На модул гама кодмастер можете да прочетете това описание по всяко време от меню "помощ/промени в програмата"страница3/6
Дата22.07.2016
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

[18.12.2014] - версия 8.00


 • Добавена възможност за въвеждане и разпечатване на новите болнични листи в сила от 01.01.2015г. Въвеждане на диапазона от номера се въвежда в Система/Настройки/Лечебно заведение таб „Системни“.Посочва се типа на отчитане(Е-електронно P-на хартия),година, за която се отнася диапазона и последните 7 цифри от номера, който НОИ е издал за начало и край. За коректно отчитане на БЛ към НОИ трябва да се инициализарат ЕГН-та на лекарите, които изпращат БЛ в номенклатурите.

 • В Система/Отчети за болнични листи НОИ е добавена възможност за изготвяне на XML отчет за Болнични листи.

 • Добавена е глобална настройка 7.55 Промяна на журнален номер на болничен лист само от администратор.

 • Добавено е ново поле с меню за избор на вид на онкокомитет. Също така е добавено поле за въвеждане на текст на диагноза.В шаблона за редакция са добавени новите полета.

 • Добавена е справка в справочната система Други отчети/Онкокомитет.

 • Добавена е възможност за заключване на документи с бутон „Приключи“ в редактора за документи. Документ епикриза ще излиза с надпис "ЧЕРНОВА" при печат ако не е приключен! Отключването на епикризите може да бъде направено от Файл/Отключване.

 • Забранено е дублирането на номер за преглед по договор платен/ДЗОФ за лекар за година.

 • Регулативните стандарти се виждат само от потребител, който има права в Гама Админ за конкретния лекар

 • Върнат е стария изглед на екран Себестойност на пациент в реално време – Медицински услуги – общо и Медикаменти.

 • Добавен е лог за промените в „Глобални параметри“. Отнася се за всяка опция отделно с бутон:
 • (13.12.2014) версия 7.99.3.4878

Коригиран проблем със Списък/Заявки.Имената на пациент са преместени преди Из номер.


 • (12.12.2014) версия 7.99.3.4877

Коригиран проблем с екран Стеррилизации.


 • (03.12.2014) версия 7.99.3.4840

В екран Себестойност на пациент в реално време е премахнато групирането по Клинична лаборатория – общо и е заменено с групиране по Медицински услуги – общо. Името на отметката за подробен изглед кл. лаб.е заменено с мед. услуги.


 • (26.11.2014) версия 7.99.2.4740

Възможност за въвеждане на дата за срок на годност на МИ по – голяма от 10 години.
[19.11.2014] - версия 7.99

 • Добавена е възможност в месечни отчети за КП за генериране на Спецификация само за отказаните случай. За КП в екрана за генериране на спецификация има отметка „Само отказани”. Добавена е възможност в месечни отчети за генериране на Спецификация само медикаментите към отказани КП.

 • Добавена е нова справка в Справки / Справочна система / Амбулаторна дейнйност / Други / Издадени протоколи за лекарства.

 • В екран Пациент / Съдебен регистър са добавени два типа документи Протокол-препис и Експертиза.

 • Добавена е нова справка в Справки / Справочна система / Други отчети / Списък стерилизации.

 • Добавена е нова справка в Справки / Справочна система / Други отчети / Извършени стерилизации по звена и метод.

 • В отчета за МЗ Справки / Министерство на задравеопазването / 2014 – Месечен за изв. мед. дейност (Прил. 26) е добавена опция „Всички изписани и починали в т. 1.4”, работеща само при включена опция „МБАЛ в труднодостъпни/отдалечени райони”.

 • Добавена нова глобална опция 2.06. “Себестойност на пациент с минамална стойност леглодни: 1.

 • Добавена нова глобална опция 2.07. “Очакван приход по приемащ лекар 2 ако е попълнен.”

 • Добавена нова глобална опция 8.1.59. “Само вътрешни за болницата лекари може да регистрират прегледи!”

 • Добавена нова глобална опция 8.4.10. “Ограничение на редакцията за потребител/УИН при преминаване в статус ГОТОВ!

 • Добавена нова глобална опция 8.4.11. “ОД: Работа с общ потребител и въвеждане на парола при преминаване в статус ГОТОВ!” 

 • Добавена история на промените за Образна диагностика/Процедури от Покажи/История на промените.

 • В екран Образна диагностика/Процедури е добавено меню Покажи/Справки от което може да се извикват справките “Журнал на изследванията”, “Използвани консумативи по звена” и “Използвани консумативи по услуги”.

 • Промени в екран „Себестойност на пациент в реално време“ таб Себестойност общо, добавена възможност да се разглеждат медикаментите групирани към КП, ИЗ или Отделение и ново групиране по ИЗ, КП, Отделение.

 • В екран „Себстойност на пациент в реално време“ в сбит изглед медикаментите са групирани по Вид/Под вид от склад.

 • Добавен е параметър „Звено“ в екран Отчисления по лекари.

 • Направен е нов екран за настройка на работно място. Извиква се от бутона „Настройки само за текущ потребител”. • (30.10.2014) версия 7.98.4.4514

Добавени промени в отчета за медикамнети за хемодиализа.
[07.10.2014] - версия 7.98

 • Добавен е контрол на лекарите по клинични процедури аналогичен на този за лекуващия лекар по КП. Лекарите по КПр (от приложение 1) се настройват от екран Номенклатури/ Вътрешни/ Лекари. Добавена е проверка при запис на КПр и проверки при ежедневните отчети.

 • Добавено е автоматично кодиране на извършените процедури при включена глобална настройка 7.35 и на процедури извършени преди приема на пациент. За кръвните изследвания срокът е 7 дни преди приема, за образните изследвания 30 дни.

 • В Номенклатури/ Шаблони на документи е добавена възможност за всеки индивидуален шаблон да се избере дали да има заглавна част при печата.

 • Добавен е екран в меню Пациент/Онкологичен комитет, в който да се въвеждат данните за "ПРЕДЛЕЧЕБЕН ОНКОЛОГИЧЕН КОМИТЕТ" и "СЛЕДОПЕРАТИВЕН ОНКОЛОГИЧЕН КОМИТЕТ" към пациент.

 • Добавена е проверка при прием или превеждане на мъж в отделение със специалност АГ извежда грешка в зависимост от глобална настройка 9.1.07.

 • Добавена е възможност за чат между потребителите на Кодмастер и Стор.

 • Проверката за приемащия лекар по КП вече е предупреждение при настроени лекуващи лекари по КП и включена опция за стриктен контрол.

 • Добавена е нова глобална настройка "9.2.03. Прехвърляне от Гама Склад само на медикаментите към указаните типове към КПр и КП". Прехвърля медикаменти от склада изписани само с мапираните за съответната процедура типове документи.

 • В екран Образна диагностика е добавено поле за мерна единица към използвания контраст.

 • Добавена е нова глобална настройка "8.1.57. Последно число от месеца за редакция на НЗОК Амб прегледи от предходния".

 • Добавена е нова глобална настройка "8.1.58. Таб насочен от: Поле <Пациент от> (община, област) видимо".

 • Добавена е нова глобална настройка "8.6.13. Стойност по подразбиране за поле насочен от". Избира се стойност, която се попълва по подразбиране в полето <насочен от> при издаване на Направление за хоспитализация.

 • Добавена е нова глобална настройка "9.4.09. Задължително попълване на поле контраст в образна диагностика".

 • В справките за Приложение 26 и Приложение 27 на МЗ - добавена е точка 1.4.

 • В екран Болни в отделението е добавен бутон, с който може да се избира видимостта на колоните в екрана. • (18.09.2014) версия 7.97.2.4240

  • Промяна на начина на записване на лекуващ лекар в ежедневен XML отчет за клинични процедури съобразно указания от 18.09.2014г. (29-00-02-23). Посочения в клиничната процедура лекуващ лекар ще се изпраща всеки ден, за да се избегнат проблеми с процедурите, за които не се знае кога ще завършат (1,2,3,5) и забравени да се попълнят данни. От НЗОК ни увериха, че контрол спрямо приложение 1 към договора, ще се прави само за последния изпратен лекар за дадена процедура.

  • В екран "списък/клинични процедури" са добавени нови видове търсене - вече по-подразбиране ще излизат всички процедури които са активни в посочения период, като може да се търси и по допълните критерий като тези с дейност или медикаменти за периода, само кухите и др.

  • Отпечатването на "формуляр за приложените медицински изделия..." е съобразено с последните указания, когато се налага отпечатване на повече от една страница.

 • (15.09.2014) версия 7.97.1.4238

  • Коригиран проблем с контрола на лекуващия лекар в клиничните процедури.

 • (03.09.2014) версия 7.97.1.4226

  • Коригиран проблем с навигацията при отворен списък и основен екран. Общи подобрения по начина на работа със списък и основен екран. Премахнати са ограниченията за смяна на списъците по време на редакция или добавяне на нов запис.


[02.09.2014] - версия 7.97

 • При изготвяне на ежедневен отчет по клинични процедури, лекуващия лекар за всеки ден вече ще се взима от редовете дейност и в общата секция освен в предвидените полета по редовете (процедури от 1 до 5). Промяната е наложена след допълнителни указания получени по телефона. Напомняме, че лекуващия лекар по клинични процедури също трябва да съответства на договора с НЗОК за лекарите подадени, че могат да извършват дадената кл. процедура.

 • Добавена е възможност издаваните финансови документи от модул каса да имат редове с отрицателна стойност и отпечатване на съответните документи на ФП (някои фискални устройства не поддържат точно зададени отрицателни суми поради което се разпечатва бон общата сумa).

 • Добавена е възможност за регистриране на авансови плащания в модул каса, може да се заплащат частично или цялостно, за определена услуга или общо.

 • Добавена е възможност за изготвяне на фактура и КО за предварително заплащане или доплащане на медицински изделия с възможност за редове с реимбурсираната сума от НЗОК.

 • Функция за бърз и удобен избор на медицински изделия за заплащане от номенклатурите на НЗОК, поддръжка на номенклатура на съставните части с цени (настройка в "Номеклатури/Други/Медикаменти и медицински изделия"), възможност за използване на налични или договорени медицински изделия от модул Гама Склад.

 • Добавена е възможност да се включват медицински изделия в "План сметка" и да се заплащат след това на каса.

 • При регистриране на плащане във валута е добавена възможност за автоматично изчисляване на ресто.

 • Добавена е възможност в екран резервация на легла да се прави резервиране за пациент без паспортни данни. Подобно на бързо планиране.

 • Добавена е възможност екрана за Медицински изделия да се отваря в режим „Само за четене” при наличие на заключен еж. отчет за деня.

 • Добавена е нова глобална настройка: 7.53. Достъп само до ИЗ лежащи в отделения, за които потребителя има права.

 • Променена е бланката за Рецепта - добавено е в печата поле за магистър фармацевт, което се попълва в аптеката изпълняваща рецептата. Протокол за предписване на медикаменти - вече се изписва в дни продължителността на прием на медикаментите, така че промяната е и в печата и в екрана, като в екрана е добавено поле за ДНИ, оставено е полето за месеци.

 • Добавена е възможност за включване на всички процедури в направление за хоспитализация.

 • В екран „Направление” е добавяна на индикация за задължителните полета.

 • В екрана за избор на лекар е добавена възможност за филтриране на персонала по КП.


[20.08.2014] - версия 7.96


 • Направени са промените в начина на изготвяне на ежедневен електронен отчет за НЗОК според указание за попълване на лекуващ лекар влизащо в сила от 01.09.2014г.

 • Добавен е стриктен контрол за попълване на лекуващ лекар в екран "клинична процедура" и подходящо съобщение за грешка при проверките на клиничните процедури в ежедневен и месечен отчет.

 • Добавена е възможност за регистиране на редове с отрицателна сума в модул "Каса".

 • В екран "Кодиране" са добавени 3 нови полета за по-лесно кодиране на комбинации кръстче/звездичка при придружаващите заболявания. Полетата са отразени при печат на НХ и в ежедневен електронен отчет към НЗОК.

 • Добавена е справка Справочна система/Други отчети/Изписани за период и лекувани в последствие

 • Добавена е възможност за регистриране на запис в оперативен журнал от екран „Болни в отделението“

 • Нова проверка в екран „Касови ордери“ дали редовете на КО отговарят на тези в свързаната фактура.

 • Добавена възможност за регистриране на имунизация в „Журнал на новородени“ след 30-я ден от раждането на новороденото.

 • Ако има проверяван по интернет ЗОС да се взима автоматично от последната проверка при прием в същия ден.

 • В документ „История на заболяването стр.1“ е добавена информация за стая,легло и лекуващ лекар.

 • Добавена е възможност за въвеждане на КП по лекари от екран Номенклатури/Вътрешни/Лекари таб „КП“ аналогично на това в екран „Клинични пътеки“

 • Възможност за печат на транспортен лист от екран „Транспорт“

 • Нова опция 6.09. „Размера на хартия А4 при печат на болничен лист“

 • Нова справка в Справки/Клинични пътеки и процедури/Дейност по клинична процедура 07 по звена

 • Добавена нова опция в 8.5.09. „Планиране извън определения график“.

 • Добавена е функционалност, която прехвърля автоматично съставните части на системата МИ от склада.

 • Премахнато е ограничението за въвеждане на Анамнеза във ВСД прегледи.

 • Добавена е забрана да се коригира дата,вид на преглед и договор за НЗОК КПр диспансерни прегледи включени в ежедневни отчети.

 • Добавена е нова опция 8.1.56 „Отделна номерация за ЛКК прегледи на лекари по НЗОК“.

Уважаеми Клиенти,


Екипът на ГАМА КОНСУЛТ актуализира и допълва своевременно проверките и контролите по регистрираните медицински и финансови данни за Клинични пътеки и Клинични Процедури, подлежащи на ежедневен отчет.
Поради възможността, информацията за направените промени в софтуера на НЗОК, не винаги да  е точно подадена, изчерпателна и да достига своевременно до нас, Ви информираме, че сме отворени за всички ваши предложения за работата на ПП ГАМА КОДМАСТЕР, които да улеснят и подобрят проверките на отчитаните дейности.
Благодарим, на екипите на Лечебните заведения за активното съдействието до момента, по отношение на откриването на неточности и бързото информиране на екипа ни и Ви молим при забелязани пропуски, включително тези открити при  процеса на ежедневното отчитане, да ни уведомите незабавно, за да реагираме адекватно по отстраняването им.

               

                На Ваше разположение,

                Екипът на ГАМА КОНСУЛТ


ВАЖНО! Според последната информация, с която разполагаме, удълженото време за отчет (межу 16:00ч. на следващия и 08:00 сутринта на по-следващия ден) може да се използва САМО ако изпратения ежедневен отчет е обработен с грешка! Изпращането на валиден файл, от какъвто и да било вид няма да позволи корекция след срока от 16:00ч. • (12.08.2014) версия 7.95.4

  • (14:00ч.) версия 7.95.4.3835 - коригирано е погрешно въведено изискване за 3 терапевтични процедури в КП 308

  • Актуализация във връзка с излязло указание от НЗОК отностно използването на МИ от групи: 5 „Ставна протеза за тазобедрена става“ и 6 „Ставна протеза за колянна става“. Програмата автоматично ще разпознава регистрацията на две МИ от тези групи към една процедура като една система. Ако искате да коригирате стари данни с оглед на възможността за корекция до 13.08.2014г. трябва само да отворите съответните изделия и да потвърдите и те ще се означат коректно като една система с еднаква цена НЗОК.

  • Проверките за задължителна допълнителна диагноза по някои пътеки вече ще генерират грешка вместо предупреждение (включително и в груповите проверки към отчетите). Задължително допълнителната диагноза трябва да е в първо или второ придружаващо заболяване поради ограничениеята на ХМЛ отчета.

 • (23.07.2014) версия 7.95.3

  • Корекция на липсващо описание на проверка К260 и некоректо предупреждение O260 при въведени две медицински изделия с еднакъв код и различни цени. Коригиран рядък проблем с касов ордер.

 • (16.07.2014) версия 7.95.2


[14.07.2014] - версия 7.95

 • „Спецификацията за клапи, протези, стентове, имплантанти и кардиостимулатори” вече е актуализирана спрямо новите изисквания на НЗОК за отчитане на медицински изделия.

 • Справките за Импланти (медицински изделия) са актулаизирани спрямо новите видове медицински изделия.

 • В екрана за импланти/медицински изделия е добавена нова функция "Избери от склад", която позволява лесно добавяне на МИ от модул "Гама Склад".

 • Добавена е проверката за ХМЛ по КПр в екрана Клинични процедури. Извиква се от бутона "Действия/Проверка за ХМЛ по КПр", която проверява за грешки процедурите за деня.

 • В екран месечен отчет е добавена отметка "типа на отчета е без значение" при добавяне в отчет, която игнорира здравния статус и параграфа (родилките), т.е. можете да си добавите всички без чужди граждани в един отчет без значение типа на отчета.

 • При промяна продължителността на КПр 09 или 10 е премахната въможността да не се променят автоматично задължителните дейности за КПр за да се избегнат неволни грешки.

 • Добавена е отметка "Дневен стационар"  в номенклатурата на звената. При прием в такова звено автоматично се отразява в ИЗ.

 • Добавена е функция за плащане във валута при издаване на касов ордер. Програмата позволява посочване на вида валута и фиксинга. Целта на функцията е възможност за проследяване на плащания във валута и наличността й в касата. Актуалния фиксинг може да се зададе ежедневно в номенклатурните списъци (Финансови/Валути/Фиксинг) или директно в екрана.

 • Нова глобална настройка „3.29 Възможност за регистриране на плащане във валута”.

 • Екран "Регистратура" - добавено поле за търсене по име, номер, егн, телефон (за подробности относно търсенето виж менюто "покажи/видове търсене"). Добавено извикване на екран планиране през меню "Покажи". Таб каса вече показва освен задълженията и плащанията. Добавено е автоматично опресняване и възможност да се включва и изключва.

 • В екран "Планиране" вече може да се сменя и финансирането на направено планиране. Могат да се пускат заявки от екран Планиране и за двете ЛЗ, за които потребителя има права в Работно място.

 • При плащане е премахнато ограничението за брой при частично плащане. Вече можете да въведете частично плащане 2х150лв. при задължение 2х250лв., както и да погасите останалите 200лв. като 2х100лв.

 • Нова глобална настройка "3.28. Данни за пълномощно № и дата и фактури за НОИ във финансовите документи. Махането на тази опция скрива реда за въвеждане на тези данни с цел освобождаване на повече място на екраните КО и Фактури..

 • Окончателно отпадане на поддръжката на старите екрани за "Фактура" и "Касов ордер".

 • Справка "Касови ордери по лекари" вече ще показва и данните за редовете, за които няма посочено звено или лекар.

 • Добавени са допълнителни настройки за печат на пациентска карта и гривна.[26.06.2014] - версия 7.94
ВАЖНО! От 1 юли 2014 НЗОК въвежда нов начин на отчитане на медицинските изделия с помощта на нова номенклатура за медицински изделия с над 1000 позиции и 15 символен код. Въвеждат също и нови изисквания за отчитане на т.н. системи от медицински изделия. Всички медицински изделия приложени след 1 юли 2014г. трябва да се отчитат с новите кодове в ежедневен електронен отчет. За приложените медицински изделия преди 1 юли 2014г. е достатъчно да се избере само тип при отчитането, както е до сега.

„Спецификацията за клапи, протези, стентове, имплантанти и кардиостимулатори” не е актуализирана спрямо новите изисквания на НЗОК за отчитане на медицински изделия. Очакваме указания от страна на НЗОК и възможно най - бързо спецификацията ще бъде променена. • (10.07.2014 15:30ч.) версия 7.94.6

  • Корекция на изискването за задължителна диагноза Z51.1 с правилната Z51.0.

  • Добавена проверка и за КП 99-101.

 • (10.07.2014г.) версия 7.94.5

  • ВАЖНО! Добавен е стриктен контрол за всички пътеки, които изискват точно определен код на водеща диагноза и втори път код на придружаващо заболяване от КП. Моля обърнете особено внимание на коректното кодиране на онкологични и физиотерапевтични пътеки изискващи основна диагноза от рубриката Z.

 • (07.07.2014г.) версия 7.94.3

  • Коригирана е грешка при добавяне на медицинско изделие от екран „Оперативен журнал”

 • (30.06.2014г.) версия 7.94.2

  • Променени са цените на няколко медицински изделия поради промяна в номенклатурата на НЗОК.

 • (27.06.2014г.) версия 7.94.1

  • Коригирани са празни редове в амбулаторна спецификация. • Добавена е възможност да се изготви ежедневен отчет само за приетите пациенти за ден. Отчета има префикс Admit за лесно различаване от пълния вариант. Но след него е задължително да се изпрати пълния вариант на ежедневния отчет. Поради противоречивата информация от НЗОК - моля уточнявайте допустимите срокове преди да използвате файловете само за приети с цел отлагане!

 • Добавен е списъкът за Лекарствени продукти и медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ актулаен от 01.07.2014г.

 • Добавени са проверки в ежедневния ХМЛ за Медицинските изделия от горния списък.

 • В екран Болни в отделение е в падащия списък на първия бутон са добавени проверките в ХМЛ за КП и КПр за случаите само за съответното отделение.

 • Добавено е въвеждане на направление тип Консултация (Бланка 3) с Матричен баркод (двуизмерен код) – трябва да имате настроен баркод четец.

 • В екран Ежедневни отчети НЗОК е добавен бутон с цветови маркер дали са изготвени еж. отчети за последните 10 дни. Бутонът е зелен, когато са изготвени всички отчети. Бутонът е червен, когато един или няколко отчета за последните 10 дни не са изготвени. При кликване върху бутона се отваря списък с дните, за които не са изготвени отчети.

 • Добавена е възможност за автоматично обновяване на медикаментите в склада на база автоматичното им обновяване в Кодмастер. Версия на Кодмастер 7.94 и по-нова, версия на на БД склада 3.80 и по-нова. Обновяването се извършва при стартиране на екрана за ежедневни отчети. По тази причина е възможно известно забавяне при първо стартиране на екрана.

 • В екран Образна диагностика е добавена възможност да може да се променя договора /за услуги без заявка или със заявка от администратор и контрольор/ и услуга.

 • В екран Регистратура е добавен бутон за опресняване на екрана.

 • В екран Образна диагностика е променена работата с Направление по НЗОК:

 1. Регистриране на направлението - с бутон +НЗОК, при запис на направлението автоматично се добавят услугите и екрана се запаметява.

 2. Въвеждане на Направлението след попълване на услуга. Натиска се бутона под лекар за избор на направление, и се попълват част от данните в направлението. Липсващите се дописват и се запаметява направлението.


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница