На модул гама кодмастер можете да прочетете това описание по всяко време от меню "помощ/промени в програмата"страница4/6
Дата22.07.2016
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

[09.06.2014] - версия 7.93

 • (12.06.2014г.) версия 7.93.2

 • При проверка за здравно-осигурителния статус, ще се използват данните на следващото ЮЛ, за което има въведена парола ако не са въведени такива за болницата.

 • (12.06.2014г.) версия 7.93.1.3592

  • Коригирано е подвеждащо предупреждение, че диагнозата не е в списъка на НЗОК при регистриране на "куха" процедура 5.

 • Подобрени са проверките при кодиране на импланти/медицински изделия. При кодиране на имплант по неподходяща МКБ9 процедура, програмата ще извежда, кои са подходящите процедури за съответното изделие и пътека. Съобщение ще се извежда и при останалите проверки по КП.

 • Обединени са съобщенията от проверки за ХМЛ по КП с тези за проверките по КП, както при проверка на индивидуален случаи, така и при проверка на ежедневен или месечен отчет.

 • Добавена е нова глобална настройка „3.26. Включи всички редове от заявка при печат на ФП” – печата всички редове от искането за лаб. излседвания на ФП.

 • Добавена е нова глобална настройка „3.27. Автоматично отпечатванe на дубликат при печат на ФП”.

 • Добавена е нова глобална настройка „9.1.12. Отпечатване на заявка на ФП” – отпечатва искането за изследване на ФП.

 • В Заявка в полето „Резултат в звено” може да се посочва звено от друго ЛЗ при нужда.

 • Видимостта на шаблоните за заявки за лаборатории е ограничена само за звеното изпращач, за което са създадени.

 • В справка „Списък на хирургически операции (разширен)” - добавена колона ЕГН.

 • Добавена е нова справка "Други отчети/Изписани в период по отд.- сравнение с предходен период".

 • В справка „Сведение за хирургическа активност” е добавена колона Оп. по спешност от оп. журнал/кодиране на процедури.

 • Добавена е функционалност, която да обновява автоматично диагнозите към медикаментите, аналогично на автоматичното обновяване на медикаменти.

 • В екрана за добавяне на запис в оп. журнал е добавена възможност, която посочва дали операцията е лапароскопска или не.

 • В справка "Списък на хирургически операции (разширен)" е добавена колона, която посочва дали операцията е лапароскопска или не.

 • Добавен е popup екран за въвеждане на голям текст при двоен клик в полетата в екрана "епикриза НЗОК".

 • Добавено е въвеждане на направление тип МДД с Матричен баркод (двуизмерен код) – трябва да имате настроен баркод четец.

 • Промяна в алгоритъма за изчисляване на сума в кредитно известия за Амбулаторен отчет. Ако в отчета има преглед за преизбор сумата за точките 2.4 и 2.5 от спецификация ще бъде на 8.50лв(а не 9.50 както е досега).

 • Предоставяне на възможност за печат на декларация при използване на ЕЗОК. Печата се извършва от екран Осигурителен документ.

 • Добавена е настройка за Договор: Видим и без финансиране. Прави договора видим за пациентите без да им се добавя финансиране за контрагента.


[22.05.2014] - версия 7.92

 • (06.06.2014г.) версия 7.92.5

  • Актуализирана е връзката между дигноза и лекарствени продукти по клинични процеури, след промяна на актуализационни файл от 05.06.2014 г.

 • (31.05.2014г.) версия 7.92.4

  • Добавена е актуализация на лекарствените продукти за хемодиализа по клинични процедури 01, 02 и 03, и по процедура 08 в сила от 01.06.2014 г .

  • Добавена е актуализация на връзката между диагнози и лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания.

ВАЖНО! Актуализирането на лекартствените продукти за лечение на онкологични заболявания по клинична процедура 05 и клинични пътеки, се извършва автоматично при първо отваряне на екрана за ежедневни отчети.

 • (28.05.2014г.) версия 7.92.3

  • Отстранена е грешка при зареждане на стойности в епикризата на НЗОК.

  • Отстранена е грешка при генериране на приложение 26 за МЗ.

 • (26.05.2014г.) версия 7.92.2.2136

  • Корекция в проверка за КПр 09.

  • Коригиран е списъка за спешност в оперативен журнал.

 • (23.05.2014г.) версия 7.92.2.2128

  • Променена е справка „Клинични пътеки и процедури / Противотуморни медикаменти по КП и КПр” съгласно допълнителните указания за попълване на справката.

 • (23.05.2014г.) версия 7.92.1.2128

  • Добавена е възможност да се посочи "уточнена диагноза" за КП 254, при което няма да се изисква извършване на биопсия.

  • Коригирано е некоректно съобщение за препокриващи се периоди на действие при регистрация на КПр 10 след 9 започваща в същия час и минута, в които приключва предишната процедура.
 • Допълнения, в някои проверки по КП.

 • Обновени са имената на някои диагнози да съответстват по-добре на последната ревизия на МКБ10.

 • Обновени са флаговете за логични/нелогични М кодове на диагнози по МКБ10

 • В екран „Система/Настройки/Лечебно заведение” е добавено поле „Код НАП” за парола, която се предоставя от НАП за проверка на здравноосигурителен статус на пациента. Ако е посочена такава парола, проверката ще се извършва по новия начин, ако не е посочен - по стария начин до края на месец май.

 • Справка „Дейност по клинични процедури 01-04 по звена” - отчита дейностите за периода, а не както беше до сега - приключилите КПр.

 • Справка „Дейност по клинична процедура 05 по звена” - отчита дейностите за периода, а не както беше до сега - приключилите КПр.

 • Проверки за грешки в клиничните процедури - когато се пуска за период, се включват всички КПр които имат регистрирана дейност в периода.

 • В екран "Здравноосигурителен документ" е добавена проверка при записване на номер на документ при посочен вид на документ различен от ЕЗОК.

 • В Система/Настройки/Месечен график е добавен екрана за изготвяне на болничните графици по отделения и лекари. Все още в процес на разработка.

 • В Списък/История на заболяването търсенето се ограничава спрямо правата на потребителя за ЛЗ.

 • В екран Болни в отделение/Легла - освен стаите и леглата на отделението, се виждат всички споделени с него легла.

 • Добавена е справка Справочна система / Клинични пътеки и процедури / „Противотуморни медикаменти по КП и КПр” – извежда списък на приложените медикаменти, които са отчетени към НЗОК за период. Справката подпомага изготвянето на справката към РЗОК, която съдържа терапевтичната схема на лечение на лекуваните пациенти, съгласно предписанието на онкокомитета. Алтернативен вариант за изготвяне на справката е наличен в Гама Склад използващ данните от протоколите за лечение на злокачествени заболявания.

 • В „Справки/Движение на болните/Ежедневни листи на отделение за месец” е добавена колона „Спешни”, която показва броя на насочените за спешен прием пациенти.

 • В „Справки/Справочна система/Хирургическа дейност/Сложност на хир. операции по отд. и обхват на анест” са добавени колонки за брой операции, които показват броя на спешните операции за всяка сложност (малка, средна, голяма и мн. голяма). • (13.05.2014г.) версия 7.91.4

 • Добавена е актуализация на лекарствени продукти, използвани при хемодиализа по Процедури № № 1, 2, 3 и по Процедура № 8 " Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на Сърфактант".

 • (12.05.2014г.) версия 7.91.3.2112

 • При проверка на КП съобщението за недостатъчен минимален престой при наличние на процедура за интензивно лечение е променено на грешка.

 • При проверка на КП съобщението за грешка при невалидна хистологична процедура е променено на предупреждение поради неясния контрол от страна на НЗОК в някои случаи. Моля, уточнявайте с РЗОК/НЗОК всеки случаи на нужда от използване на нехистологичен код като хистологичен с цел изчакване на резултат от изследване за потвърждаване на окончателната диагноза до уточняване на правилата за всички пътеки.

 • При включена опция "Задължителен здравен статус от днес при заявка по НЗОК" здравния статус ще се проверява автоматично (ако не е валиден към момента) преди извикване на екрана за заявка.

 • (10.05.2014г.) версия 7.91.3.

 • Корекции в проверката за КП 13 и 248.

 • (07.05.2014г.) версия 7.91.2.

 • (08.05.2014г.)Коригирани са проблеми със съобщение "Не е указан показател Х" при проверка на КП и автоматичното зареждане на стойности в епикриза НЗОК.

 • ВАЖНО! Добавени са над 50 нови правила за проверки за изпълнение на клиничните пътеки. Нашите специалисти и консултанти продължават да работят по подобряване на проверките и обхващане на всички нововъведени от НЗОК нови проверки от логически контрол. Моля, ако забележите неточности да ни уведомите, за да можем своевременно да ги отстраним или да допълним извършвания от ПП контрол.


[29.04.2014] - версия 7.91

 • ВАЖНО! Във връзка с новите проверки от логически контрол въведени от НЗОК са прегледани и допълнени проверките на множество пътеки. Нашите специалисти и консултанти продължават да работят по подобряване на проверките и обхващане на всички нововъведени от НЗОК нови проверки.

 • Въведени са допълнителни проверки във връзка с нови изисквания публикувани в ДВ "Постановление № 94 от 24 АПРИЛ 2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване".

 • Обновени са медикаментите и диагнозите за лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания по "Процедура № 05" и "Клинични пътеки" - в сила от 01.05.2014 г.

 • Добавена е автоматична и ръчна проверка на пенсионния статус в заявката.

Необходима е настройка за работата на проверката. В Система/Настройки/Лечебно заведение трябва за съответното лечебно заведение да се попълни кода за достъп до услугата в полето „Код НОИ” и трябва да имате попълнен булстат.

При съобщение за грешка, че сървъра на НОИ не работи проверката за пенсионния статус се изключва докато не проверите отново ръчно. • Добавена е проверка в XML за КП - О036 Медицинското изделие е записано с цена нула (0) лева!

 • Инициализирано е приложение 9 от НРД 2014 - ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА - Приложение 26 и 27 на МЗ.

 • В екран ПРЕГЛЕД е добавено поле за ЕГН на пациент, в което ще може директно да се пише/търси/регистрира вместо да се избира от списък пациенти.

 • В екран ПРЕГЛЕД е добавено бутон до ЕГН на пациента с три цвята - сив, оранжев и жълт, указващо дали пациента има активна диспансеризация, сив - няма, оранжев - има, жълт има при лекар за който текущия потребител има права.

 • При редакция на преглед ако се промени УИН на лекар, специалност, договор се проверява дали не се нарушава поредната номерация на лекаря и ако следващия номер се окаже по-малък излиза предупреждение дали потребителя иска да се смени на него номера на прегледа.

 • Добавен е падащ списък към поле No /номер на прегледа/.

 • Нова глобална настройка 8.1.54. При добавяне на нови услуги да са с датата на прегледа вместо текущата! Отнася се за услуги тип ПРЕГЛЕД.

 • Екран План сметка - когато е в редакция и се избере бутона за добаване на услуги, излиза предупреждение, че записа ще бъде запазен преди да се добавят услуги. За да се добавят услуги трябва да запазите записа на План сметката.

 • В Списък/направления е добавена възможност за търсене по дата на приключване на направление тип МДД. • (25.04.2014г.) версия 7.90.4.

 • Добавен е параметър при генериране на Приложение 26, който указва дали спешни прегледи с диагноза от рубрика F да се включват в точка 3.3.

 • Поради промяна в изискванията на НЗОК за отчитане на клинична процедура 8, при изготвяне на ежедневен XML отчет се добавят автоматично и трите задължителни диагностични МКБ9 процедури.

 • (24.04.2014г.) версия 7.90.3.

 • Добавени са новите формати на отчетите към МЗ – Приложение 26 и Приложение 27. В параметрите на приложението е добавена отметка „МБАЛ в труднодостъпни / отдалечени райони”, която показва дали спешните прегледи на пациенти насочени от ЦСМП да се включат в точка 1.2 или 1.3 от приложенията. Спешни прегледи с диагноза от рубрика F се включват в точка „3.3 Спешно стационарно лечение до 24 часа”.

 • (11.04.2014г.) версия 7.90.2.

 • Екрани Преглед и Амбулаторен лист - върната е възможността за ползване на навигатора (стрелкичките напред/назад) за преминаване към предишен/следващ преглед. Когато е избран пациент в левия списък се отваря последния преглед на пациента.

 • Екрани Образна диагностика и Процедури - когато всички изследвания към заявката се отбележат като готови прави статуса на заявката изпълнен.

 • Коригиран е проблем, при който резултатите от образна не се зареждаха в епикриза при генериране от шаблон.


[08.04.2014] - версия 7.90


 • В екран "Болни в отделение" е сложен бутон резултати от образна диагностика, прегледи и изпълнение на процедури.

 • В екран Образна диагностика полетата са преподредени, разчитащ лекар и изпълнител са слети в едно - Лекар. Добавено е поле Лаборант, в което може да се запише кода на оператора работил с апарата за образно изследване.

 • В екран Образна диагностика полето Платено от пациент се отразява сумата която пациента е платил с касов ордер или с банково плащане, ако сумата е по-малка от стойността на услугата в поле Цена се появява червена точка - това важи само за платени договори.

 • Промени в Спецификациите за Клинични Процедури - КПр 08 ще се отчита към спецификациите на КПр 09 и КПр 10 на последната стъпка на месечните отчети за КПр е добавено ново групиране на Клинични Процедури р в падащия списък

 • Добавена е нова справка - Поименни списъци/Пациенти по КП за период (разширена).

 • Съдебен регистър - добавена е информация за преглед и дата, от който се прави записа в регистъра.

 • Добавена е проверка за медикаменти по диагнози в „куха КПр 5“


Добавянето на нови функции и модернизацията на интерфейса понякога изисква техническо обновяване на някои елементи на програмния продукт. Процеса е сложен и ще продължи няколко версии, през това време са възможни някои смущения при изчертаването на негови части, като например ленатата с бутони или оформлението на таблиците.

Нашият екип проверява всяка функция за да се увери, че нищо от промените няма да пречи на вашата работа, ако сме пропуснали нещо не се колебайте да ни уведомите.

Моля, да ни извините за причиненото неудобство.

[27.03.2014] - версия 7.89


 • (01.04.2014г.) версия 7.89.3

 • Добавена е справка "'Финансов отчет по чл.37 от ЗЗО и чл.6 от ЗЗО(Опис по лекари)" в справочна система раздел "Финансови справки".

 • ВАЖНО! Промени в лекарствените продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания по "Процедура № 05" и "Клинични пътеки" - в сила от 01.04.2014 г. Обърнете внимание на промените за LH275 и LH281, където е променена периодиката на заплащане на апликациите от веднъж седмично на веднъж съответно на 3 седмици и 2 седмици.

 • Добавени са нови контроли за процедурите, с които се поставят медицински изделия по някои кардиологични пътеки. • В екран Преглед/Амбулаторен лист е реализирана възможност само за вторични прегледи по НЗОК АМБ/ВСД да е задължително да се посочва кой точно е първичния преглед, за останалите прегледи ще може да не се избира конкретен първичен преглед.

 • В Заявка е добавена възможност за избор на лекар в зависимост от въведения му график за работа. След лекаря се визуализира часовия интервал за въведения график на работа. Договора за услугата в заявката трябва да е същия с този по който е въведен графика за лекаря.

 • В екран Образна диагностика/Процедури са добавени бутони Резултати и бутона за лабораторни резултати.

 • В екран Регистратура е добавен бутон за извикване на екран Фактури.

 • В Планиране на операции е добавен индикатор, ако в планирането има попълнена забележка. (Същия като в екран Планиране).

 • Добавена е възможност в ежедневните отчети от бутон Обнови да се обновяват версиите на медикаментите в програмата по интернет и от файл. Бутон Провери за обновяване проверява и обновява версията по интернет. Бутон Обнови от файл позволява импортирането на файл, в случаи когато се налага обновяване без достъп до интернет.

 • Във Финансовия отчет за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО (за пациентите упражнили правото си на пенсия) е добавена възможност справката да се генерира според издадените касови ордери в касата на ПП Гама Кодмастер и/или да се генерира с изравнени бройки за редове.

 • В екран „Ежедневни отчети НЗОК“ е добавена възможност за автоматично създаване на „куха КПр 5“ от бутон Действия->“Направи кухи 05 и зареди перорални от склад“ .[18.03.2014] - версия 7.88

 • (24.03.2014г.) версия 7.88.2

 • Оптимизация на работата на екран "направление".
 • В екран Преглед/Амбулаторен лист: Добавен е бутон Резултати, от който може да се разглеждат резултатите от всички прегледи, хоспитализации, образни изследвания, процедури, рецепти. Ако в списъци сте избрали пациент може да видите всичките му прегледи с бутон Резултати, а в екран Преглед се визуализира само последният регистриран преглед в текущия ден за УИН за който имате права.

 • В екран Преглед/Амбулаторен лист е премахнат бутон „Без заявка”.

 • Бутоните за добавяне на назначения и медикаменти към Изследвания и Терапия са заменени с конктекстно меню към самото наименование - клик върху името Изследвания/Терапия отваря менюто.

 • За прегледи майчино здравеопазване или при потребител с АГ специалност полетата гестационна седмица и термин са видими винаги. Добавено е ново поле БЛ - болничен лист от дата - което е с дата: термин - 45 дни.

 • Финансови справки/Очакван приход за ЛЗ

Колонка Очакван приход показва

-за услуги по платен ценоразпис: фактурираното в периода на справката, ако не е издадена фактура платеното с касов ордер в периода на справката, отразява връщането на пари в периода.-за услуги по НЗОК/ДЗОФ: изпълненото в периода на справката, колонката показва сумата, която ще се изиска от съответния контрагент.

 • Добавена е глобална опция "8.7.11. Назначения - звено по подразбиране за прегледи физиотерапия! "

 • Добавена е глобална опция "8.7.12. Физио по НЗОК Амб добавяй текст за броя процедури в поле Терапия!"

 • Добавена е глобална опция "7.51 Операции: Редакция и изтриване само от потребителя, който е въвел журнала, администратор или контрольор. "

 • Добавен син бутон в прегледа показващ финансов резултат за лекар - справката е същата като тази от справочна система за отчисление за лекар.

 • Справката "Списък на медикаменти в отчет" е добавен параметър за номер на отчет и колонка за надлимит.

 • Екран "Стационар/Здравноосигурителен статус" са добавени договори с тип "МЗ/НЗОК Диспансерни" и отчетите към тях.

 • Екран "Списък/История на заболяването" е добавен печат на гривна на пациента.

 • В журнал за хемодиализи е добавена забрана за повтарящ се номер в журнала.

 • Добавен е отчета за неосигурени родилки, прави се отчет към НЗОК.

 • Бланката за приложението за чужденците при амбулаторните отчети е обновена.

Добавен е и отчет за неосигурените при комплексно и диспансерно наблюдение. Първо през екран Стационар-Здравно-осигурителен статус трябва да се извърти проверката за осигурителния статус за всички пациенти,влезнали в съответния отчет по договор НЗОК Диспансерни (комплекснo).

[25.02.2014] - версия 7.87

 • (05.03.2014г.) версия 7.87.5

 • Добавена е настройка 7.50 „Автоматично попълване на цена на медицинско изделие” и е коригиран проблем при редакция на медицинско изделие.

 • (04.03.2014г.) версия 7.87.4

 • Обновяне на номенклатурата на медикаментите по НЗОК за клинични пътеки и процедури в сила от 01.03.2014 год.

 • (27.02.2014г.) версия 7.87.3 ВАЖНО!

 • Корекции на забелязани проблеми с новата версия.
 • Добавена е глобална опция "3.23. Добавяне на лекар към редовете на фактурата (при печат)" - Имената на избрания лекар се добавят към редовете на фактурата при печат.

 • Добавена е глобална опция "3.24. 'Избор на лекар по Фамилия вместо по код" - В падащия списък за избор на лекар в ред на финансов документ, лекарите се подреждат по фамилия и търсенето също е по фамилия.

 • Добавена е глобална опция "7.46. Включване на НЗОК епикриза в ежедневен XML очет" - можете да определяте дали данните от екран епикриза се включват в ежедневния файл или не (което улеснява изпращането на данни).

 • Добавена е глобална опция "7.47. Журнал на новородени и имунизации след прием на новородено" - програмата автоматично ще предложи въвеждане в съответния журнал при въвеждане на ИЗ на новородено.

 • Добавена е глобална опция "7.48. Реални легла в екран Прием" - реалните легла могат да се различават от официалните и се въвеждат в номеклатурата на легловата база.

 • Добавена е глобална опция 7.49. Лекуващ лекар задължително да е от посочените по КП.

 • Добавена е история на промените за медицинските изделия.

 • Добавен е печат на направление бланка 7 само с част: Преминал през стационара пациент.

 • В преглед е добавена карта за профилактика на бременността.

 • Добавена е възможност в екран Кодиране за преглед на процедури към ИЗ при заключен ежедневен отчет.

 • В справка "Списък на ИЗ с отказ от лечение и неотчетени по КП" е добавена сумата на плащанията на каса на пациента.

 • Добавена е възможност за отделна, независима номерация за вътрешен касов ордер.

 • Заложен е по-строг конрол при кодиране на медицинските изделия (имплантанти). Заложено е допълнително подсещане за пропуснат имплантант, както и предупреждения при неправлно кодиран такъв.

 • Обновена е справка "Преминали болни по клинични пътеки" (променени са само колонките).

 • В справка "Списък на клинични процедури" са добавени и диагнозите.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница