На предложение Дата Съдържание на предложениетостраница2/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.Одобрява списъци на определените по т.1 мери и пасища от общинскския поземлен фонд ,предложения от 1 до 4 представляващи неразделна част от тази докладна .

3.Определя наемна цена за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в размер на 1 / един / лв. на декар на година.

4.Възлага на Кмета на Общината да сключи договори за отдаване за ползване на общинските мери и пасища.


55 – 780

08.05.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : В бюджет 2007 г . да бъдат включени средства в размер до 50 000 /петдесет хиляди /лева за оборудване на фитнес – зала и средства в размер до 17 000 / седемнадесет хиляди / лв. за вентилационно – отоплителна система и ремонт на залата , съгласно взето решение на ОбС № 52 – 765 / 14.03.2007

38

20.02. 2007

отпускане на средства в размер на 3 000 лв. за изработка на информационно издание

55 – 781

08.05.2007

На основание чл. 21 ,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС реши :

 1. В бюджета на Община Бяла за 2007 г. в частта за „ местни разходи” да бъдат предвидени средства за външни услуги в § 10 -20 Външни услуги. Същите да се планират и заложат в дейност 122 „ Общинска администрация „;

 2. Възлага на кмета на община Бяла да сключи предложения договор за изработка с фирма ДЗЗД „ Икар „ – гр.Варна.;

Възлага на кмета на Община Бяла да извърши плащането след подписване на приемо –предавателен протокол в размер на 3 000 / три хиляди / леваедна бройка на минимална работна заплата за клуба на запасните офицери и сержанти и ветераните от войните

55 – 782

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.2 от ЗМСМА ОбС одобрява към дейност „ Клуб на пенсионера,инвалида и други „ да бъде включена една бройка на минимална работна заплатаремонт на общинско общежитие

55 – 783

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС реши: от проекто –бюджета за 2007 г. да отпадне разхода за ремонт на общинско общежитие в размер на 50 000 лв


55 – 784

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА ОбС реши : за всяко новородено до трето дете включително,чийто родител е с постоянен и настоящ адрес в Община Бяла през последните три години и семейството живее постоянно на територията на общината да бъде отпусната финансова помощ в размер на 2 000 (две хиляди ) лева, считано от 01.01.2007 г. Условията и реда за отпускане на помощта се определят с Правилник приет от ОбС гр.Бяла , област Варна


55 – 785

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,във връзка с чл.21,т.1,ал.6 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла ,област Варна реши : След извършване на социално-икономическа и демографска обосновка възлага на кмета на Община Бяла да открие процедура за проектиране на нова сграда за детска градина в с.Дюлино ,Община Бяла ,област Варна.


55 – 786

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.6 от ЗМСМА ОбС реши: в бюджет 2007 г. да бъде заложена сума в размер на 20 000 (двадесет хиляди ) лв. за закупуване на санитарен автомобил

78

30.03.2007
55 – 787

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 ,във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.15 от ЗМСМА, ОбС гр.Бяла реши:

 1. В бюджет 2007 година да бъдат заложени средства в размер на една средна брутна работна заплата при ОбА гр.Бяла ,явяващи се годишен членски внос към Асоциацията на Кметовете на градове за присъединяване към Европейския съюз.

 2. Възлага на Кмета на Община Бяла като представител на общината да подаде молба за членство към Асоциация на кметовете на градове за присъединяване към Европейския съюз.

 3. Възлага на Кмета на община Бяла да подпише протокол за съгласие за членство към Асоциация на кметовете на градове за присъединяване към Европейския съюз.


55 – 788

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла отпуска помощ в размер на 200 /двеста / лева на Феданка Георгиева Георгиева жител на с.Дюлино,Община Бяла ,област Варна


55 – 789

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла отпуска помощи на следните лица,жители на Община Бяла,област Варна :

1.Севда Евтимова Петрова , от с.Попович - 100.00 лв;

2.Агюля Исмаилова Мехмедова от с.Попович - 100.00 лв.;

3.Анифе Ибрямова Мехмедова от с.Попович - 100.00 лв.

4.Лили Иванова Костадинова от с.Попович - 200.00 лв.;

5.Йорданка Боянова Михайлова от с.Попович - 300.00 лв.;

6.Севда Иванова Йорданова от с.Попович - 200.00 лв.;

7.Павел Димитров Каймаков от с. Попович - 200.00 лв.;

8.Зинка Иванова Русева от с.Попович - 200.00 лв.

9.Росен Маринов Стойков от с.Попович - 150.00 лв.

10.Зюмбюла Райчева Симеонова от с.Попович - 300.00 лв.

11.Мюзеян Ремзи Исмаил от с.Господиново - 200.00 лв.;

12.Йордан Неделчев Неделчев от с. Господиново - 400.00 лв.;

13.Димитричка Асенова Стоянова от с.Дюлино - 200.00 лв.

14.Филка Лазарова Радева от с.Дюлино - 200.00 лв.

15.Анка Илиева Петрова от с. Господиново - 300.00 лв.

16. Марийка Кръстева Йорданова от с. Дюлино - 70.00 лв.

17.Емилия Тодорова Стефанова от с.Дюлино - 200.00 лв.18.Христо Лазаров от с.Дюлино - 100.00 лв.


55 – 790

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла одобрява средствата в размер на 7 900 /седем хиляди и деветстотин / лева по § 52 – 00”Разходи за придобиване на стопански инвентар „ , §§ 52-05 „ Стопански инвентар „ от преходен остатък от бюджет 2006 г. за държавна дейност 543 „Домове за възрастни с физически уврежда-ния „


55 – 791

08.05.2007

 1. На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла одобрява сума в размер на 270 лв за работно облекло в сферата на образованието ,съгласно сключен Анекс между кмета на община Бяла и Председателя на КНСБ на учителите Г.Шейтанов

 2. За служителите в ОбА – по 270 лв.


55 – 792

08.05.2007

На основание чл 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла възлага на кмета на община Бяла да организира откриване и провеждане на процедура за обществена поръчка на стойност до 75 000 лв. за дейност „Сметоизвозване ,сметосъбиране,метене и миене „ на териториите на общината,които не са предмет на договора сключен през месец септември 2003 г . с фирма „ Титан –Чистота „ ООД


55 – 793

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 ,във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла реши : в бюджет 2007 г да бъдат заложени средства в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди ) лева за изграждане на площадка за разделно събиране


55 – 794

08.05.2007

След определяне на територийте и площите за озеленяване ,ОбС гр.Бяла възлага на кмета на общината да организира откриване и провеждане на процедура за обществена поръчка на стойност до 76 570 ( седемдесет и шест хиляди петстотин и седемдесет ) лева. за дейност „Озеленяване „


55 – 795

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : сумата в размер на 6 483,65 лв да бъде заложена в бюджет 2007 г. за изграждане на санитарен възел на стадион ”Черноморец „ гр.Бяла.


55 – 796

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : В бюджета за 2007 г. да бъде заложена сума в размер на 5 000(пет хиляди ) лева за обект „Трасиране път с.Господиново- з.о „Луна „.


55 – 797

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : В разходната част на бюджет 2007 г.да бъдат заложени средства за следните обекти :

- НАДЗОР „ Дом за стари хора и инвалиди- 5 200 лв.

- НАДЗОР подмяна аварийно ел.-захранване от Т.П № 10 до К.П С ниска зона- 3 600 лв

- Водоем с. Дюлино - 331,20 лв.- Бяла водоем ниска зона - 1 104 лв.

- КПС „Чайка „ – Рибарско селлище - 7 000 лв.

- Ремонт покрив административна сграда ПК „Приморие” – 3 586 ,32 лв.
55 – 798

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : В разходната част на бюджет 2007 г.да бъдат заложени средства за обект „ Драгиране на Пристанище Бяла „ в размер на 100 000 ( сто хиляди ) лева


55 – 799

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши: В бюджет 2007 г. да бъдат заложени средства в размер на 5 000( пет хиляди ) лева за обзавеждане стая № 17 - ОбС Бяла

74

30.03.2007
55 – 800

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла , област Варна реши :

 1. Подкрепя кандидатстването на Община Бяла за отпускане на финансова помощ от СИФ за обект „ Обзавеждане и оборудване на Дом за възрастни с физически увреждания в гр.Бяла „.

 2. Стойността на исканата сума по проекта е в размер на 28 000 лв.(двадесет и осем хиляди ) лева с включен ДДС.

 3. Стойността на финансовото участие на Община Бяла е в размер на 2 800(две хиляди и осемстотин ) лева.

Възлага на Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по представяне на проекта пред СИФ с цел отпускане на финансова помощ за обект „ Обзавеждане и оборудване на Дом за възрастни с физически увреждания гр.Бяла „

107

13.04.2007
55 – 801

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла одобрява средствата в размер на 7 880 (седем хиляди осемстотин и осемдесет ) лв. по § 52-00 „ Разходи за придобиване на стопански инвентар” , §§ 52-05”Стопански инвентар” от преходен остатък от бюджет 2006 г. за държавна дейност 543 „ Домове за възрастни с физически увреждания

137

07.05.2007
55 – 802

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА Общински съвет гр.Бяла одобрява средства в размер на 1 900 лв. (хиляда и деветстотин ) лева по § 52-00 „ Разходи за придобиване на стопански инвентар” от преходен остатък от бюджет 2006 г. за държавна дейност 543 „Домове за възрастни с физически увреждания гр.Бяла„

75

30.03.2007
55 – 803

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1,т.6 и т.19 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : Като приоритет за бюджет 2007 г. да се заложи ремонт на терасата на сградата на кметството в с.Горица в размер на 2 584,21 лв. в § 51-00 „ Основен ремонт „ ,функция 6” Жилищно строителство,БКС и ООС „ дейност 619” Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие „.

108

16.04.2007
55 – 804

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1,т. 6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : Отхвърля предложение от кмета на Община Бяла с вх.№ 108 / 16.04.2007 г.,относно одобряване на средства в размер на 3 000 ( три хиляди ) лева за извършване на СМР на църква „Успение Богородично гр.Бяла„

109

16.04.2007
55 – 805

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : да се заложат средства в годишния бюджет 2007 г. на Община Бяла за неотложни СМР в размер на 13 250.95 лв. за обект „Старата чешма – гр.Бяла„

110

16.04.2007
55 – 806

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1 ,т.6 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла реши : да се заложат средства в годишния бюджет 2007 г. на Община Бяла за неотложни СМР в размер на 4 663,10 лв. за обект „ Сметище гр.Бяла „.

111

16.04.2007
55 – 807

08.05.2007

На основание чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : да се заложат средства в годишния бюджет 2007 г. на Община Бяла за неотложни СМР в размер на 14 293.49 лв. за обект „ Гробищен парк гр.Бяла „

137

07.05.2007
55 – 808

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла одобрява средствата в размер на 1 900,00 лв. по § 52 -00 „ Разходи за придобиване на стопански инвентар” ,§§ 52-05 „ Стопански инвентар „ от преходен остатък от бюджет 2006 г. за държавна дейност 543”Домове за възрастни с физически увреждания


55 – 809

08.05.2007

На основание чл.26,ал.1 от ЗМСМА и чл.34 ,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА ОбС определя възнаграждението на Председателя на ОбС и общинските съветници, считано от 01.01.2007 г. както следва :

1. Председател на ОбС - 651.20 лв

80 % от основното трудово възнаграждение на Кмета на Общината / 814 лв/2. Зам.Председател на ОбС

80% от минималната работна заплата – 144 лв.3. Общински съветници :

- за участие в заседание на ОбС

45% от минималната работна заплата- 81 лв- за всяко участие в заседание на постоянните комисии:

30% от минималната работна заплата- 54 лв4. Председател на постоянна комисия за всяко заседание

40% от минимална работна заплата – 72 лв.5. Секретар на постоянна комисия за всяко заседание

35 % от минималната работна заплата – 63 лв138

07.05.2007
55 – 810

08.05.2007

На основание чл.52,ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС гр.Бяла ,област Варна реши :

 1. Отменя свое решение № 9 – 119 / 24.03.2004 г.

 2. ОбС гр.Бяла одобрява броя и състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол и за оказване на съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане .

- Пешо Цеков Пешев - гр.Бяла

- Господин Петров Шейтанов - гр.Бяла

- Снежана Йорданова Фотева - гр.Бяла

- Димитър Николов Петров - с.Господиново

- Катина Щерева Чакалова - с.Попович

- Стоян Василев Киров - с.Дюлино

- Виолета Желева Харизанова - гр.Бяла


55 – 811

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : приема приходната част на бюджет 2007 г. в размер на 8197450 лв.


55 – 812

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : приема разходната част на бюджет 2007 г. в размер на 8197450 лв


55 – 813

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : приема разчета на някои целеви разходи. (съгласно Приложение 4,5,6,7,8,9)


55 – 814

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши :

Приема следните лимити за разходи:

4.1.Социално –битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения .(съгл Приложение № 10);

4.2. Представителни разходи в размер на 20 000 лв., в т.ч. представителни разходи за председателя на общинския съвет – 5 000 лв. (съгл.Приложение 11 )


55 – 815

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши :

1. Утвърждава списък на длъжностите ,които имат право на транспортни разходи.

(съгл Приложение № 12 ).;

2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата,които имат право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи.


55 – 816

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел и др. (съгласно Приложения 13,14) и упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средства.


55 – 817

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши :

Определя числеността на персонала и средните брути заплати .(Съгл.Приложение № 15).


55 – 818

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши :

Определя (съгл.чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД ) годишният размер на плащанията по общинския дълг,(съгл.Приложение № 16).


55 – 819

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълната бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.


55 – 820

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвеи заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината


55 – 821

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол


55 – 822

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавен трансфер на ДДФЛ


55 – 823

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходване средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волата на дарителя,донора


55 – 824

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Да информира тримесечно Общински съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер(над 5 % спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране


55 – 825

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност,без да се увеличава СМБРЗ,утвърда от отрасловото министерство


55 – 826

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : не приема т.12.1 и т.12.2 от Предложение направено от кмета на Община Бяла, относно бюджет 2007 г.


55 – 827

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Оправомощава Кмета на Община Бяла да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.2.2.3 от предложението за решение


55 – 828

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Оправомощава Кмета на Община Бяла да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие


55 – 829

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ реши : Задължава ръководителите на бюджетни звена,финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.05. 2007 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет


55 – 830

08.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 / 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ , ОбС гр.Бяла ,област Варна реши : създава комисия, която да извършва мониторинг по изпълнение на проектите от годишния капиталов бюджет и да съставя периодични доклади до Кмета на общината и Общинския съвет, в които могат да бъдат отразявани промени в графика на изпълнението на проектите, настъпили сериозни затруднения по финансирането на дадени проекти или технически проблеми.

ОбС определя за председател на комисията Георги Касабов( общински съветник и членове : Костадин Самарджиев и Георги Стратиев – общински съветници и Пенка Кърчокова, инж.Коста Стоянов, Величко Велинов (от ОбА ) .


55 – 831

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от ЗОБ , чл.9,ал.2 и чл.11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г. и ПМС № 20 от 02.02.2007 г. и Наредба на общински съвет по чл.9а от ЗОБ , ОбС гр.Бяла ,област Варна реши :

1. Приема бюджета за 2007 год. както следва :

1.1. По прихода в размер на 8197450лв. / съгласно Приложение №1/

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1086995 лв. ,

в т. ч.:


1.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности /ДД/ в размер на .................................................106195лв.;

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на .............. 770635лв. ;

1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 58700.лв. , в т.ч. :


 • По чл. 10 от ЗДБРБ за 2007 год. -58700.лв.;

 • За екологични обекти -…………0….лв.;

 • За основен ремонт или придобиване на ДМА 0лв.

1.1.1.4. Преходен остатък от 2006 г. в размер на 150465 лв.;

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7110455лв.;

в т .ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 4393802 лв.;

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1605130 лв.,

1.2.2.3. Обща изравнителна субсиди в размер на 0лв.;

1.2.2.4. Компенсиращ трансфер за отменения пътен данък в размер на 19100 лв.

1.2.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 25200 лв.

1.2.2.6. Друго финансиране в размер на 0 .лв.;

1.2.2.7. За зимно поддържане на пътища 4400 лв.

1.2.2.8. Преходен остатък от 2006 г. в размер на 1062823.лв.;

2.2. По разходите в размер на 8197450лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи , съгласно Приложение № 2., в т. ч. :

2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2117727.лв.; от тях

2.2.1.1. От държавни трансфери 1086995.лв. ;

2.2.1.2. От местни приходи - 1030732.лв. ;

2.2.2. За местни дейности в размер на 6079723 лв.;

2.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 83616 лв. в т.ч. :

2.2.3.1. За делегирани държавни дейности 83616 лв.;

2.2.3.2. За местни дейности - 0 лв.;

2.3.Инвестиционна програма в размер на 5003879лв., съгласно приложение №33. Приема разчета на някои целеви разходи , съгласно Приложения № 4, 5 6, 7, 8, 9.

/Конкретни суми за чл. внос , помощи за погребения , безплатен превоз на социално слаби и лица с увреждания , съучастие в реализиране на проекти , прояви от общоградски , национален и международен характер и др. по решение на общински съвет./4. Приема следните лимити за разходи :

4.1. Социално- битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения съгл. Приложение № 10;

4.2.Представителни разходи в размер на 20000.лв. съгл.Приложение№ 11;

5. Утвърждава списък на длъжностите , които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 12

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 5 и размер на средствата в рамките на 90 % от действителните разходи ;

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел , и др. , / съгласно Приложение № 13, 14 /и упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средства .

7. Определя числеността на персонала и средните брутни заплати, съгласно Приложение № 15

8.Определя (съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД) годишният размер на пращанията по общинския дълг, съгласно Приложение № 16.

9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълната бюджетна класификация , по тримесечия и по месеци.

10. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината .

11. Възлага на кмета на общината :

11.1. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Системата за финансово управление и контрол ;

11.2.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавен трансфер на ДДФЛ;

11.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

11.4. Да информира тримесечно общински съвет в подходяща форма за вида , размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер (над 5% спрямо общинските приходи) , както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране .

11.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.

12.При спазване на общия размер на бюджета , предоставя следните правомощия на кмет (чл.27 от ЗОБ):

12.1. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.2.2.3

12.2.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие.

13. Задължава ръководителите на бюджетни звена , финансирани от общинския бюджет, да разработят и представят в срок до 30.05.2007г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

14. Да създаде комисия, която да извършва мониторинг по изпълнение на проектите от годишния капиталов бюджет и да съставя периодични доклади до Кмета на общината и Общинския съвет, в които могат да бъдат отразявани промени в графика на изпълнението на проектите, настъпили сериозни затруднения по финансирането на дадени проекти или технически проблеми.

Председател на комисията - Георги Касабов – общински съветник

Членове:


 • от Общински съвет: Костадин Самарджиев и Георги Стратиев –общински съветници.

 • от Общинска администрация - Пенка Кърчокова, инж.Коста Стоянов и Величко Велинов.

141

08.05.2007

именуване на Дом за възрастни с физически увреждания

55 – 832

08.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.18 от ЗМСМА Общински съвет гр.Бяла ,област Варна реши : „Дом за възрастни с физически увреждания” да бъде именуван „ Дом за възрастни с физически увреждания Атанас Сидеров Янев „.

145

11.05.2007
56 – 833

30.05.2007

ОбС гр.Бяла , на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА възлага на кмета на община Бяла сключване на анекс към Договор за наем от 31.07.2006 г., сключен с ДЗЗД „ Поли – Павлина Минчева „ , за наем на имот – частна общинска собственост,както следва: Магазин № 11 с площ от 12.48 кв.м. ,находящ се на ІІ (втори ) етаж от търговски комплекс на ул „ Андрей Премянов „ № 14, построен в УПИ ІІ в кв.47 по плана на гр.Бяла , за прекратяване на същия по взаимно съгласие на страните.


56 – 834

30.05.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.14 ,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл.45 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла ,приета с решение № 28 – 355 по Протокол № 28 от 30.03.2005 г. ОбС реши да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 36 / 10.04.2000 г., както следва : МАГАЗИН № 11 с площ от 12.48 кв.м., находящ се на ІІ (втори ) етаж от търговски комплекс на ул „ Андрей Премянов„

14 ,построен в УПИ ІІ в кв. 47 по плана на гр.Бяла за срок от 3 години.Търгът да се проведе на 15.06.2007 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Бяла.

Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на община Бяла , в деня предхождащ провеждането на същия.

Стартовата месечнта наемна цена е в размер на 55 ( петдесет и пет ) лева без ДДС .

Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 66 ( шестдесет и шест ) лева без ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла , област Варна при Банка ДСК гр.Бяла ,BIC – STSABGSF , IBAN – BG 89STSA93008400275700 , вид плащане – 444200 .

Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за наем със спечелелия търга участник.

152

18.05.2007
56 – 835

30.05.2007

На основание чл.15,ал.2 и чл.16 а от Закона за държавната собственост, ОбС гр.Бяла реши : упълномощава кмета на община Бяла да отпочне процедура по предоставяне правото но ползване и управление на морските плажове на територията на община Бяла пред МС респективно Областен Управител на Област Варна.

166

30.05.2007
56 – 836

30.05.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла ,обл. Варна приема оценките на лицензиран експерт – оценител ЕТ „ Финстройкомерс „ за определяне на стойността на предаваемите части на имоти – общинска собственост, към имоти на трети лица , във връзка с прилагането на влезли в сила Подробни устройствени планове , както следва :

І зона гр.Бяла - левовата равностойност на 110 Евро

ІІ зона стопански двор - левовата равностойност на 65 Евро

ІІІ зона селата: с.Попович, с.Дюлино, с.Господиново – Левовата равностойност на 12 Евро, с. Горица – левовата равностойност на 20 Евро.

59

20.03.2007

туристическа такса за 2008 година

57 – 837

07.06.2007

На основание чл.93,чл.93 а,чл.94,чл.97 от ЗМДТ и чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА Общински съвет гр.Бяла ,обл. Варна приема туристическа такса за 2008 година ,както следва :

ТАКСАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА ЛИЦЕ НА ДЕН ,КАКТО СЛЕДВА :

І. За обекти с категория една звезда :

Средства за подслон ,места за настаняване – 0,40 лв.

ІІ. За обекти с категория две звезди:

Средства за подслон ,места за настаняване – 0,50 лв.

ІІІ. За обекти с категория три и повече звезди – 0,60 лв.

60

20.03.2007
57 – 838

07.06.2007

На основание чл.22 ,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от ЗУО , ОбС гр.Бяла ,област Варна приема Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Бяла ,област Варна.

100

10.04.2007
57 – 839

07.06.2007

ОбС гр.Бяла определя пристанищна такса за лодкостоянка до 10 бруто рег.тона за 2007 г. в размер на 3 лв.на месец.


57 – 840

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА ,във връзка с чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Раздел ІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла , ОбС гр.Бяла определя годишна такса за кучета в размер на 5 лв.


57 – 841

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА ,във връзка с чл.21,ал.2 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла одобрява такса охраняем паркинг за 2007 г. ,както следва :

ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

Такса охраняем паркинг
Товарни автомобили:
- камиони
За 1 ден

5 лв.

За 1 месец

30 лв.

- трактори
За 1 ден

3 лв.

За 1 месец

25 лв.

- ремарке
За 1 ден

2 лв.

За 1 месец

10 лв.

- Друга товарна техника
За 1 ден

3 лв.

За 1 месец

25 лв.

- Прикачен инвентар (плуг,брана,пръскачка и др)
За 1 месец

5 лв.

- Леки автомобили
За 1 ден

2 лв.

За 1 месец

25 лв.

57 – 842

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА , чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Раздел ІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла , област Варна, ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на размера на местните такси и цените на услугите на територията на Община

Бяла ,както следва:

 1. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 3. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ

 4. АДМИНИСТРАТИВНИ УСУГИ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

 5. АДМИНИНСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 6. ДРУГИ АДМИНИНСТРАТИВНИ УСЛУГИ

104

12.04.2007
57 – 843

07.06.2007

ОбС гр.Бяла отлага разглеждане на молба с вх. № 104/12.04.2007 г. от Областна Дирекция „Земеделие и гори” –Варна , Общинска служба по земеделие и гори- Долни Чифлик „

148

14.05.2007
57 – 844

07.06.2007

ОбС гр.Бяла на основание чл.19,ал.8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.81 ,ал.1 , по редая на р. VІІІ .1. от Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 28 – 355 / 30.03.2005 г та ОбС – Бяла ,Варненска област и по предложение № 148 / 14.05.2007 г.от кмета на община Бяла , ОбС гр.Бяла,Варненска област реши : дава съгласие и възлага на кмета на община Бяла провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот,както следва : нива с площ от 3.111 дка , V категория на земята при неполивни условия, съставляваща имот № 014017 находяща се в землището на с. Господиново,община Бяла ,област Варна,м.”Юртлука „ с ЕКАТТЕ 17323 , при граници и съседи : имот № 013029, полска култура насл. на Янчо Недев Митев,имот № 000178,Дере на Община Бяла,имот № 014016,Полска култура на Паско Асенов Дерелиев,имот № 014018,Полска култура насл. на Яни Стойков Георгиев,имот № 000069 ,Залесена територия на МЗГ – Държавно лесничейство , за срок от 3 години, считано от датата на подписване на договора. Имотът ще се ползва съобразно предназначението му.

Стартовата месечна наемна цена е в размер на 20.53 (двадесет лева и петдесет

и три ) лева.

Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 24.64 (двадесет и четири лева и шестдесет и четири ) лева,които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла ,област Варна при Банка ДСК гр.Бяла , BIC – STSABGSF , IBAN – BG 89STSA93008400275700 ,вид на плащане- 444200.

Утвърждава тръжната документация и договора за наем по приложения проект.

Възлага на кмета на Община Бяла извършването на всички действия, необходими за изпълнението на решението и сключването на договора за наем с участника, спечелил търга .

151

18.05.2007
57 – 845

07.06.2007

На основание & 4 , ал.8 от Закона за енергетиката, ОбС гр.Бяла възлага на кмета на Община Бяла да сключи с електроразпределителното предприятие :

1. Договор за безвъзмезно прехвърляне на включените в активите на „Електроразпределение Варна „ АД функциониращи съоръжения за изкуствено осветление на улици,площади, паркове, градини и др. недвижими имоти публична общинска собственост.

2. Договор за осигуряване допускане за работа и обезопасяване на „Електроразпределение Варна „ АД и Община Бяла до въздушните мрежи ниско напрежение собственост на всяка една от тези страни във връзка с изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на Общината.

Одобрява представените проекти на гореописаните договори като задължава кмета на Община Бяла да ги подпише в 7 – дневен срок от представяне на настоящото решение

154

21.05.2007
57 – 846

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т. 6 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. ,ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на „ местни дейности „ за 2007 г. ,както следва :

 • По прихода – увеличава приходите по плана на бюджет 2007 г. в § 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин” – в размер на 15 000 лв.

 • По разхода – увеличава разходите по плана във функция „ Жилищно строителство,БКС и ООС „ дейност 619 „ Други дейности по жилищно строителство и регионално развитие „ .

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница