужване на въздушното движение и координиране на използването на въздушното пространство;

 • Предоставяне на своевременна информация на екипажите за аеронавигационната, метеорологичната и орнитологичната обстановка;

  1. Офицер по безопасността

   1. Офицерът по безопасността организира работотата на мандатната комисия и осигурява регистрацията на участниците в Мероприятието.

   2. Офицерът по безопасността сформира техническа комисия и осигурява работата й по огледа на летателните апарати и допускането им до полети.

   3. Офицерът по безопасността носи отговорност за спазване на правилата за безопасност на площадката за общ старт, в това число за:

 • Спазване на времевите интервали при излитане на летателните апарати в общата зона за излитане (особено на различните типове);

 • Предоставяне на помощ от спасителните служби при организация и провеждане на издирвателно-спасителни акции;

 • Друго инженерно-авиационо осигуряване при необходимост;

Техническата подготовка на летателния апарат за полети се провежда от екипажа под ръководството на пилота. Готовността на летателния апарат и екипажа се потвърждава само от командира на екипажа (пилота), който носи за това персонална отговорност.

  1. Официална дъска за обяви

На Генералния брифинг Директорът на Мероприятието е длъжен да обяви мястото на разполагане на официалната дъска за обяви. На нея трябва да е поставена официалната информация за Мероприятието (официална карта на полетите, Програма на мероприятието, телефони за връзка с официалните лица от Мероприятието, списък на Участниците и т.н. и да има достатъчно място за поставяне на текущи обяви по провеждането на Мероприятието).

 1. ЛЕТАТЕЛНА ПРОГРАМА И БРИФИНГИ

  1. Летателна програма

Летателната програма се състои от редица летателни смени. Количеството смени и периоди се определят от Директора на Мероприятието.

  1. Генерален брифинг

Съгласно правилата, процедурите и основните аспекти на Мероприятието Генералният брифинг трябва да се проведеде преди началото на летателната програма (в навечерието на пълвия летателен ден). Присъствието на Генералния брифинг е задължително за всички участници и официални лица. Официалният списът на Участниците трябва да бъде съставен в съответствие с резултатите от проверката на Генералния брифинг и публикуван, по возможност веднага след Генералния брифинг, но не по-късно от началото на първия предполетен брифинг. По уважителни причини заявка със закъснение може да бъде приета от Директора на Мероприятието, след съгласуване с Ръководителя на полетите.

  1. Предполетен брифинг

Предполетните брифинги се провеждат от Ръководителя на полети във време, указано на Официалната дъска за обяви. Могат да се използват и алтернативни методи, ако това е обявено на Генералния брифинг.

На предполетния брифинг се предоставя устно, като циркулярно писмо или във вид на обява следната информация: • Метеорологична информация;

 • Информация за аеронавигационната обстановка (при необходимост);

 • Официален изгрев/залез на слънцето;

 • Действащи особени зони;

 • Място на старта;

 • Стартов период;

 • Време на завършване на полетите;

 • Предварително време и място на провеждане на следващия брифинг.

Участник, който отсъства от предполетния брифинг, не се допуска до полети.

  1. Допълнителен брифинг

Ако е необходимо да се съобщи на Участниците в района на общия старт допълнителна или променена информация, на сигналния пункт се издига розов флаг. Участникът е длъжен да дойде лично до сигналния пункт или да изпрати упълномощен член на екипажа.

Информацията се предава устно, но може да бъде предоставено и писмено копие. Счита се, че всички участници са обърнали необходимото внимание на обявената информация. Официалното лице може и да разпространи писмено уведомление сред Участниците, което да бъде подписано от всеки участник или член на екипаж.  1. Заявка за участие в полет

Участникът ще бъде допуснат до полет, ако е казал своето име или номер на на проверката по време на предполетния брифинг. Възможно е използването на други методи за проверка на участниците.

  1. Заявка за участие със закъснение

Участникът може да направи заявка за участие в полетите със закъснение. Заявката се подава до Ръководителя на полетите или до неговия помощник. Решение за допускане до полети на Участника със закъснение приема Ръководителят на полетите след съгласуване с Директора на Мероприятието или с неговия заместник. Официалните лица не са задължени да провеждат предполетен брифинг за закъснелите, с изключение на предоставяне на информация за аеронавигационата обстановка, както и информация по въпросите на безопасността и особените зони.

  1. Официално време

Официалното време – времето по GPS, с отчитане на местното време

  1. Спортна програма

Спортната програма се основава на Правилата за състезания FAI, Events/model events rules. Особеностите на прилагане на Правилата са изложени в Приложението към настоящия Правилник.

 1. СТАРТОВИ ПРОЦЕДУРИ

  1. Обща стартова зона

   1. Една или повече площадки, определени от организаторите за излитане на летателните апарати.

   2. ОБЩА СТАРТОВА ТОЧКА (CLP) – това е точка на стартовата площадка в пределите на Общата стартова зона, чийто координати са точно определени.

   3. Едновременният старт (излитане) на летателни апарати от различен тип от една Обща стартова зона са ЗАБРАНЕНИ. Стартовете (излитанията) на летателните апарати от различен тип трябва да се провеждат или от различни стартови площадки, или с разлика във времето. За нарушение на това правило е предвидено наказание – отстраняване от полети през целия летателен ден. При повторно нарушение – отстраняване от участие в Мероприятието.

   4. Влизането във въздушното пространство над Общата зона за излитане на аеростатите по време на стартовия период на височина под 150 м за други летателни апарати е ЗАБРАНЕНО. За нарушаване на това правило е предвидено наказание – отстраняване от участие в Мероприятието.

   5. Ръководителят на полети и неговите помощници могат да определят мястото на старт (излитане) за всеки Участник. Те имат право да ръководят действията на всички екипажи и движението на транспортните средства в Общата зона за излитане. За нарушение на техните указания са предвидени наказания от устно предупреждение до отстраняване от полети през целия летателен ден.

  2. Транспортни средства

   1. По време на стартовия период в Общата стартова зона может да се намира не повече от едно транспортно средство за един летателен апарат, с изключение на автомобила на сигналния пункт.

   2. На территорията на Общата зона за излитане всички автомобили трябва да се придвижват с ниска скорост. Ръководителят на полети или неговите помощници имат право да отстранят от територията на Общата зона за излитане всеки автомобил, който застрашава безопасността.

   3. Нито едно транспортно средство не може да излиза на територията на Общата зоня за излитане след вдигане на жълт флаг на сигналния пункт, с изключение на случаите, когато е получено разрешение от Ръководителя на полети или неговия помощник.

  3. Сигнален пункт

Сигнален пункт – една или няколко точки на територията на Общата зона за излитане, откъдето се подават сигнали с флаг, приемат се заявки и се получават разрешения за закъснелите, провеждат се допълнителни брифинги. Всеки Участник е длъжен да наблюдава сигналния пункт и неговата видимост не може да бъде повод за жалби.

  1. Стартови сигнали

   1. Разположените на сигналния пункт флагове означават следното:

ЧЕРВЕН – Излитането е забранено. Отменят се всички предходни разрешения за излитане.

ЗЕЛЕН – Разрешение само за аеростатите за започване запълване с горещ въздух и излитане.

ЖЪЛТ – Петминутна готовност.

РОЗОВ – Допълнителен брифинг или изменение на информацията, обявена на предполетния брифинг.

ВИОЛЕТОВ – Разрешение за излитане на други летателни апарати (не аеростати).

   1. За привличане на вниманието при смяна на сигналния флаг може да се подава звуков сигнал.

  1. Звукови обяви

Ако Ръководителят на полети по време на предполетния брифинг не е обявил за използването на високоговорител или друга система за оповестяване по време на полетите, то нито една информация, предадена по тази система не влияе на процеса на провеждане на полетите.

  1. Стартов период

Никой от Участниците няма право да излита преди началото на стартовия период. За излитане на който и да е летателен апарат преди или след завършване на стартовия период може да бъде наложено наказание – устно предупреждение. При повторно нарушение наказанието може да бъде по-тежко.

  1. Удължаване на стартовия период

Участникът може да помоли Ръководителя на полети или неговия помощник за удължаване на стартовия период за Участника, ако е убеден, че този Участник е бил забавен от действията на официалните лица или други Участници, или по други, независещи от него причини (с изключение на отказ на оборудването).

  1. Загуба на управление

Участник, загубил контрол над летателния си апарат по време на процедурите по излитането, е длъжен незабавно да прекрати излитането или да предприеме действия в съответствие със ситуацията.

  1. Освобождаване на зоната за излитане

В течение на три минути след излитането, Участникът е длъжен да напусне границите на зоната за излитане или да набере височина 150 м над нивото на земята. Той не трябва да влиза във въздушното пространство на зоната за излитане на височина под 150 м до завършване на стартовия период или до момента, когато излетят всички аеростати.

 1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЕТИ

  1. Стълкновения във въздуха и опасен полет

   1. При приближаване на летателните апарати всеки пилот носи отговорност да предупреждава за възможно стълкновение. При това пилотът на аеростат винаги има предимство пред пилота на летателен апарат от друг тип, като най-трудно маневрен въздушен съд.

   2. Пилотите не трябва да набират височина със скорост над 1,5 м/с, ако не са убедени, че на техния път няма други летателни апарати.

   3. Забранява се на пилотите да се приближават във въздуха до други летателни апарати на разстояние по-малко от 50 м. За въртолети и леки самолети тази дистанция трябва да бъде не по-малко от 300 м.

   4. За нарушаване на точки 8.1.2. и 8.1.3. е предвидена наказание отстраняване от полети за следващата летателна смяна. При повторно нарушение – дисквалификация и отстраняване от участие в Мероприятието.

   5. Съприкосновението на куполите на аеростатите по време на полет на една и съща височина не се счита за нарушение.

  2. Рискован полет

Участник, който е допуснал рискован полет (т.е. всеки полет, който представлява неоправдан риск за другите летателни апарати или хора на земята), даже и да не е довел до стълкновение, може да бъде наказан с дисквалификация и отстраняване от участие в Мероприятието.

  1. Изхвърляне на обекти

Никакви обекти не могат за бъдат изхвърляни зад борда на летателния апарат, освен парченца хартия и подобни на тях леки материали за навигационни цели. Изключения правят особени ситуации, в които е задължително да се действа в съответствие с Ръководството за летателна експлоатация на съответния летателен апарат.

  1. Поведение

От Участника се изисква да изпълнява полета, обръщайки внимание на хората и домашните животни и поддържайки добри отношения със собствениците на парцели, и спазвайки приетите норми на поведение. За некоректно поведение на Участник или член на неговия екипаж или за полет, застрашаващ обществената безопасност на Участника може да бъде наложено наказание, стигащо до дисквалификация и отстраняване от участие в Мероприятието.

  1. Землевладелец

В този Правилник под термина «Землевладелец» се има предвид лице, отговарящо за всякакви посеви или домашни животни на земята, а не собственика на земята лично.

  1. Хора на борда

Участниците могат да качват на борда на летателния си апарат други членове на екипажа или лица, препоръчани от организаторите.

  1. Наземен екипаж

Всеки Участник трябва да бъде убеден че има достатъчен екипаж за действия с неговия летателен апарат и с транспортното средство. Той трябва да бъде убеден, че всеки ангажиран в обслужването на летателния му апарат е инструктиран по въпросите на техниката на безопасност.

  1. Приземяване

Ако приземяването се изпълнява на закрита територия или парцел, който се обработва или е явно частна собственост, или се използва за селскостопанска дейност, преди да влезе в този парцел Участникът трябва да се убеди, че е получено разрешение от собственика или арендатора на този парцел.

 1. НАКАЗАНИЯ

  1. Използвани наказания

 • Устно предупреждение;

 • Отстраняване от полети;

 • Отстраняване от полети за следващата летателна смяна;

 • Отстраняване от участие в Мероприятието;

 • Дисквалификация, изпращане на наложените наказания до компетентните органи (органи за охрана на обществения ред, Националните Авиационни администрации, съответните национални федерации и асоциации, клубове).

  1. Груби нарушения, неспортсментско поведение

   1. Сериозни нарушения, съдържащи опасни или рисковани действия, или повтаращи се по-малки нарушения нарушения, се наказват в съответствие с точките на настоящия Правилник.

   2. Мошенничество или неспортсментско поведение, включително преднамерени опити за въвеждане в заблуждение на официалните лица, преднамереное негативно влияние върху другите Участници, прекалена употреба на забранени вещества (алкохол, наркотици и т.н.) или повтарящи се сериозни нарушения на настоящия Правилник, като правило водят до отстраняване от участие в Мероприятието и дисквалификация.

  2. Неопределени наказания

Участник, който допуска нарушения, за които не е определено наказание, може да бъде наказан от Директора на мероприятието по негово усмотрение.

  1. Доказателства за нарушенията

Представянето на доказателства за каквото и да било нарушение от страна на участника са изключително от компетенцията на официалните лица.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница