На община приморскостраница1/21
Дата31.03.2018
Размер3.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
2016 – 2020 г.

( приета с Решение 218 с Протокол № 19 от 24.01.2017 г. на Общински съвет – гр. Приморско)
2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.


ПРОГРАМА 2

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
2016 – 2020 г. 2

( приета с Решение 218 с Протокол № 19 от 24.01.2017 г. на Общински съвет – гр. Приморско) 2

3


 1. СЪДЪРЖАНИЕ 3

14

I. Въведение 14

Географско покритие и времеви хоризонт. 14

Отпадъци в обхвата на програмата 15

1.1. Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на програмата 16

1.2. Принципи 18

Демографската ситуация в община Приморско е резултат от действието на фактори и влияние, които от една страна една са характерни за Р България, а от друга специфични за територията на общината и обусловени от нейното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие. Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в общината оказват полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователни структури, брачността и разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено отношение. 28

Селско стопанство и преработваща промищленост 33

По голямата част от територията на обшина Приморско е заета от гори, по-малката от обработваеми земи. 33

Туризъм 33

II. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците 40

2.1. Основни изводи от анализа на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците за нормативната уредба 40

2.3. Основни изводи от анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците 42

2.4. Основни изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците 43

2.5. Основни изводи от анализа на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 44

2.6. Основни изводи от анализа на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 44

2.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 44

2.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците 45

III. SWOT анализ 45

IV. Цели на общинската програмата за управление на отпадъците и алтернативи за постигането им 46

5.1 Подпрограма за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци 49

Целеви –Намаляване на годишното количество образувани битови отпадъци 53

5.3. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците. 62

5.4. Подпрограма с мерки за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 68

Община Приморско стриктно следи за спазването на разпоредбите на НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При започване на СМР и/или премахване на строеж на територията на общината, от Възложителите се изисква План за управление на СО, без който няма да се издават съответните документи по реда на ЗУТ за разрешаване на строителните 70

5.5 Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграцдане на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци (МРО) 73

5.8 Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците. 85

№ 88


Мерки/Дейности 88

Източници на финансиране 88

Срок за реализация 88

Очаквани резултати 88

Индикатори за изпълнение 88

Отговорност 88

текущи 88

целеви 88

Запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците 88

42 88


Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците 88

Общински бюджет 88

2016-2020 88

Управление на отпадъците в общината 88

Определени длъжностни лица 88

Създаване на база данни за управление на отпадъците 88

Община Приморско 88

43 88


Общински бюджет 88

2016-2020 88

Създаване на база данни за управление на отпадъците 88

Управление на отпадъците в Общината 88

Определени длъжностни лица 88

Община Приморско 88

44 89

Извършване на периодични обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността, включващи промените и прилагането на нормативната уредба в областта 89Общински бюджет; 89

План сметка 89

2016-2020 89

Подобряване на административния капацитет 89

Подобряване организацията на управление 89

Брой извършени обучения 89

Община Приморско 89

45 89


Обучителни семинари на длъжностни лица, свързани с подготовка на проекти за управление на отпадъците. 89

Общински бюджет 89

2016-2020 89

Компетентност на длъжностните лица 89

Ефективно управление на дейностите 89

Проведени семинари 89

Община Приморско 89

46 89


Определяне на лица за поддържане на публични регистри и данни за отпадъците. 89

Общински бюджет 89

2016-2020 89

Създаване на база данни за управление на отпадъците 89

Прозрачност при управлението на отпадъците 89

Определени длъжностни лица 89

Община Приморско 89

Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците 89

47 89

Изготвяне и поддържане на регистър с видовете генериране отпадъци на територията на общината и начина на тяхното третиране 89Общински бюджет 89

2018 89


Създаване на база данни 89

Прозрачност и надежност на данните 89

Изготвен регистър 89

Община Приморско 89

РИОСВ-Бургас 89

48 90


Извършване периодично/най-малко на 5 години/ на морфологичен анализ на отпадъците, с който да се следи за вида и състава на отпадъците 90

Общински бюджет 90

2020 90

Контрол върху състава на отпадъците 90Изготвен морфологичен състав през 2015 г. 90

Община Приморско 90

49 90

Поддържане на регистър на площадките, на които могат да бъдат предавани за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци отпадъци, генерирани на територията на общината 90Общински бюджет 90

2016-2020 90

Създадена база данни за отпадъците 90

Контрол върху дейността на отпадъците 90

Създаден регистър 90

Община Приморско 90

50 90

Периодично актуализиране на отчетите на фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците 90Общински бюджет 90

2016-2020 90

Ефективна, оптимизирана и работеща система 90

Ефективно управление на дейността 90

Отчети за извършени дейности 90

Община Приморско 90

51 91

Общински бюджет 912016-2020 91

Създадена база данни за отпадъците 91

Прозрачност и предоставяне на достатъчна надеждна информация 91

Изготвени отчети 91

Община Приморско, 91

ОП „Чистота и озеленяване” 91

5.9 Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 92

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 93

КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 93

Целевииндикатор: през 2020 г. над 50% от домакинствата и над 70% от търговските обекти, производствени, стопански и административни сградиучастват в системите за разделно събиране на отпадъците. 93

VI. Координация с други общински и регионални планове н програми 96

Общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на Община Приморско е разработена в координация както с национални, така и с общински програмни документи, като разбира се са отразени спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на управление на отпадъците. 96

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. 96

Национален план за управление на утайките до 2020 г. 96

В Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране са описани начините и мерките за достигане на целите, заложени в ЗУО за намаляване на депонираните биоразградими отпадъци. Тези начини и мерки са заложени и в настоящата програма на местно ниво. За достигането им е разработена подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите и биоотпадъците. 96

VII. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на програма за управление на отпадъците на територията на Община Приморско за периода 2016-2020 г. 96

98


 1. VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ: 98

 2. №1. АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 98

Закон за управление на отпадъците 99

Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО 100

Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО. 101

Закон за устройство на територията 103

Оперативна Програма „Околна Среда 2007- 2013” 105

Стратегия на Европейската общност относно бъдещото управление на битовите отпадъци 105

Принципи за управление на отпадъцит 106

При определянето и приоритизирането на мерките в общинската програма, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. 106

№ 2 АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 107

№3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДТЦИТЕ 121

Разполагането, събирането, извозването и депонирането на отпадъците от контейнерите за разделно събиране, ше се извършва по определен график, със специализирани сметоизвозваща техника. 134

№4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 138

Пестициди 145

№ 6. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ; ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРЕНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 146 1. № 9. ПРОГНОЗИ 164


Списък на използваните съкращения

БО

Битови отпадъци

ТБО

Твърди битови отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ОГП

Общ градоустройствен план

ОУП

Общ устройствен план

ДБ

Държавен бюджет

ЕС

Европейски съюз

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

НСИ

Национален статистически институт

OA

Общинска администрация

ООп

Организация по оползотворяване

ОПУО

Общинска програма за управление на отпадъците

ПСО

Претоварна станция за отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

РИОКОЗ

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
I. Въведение

Настоящата Общинска програма за управление на отпадъците се разработва за периода 2016 г. – 2020 г. и е в съответствие с изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на Община Приморско, в съответствие с нормативните изисквания. Разработването ù се базира на наличните данни за отпадъците, резултатите от проведени проучвания за системите за управление на отпадъци в общината и регион за управление на отпадъците Созопол, както и въз основа на анализ на възможностите за финансиране на дейностите свързани с отпадъците. На база на събраните данни са направени експертни предложения и прогнози, визиращи 5-годишен период (2016-2020г.) за развитие на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците в общината.

При разработването на програмата са отразени промените в нормативната уредба и фактическите условия, породени от стремежа на Община Приморско за постигане на устойчиво управление на отпадъците.

Мерките предвидени в програмата имат за цел да очертаят действията, които община Приморско ще предприеме за да приложи нововъведените законодателни изисквания. Предложени са както законодателни промени в общинската нормативна уредба така и необходимите административни, технически и финансови мерки за осигуряване на практическото им прилагане и упражняването на дейности за контрол и мониторинг на изпълнението. Чрез програмата е заложено постигането на три основни цели:

 • да се гарантира, че местната регулаторната рамка за управление на отпадъците в общината осигурява ефективна законодателна база, за да се отговори на европейските и националните изискванията за управление на отпадъците;

 • да се изгради административна структура, способна да отговори на новите предизвикателства;

 • да се очертае рамката за поетапното въвеждане на модерна, интегрирана система за управление на отпадъците, включваща съвременни практики за събиране на отпадъци, както и подходящи съоръжения за третиране, осигуряващи прилагането на йерархията за управление на отпадъците.

Сегашното състояние на управлението на отпадъците в община Приморско е анализирано във връзка с нововъведените нормативни разпоредби, както и с цел идентифициране на текущите проблеми. Въз основа на това са набелязани необходимите мерки както за постигане на амбициозните изисквания на националното законодателство така и за по нататъшно подобряване на управлението на отпадъците в общината.

Планираните мерки са предназначени не само да определят основните насоки за развитие на сектора на управление на отпадъците, но и да конкретизират доколкото е възможно необходимостта от въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, нови практики за управление на отпадъците и свързаните с тях финансови средства. Направена е обосновка с цел доказване, че предложените мерки са технически осъществими, финансово устойчиви и поносими за населението, като се вземат предвид очакваните нива на доходите на домакинствата в общината.

Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се създаде интегрирана рамка за намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на -замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

Формулираните цели са съобразени с дългосрочните мерки на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. по чл. 49 от ЗУО и действащото законодателство.

Географско покритие и времеви хоризонт.

Настоящата програма се отнасят за цялата територия на общината. Програмата е разработени за периода 2016-2020 г. Крайният срок на програмата съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., периода на програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода2014-2020г. и крайния срока на „Европа 2020: Националната програма за реформи”.

Отпадъци в обхвата на програмата

Програмата включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО:

Предвид препоръките в Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД 211 / 31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, настоящата програма има следната структура и съдържание:

 1. Въведение.

 2. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците.

 3. SWOT анализ.

 4. Цели на програмата за управление на отпадъците и алтернативи за постигането им.

V.План за действие с подпрограми с мерки за постигането им:

 • Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци.

 • Подпрограма с мерки за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло.

 • Подпрограма с мерки за разделно събиране и постигане на целите на НПУО за биоразградимите и биоотпадъците

 • Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и ноползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушени сгради.

 • Подпрограма с мерки за изпълнение задълженията на общината с оглед изграцдане на система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци.

 • Подпрограма с мерки за отпадъците от утайки от градски пречиствателни станции за отпадни води.

 • Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци.

 • Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците.

 • Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците.

 1. Координация с други общински и регионални планове и програми

 2. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците

 3. Приложения

 • Анализ на състоянието на управлението на отпадъците:

 • Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи

 • Анализ на отпадъците

 • Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци

 • Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване

 • Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите

 • Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

 • Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци

 • Прогнози


1.1. Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на програмата

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците, настъпилите промени в националното законодателство предвид задачите, заложени в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., настоящата програма включва:

 • Предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност;

 • Въвеждане на зелени обществени поръчки - включване на критерии в обществените поръчки с които се дава приоритет на закупуването на стоки и услуги, които допринасят за създаването на пазар за продукти от рециклиране и за насърчаване предотвратяването на отпадъци;

 • Прилагане на маркетингови/ комуникационни инструменти за насърчаване на предотвратяването на отпадъците чрез въвеждане в общината на широко прилагани в държавите от ЕС практики за насърчаване на отговорния бизнес под формата на приемане на етични кодекси, доброволни споразумения между бизнеса и общинската администрация, популяризиране на доброволни схеми за еко-маркировка на продукти, кампании за повишаване на общественото съзнание и др.;

 • Изграждане на центрове за ремонт и продажба на подходящи за повторна употреба уреди, мебели и други продукти и насърчаване на повторната употреба;

 • Увеличаване на дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци;

 • Сключване на договори с Организации по оползотворяване (ООп) за всички видове масово разпространени отпадъци и осъществяване на ефективен контрол за спазването на разпоредбите на договорите с ООп и при необходимост включване на нови клаузи към съществуващите договори с цел подобряване качеството на предоставяните услуги;

 • Стартиране на система за разделно събиране на зелени и биоотпадъци от заведения за обществено хранене, хотели, ресторанти, магазини за хранителни стоки и на по-късен етап в случай на неизпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците - стартиране на система за събиране от домакинствата. Насърчаване на домашното компостиране;

 • Доставяне на зелени отпадъци до регионалната инсталация за компостиране на зелени отпадъци, оказване на съдействие на оператора на инсталацията за намиране на пазар на произведения компост;

 • Подпомагане възникването и развитието на пазари за продукти, произведени от рециклируеми материали най-вече за компост и рециклирани строителни материали, чрез прилагане на заложените в нормативната уредба механизми - изпълнение на целите за влагане на рециклирани строителни материали в строежите, на които община Приморско е възложител или за проектите, за които се изисква одобрение от общинската администрация, спазване на разпоредбите за контрол на производството и проверка на качеството на компост;

 • Експлоатация на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други, финансирана от общината. Създаване на условия за приемане на отпадъци финансирани от други източници, различни от такса битови, като например масово разпространени отпадъци и строителни отпадъци от ремонтни дейности в бита.

 • Осигуряване на необходимия принос на общината в изпълнението на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО за събиране и рециклиране на рециклируеми отпадъци от бита (хартия, пластмаса, стъкло, метал), за които принципът „отговорност на производителя” не се прилага чрез създаване на система за регистриране и отчитане на количествата рециклируеми отпадъци, събрани от частния сектор и в дългосрочен аспект в случай, че не е осигурено постигането на целите за рециклиране на битови отпадъци - стартиране на система за разделно събиране на отпадъци от бита, за които не се прилага принципът отговорност на производителят;

 • Осигуряване прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника на образуването им (строителния обект) чрез процедурите в които се изисква одобряване от общинската администрация - инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци;

 • Въвеждане на система за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата;

 • Оптимизиране на системата за събиране на битови отпадъци след въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток;

 • Повишаване на качеството (подобряване на параметрите честота на извозване, брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване на ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по събиране на отпадъци и включването на нови услуги във връзка с нововъведените задължения на кметовете на общини;

 • Оптимизиране на транспортните схеми след въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци и други рециклируеми отпадъци;

 • Разпределение на задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на общините (РСО) за изпълнение на целите за разделно събиране на биоотпадъци по чл.8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание);

 • Прилагане на мерки за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и биоотпадъци и третиране на битовите отпадъци така, че да се постигнат целите за рециклиране, целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и критериите за стабилизиране на остатъчната фракция в степен достатъчна за получаване на мотивирана заповед от директорът на РИОСВ, с която дава съгласие за намаляване на дължимите отчисления за депониране на битови отпадъци;

 • Прилагане на мерки за поетапно ограничаване на депонирането поради нарастване на отчисленията за депониране и повишените нормативни изисквания за предварително третиране преди депониране;

 • Доразвиване на регионалната система за управление на отпадъците в регион Созопол, чрез съвместно финансиране от общините участващи в регионалното сдружение;

 • Въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа (пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване с цел мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци;

 • Въвеждане на нормативни изисквания в общинската наредба с цел осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя - забрани, ограничения, отговорности и задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др.;

 • Обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители и/или изменения в договорите на съществуващи изпълнители във връзка с нововъведените изисквания на националното законодателство за управление на отпадъците - въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя, включване на нови задължения към изпълнителите извършващи събиране на смесени битови отпадъци;

 • Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията на Закона за местните данъци и такси за определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена; Избор на подходящ вариант за начисляване на таксата така, че да се насърчи разделното събиране и рециклирането с цел постигане на целите за събиране на рециклируеми и биоотпадъци и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депа;

 • Периодично актуализиране на размера на постъпленията от такса битови отпадъци с цел покриване на пълните разходи и допълнителните такси депониране ( в т.ч. разходите за събиране, обслужването на претоварна станция и влекача за извозване на отпадъците към Регионалното депо, цената за депониране, цената за третиране в регионалната инсталация за сепариране и др. дейности по управление на отпадъците, които са задължения на кметовете на общини). Целево изразходване на средствата единствено за дейности с отпадъци;

 • Определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън бюджета на общината на инвестиционни разходи за въвеждане на нови практики, изисквани от националното законодателство;

 • Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС;

 • Разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане на частни инвестиции;

 • Повишаване капацитета на звеното за контрол за прилагане на новите нормативни изисквания;

 • Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;

 • Предприемане на мерки за осведомяване, повишаване на общественото съзнание и мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и увеличаване на повторната употреба.


1.2. Принципи

При определянето на мерките, заложени в програмата, са спазвани основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, както и общата европейска и националната политика в тази област:

 • устойчиво развитие - използване на природите ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения;

 • принцип на предотвратяването - ограничаване до минимум използването на природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от образуваните отпадъци;

 • принцип на превантивността - предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска за околната среда и човешкото здраве;

 • принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците - за осигуряване на самостоятелност при управление на отпадъците;

 • йерархия на управлението на отпадъците - описва предпочитаната последователност на операциите и дейностите с отпадъци, като се прилага като ръководен принцип следната йерархия:

 • предотвратяване на образуването на отпадъците;

 • оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия;

 • обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци за конто е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени;

 • най-добри налични техники, не изискващи прекомерни разходи;

 • "замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя" – производителите трябва да поемат отговорност за:

 1. предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при производството на техните продукти;

 2. проектиране и разработване на продукти, които подлежат на рециклиране и не съдържат материали, представляващи риск за околната среда: o развиване на пазари за повторна употреба и рециклирането на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки.

 • интегрирано управление на отпадъците;

 • участие на обществеността.

Целите, набелязани в настоящата Програма за управление на отпадъците и свързаните с тях мерки са на база анализ на съществуващото състояние и идентифициране на проблемите. За всяка от посочените мерки в Плана за действие, ще бъдат определени необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагането на програмата за периода 2016 -2020 година.


1.3. Географски, демографски и социално - икономически характеристики

Географска характеристика на територията на общината

Община Приморско е разположена в югоизточната част на област Бургас, като на запад и на север граничи с община Созопол, на изток с Черно море и на юг с общините Царево и Малко Търново. Община Приморско е една от 14-те общини в страната, имащи излаз на Черно море. Общата площ на община Приморско е 350,7 кв. км, която съставлява 4,61% от територията на Бургаска област и 0,32% от територията на Република България.

Територията на Общината обхваща шест землища: град Приморско, град Китен и на селата Ново Паничарево, Ясна поляна, Веселие и Писменово.

В климатично отношение Територията на община Приморско се характеризира със съчетаване на равнинен, хълмист и нископланински релеф, разчленен от красиви речни долини и разнообразни брегови форми и плажни ивици. Климатът на общината се формира под континенталното влияние от север и запад, черноморското влияние от изток и Средиземноморското влияние от юг.

Други важни фактори, за формирането на изключително благоприятните климатични условия са ниската надморска височина и високата лесистост на Странджа планина.


Климатът на общината е умерено континентален с подчертано Черноморско и Средиземноморско влияние, характерен с мека и къса зима и продължителни и прохладно лято. При надморска височина средно от 16 – 40 метра, атмосферното налягане се движи от 712 до 783 мм.
Средната температура за територията на общината през последните 10 години е 13.4° С, а годишната амплитуда в района е една от най-ниските в страната-19°С.
Валежите имат есенно – зимен максимум и летен минимум, като годишната им стойност е 500 литра на квадратен метър. Снежната покривка е краткотрайна със средна продължителност 15 – 17 дни и дебелина 5–10 см.

Релефа на общината се очертават две основни структури с характерните за всяка една от тях хоризонтална и вертикална разглежност:

-Ниска крайбрежна зона;


-Полупланинска зона във вътрешността на Странджа планина.
Релефът в източната  част на общината, където е землището на град Приморско и село Китен и където е съсредоточено близо 62% от населението на общината е равнинен, а в западната част, където се намират селата Писменово, Ясна поляна, Ново Паничарево и Веселие е хълмист и нископланински.

Крайбрежната зона се характеризира със заоблени форми и красиви и широки плажни ивици.
Релефът на нископланинската част е характерен с дълбоки долове и стръмни откоси с надморска височина до 40 метра надморско равнище. Средната надморска височина на общината е 16 метра над морското равнище.
Релефът на община Приморско е уникален с разнообразието и красотата си. Сред неговите забележителности особено се открояват плажните му ивици, които са с площ 1190 хил.кв.м. защитени дюни и плажове.
По размера на плажовете, отнесени към общата площ на територията, община Приморско е с най-добър показател, сравнен с останалите крайморски общини на Бургаска област.Фиг.1 Географско положение на община Приморско


Ландшафтът на община Приморско е разнообразен като попада в клас Странджанско крайбрежие. Открояват се два ландшафтни единици – ландшафт на крайбрецната акватория и ландшафт на сущата, в които са обособени бреговият, терасно-равнинният и планинско-склоновият ландшафтни комплекси.

Водния ресурс на територията на общината се формира от повърхностните и подземните води. Водоносните хоризонти са формирани основно в алувиалните терасни образования на реките: Ропотамо, Дяволска река, Росенска река, Церовска река, река Китенска, Дуденска река и Писменска река. Общо водните течения и водните площи заемат площ 6 613.517 декара, което представлява – 1.89% от площа на общината.
Подпочвени води

В хидроложко отношение сравнително добре е изучена терасата на река Ропотамо. Тук съществуват добри условия за акумулиране на подземни води под формата на безнапорен приток на пресни и слабо солени подземни води със статично водно ниво на дълбочина 2.0 до 3.1 метра. Ресурсите на потока се изчисляват на 99 куб. дм/сек. Подземните води от терасата на река Ропотамо с малки изключения са пригодни за питейно, техническо и селскостопанско водоснабдяване, както и напояване. Експлоатационните ресурси на потока от терасата на река Дяволска възлизат на 8 куб. дм/сек.


При сондажи, проведени през 1951 година на река Росенска в землището на село Веселие се разкрива подземна река със значителен дебит. През 1952 година е направена помпена станция на 1 километър от селото и с тази вода са водоснабдени село Веселие, село Росен и село Ново Паничарево.   
Грунтовите води се подхранват от атмосферните и повърхностните води. Нивото им е ограничено от развитието на грунда и се колебае под влияние на вертикалното движение на влагата в зоната на аерация.  В зависимост от формите на терена нивото на грунтовите води варира в границите от0.00 до 3.00 м. Те са формирани главно в пясъчните хоризонти и тези на блатните глини и се подпират на изток от морето. Целият този водоносен комплекс се дренира от блатото “Стамополу” на север през пясъчната коса от морето на изток. Водите на блатото са слабо засолени.

Реки,Блата,Язовири,Море.
В централната част на общината протича река Ропотамо, образувана от сливането на реките Росенска и Церовска. Долното течение на реката на разстояние6 до 8 километра е много бавно, тихо и дълбоко с ширина на коритото от 15 до 60 метра. В тази част реката е плавателна за малки лодки. Водата почти до местността “Долап гечим” е солена под влияние на морските приливи и отливи. Модулът на оттока във водозбора на устието е сравнително благоприятен – 5.9 литра/сек/кв.км. Водният режим на река Ропотамо е неблагоприятен за стопанска дейност, защото водната маса преминава през зимата, а през лятото водните количества са минимални – 0.072 куб.м/сек.
През територията на общината преминават и по-малките реки: р. Дяволска, р.Росенска, р.Церовска, р. Дуденска, р.Писменска, р. Китенска, които представляват интерес основно за развитието на туризма, за опазване на биологичното равновесие и разнообразие, за водоснабдяване и напояване.
В резултат на младото потъване на крайбрежието, приустиевите части на река Ропотамо и река Дяволска са удавени. Техните лимани са отделени от морето с пясъчни коси.
Типични лагуни за странджанското крайбрежие са: Алепу, Аркутино и Стамополу. Това езерно образование и свързаните с него влажни зони придават характерен, неповторим облик на ландшафта. Блатото е гъсто обрасло с блатна растителност и бреговете му не са ясно очертани. Дълбочината на блатото не надвишава 1 метър, а дъното му е покрито с дебел слой тиня. Установено е, че при силни щормове морската вода навлиза в пределите на блатото и водата му слабо се осолява.
На територията на общината има един микроязовир “Ново Паничарево” със завирен обем 1.9 милиона кубически метра и язовир “Ясна поляна” със завирен обем 35 милиона кубически метра.
Язовир “Ясна поляна” събира водите на река Дуденска, която извира от Странджа планина, недалеч от село Дуденово.
Към този основен източник с помпени станции се прехвърлят в язовира водите и на река Зеленковска и на микроязовира в село Ново Паничарево, който се пълни от река Церовска. Язовирът е основният снабдител с питейна вода на Южното черноморско крайбрежие с дебит 0.3 куб.м/сек през зимата и до 1 куб.м/сек през лятото. Природна даденост с доминираща роля за развитието на общината има Черно море. Основно преимущество на крайбрежните води е тяхната чистота, както и по-високата им температура (с 1-2 градуса) в сравнение с водите на северното Черноморие.
Друг благоприятен фактор е ниската соленост на Черно море – 18 промила, както и слабо изразените приливи и отливи, а също така и липсата на опасни обитатели.
В общината има и минерален извор, който се намира близо до къмпинг “Атлиман”. Водите идват от дълбочина 700 метра.


Почвите на териториата на община Приморско се отличава с голямо разнообразие. В равнинната част и в долните разклонения на реките преобладават канелено-горски, алувиално-ливадни и скелетни почви. В хълмистата и полупланинска част са налице светлосивите и тъмносивите горски почви.Западно от град Приморско са регистрирани от средно до силно ерозирани почвени участъци.

Обработваемите земи са със сравнително добра плодородност за което свидетелствуват добивите от основните селскостопански култури, които са близки до средните в страната.


Наличието на тези почви, в съчетание с климатичните условия и релефа благоприятстват за развитието на картофопроизводството, овощарството, лозарството отглеждането на гъби, билки и диворастящи плодове. В долинните разширения може да се отглежда царевица, ръж, овес и зеленчуци, главно за лична употреба. 

Горите попадат в Тракийско – Странджанската физикогеографска област. Растителното разнообразие може да бъде разделено на два основни дяла – Растителност в Странджанската част на общината и растителност в Южнопричерноморска част.
В Странджанската част (Черноморските дялове на Странджа планина) се срещат дъб, бук, бял дъб, келяв габър, цер, драка, клен, бряст и червена хвойна. Има и изкуствени насаждения от бял и черен бор.
Характерен тип растителност за Южнопричерноморска област са заливните гори – лонгози, които представляват смесени широколистни гори, предимно от благун, полски бряст и остролист ясен, между които се развиват клен, габър, дива круша, дива ябълка, летен дъб и много лиани: павет, дива лоза, скрипка.
За пясъчните плажове и дюни е характерна псамофилна растотелност: крайморски ветрогон, млечка, морска горчица, пясъчна метличина, вълмо, приморска люцерна, пясъчен ечемик, пясъчна псама. По-навътре в крайбрежието се срещат глог, къпина, драка, които представляват  преходна растителност към горския пояс.
Пясъчната лилия, която се среща по пясъчната ивица на Аркутино и до устието на река Ропотамо е терциерен реликт и защитен вид.
В блатото Аркутино сред водната и блатна растителност включени в Червената книга или защитени видове са: бяла и жълта, безкоренчеста волфия и блатното кокиче.
Други защитени видове са ефедрата и морския пелин, които са лечебни растения.
Горите в общината са разположени на площ от 250 368.040 декара или 71.39% от общата площ. В местността Тополова каба и Дудино растат две вековни дървета на възраст 370 години, които са обявени за защитени обекти.
В населените места на община Приморско са създадени 10 парка и градини с обща площ 210 000 квадратни метра, като на 1 човек от общината се пада по 34.03 квадратни метра изкуствено създадена зелена площ. Това е показател, който нарежда общината на първо място сред общините на Черноморското крайбрежие.
Таблица 1

Населено място

(Землище)Обща

пплощ

В това число

Земеделски територии

Горски

територииВодни течения и площи

Добив на

пол. изкоп.Територии за транспорт
дка

дка

%

дка

%

дка

%

дка

%

дка

%

гр.Приморско

68788

13336

19.39

49494

71.95

36.88

5.36

36

0.05

201

0.29

гр. Китен

17076

2582

15.12

10326

60.47

173

1.01

-

-

159

0.93

с. Писменово

54271

5841

10.76

48045

88.53

66

0.12

-

-

42

0.08

с.Ново Паничарево

93201

26831

28.8

64087

68.7

1568

1.7

-

-

217

0.23

с.Ясна поляна

52864

10530

19.9

39716

75.1

1637

3.1

-

-

229

0.43

с.Веселие

61066

19088

31.25

38772

63.49

793

1.3

-

-

93

0.15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница