На организацията на обединените нации срещу корупциятастраница1/5
Дата25.10.2018
Размер0.88 Mb.
  1   2   3   4   5
КОНВЕНЦИЯ

НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 3.08.2006 г. - ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 89 от 3.11.2006 г., в сила за Република България от 20.10.2006 г.


ПРЕАМБЮЛ

Държавите - страни по тази конвенция,


Загрижени за сериозността на проблемите и опасностите, свързани с корупцията, за стабилността и сигурността на обществата, подкопаващи институциите и ценностите на демокрацията, етичните ценности и справедливостта и застрашаващи устойчивото развитие и правовия ред,
Загрижени също така за връзките между корупцията и другите форми на

престъпността, в частност организираната престъпност и икономическите престъпления, включително прането на пари,


Загрижени по-нататък за случаите на корупция, включващи големи количества

средства, които могат да представляват значителна част от ресурсите на държавите, и по такъв начин да поставят в опасност политическата стабилност и устойчивото развитие на тези държави,


Убедени, че корупцията вече не е местно явление, а транснационален феномен, който засяга всички общества и икономики и прави жизнено необходимо международното сътрудничество за предотвратяването и контролирането й.
Убедени също така, че се изисква всеобхватен и мултидисциплинарен подход за ефективно предотвратяване и борба с корупцията,

Убедени по-нататък, че достъпът до техническа помощ може да изиграе важна роля за насърчаване на възможностите на държавите, включително чрез укрепване на способността им за предотвратяване и борба с корупцията, както и чрез изграждане на институции,


Убедени, че незаконното придобиване на лично богатство може да бъде особено вредно за демократичните институции, националните икономики и правовия ред,
Решени да предотвратяват, разкриват и спират по по-ефективен начин

международните трансфери на незаконно придобити средства и да укрепват

международното сътрудничество в областта на възстановяването на средства,
Признавайки основните принципи на правото на справедлив процес в наказателните и в гражданските или административни процедури за присъждане на права на собственост,
Имайки предвид, че предотвратяването и изкореняването на корупцията е отговорност на всички държави и че те трябва да си сътрудничат с подкрепата и ангажираността на отделни индивиди и групи извън публичния сектор, каквито са гражданското общество, неправителствените организации и местните организации, с оглед на това техните усилия в тази област да бъдат ефективни,
Имайки предвид също така принципите на добро управление на публичните дела и публичната собственост, справедливостта, отговорността и равенството пред закона, както необходимостта да се защитава интегритета и да се насърчава културата на отхвърляне на корупцията,
Оценявайки високо работата на Комисията по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие и Офиса на Организацията на обединените нации за контрол на наркотиците и престъпленията в предотвратяването и борбата с корупцията,
Припомняйки работата, извършена от други международни и регионални организации в тази сфера, включително дейността на Африканския съюз, Съвета на Европа, Съвета за митническо сътрудничество (познат и като Световна митническа организация), Европейския съюз, Лигата на арабските държави, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Организацията на американските държави,
Оценявайки международните документи за предотвратяване и борба срещу

корупцията, включително inter alia, Междуамериканската конвенция срещу корупцията, приета от Организацията на американските държави на 29 март 1996 г., Конвенцията за борба срещу корупцията на служители на Европейските общности или служители на държавите - членки на Европейския съюз, приета от Европейския съвет на 26 май 1997 г., Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, приета от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на 21 ноември 1997 г., Наказателната конвенция относно корупцията, приета от Комитета на

министрите на Съвета на Европа на 29 януари 1999 г., Гражданската конвенция за корупцията, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 4 ноември 1999 г., и Конвенцията на Африканския съюз за предотвратяване и борба с корупцията, приета от държавните и правителствени глави на Африканския съюз на 12 юли 2003 г., Приветствайки влизането в сила на 29 септември 2003 г. на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност,
се съгласиха за следното:
Глава I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1

Цел


Целите на тази конвенция са:

а) да насърчава и укрепва мерките за по-ефикасно и по-ефективно предотвратяване и борба срещу корупцията;

б) да насърчава, улеснява и подкрепя международното сътрудничество и техническата помощ в областта на предотвратяването и борбата срещу корупцията, включително и в областта на възстановяването на средства;

в) да насърчава интегритета, отговорността и доброто управление на публичните дела и на публичната собственост.


Член 2

Употреба на термините

За целите на тази конвенция:

а) "длъжностно лице" означава:

(i) лице, заемащо постоянна или временна, платена или неплатена длъжност в

законодателната, изпълнителната, административната или съдебната система на държава - страна по конвенцията, независимо от ранга на лицето;

(ii) всяко друго лице, изпълняващо публична функция, включително за публична

агенция или публично предприятие, или лице, което предоставя публични услуги, в съответствие с предписаното от вътрешното законодателство на тази държава - страна по конвенцията, и в съответствие с прилаганото в съответната област на правото на тази държава - страна по конвенцията;

(iii) всяко друго лице, определено като "длъжностно лице" във вътрешното

законодателство на съответната държава - страна по конвенцията; независимо от това за целите на някои от специфичните мерки, посочени в глава II от тази конвенция, "длъжностно лице" може да означава и всяко лице, което изпълнява публична функция или предоставя публични услуги в съответствие с предписаното от вътрешното законодателство на тази държава - страна по конвенцията, и в съответствие с прилаганото в съответната област на правото на тази държава - страна по конвенцията;

б) "чуждестранно длъжностно лице" означава всяко лице, назначено или избрано, заемащо длъжност в законодателната, изпълнителната, административната или съдебната система на чужда държава, както и всяко друго лице, изпълняващо публична функция за чужда държава, включително за публична агенция или публично предприятие;

в) "служител на публична международна организация" означава международен

служител или всяко лице, упълномощено от такава организация да действа от нейно име;

г) "имущество" означава всякакъв вид активи, изразяващи се във вещи или права, движими или недвижими, материални или нематериални, правни документи или документи, доказващи права или интерес по отношение на такива активи;

д) "облаги от престъпление" означава всяко имущество, получено или придобито, пряко или косвено, чрез извършване на престъпление;

е) "замразяване" или "изземване" означава временна забрана за прехвърляне,

преобразуване, разпореждане със или движение на имущество или временно задържане или поставяне под контрол на имуществото въз основа на съдебно решение или заповед на друг компетентен орган;

ж) "конфискация", която включва и гражданска конфискация, където тя е приложима, означава окончателно отнемане на имущество въз основа на съдебно решение или заповед на друг компетентен орган;

з) "първоначално престъпление" означава всяко престъпление, в резултат на което са създадени облаги, които могат да послужат за предмет на престъпление по смисъла на чл. 23 от тази конвенция;

и) "контролирана доставка" означава метода за разрешаване на напускането,

преминаването през или влизането на територията на една или повече държави на незаконни или подозрителни пратки със знанието и под наблюдението на техните компетентни органи с цел разследването на престъпление и идентифицирането на лицата, замесени в неговото извършване.
Член 3

Приложно поле

1. Тази конвенция се прилага в съответствие с нейните термини по отношение на предотвратяването, разследването и преследването на корупцията и замразяването, изземването, конфискацията и връщането на облагите от престъпленията по тази конвенция.

2. За целите на прилагането на тази конвенция, освен ако в нея не е предвидено друго, няма да е необходимо престъпленията, установени в конвенцията, да имат за резултат нанасяне на щета или увреждане на държавно имущество.


Член 4

Защита на суверенитета

1. Държавите - страни по конвенцията, изпълняват задълженията си по нея по начин, който съответства на принципите на суверенно равенство и териториална цялост на държавите, както и на принципа за ненамеса във вътрешните работи на други държави.

2. Нищо в тази конвенция не дава право на държава - страна по конвенцията, да упражнява на територията на друга държава юрисдикция или функции, които са изключително право на компетентните органи на последната.


Глава II

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Член 5

Превантивни антикорупционни политики и практики

1. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на правната й система развива и прилага или поддържа ефективни и координирани антикорупционни политики, които насърчават участието на обществото и отразяват принципите на правовия ред и доброто управление на публичните дела и на публичната собственост, интегритета, прозрачността и отговорността.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, се стреми да създаде и насърчава

ефективни практики, насочени към предотвратяване на корупцията.

3. Всяка държава - страна по конвенцията, се опитва да оценява периодично

съответните правни инструменти и административни мерки с оглед определяне на тяхната адекватност за предотвратяване и борба срещу корупцията.

4. Държавите - страни по конвенцията, в съответствие с основните принципи на

техните правни системи и когато това е подходящо, си сътрудничат помежду си и със съответните международни и регионални организации в насърчаването и развитието на мерките по този член. Сътрудничеството може да включва участие в международни програми и проекти, насочени към предотвратяване на корупцията.

Член 6

Орган или органи за предотвратяване на корупцията

1. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на правната й система гарантира съществуването на орган или органи, когато това е подходящо за предотвратяване на корупцията чрез:

а) прилагане на политиките, посочени в чл. 5 от тази конвенция, и когато това е

подходящо, чрез наблюдение и координиране на прилагането на тези мерки;

б) увеличаване и разпространяване на информацията, свързана с предотвратяването на корупцията.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на правната й система предоставя на органа или органите, посочени в ал. 1 на този член, необходимата независимост за ефективно и освободено от неправомерен натиск изпълнение на техните функции. Материалните ресурси и специализираният персонал, както и обучението, което може да изисква този персонал, необходими за изпълнение на техните функции, следва да бъдат надлежно предоставени.

3. Всяка държава - страна по конвенцията, уведомява Генералния секретар на ООН за имената и адресите на органа или органите, които могат да подпомагат другите държави - страни по конвенцията, в развитието и прилагането на специфичните мерки за предотвратяване на корупцията.


Член 7

Публичен сектор

1. Всяка държава - страна по конвенцията, когато това е подходящо и в съответствие с основните принципи на правната й система, се стреми да приеме, поддържа и укрепва системи за набиране, наемане, задържане, повишаване и пенсиониране на държавни служители и когато това е подходящо, на длъжностни лица, които не се избират, които системи:

а) да се основават на принципите на ефикасност, прозрачност и обективни критерии, като заслуги, справедливост и способности;

б) да включват адекватни процедури за избор и обучение на лицата за заемане на публични длъжности, които са особено уязвими от гледна точка на корупцията, както и за ротация на такива лица на други длъжности, когато това е подходящо;

в) да насърчават подходящо възнаграждение и справедливи скали за изчисление на заплатите, отчитащи нивото на икономическо развитие на съответната държава - страна по конвенцията;

г) да насърчават образователни програми и програми за обучение, които спомагат да се отговори на изискванията за правилно, честно и добро изпълнение на служебните функции и които включват специализирано и подходящо обучение, насърчаващо осведомеността за рисковете, свързани с корупцията, във връзка с изпълнението на техните функции; тези програми могат да препращат към кодекси и стандарти за поведение в съответните области.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, разглежда също така възможността да приеме подходящи законодателни и административни мерки, съответстващи на целите на тази конвенция и на основните принципи на вътрешното право на съответната държава, за създаването на критерии за кандидатстване за заемане и избиране на публична длъжност.

3. Всяка държава - страна по конвенцията, разглежда също така възможността да приеме подходящи законодателни и административни мерки, съответстващи на целите на тази конвенция и на основните принципи на вътрешното право на съответната държава, за увеличаване на прозрачността във финансирането на кандидати за изборни длъжности и когато това е подходящо - във финансирането на политически партии.

4. Всяка държава - страна по конвенцията, се стреми в съответствие с основните принципи на вътрешното й право да предвиди, поддържа и укрепва системи, които увеличават прозрачността и предотвратяват конфликта на интереси.


Член 8

Кодекси за поведение на длъжностните лица

1. За да се бори с корупцията, всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на правната й система насърчава, inter alia, интегритета, честността и отговорността сред своите длъжностни лица.

2. В частност, всяка държава - страна по конвенцията, се стреми да прилага в рамките на нейната институционална и правна система кодекси или стандарти за поведение за правилно, честно и добро изпълнение на служебни функции.

3. За целите на прилагането на предвиденото в този член всяка държава - страна по конвенцията, разглежда, когато това е подходящо и в съответствие с основните принципи на правната й система, съответните инициативи на регионални, междурегионални и многостранни организации, като Международния кодекс за поведение на длъжностните лица, съдържащ се в анекса на резолюция № 51/59 на Общото събрание на Организацията

на обединените нации от 12 декември 1996 г.

4. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на вътрешното й право разглежда също така възможността да създаде мерки и системи за улесняване на съобщаването от страна на длъжностните лица пред компетентните органи за случаи на корупция, когато такива случаи им станат известни при изпълнение на техните функции.

5. Всяка държава - страна по конвенцията, когато това е подходящо и в съответствие с основните принципи на вътрешното й право, се стреми да създаде мерки и системи, изискващи от длъжностните лица да попълват декларации пред съответните органи относно, inter alia, друга тяхна дейност, трудова заетост, инвестиции, средства и дарове на значителна стойност или ползи, по повод на които може да възникне конфликт на интереси, във връзка с техните функции като длъжностни лица.

6. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на вътрешното й право разглежда възможността да предвиди дисциплинарни или други мерки срещу длъжностни лица, които нарушават кодексите или стандартите за поведение, в съответствие с този член.
Член 9

Обществени поръчки и управление на публичните финанси

1. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на правна й система предприема необходимите стъпки, за да създаде подходящи системи за обществени поръчки, основани на прозрачност, състезателност и обективни критерии в процеса на вземане на решения, които са ефективни, inter alia, по отношение на предотвратяването на корупцията. Тези системи, които могат да отчитат и подходящи ценови прагове при тяхното прилагане, са насочени към, inter alia:

а) публичното разпространяване на информация, свързана с процедурите и договорите за обществени поръчки, включително информация за покани за участие в търгове и съответна информация за начина на избор, даваща на потенциалните участници в търговете достатъчно време, за да се подготвят и подадат своите заявления;

б) предварителното установяване на условията за участие, включително на критериите и правилата за избор и присъждане, както и тяхното публикуване;

в) използването на обективни и предварително определени критерии за вземане на решенията, свързани с обществените поръчки, с оглед улесняване на последващото потвърждение за правилното прилагане на процедурните правила;

г) ефективна вътрешна система за преразглеждане, включително ефективна система за обжалване, с оглед осигуряване на правни способи за защита в случай на неспазване на процедурните правила, в съответствие с този член;

д) когато това е подходящо - мерки за уреждане на въпросите, свързани с лицата, отговорни за даването на обществени поръчки, като декларации за интерес във връзка с дадена обществена поръчка, процедури за контрол и изисквания за обучение.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на правната й система предприема подходящи мерки за насърчаване на прозрачността и отговорността в областта на управлението на публичните финанси. Такива мерки обхващат, inter alia:

а) процедури за приемане на държавния бюджет;

б) своевременно докладване за приходите и разходите;

в) система за счетоводни стандарти и стандарти за одит, както и за друг вид

наблюдение;

г) ефективни и ефикасни системи за управление на риска и вътрешен контрол; и

д) когато това е подходящо, изправителни действия в случай на неспазване на

изискванията на тази алинея.

3. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема такива граждански и

административни мерки, каквито може да са необходими, в съответствие с основните принципи на вътрешното й право, за да запази целостта на счетоводните книги, записите, финансовите или другите документи, свързани с публичните разходи и приходи, и за да предотврати фалшифицирането на такива документи.


Член 10

Информиране на обществото

Имайки предвид необходимостта да се бори с корупцията, всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на вътрешното й право предприема такива мерки, каквито може да са необходими, за да увеличи прозрачността в нейната публична администрация, включително по отношение на организацията, функционирането и процеса на вземане на решения, когато това е подходящо. Такива мерки могат да включват, inter alia:

а) приемане на процедури или правила, позволяващи на всеки да получи, когато това е подходящо, информация за организацията, функционирането и процеса на вземане на решения в публичната администрация, при спазване на изискването за защита на правото на личен живот и на личните данни, както и за решенията и правните действия, засягащи членовете на обществото;

б) опростяване на административните процедури, когато това е подходящо, с оглед улесняване на публичния достъп до компетентните органи, натоварени с вземане на решения; и

в) публикуване на информация, което може да включва периодични доклади за

рисковете от корупция в публичната администрация.
Член 11

Мерки, свързани със съдиите и прокурорите

1. Отчитайки независимостта на магистратите и тяхната ключова роля в борбата срещу корупцията, всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на правната й система и без да накърнява тази независимост, взема мерки за увеличаване на честността и предотвратяване на възможностите за корупция сред магистратите. Такива мерки могат да включват правила за поведение на членовете на съдебната власт.

2. Мерки със същия ефект като тези по ал. 1 на този член могат да бъдат взети и прилагани спрямо прокурорите в тези държави - страни по конвенцията, където те не са част от съдебната власт, но се ползват със същата

независимост като тази на съдиите.
Член 12

Частен сектор

1. Всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на вътрешното й право предприема мерки за предотвратяване на корупцията в частния сектор, за увеличаване на счетоводните стандарти и стандартите за одит в частния сектор и когато това е подходящо, за предвиждане на ефективни, пропорционални и възпиращи граждански и административни или наказателни санкции за неизпълнението на такива

мерки.


2. Мерките за постигане на тези цели могат да включват, inter alia:

а) насърчаване на сътрудничеството между правоприлагащите институции и

съответните частни предприятия;

б) насърчаване на развитието на стандарти и процедури, насочени към опазване на интегритета на съответните частни предприятия, включително кодекси за поведение за правилно, честно и добро изпълнение на дейностите в областта на бизнеса и други подобни професии, както и предотвратяването на конфликти на интереси и насърчаване на използването на добри търговски практики сред бизнеса и в областта на договорните отношения на бизнеса с държавата;

в) насърчаване на прозрачността сред частните предприятия, включително, когато това е подходящо, чрез мерки, свързани с идентифицирането на юридически и физически лица, включени в създаването и управлението на корпоративни предприятия;

г) предотвратяване на злоупотребата с процедурите, свързани с регулирането на частните предприятия, включително процедурите, свързани със субсидии и лицензи за осъществяване на търговски дейности, предоставяни от публични органи;

д) предотвратяване на конфликтите на интереси чрез налагане на ограничения, когато това е подходящо и за разумен срок от време, за професионалната дейност на бивши длъжностни лица или наемането на длъжностни лица в частния сектор след подаване на оставка или пенсиониране, когато тези дейности са пряко свързани с функциите, изпълнявани или контролирани от тези длъжностни лица по време на заемането на съответната длъжност;

е) гарантиране, че частните предприятия, като се има предвид тяхната структура и размер, притежават достатъчно вътрешни контролни механизми за одит, спомагащи за предотвратяването и разкриването на случаи на корупция, както и че счетоводството и изискуемите се финансови декларации на такива частни предприятия се подлагат на подходящи процедури за одит и заверка.

3. За да предотвратява корупцията, всяка държава - страна по конвенцията,

предприема такива мерки, които са необходими, в съответствие с основните принципи на вътрешните й закони и разпоредби, свързани с поддържането на счетоводни книги и записи, декларации за финансово състояние и счетоводни и одиторски стандарти, които забраняват осъществяването на следните актове с оглед извършване на престъпления по тази конвенция:

а) създаването на несъществуващи текущи сметки;

б) осъществяване на несъществуващи или неправилно идентифицирани операции;

в) записването на несъществуващи разходи;

г) въвеждането на пасиви с неправилна идентификация на предмета;

д) използването на фалшиви документи;

е) умишленото унищожаване на счетоводни документи по-рано от предвиденото в закона.

4. Всяка държава - страна по конвенцията, не допуска данъчни облекчения за разходи, които представляват подкупи, които са един от съставните елементи на престъпленията по чл. 15 и чл. 16 на тази конвенция, и когато това е подходящо, и за други разходи, направени по повод на поведение, свързано с корупция.
Член 13

Участие на обществото

1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема подходящи мерки според възможностите си и в съответствие с основните принципи на вътрешното й право за насърчаване на активното участие на индивиди и групи извън публичния сектор, като гражданското общество, неправителствените и местните организации, в предотвратяването и борбата срещу корупцията, както и за повишаване на осведомеността им във връзка със съществуването, причините и сериозността на корупцията и заплахите, които тя поставя.

Това участие следва да се укрепва чрез такива мерки, като:

а) увеличаване на прозрачността и насърчаване на приноса на обществото в процеса на вземане на решения;

б) гарантиране, че обществото има реален достъп до информация;

в) предприемане на дейности във връзка с публичната информация, които допринасят за нетолериране на корупцията, както и на образователни програми, включително в учебните планове на училищата и университетите;

г) зачитането, насърчаването и защитата на свободата да се търси, получава и

разпространява информация, свързана с корупцията; тази свобода може да бъде подложена на някои ограничения, но само такива, които са предписани от закона и са необходими във връзка със:

(i) зачитането на правата и репутацията на другите;

(ii) защитата на националната сигурност и обществения ред или на общественото здраве или добрите нрави.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема подходящи мерки, за да

гарантира, че съответните антикорупционни органи, посочени в тази конвенция, са известни на обществото, и предоставя достъп до тези органи, когато това е подходящо, с оглед докладване, включително и анонимно, на случаи, които може да се счете, че представляват престъпления по смисъла на тази конвенция.
Член 14

Мерки за предотвратяване на прането на пари

1. Всяка държава - страна по конвенцията:

а) създава пълен национален регулаторен и надзорен режим за банки и небанкови финансови институции, включително за физически или юридически лица, които предоставят официално или неофициално услуги за превеждането на пари или ценности, и когато това е необходимо - и за други субекти, които са особено уязвими от гледна точка на прането на пари, за предотвратяване и разкриване на всички форми на прането на пари, като този режим набляга на изискванията за идентификация на клиенти, водене на регистри и съобщаване за съмнителни сделки;

б) без да се накърнява чл. 46 от тази конвенция, гарантира възможностите за

сътрудничество и обмен на информация на национално и международно равнище между административните, регулаторните, правоприлагащите и други органи, ангажирани в борбата с прането на пари (включително и съдебните органи, когато това е в съответствие с вътрешното законодателство), при условията, определени в националното законодателство, като за тази цел разглежда възможността за създаване на звено за финансово разузнаване,

което да изпълнява ролята на национален център за събиране, анализ и разпространяване на информация за възможни случаи на пране на пари.

2. Държавите - страни по конвенцията, разглеждат възможността за прилагане на осъществими мерки за разкриването и проследяването на движението на парични суми и ценни книжа през техните граници в съответствие с гаранциите за правилно използване на информацията и без да се възпрепятства по какъвто и да било начин движението на законния капитал. Тези мерки могат да включват изискването всички лица и търговски субекти да съобщават за презграничния трансфер на значителни парични суми и съответно на ценни книжа.

3. Държавите - страни по конвенцията, разглеждат възможността за прилагане на осъществими и подходящи мерки, за да изискват финансовите институции, включително изпращачите на парични преводи:

а) да включат във формулярите за електронни трансфери на средства и в другите свързани с това съобщения точна и значима информация за изпращащото лице;

б) да поддържат тази информация по време на веригата на плащанията; и

в) да прилагат повишен контрол при трансфери на средства, несъдържащи пълна информация за инициатора на трансфера.

4. При създаването на национален регулаторен и надзорен режим в съответствие с условията по този член и без това да накърнява прилагането на останалите разпоредби на тази конвенция, държавите - страни по конвенцията, се призовават да използват като ръководни насоки съответните инициативи на регионалните, междурегионалните и многостранните организации срещу прането на пари.

5. Държавите - страни по конвенцията, се стремят да развиват и насърчават

световното, регионалното, субрегионалното и двустранното сътрудничество между съдебните, правоприлагащите и финансово-регулаторните органи за целите на борбата с прането на пари.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница