На научната продукция на ст н. с д-р Радка НедеваДата31.05.2017
Размер63.18 Kb.
СПИСЪК

на научната продукция на ст.н.с.д-р Радка НедеваЗемеделски институт – Шумен


 1. Недева, Р.,2002. Влияние на различни равнища на калций и фосфор

върху продуктивността на подрастващи и прасета за угояване, Дисертация, С.151

 1. Недева, Р., М. Кънев, 1993. Изпитване на две равнища на калций и фосфор в смеските за подрастващи прасета, Животновъдни науки, 30, 8 , 57-60

 2. Недева, Р., М. Кънев, 1993. Проучване върху ефекта от комбинирани фуражи за растящи прасета с различно съдържание на калций и фосфор, Животновъдни науки, 30, 8, 61 – 66

 3. Недева, Р., М. Кънев, 1993.Изпитване на комбинирани фуражи за подрастващи прасета с различно съдържание на смилаема енергия на фона на две равнища на лизин, Животновъдни науки, 30 /8/ : 67-71

 4. Недева, Р., М. Кънев, 1993. Изпитване на смески с различно равнище на калция и еднакво на фосфора при храненето на подрастващи прасета, Животновъдни науки, 30/8/ : 72-77.

 5. Кънев, М., Р. Недева, 1993. Влияние на равнището на хранене през първите дни след отбиване на прасетата върху тяхната продуктивност, Животновъдни науки, 30 /1-2/ : 49-53.

 6. Кънев, М., С. Сланев и Р. Недева, 1993. Установяване ефекта от различно участие на тритикале в смеските на подрастващи прасета, Животновъдни науки, 30 /1-2/ : 27-32.

 7. Драгоев, П., Д. Ангелов, П. Петров и Р. Недева, 1994. Влияние на разхода на фураж върху икономическите резултати в свиневъдството, Известия – списание на Икономическия университет, Варна, /1/ :56-70.

 8. Шостак, Б., Р. Недева и В. Кацаров, 1995. Сравнително проучване върху растежните способности на четирипородни хибридни прасета през периода на подрастването, Животновъдни науки, 32 /5-8/ : 238-240.

 9. Недева, Р. и М. Кънев, 1995. върху някои актуални въпроси на калциевото и фосфорното хранене на растящи прасета, 40 години НИПКИС – Шумен, Шумен, 63-69.

 10. Кънев, М., Р. Недева, 1996. Влияние на различното съдържание на енергия при две равнища на протеин върху продуктивността на растящи прасета, Животновъдни науки, 33 /4/ :19-23.

 11. Недева, Р. и Д. Кънев, 1998. Влияние на различните нива на калций и фосфор в смеските върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета, Животновъдни науки, 35 /5/ : 30-35.

 12. Недева, Р., Б. Шостак, 1998. Проучване върху фазите на хранене при прасета от две хибридни комбинации, Животновъдни науки, 35 /3/ : 25-30.

 13. Кънев, Д., Р. Недева и М. Киров, 1998. Установяване на биологичния ефект от участието на наши и вносни премикси в смеските за подрастващи прасета, Животновъдни науки, 35 /1/ : 23-27.

 14. Кънев, М., П. Драгоев и Р. Недева, 1998. Проучване върху ефекта от участието на ензимния препарат PORZYME в смеските за подрастващи прасета, Животновъдни науки, 35 /1/ : 28-33.

 15. Шостак, Б., Р. Недева и М. Кънев, 1998. Изпитване на угоителните и кланичните качества на четирипородни хибридни прасета, хранени със смески с различно равнище на протеин, Животновъдни науки, 35 /5/ : 36-41.

 16. Шостак, Б., Ал. Стойков и Р. Недева, 1998. Пожизнена оценка на нерезчета от Дунавската бяла порода, хранени със смески, съдържащи различно ниво на протеин, Животновъдни науки, 35 /6/ : 41-44.

 17. Шостак, Б., Р. Недева, В. Дойчев и В. Кацаров, 1999. Угоителни и кланични качества на трипородни хибридни прасета, хранени със смески с различно равнище на протеин и еднакво на лизин. Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки, том 1, Животновъдство, растениевъдство, ветеринарна медицина, Стара Загора, /1/ : 114-120.

 18. Драгоев, П., Р. Недева и М. Кънев, 2000. Икономически ефект от участието на български природен зеолит в смеските за подрастващи прасета. Икономика и управление на селското стопанство, /1/ : 42-45.

 19. Nedeva, R., 2002. Influence of the Different Ratio of Calcium and Phosphorus in the Compound Feeds on the Productivity of Growing and Finishing Pigs, Bulgarian Journal of Agricultural Science, /8/ : 261-268.

 20. Недева, Р., А. Апостолов и Д. Кънев, 2002. Проучване върху влиянието на различни равнища на калций и фосфор в комбинираните фуражи върху продуктивността на подрастващи и прасета за угояване, Животновъдни науки, 39 /6/ : 51-55.

 21. Nedeva, R., D. Dragoew, B. Szostak, I. Marchev and D. Kanev, 2002. Efekty produkcyjno-ekologiczne zastosowania naturalnego zeolitu bulgarkiego w mieszankach dla warchlakow. (Стопански и екологически ефект от участието на български природен зеолит в смеските за подрастващи прасета), Международной науково-практичной конференции, присвяченой 10-й ричници Конференции ООН з питань охорони навколишныго середовища та розвитку, Львов, 25-27 вересня, 455-462.

 22. Недева, Р., Д. Кънев, 2002. Проблеми на калциевото и фосфорното хранене на подрастващи прасета при интензивни условия на отглеждане, Модел за ефективна аграрна наука, Шумен, под редакцията на Ст. Сланев, Ст. Бойковски, С. Кръстев, 105-109.

 23. Недева, Р., П. Петров и Д. Кънев, 2002. Влияние на добавката на свинска мас в комбинираните фуражи за подрастващи и угоявани прасета върху продуктивността им, Животновъдни науки, 39 /4-5/ : 73-76.

 24. Кънев, Д., П. Петров и Р. Недева, 2002. Ефект от използването на препарата РОПАДИАР в смеските за бозаещи прасета, Journal of Mountain Agriculture in the Balkans, 5 /3/ : 226-234.
 1. Недева, Р., 2003. Изпитване влиянието на две равнища на калций и фосфор в комбинираните фуражи за подрастващи и угоявани прасета, Животновъдни науки, 3-4, 43-46.

 2. Kanev, D., R. Nedeva, B. Szostak, M. Kirov, Y. Marchev, 2003. Possibilities of Substituting Soybean Meal and Fish Meal with Maize Gluten in the Compound Feeds for Growing Pigs, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 9, 257-260.

 3. Марчев, Й., Р. Недева, 2003. Проучване влиянието на температурата и нивото на протеина върху продуктивността на подрастващи прасета, Животновъдни науки, 1-2, 2003, 22-24.

 4. Петров, П., Р. Недева, 2003. Проучване влиянието на енергията в комбинираните фуражи за угоявани прасета, І. Угоителна способност и баланс на хранителните вещества, Животновъдни науки, 3-4, 36-39.

 5. Nedeva, R., 2003. Testing the influence of higher levels of calcium and phosphorus on the background of two protein levels in the compound feeds for growing and fattening pigs, Bulgarian Journal of Agricultural Science, N9, 683-692.

 6. Недева, Р., 2005. Влияние на по-ниски фосфорни равнища в смеските върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета, Животновъдни науки, 6, 11-15.

 7. Недева, Р., П.Петров, 2005. Проучване влиянието на микробиална фитаза върху продуктивността на угоявани прасета. І. Интензивност на растежа, оползотворяване на фуража и кръвни показатели, Животновъдни науки, 5, 91-96.

 8. A. Apostolov, S. Slanev and R. Nedeva, 2006.Comparative investigation on the productivity of two-bred hybrid pigs. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 12, 581-586.

 9. Недева Р., П., Петров 2006, Влияние от добавката на микробиална фитаза върху продуктивността на угоявани прасета. ІІ. Кланични признаци и химически състав на MLD, Животновъдни науки, 3, 16-19.

 10. Недева, Р., П. Петров, 2006. Проучване влиянието на микробиална фитаза върху продуктивността на подрастващи прасета. Екология и бъдеще, № 4, 19-23

 11. Иванова-Пенева, С., Р. Недева, 2006. Намаляване замърсяването на околната среда от свинете посредством начините на хранене и промяна състава на смеските. Екология и бъдеще, № 4, 12-18.

 12. Ivanova – Peneva, R. Nedeva, M. Kirov, 2006. Preliminary studies on the effect of herbs on the growth and health of suckling piglets, Procedings of Joint Organic congress “Organic Farming and European Rural Development, Odense, Denmark., 558-559

 13. Стойков, А., В. Кацаров, С. Сланев, С. Иванова, П. Драгоев, М. Бенков, А. Мотовски, Р. Недева, Ж. Накев, В. Дойчев, 2005. Актуални проблеми на свиневъдството, Научен семинар на Българското животновъдство в навечерието на присъединяването към Европейския съюз, ТУ Ст.Загора, 49-94.

 14. Недева, Р., Ст. Сланев, А. Апостолов, 2006. Сравнително проучване върху угоителните качества на хибридни прасета от различни породи и комбинации, Животновъдни науки, 5, 15-18.

 15. Апостолов, А., Ст. Сланев, Р.Недева, 2006. Сравнително изпитване върху угоителните качества и степента на директен хетерозисен ефект на свине от породите Дунавска бяла, Ландрас и техните реципрочни кръстоски, Животновъдни науки, №5, 36-40.

 16. Сланев, С., А. Стойков, П. Петров, А. Апостолов, М. Киров, Р. Недева, С. Иванова, Ж. Накев, Д. Златева, Ефективно свиневъдство,2006

 17. Марчев, Й. А.Апостолов, Р. Недева, 2007. Влияние на добавката на неорганичен селен в смеските за ремонтни женски прасета върху репродуктивната система, Животновъдни науки (под печат).

 18. Nedeva, R., P. Petrov, 2007. Influence of supplemented microbial phytase on the performance, digfestibility of nutrients and sone blood indices for piglets and growing pigs, Ecology and Future, )2, 56-60.

 19. Marchev, Y., A. Apostolov, E. Kistanova, D. Kacheva, D. Adzehieva, J. Koleva, K. Shumkov, G. Boryaev, M. Nevitov, 2008. Effect of selenopyran treatment on the blood parameters and reproductive system of gilts. Proceeding of internal Scientific Conference, Kaunas, Litva, 41-44pp.

 20. Кистановa, Е., Д. Качева, Ж. Колева, К. Шумков, Р. Недева, А. Апостолов, Й. Марчев, Д. Аджиева, Г. Боряев, М. Невитов, 2008. Развитие репродуктивной системы и интенсивность роста у ремонтых свиней, получивших селенопиран при выращивании от 30 до 100 кг живога веса. Сбоник материалов Международной научно-практической конференции, посвещенной памети профессора Александра Федоровича Блинохватова, 30-31 октябра, Пенза.

 21. Kacheva D., E. Kistanova, J. Koleva, K. Shimkov, R. Nedeva, Y. Marchev, A. Apostolov and D. Adjieva, 2008. Effect of Selenopyran Treatment on the Reproductive System of Growing Gilts, Book of abstracts, 12th Annimal Reproduction 101pp (summary)

 22. Недева, Р., 2009, Ефект от използването на ензимите RONOZYME и KEMZYME в смеските на подрастващи прасета. Животновъдни науки , 2009 , 2, 30 - 35

 23. R. Nedeva, А. Аpostolov, Y. Marchev , E. Кistanova, D. Kacheva, Е. Shumkov and G. Borjaev Effect of the Injective Application of Selenopyran on the Productivity in Growing Gilts. Bulg. Journal of Agric. Sci. 2009,15 № 6, 604-609

 24. Недева, Р., Й. Марчев, Н. Палова, К. Стоева,2009. Химичен състав на естествените фуражни ресурси използвани от Източнобалканската свиня, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12, 3, 2009, 443 -454

 25. Накев,Ж. , Н. Палова, Р. Недева, 2009. Проучване върху кланичните качества на прасета от Източнобалканската порода, подхранвани със смески с различно равнище на протеин и аминокиселини, Екология и бъдеще, 2 , 34- 38

 26. Е.Кistanova, Y.Marchev, R. Nedeva, D.Kacheva, K. Shumkov, B. Georgiev, A. Shumkov. Effect of the Spirulina platensis included in the main diet on the boar sperm quality, Biotechnology in Animal Husbandry 2009, 25, 5-6, p.547-557

 27. R. Nedeva, S.Ivanova- Peneva, E. Gineva, 2010, Do higer levels of available phosphorus and calcium at different protein diets influence the performance in growing pigs, Slovak J.Anim. Sci. 43, 2010, 1 , 26-30

 28. Kistanova, E., Y. Marchev, R.Nedeva, D.Kacheva, K. Shumkov, B. Georgiev, A. Shimkus, 2010, Effect of dietary use of Spirulina platensis on the mitochondrial enzymes activity and ros production in boar sperm, Workshop “ Mitochondria and reproduction “ 2- 3 June 2010, Sofia ( Joint event of FP7 Project ReProForce and Cost Actions FA0602)

 29. С. Иванова- Пенева, Е. Гинева, Р. Недева, 2010. Ефект от използването на Origanum vulgare и Potentilla Erecta Raus върху продуктивността и здравословното състояние на прасета- бозайници. Животновъдни науки, 4 , 32-41

 30. Й. Марчев, P. Недева, Ж. Накев, С. Иванова- Пенева, Е. Гинева, Н. Палова, 2010, Качество и мастнокиселинен състав на месото на прасета от Източнобалканската порода, отглеждани в различни местообитания, Животновъдни науки, 5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница