На модул гама кодмастер можете да прочетете това описание по всяко време от меню "помощ/промени в програмата"страница6/6
Дата22.07.2016
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

[15.10.2013] - версия 7.81

 • (21.10.2013г.) версия 7.81.3

  • Корекция на някои забелязани проблеми.

 • ВАЖНО! Промени в екран "Заявка" - на първа стъпка са добавени "Специалист" и "Лекар" (дали са задължителни зависи от глобална настройка 9.1.11.), които досега бяха на отделна стъпка 3 в заявките за преглед. Стъпка 3 вече ще се показва само при заявка към звена за образни изследвания. На първа стъпка е добавена въможност за бързо приключване на заявката, която може да се използва когато вече са избрани услугите или пък е позволено да се пуска заявка без посочени такива (всички проверки и правила за изготвяне на заявка важат).

 • В екран "Болни в отделение" е махнат бутона за опресняване тъй като дублира същия от навигатора.

 • Добавена е функция за вътрешна поща, позволяваща изпращане на съобщения през системата до останалите потребители (един или няколко).

 • Допълнен е екран "История на резултати от изследвания" с резултатите за микробиология и патоанатомия. Добавено е бързо извикване в екран "Болни в отделение" за да може с един бутон да се видят всички резултати от лаборатория.

 • Добавени са следните нови опционални функции (глобални параметри):

  • 8.5.06. Планиране без посочена услуга - позволява планирането без посочване на услуга.

  • 8.1.47. Прием ИЗ с помощник за хоспитализация - използва се новият екран тип помощник (разделен на няколко стъпки) вместо стандартния екран за прием.

  • 9.1.09. Позволено пускане на заявка без посочени услуги - подходящо за случаите когато плащането се извършва след извършване на дейността.

  • 9.1.10. Потребителска такса при зявка без услуга към лаборатория.

  • 9.1.11. Заявка за преглед без задължително посочване на лекар.

  • 7.35. Задължително кодиране преди изписване - обръща се процеса на кодиране и кодировчик трябва да отбележи като кодиран случая преди той да може да бъде изписан (опцията е подходяща за ЛЗ където се изписва от отделението, а кодировчика потвърждава, че случая е кодиран правилно и готов за отчет за да освободи отделението да може да го изпише).

  • 7.36. Позволен прием с минимум данни (без адрес, месторабота, образование, семейно положение).

  • 7.38 Видимост на бутона "Връщане" при превеждане на пациент - прави неактивен бутона връщане в екрана за превеждане на пациент в друго отделение.

 • Добавен е контрол на възможните лекуващи лекари по клинични пътеки. Лекарите се настройват от "Номенклатури/Клинични пътеки/Клинични пътеки" -> лекуващ лекар. Програмата ще извежда предупредително съобщение ако лекуващия лекар посочен на ИЗ по КП липсва в списъка с валидност към дата на прием и изписване. Възможните лекуващи лекари по КП се подават към НЗОК при сключването на договора за извършване на дейност по КП.

 • Добавен е нов екран "Регистратура". Екрана предлага специфична функционалност за работни места регистратура и каса, като предлага едновременен изглед към дейностите в МЦ и Болница и предлага възможност за бързо регистриране на пациенти, завки и плащания. Екрана е разделен на три отделни части - първата показва списък заявки за ДКЦ, 2-ия списък ИЗ-та - приети или изписани към избрания ден, 3 списък - списък заявки за болницата. Списъците със заявки се автоматично ако е възникнала промяна в базата данни - регистрирана е нова заявки, или променен статус - от изрпатена на приета или от приета на изпълнена. ЗАБЕЛЕЖКА: Екрана е нов и се очаква да претърпи промени в следващите версии.

 • Промени по функцията за настаняване на легла:

  • Добавена е възможност за отбелязване/вписване на придружител, който да заема легло.

  • Избор на VIP настаняване - показва само стаите, които са обелязани за VIP и не може да се настанят повече от двама в стая, която има поне един ВИП пациент.

  • Настаняване в самостоятелна стая - показват се само свободните стаи и след настаняване всички легла се изключват за настаняване.

  • Възможност за запазване на легло при превеждане в друго отделение, например при превеждане на пациента в интензивно отделение.

 • В екран "кодиране" и "изписване" са добавени втори лекуващ лекар (страница 4) и две дати за контролни прегледи (страница 7), които могат да се изпозват в епикриза и други документи.[27.08.2013] - версия 7.80

 • (03.10.2013г.) версия 7.80.5

  • ВАЖНО! Актуализация на списъка и цените на лекарствените продукти по клинични пътеки и процедури, валидни от 01.10.2013г.

 • (19.09.2013г.) версия 7.80.4

  • ВАЖНО! Актуализация на списъка и цените на лекарствените продукти по клинични пътеки и процедури, валидни от 01.09.2013г.

 • (28.08.2013г.) версия 7.80.3

  • Коригиран проблем с проверка на клинични пътеки, даващ грешка в някои случаи

  • КП 141 и 279 ще се третират за лимтите аналогично на останалите КП

 • (28.08.2013г.) версия 7.80.1

  • Отстранен проблем при проверките на клинични процедури.

 • ВАЖНО!!! Променена е системата за надлимитните дейности в ежедневен ХМЛ отчет за НЗОК. ВНИМАНИЕ!!! Ограниченията на формата на ежедневния отчет за момента са непроменени и като надлимитна дейност може да се маркира само цяла КП и клинична процедура. Не е възможно подаването на надлимитни Импланти, само медикаменти, диспансерни и ВСД.

  • Отбелязването дали една дейност е надлимитна вече не зависи от типа на месечния отчет а се маркира за всеки случаи индивидуално. Можете да маркирате кои случаи са до и над лимит директно от екрана за ежедневни отчети, както и от този за месечни. За ваше улеснение са добавни функции за групово маркиране на много редове едновременно, както и бързи функции за отбелязване като до и над лимитни на всички дейности за деня от новия бутон .

  • Може да се маркира като надлимитна дейност по отделно всяка КП, КПр, имплант или медикамент. По наша информация в НЗОК/РЗОК могат да отбелязват по отделно импланти и медикаменти (към вече изпратен файл) и е възможно те да нанасят промени при тях, което да се отрази на изискваните спецификации. За съжаление няма обратна връзка за подобни промени и затова предоставяме тези функции преди да е налична промяна във формата.

  • Месечните отчетите вече освен над и до лимит може да бъдат и смесени (лимит : Без значение), което позволява изготвянето на спецификации до и над лимит за всяка дейност. Например може КП да са в лимит и едновременно имплантантите да са над лимит.

  • Поради множеството неясноти относно ежедневното отчитане на клинични процедури до/над лимит заключването на отчетите не забранява промяна над/под лимит. Добавено е предупредително съобщение при груповата проверка на клиничните процедури за валидност, което показва дали има КПр на които стойността "Над лимит" е променена спрямо изпратените в НЗОК данни за предишни дни.

 • Добавена е функция за следене на лимитите достъпна през екрана за ежедневните отчети. Настройването на месечните лимити се извършва в меню "номенклатури/договори/Бюджети (лимити) за НЗОК", където се задават лимити за КП, КПр, Импланти и медикаменти. Забележка: Лимита за медикаментите е общ и важи за онкологичните лекарства по КП и КПр (05 и куха 06).

 • Добавени са две нови справки "Списък клинични пътеки и лимити" и "Списък клинични процедури и лимити" които показва дейностите включващи се в екрана за лимитите.

 • Справката в "справочна система/клинични пътеки и процедури/Текуща дейност и бюджети по отделения" е актуализирана и обхваща дейността по клиничните процедури и медикаментите.

 • В екран "клинична процедура" е добавен "отчетен лист за интензивно лечение" в буточето "действия" (само за процедури 09 и 10).

 • В екран "Оперативен журнал" страница 3 "протокол и епикриза":

  • полето предоперативна епикриза е променено на Бележки;

  • страницата е преименувана на "протокол";

  • добавена е възможнст за шаблони към полето "Бележки" към операция

 • Подобрения към функциите за планиране на операции

 • Подобрения и оптимизации на екран планиране. Ограничението от две специалности на лекар е премахнато.

 • Добавени са две нови справки справки "Лекуващ лекар по пътеки и отделения" и "Операции по оператор, отделение и КП" в раздел "Административни справки" на справочна система.

 • В справка "Опис на фактурите" е добавена колонка "Платена" показваща реалната платена сума по фактурата и опция за извеждане на неплатени фактури.

 • Проведена е периодична профилактика на производителността на модула и са извършени оптимизации за бързодействието на някои функции. Подготвени са допълнителни оптимизации, които ще бъдат включени в следваща версия.

 • Добавена е справка по нозологични единици(онко локализации), която изчислява кои пациенти трябва да се прегледат на диспансерен преглед за следващ месец или друг посочен период. Справката се намира в Справочна система-Амбулаторна дейност-Други-Диспансерни прегледи за бъдещ период. Избира се периода, за който ни интересува кои пациенти трябва да минат на онко диспансерен преглед, по желание се избира и диагнозата(локализация) като се слага отметката пред нея, за да може справката да върне само пациентите от посочената диагноза.

 • Добавени са две нови справки – „Списък на изписани болни с отказ от лечение” в раздел „Поименни списъци” и „Изписани болни с отказ от лечение по звена” в раздел „Дейност на звената”


[01.08.2013] - версия 7.79

 • (06.08.2013г.) версия 7.79.3

  • Подобрена е проверката за съответствие на тип ЛЗ и код на ЛЗ да отчита когато един и същ код може да има повече от един подходящ тип (насочен от) в екран клинична процедура.

  • Позволено е пускане за заявка за бъдеща дата до 45 дни след днешната. Позволено е пускане на заявка за минала дата (глобална настройка). Заявките за минала дата се прикачат автоматично към активното към дата-та ИЗ ако има такова.

 • (02.08.2013г.) версия 7.79.2

  • Корекция на изискванията за ежедневен ХМЛ отчет за клинични процедури 02 и 03.

 • ВАЖНО!!! Корекция на изисквания за ежедневния ХМЛ отчет за клинични процедури влизащи в сила от 01.08.2013г.

 • Актуализация на списъка и цените на лекарствените продукти по клинични пътеки и процедури, валидни от 01.08.2013г.

Ако имате проблем с валидирането на някой от новите XML отчети, моля първо да се уверите, че сте коригирали всички грешки, излизащи от проверката, която се извършва преди изготвянето на файла и се подгответе да ни предоставите файла,


за да можем да окажем съдействие.


[30.07.2013] - версия 7.78

 • ВАЖНО!!! Промени по формата на ежедневния ХМЛ отчет за клинични процедури. Промените са технически явно с цел намаляване на грешките при изпращане на корекции за стари периоди, уведомението пристигна по е-майл на 25.06.2013г. и промените влизат в сила от 01.08.2013г.

 • Подобрения в екран "Клинична процедура", добавени са някои нови контроли. Позволено е превеждането от процедура 10 към 9 по изискване на НЗОК. Моля, обърнете внимание, че подобно превеждане не е възможно да бъде отразено коректно върху бланка 8А.

 • В екран "Клинична процедура" е добавен осигурителен статус - може да се проверява директно от там. Забележка: За КПр 08,09,10 се използва осигурителния статус на ИЗ, към която са прикачени включително и за ежедневния ХМЛ отчет. Останалите процедури не ползват изобщо статуса за отчет, в НЗОК си извършват проверка по техен начин. В екрана също се извежда осигурителния статус за последната проверка през периода на процедурата - статуса е само информативен, услугата на НАП не предлага възможност за проверка за минал период и не можем да проверим статус за вече приключени и непроверени процедури.

 • Подобрения в екран "Ежедневни отчети за НЗОК" - добавени са функции за зареждане на данните за лекарства от склада аналогични с тези в месечния отчет. Добавена е функция за проверка за грешки в данните за медикаменти в склад аналогично на справката в справочна система и месечен отчет. Добавени са нови проверки към функцията "Проверки за ХМЛ по КПр".

 • При зареждане на лекарствени продукти за лекарствет отчет вече ще се извежда списък с медикаментите, които не могат да се заредят защото има заключен отчет за да се улесни контрола, в случаите, когато има въведени в склад документи със стара дата.

 • В екран "Болни в отделение" под списъка с кодираните процедури е добавен индикатор за изпълнения престой и изпълнените изискуеми по КП процедури, както и бутон за проверка на изпълнението на КП аналогично на това в екран кодиране. Списъка с болнични листа е преместен в таб. 7.

 • В екран "Прием" е добавена функция за попълване на частта "насочва се от..." с данните на приемащото ЛЗ.

 • В екран "Месечни отчети към НЗОК" е добавена възможност да се маркират няколко реда (по стандартния начин за Уиндоус начин с шифт или контрол и мишка) за да могат да се изтриват (изваждат от отчет) наведнъж (за КПр и КП). Добавена е възможност да се изготвя коригиращ ХМЛ файл за КП и КПр с избраните по описания начин случаи от бутон действия -> Коригиращ ХМЛ за избрани случаи. Тази функция може да се използва за подаване на корекция на опредени КП/КПр след разрешение от страна на НЗОК (файла се качва на стандартния сайт, но се обработва от НЗОК след разрешение).

 • Подобрен е механизма за автоматично прикачване на заявката към ИЗ ако има такава за същото ЛЗ, за което се изпраща заявката. Номер на ИЗ се изписва и на първа стъпка и при данните за пациента в горния десен ъгъл на екрана за заявка.[04.07.2013] - версия 7.77

 • (11.07.2013г.) версия 7.77.3

  • Премахнати са ограниченията за редакция на клинични процедури, когато процедурата се отвори през екран "Болни в отделение".

  • Индикатора за клинична процедура в екран "болни в отделение" вече ще показва дните по процедурата до днес без да отчита бъдещите дни - например ако за пациент приет вчера е въведена процедура 9 с продължителност 30 дни, то индикатора ще показва дните до днес - т.е. 1 вместо период на процедурата.

 • (09.07.2013г.) версия 7.77.2

  • Заложен е по-строг контрол над кодовете на ЛЗ и вече няма да се допуска използването на неотговарящи на изискванията на НЗОК кодове.

 • При добавянето на ИЗ към месечен отчет е добавена възможност да се добавят ИЗ които чакат хистология, но още не е готова (няма дата на хистология). Тази функция е преназначена да предложи начин за следене на чакащите хистология и е препоръчително да се използва отделен отчет за целта. В списъка с ИЗ които не могат добавени към отчета ще излизат и тези очакващи хистология и без дата за такава, за да се улесни следенето им и да не се забравят.

 • Добавена е нова справка в справочната система "Финансови/Ценоразпис по договори".

 • Заложени са допълнителни контроли при записване на процедура 5 за несъвместимост на процедура и диагноза според указания на НЗОК.

 • Коригиани са някои проблеми възникнали от добавените функции за заключване в предишното обновяване. Във връзка с постъпили запитвания е планирано облекчаване на режима на заключване на ИЗ, което ще позволи редакцията на някои данни свързани с ИЗ, които няма да променят изпращания към НЗОК ежедневен отчет, което ще бъде налично през следващата седмица.

 • Опция "07.35. Атоматично кодиране на извършените процедури" вече ще работи без забавяне. Напомняме, че е необходимо да се поставят МКБ9-КМ кодове на услугите за да може да се използва тази функция пълноценно.

Внимание!!!

Ако имате клинични процедури за интензивно лечение (КПр 09 и КПр 10), които обхващат повече от един месец, те не трябва да се прекъсват в края на месеца. Преминаването от един месец в друг не е проблем. Изискването за прекъсване на процедурата беше въведено временно и вече е отпаднало.

Прекъсването на клинична процедура, поради края на месеца, може да доведе до отказ за заплащане от страна на НЗОК. Ако сте отчитали такива случаи, трябва да направите и изпратите отново отчет за 31.05.2013г.[28.06.2013] - версия 7.76

 • (01.07.2013г. 11:45 ч.) версия 7.76.2

  • ВНИМАНИЕ!!! Добавената в тази верисия опция "07.35. Атоматично кодиране на извършените процедури" забавя значително регистрацията на някои дейности (например лабораторни резултати)! Подготвили сме оптимизация, моля не я ползвайте преди следващата версия или се свържете с нас за да качим наличната промяна при вас.

  • Позволено е редактирането на ИЗ, което е отбелязано, че очаква хистология, няма дата за такава и има заключен отчет към датата на изписване.

  • Добавени са предупреждения при отбелязване на дата на хистология и липса на хистологична процедура и при отбелязване на хистологична процедура и липса на индикации, че се очаква хистология.

  • Списъка със звена в екран "Настройки на работно място" се обновява коректно спрямо избрания лекар и настройката "лекар в звено" ако има зададена такава за избрания лекар.

 • ВАЖНО! Във връзка с възникналите множество запитвания за ограничаване на промените на данните включени в ежедневните отчети за НЗОК, се въвежда система за заключване на дневните отчети. Целта на системата е да не позволява редакция на данни изпратени с дневен отчет без знанието и разрешението на отдела, който изготвя отчетите. Всеки отчет може да бъде отключен(чрез натискане на десен бутон върху отчета) от екрана за изготвяне на отчети, с цел да се извършат корекции и да се изготви наново.

  • За всеки ден, в който последния отчет е заключен ще се активира забрана за редакция и въвеждане на данни към отчетените дейности по КП и КПр, включително медикаменти и импланти.

  • Ако дадено ИЗ е прието в съответния ежедневен отчет и този отчет е заключен, няма да може да му се сменя датата на прием.

  • Но ако вече дадено ИЗ е изписано и е влязло в заключен отчет за деня на изписване (или в деня на хистология, ако има такава след датата на изписване), няма да може да се променят никакви данни свързани с него.

  • Заключването на клиничните процедури работи за ден. Не е позволено добавяне, редакция или триене на дейност или медикамент за дата, за която има заключен отчет. Изключение са процедури 11 и 12, където не може да се променят медикаменти, ако е заключена датата на приключване на КПр, защото тогава се отчитат всички медикаменти наведнъж.

 • Добавена е нова опция "07.35. Атоматично кодиране на извършените процедури". Когато в номенклатурата на услугите(Номенклатури/Услуги/Услуги) има посочен МКБ9 код на процедура, при изпълнение на някаква дейност(примерно – услуга пусната със заявка) ще се кодира автоматично, след изпълнение на услугата. Освен ако, ИЗ-то не е кодирано вече(въведен кодировчик и дата на кодиране) или услугата се дублира в екран Кодиране(вече е била кодирана). Препоръчваме да се поставят МКБ-9 кодове на всички използвани по КП услуги, което ще намали значително нуждата от последващо кодиране на процедури.

 • Статусът на заявка(отказването на заявка) може да се променя само от звеното изпълнител или от звеното, изпратило заявката. Добавено е в „Номенклатурни списъци/ Национални/ Статус/ Правила” поле "Звено изпращач". Когато е сложена отметката звеното, което е изпратило заявката, може да изпълнява конкретния преход от един статус в друг. Примерно, ако искате да може да се отказва дадена заявка трябва да отидете на статус „90 Отказана” и там за определения вид заявка да сложите отметката на поле „Звено изпращач”.

 • Прегледите консултации ще могат да се използват в шаблон на епикриза и да излизат автоматично в екран „Епикриза НЗОК”.

 • Добавен е експорт в ексел в оперативен журнал.

 • Добавен е нов договор с код 201319 „МЗ-дейности за новородени деца”. Всички ИЗ-та по него ще се включват в точка 13(дейности по осигуряване на грижи за новородени) в Прил. 26 на МЗ.

 • Ежедневни отчети – експорта в ексел вече е за всички табове едновременно, а не отделно за всеки таб, както беше до сега.

 • Коригиран е бъг в „Документ №1” – годината на ИЗ-то за ДКЦ или хоспис вече излиза както трябва.

 • При настаняване на пациент може да се променя датата на настаняване. По подразбиране се слага датата на прием в отделението, но може да се смени.

 • Седмичната справка за процедурите вече ще показва дейностите по процедури 1 и 4, през седмицата, както получавате данните от НЗОК.

 • Промяна в седмичната справка за КПр – добавен е параметър, с който може да се разбива дейността по КПр 05 по седмици(спрямо датата на дейността).

 • Промени в „Система/Настройки/работно място” – падащия списък на "основен код звено" се филтрира спрямо звената на, избрания лекар, ако има такива отбелязани в номенклатурните списъци.

 • Добавена е нова настройка в глобални параметри: "Автоматично добавяне на задължения към фактура при натискане на ВСИЧКИ (след дата)". Задълженията преди посочената в нея дата няма да се добавят автоматично към фактурата при натискане на бутон "Всички", тяхното добавяне все още е възможно чрез бутона "Добави" и избиране от списъка. В същия списък е добавена и датата на задължението за да може по-лесно да се прецени кои задължения от кога са.[11.06.2013] - версия 7.75

 • (11.06.2013г. 13:40 ч.) версия 7.75.2

  • Премахната е грешка при генериране спецификация за имплантанти.

 • Добавена е седмичнна "спецификация" за имплантанти.

 • Седмичната спецификация за КП вече няма да включва ИЗ, отбелязани че очакват хистология и без въведена дата на такава за да може да се използва коректно и за неприключили периоди.

 • Добавянето на случаи (КП) към отчет в екран "Месечни отчети НЗОК" вече ще се съобразява с изискванията на ХМЛ отчета и датата на хистологията, както и дали отчета е за осигурени извън България или неосигурени родилки. Заложен е и контрол при редакция на ИЗ (например, ако се промени дата на хистология да е в друг месец, системата ще изведе съобщение и ще махне ИЗ от отчета, аналогично на промяна на дата на изписване).

 • Добавени са четири нови справки в „Справки/Справочна система/Клинични пътеки и процедури”: „Списък на Клинични пътеки от отчет и по седмици”, „Списък на Клиничи процедури от отчет и по седмици”, Списък на приложени медикаменти от отчет Списък ИЗ от отчет и по седмици” и Списък на имплантанти от отчет и по седмици”, които покават подробен списък на включените в отчет дейности по седмици. Използва се за засичане на седмичните справки (от РЗОК е редно да предоставят подобен списък заедно със седмичните справки).

 • Справката "Справки/Справочна система/Клинични пътеки и процедури/Списък изпратени в ежедневен отчет(от лог)" вече показва данни само от последните изготвени отчети за всеки ден от периода. С нейна помощ можете да видите какво сте изпратили с ежедневните отчети към НЗОК.

 • Добавена е настройка "7.34. Автоматично попълване на дата за хистология при приключване на заявка към патохистология" – при приключване на заявка към патохистология, автоматично ще се попълни датата на хистология в ИЗ, ако ИЗ е отбелязано че очаква хистология, няма отбелязана такава, датата е по-голяма от датата на изписване и др. Попълнената дата никога няма да е по-малка от днешната, за да се избегне промяна на ежедневен отчет от предишен ден.

 • Направени са следните промени в екран "Преглед/Амбулаторен лист":

  • В меню "Покажи" е добавено извикване на епикризите за ИЗ-тата на избрания пациент.

  • добавени са две нови полета: "Диагностика" и "Препоръки"

  • в полетата Анамнеза, Обективно състояние, Изследвания, Терапия, Диагностика и Препоръки вече може с двоен клик да се извиква помощен екран за въвеждане на текст, който сменя режима на прегледа в режим „редакция” ако той не е.

За да може ИЗ или клинична процедура да влезе в ХМЛ отчета като надлимитен, съответния случаи трябва да е включен в месечен надлимитен отчет преди изготвяне на ХМЛ отчета.Поради сложността на проблема с отчитането на надлимитната дейност, нашият екип в момента работи за по-добра автоматизация на процеса на следене и отчитане на дейността в и над договорените стойности.
[03.06.2013] - версия 7.74

 • (06.06.2013г.) версия 7.74.3

  • Премахната е грешка при генериране на Приложение 26.

 • (05.05.2013г.) версия 7.74.2

  • Коригирани са някои надписи във формата на седмичната справка по КП да сътветства на формата от приложение 8 към решението на НЗОК.

  • Изключен е механизма за запис на дата за хистология при приключване на изследване в патохистологична лаборатия, който по-погрешка сме пуснали с обновяването. В следващото обновяване ще бъде добавен подобрен механизъм и възможност за неговото включване/изключване с помощта на настройка.

 • Във екран "Месечни отчети НЗОК" са добавени седмичните справки за клинични пътеки и процедури, както и седмични спецификации за медикаментите. Програмата изготвя седмичните справки за целия период на отчета.

До момента не сме получили никакви официални указания отностно това, дали и какви седмични отчети ще бъдат изисквани при предаване на месечния отчет, нито указания отностно начина на изчисление на тези отчети!

 • Добавен е нов вид направление – бланка 8А, за издаване в преглед и последващ печат от прегледа. Това направление няма да може да се регистрира като входно в екран „Направления”.

 • В екран „Амбулатория/Изпълнение на процедури” са добавени нови ограничения при режим на редакция. Когато сте в режим на редакция няма да можете да сменяте екрани(излиза съобщение, че записа не е запомнен) и ако се опитате да смените заявката или директно да печатате разчитането на процедурата, програмата ще запомня автоматично промените нанесени до момента.

 • Актуализиран е екран „Редакция на услуги” – към критериите за търсене в екранът е добавено поле „дата” и при въеждане на датата се показват активните услуги към нея(можете да видите какви цени ще са активни от утре).

 • В Екран „Пациент/План сметка” са добавени полета „КП” и „Доп. фин.”(допълнително финансиране). Избора на пакета е преместен горе в „шапката”.

  • При избор на КП, доп.фин. се филтрира.

  • При избор на доп.фин., ако пациента няма този договор се отваря екран за да му се добави. Когато е избрана КП и доп.фин. и ако към КП има посочени услуги, които се дофинансират, се отваря прозорец за избор, където се избира услуга, за да се добави към сметката(може само по една).

  • При добавяне на услуги и попълване на полето "Бележки", вече може да се добави в шаблона за план сметка и може да се визуализира( полето за шаблонът е „ServiceNote”).

  • Добавено е табче „история”, където е описана историята на създаване и промяна на план сметката.

 • Добавено в екран „Номенклатури/Вътрешни/Лекари” обединяване на лекари. Работи както обединяването на лечебни заведения (Номенклатури/Национални/Болници) и обединяването на ИЗ-та. В екранът за лекари е добавен бутон „Действия”, от където можете да обединявате записи. Аналогично е добавен същият бутон за обединяването на ЛЗ в екрана за външни болници.

 • Относно отчета на физиотерапията в МЦ е добавена настройка дали незадължителните процедури 93.01,93.02,93.04,93.05,93.07,93.09 да влизат в XML файла или не. Опцията се казва 'Включване на незадължителни физиотерапевтични процедури в XML' и по подразбиране не е включена.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница