На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 09. 2015 гДата11.01.2018
Размер55.03 Kb.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО

НА ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

КЪМ 30.09.2015 г. 1. БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ (БЕХ) ЕАД, гр. София

На 17.09.2015 г. дружеството е публикувало обява за провеждане на процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции. На 25.09.2015 г. БЕХ ЕАД публикува повторна покана за подаване на заявления във връзка с открит конкурс с предварителен подбор за избор на финансираща/и институция/и по сделка за структуриране на заем/ синдикиран заем. До момента няма сключени договори с нови финансови институции.

Дейността на дружеството се обслужва от следните банки : „БНП Париба С.А.”, „Българска банка за развитие” АД, „Българо-американска кредитна банка” (БАКБ) АД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Банка ДСК” ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Централна кооперативна банка” ЕАД, „Юробанк България” АД. БЕХ ЕАД отчита и парични средства в „Корпоративна търговска банка“ АД, която е в несъстоятелност и не извършва дейност. Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.09.2015 г. дружеството не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.  1. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ (НЕК) ЕАД, гр. София

Към 30.09.2015 г. финансовите институции, които обслужват дружеството са: „Централна кооперативна банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „БНП Париба С.А.”, „Банка ДСК” ЕАД, „Юробанк България“ АД, „ИНГ Банк”, „Българска банка за развитие” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Обединена българска банка” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „ИНГ Лондон”.

Към 30.09.2015 г. дружеството не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.
  1. АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, гр. Козлодуй

Обслужващите банки на дружеството през трето тримесечие са: „УниКредит Булбанк” АД, „Обединена българска банка” АД, „СИБАНК” ЕАД, „Банка ДСК” ЕАД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Търговска банка Д” АД, „Инвестбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Юробанк България“ АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Интернешънъл Асет Банк” АД, „АЛФА БАНКА”, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

Към 30.09.2015 г. дружеството не е предприемало действия за избор на нови финансови или кредитни институции. Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, но няма нетна експозиция към отделна финансова институция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства.
  1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ (ЕСО) ЕАД, гр. София

Към 30.09.2015 г. дружеството се обслужва от следните банки: „Централна кооперативна банка” АД, „БАКБ” АД,” УниКредит Булбанк” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Инвестбанк” АД. Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.09.2015 г. нетната експозиция на „ЕСО“ ЕАД не надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.
  1. МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево

През третото тримесечие на 2015 г. дружеството е сключило договори с „Обединена българска банка” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Обслужващите банки на дружеството са също и: „УниКредит Булбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Юробанк България” АД, „Алианц Банк България” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „БНП Париба С.А.”, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „СИБАНК” ЕАД, „ТБ Виктория” ЕАД, и „Търговска банка Д” АД. Средствата от фонд „Напускане“ на дружеството в Корпоративна търговска банка са отчетени като „други финансови активи“.

Балансовата стойност на паричните средства не надвишава 3 000 000 лв. и дружеството не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

  1. ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, с. Ковачево

През третото тримесечие на 2015 г. няма промяна в обслужващите банки: ДОЙЧЕБАНК АД, „Обединена българска банка” АД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „УниКредит Булбанк” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Първа инвестиционна банка” АД. Дружеството отчита парични средства и в „Корпоративна търговска банка“ АД, която е в несъстоятелност и не извършва дейност.

Към 30.09.2015 г. балансовата стойност на паричните средства не надвишава 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
  1. БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София

Към 30.09.2015 г. дружеството няма промяна в обслужващите банки и те са: „Централна кооперативна банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „БАКБ” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Юробанк България” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Дружеството отчита парични средства и в „Корпоративна търговска банка“ АД, която е в несъстоятелност и не извършва дейност.

През текущото тримесечие балансовата стойност на паричните средства надвишава 3 000 000 лв. и дружеството попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги. Дружеството не отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто в една банкова институция.
  1. БУЛГАРТЕЛ“ ЕАД, гр. София

През третото тримесечие на 2015 г. дружеството не е провеждало процедура за избор на нови финансови или кредитни институции и обслужващите го към момента са: „Юробанк България” АД и „Централна кооперативна банка” АД. Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.


  1. БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, гр. София

През третото тримесечие на 2015 г. няма промяна в обслужващите дружеството финансови институции, като те са: „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Търговска банка Д” АД, „Българска банка за развитие” АД, „СИБАНК” ЕАД, „БНП Париба С.А.”, „Банка ДСК” ЕАД, „Банка Пиреос България” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Алфа Банк Румъния”.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

През отчетния период дружеството не отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто в една банкова институция.


  1. БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД, гр. София

Към 30.09.2015 г. дружеството се обслужва от: „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „УниКредит Булбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Балансовата стойност на паричните средства е под 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.


 1. МИНПРОЕКТ“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие на 2015 г. дружеството не е провеждало процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги и обслужващите го към момента са: „УниКредит Булбанк” АД, „Инвестбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Централна кооперативна банка” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
 1. ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, гр. София

Към 30.09.2015 г. няма промяна в обслужващите го финансови институции, като те са: „УниКредит Булбанк” АД и „БАКБ” АД. Балансовата стойност на паричните средства е под 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.


 1. БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ“ („БНК“) ЕООД, гр. Плевен

Дружеството няма промяна в обслужващите финансови институции, а към 30.09.2015 г. те са: „Инвестбанк” АД и „Алианц Банк България” АД. Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

отпадъци“ (фонд „РАО“) и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“
Каталог: files -> useruploads -> files -> updu
updu -> "Минпроект" еад, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 12. 2015 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2016 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2015 г
updu -> На финансови услуги от кредитни или финансови институции
updu -> Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2017 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница