На предложение Дата Съдържание на предложениетостраница5/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
РАЗДЕЛ ХVІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
( нов, приет с решение на ОбС гр.Бяла № 61 – 906 от 02.08.2007 г )

Чл. 82 (1) . Забранява се извършването на строителна дейност в зоните за активен туризъм, определени със заповед на Кмета на Община Бяла ,област Варна, за периода от 01.06 до 15.09.

(2) . Извършването на довършителни дейности от физически и /или юридически лица в урегулирани поземлени имоти или в жилищни сгради, които предизвикват шум и нарушават спокойствието на гражданите през летния период в интервала от 08.30 часа до 14.00 часа и от 16.00 часа до 21.00 часа , а в останалите часове на денонощието се забранява изцяло извършването на довършителни дейности.

Чл.83 (1). Площадките , на които се извършва строителна или строително – монтажна дейност се разрешават от Община Бяла като обектите се ограждат с плътни , стабилни огради поддържани в естетичен вид.

(2). Поддържане на естетичния вид и чистотата на строителната площадка след завършване на строителната или строително – монтажната дейност е задължителна, като използваната площадка следва да бъде почистена , а строителните машини / бетоновози и други подобни / следва да бъдат измити.

Чл. 85. При извършване на строителна и ремонтно – строителна дейноист в чертите на града , за реда и чистотата на строителната площадка и прилежащите й части от тротоара и улиците и строителната техника отговаря строителната фирма, извършваща строежа до предаване обекта на законните му собственици.

За нарушение на разпоредбата на този член се налага санкция от 20 до 200 лв.

Чл.86(1). ЗАБРАНЯВА СЕ :

 1. изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места ;

 2. отвеждане на води от строителни площадки извън отточните;

 3. поставяне на фургони без разрешение на Общината извън районите на строителните обекти;

 4. изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на Община Бяла;

 5. извършване на строителна и строително-монтажни дейности , създаващи силен шум или нарушаващи чл. 82 от настоящата Наредба ;

 6. извършване на строителни дейности без необходимите строителни документи, издадени от Община Бяла;

 7. разполагане и съхраняване на строителни отпадъци извън разрешената строителна площадка;

 8. необезопасени обекти и създадени условия на строежа ,застрашаващи безопасността и сигурността на гражданите;

 9. извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси без надлежни документи , извън регламентираните места, както и изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелените площи , без необходимите разрешителни документи;

ще се прилагат административно наказателните разпоредби на настоящата наредба .

(2) . Длъжностните лица от Дирекция „ УТОС „ могат да прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обектта до отстраняване на допуснатото нарушение , гореописаните действия да се извършват при следния ред :

 1. спиране на строителната дейност и съставяне на констативен протокол от длъжностните лица извършили огледа ;

 2. предоставяне на протокола за разглеждане от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Бяла , с участието на служители от Дирекция „ УТОС „ , в която да бъдат поканени представители на РДНСК – Варна и РИОСВ. Комисията в три дневен срок излиза със становище и предписание за отстраняване на допуснатото нарушение в определен срок.

 3. след отстраняване на допуснатото нарушение, забраната за строителна дейност отпада като с протокола се констатира отстраненото нарушение.

(3). При неизпълнение на даденото предписнание по ал.2 в посочения срок ще се приложат административни действия по реда на ЗУТ.

РАЗДЕЛ ХVІІ
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 88 (1) – СТАР ЧЛ.82 , ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОбС гр.БЯЛА № 61 – 906 от 02.08.2007 г

Контролът по спазването и изпълнението на разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Община Бяла и на служителите на ПУ – Бяла

(2) изменена с решение на ОбС гр.Бяла № 61 – 906 от 02.08.2007 г

При необходимост Кмета на общината възлага съвместни проверки с други контролни органи и / или организации / РДНСК; РИОСВ;ДВСК и др /.

Чл.89( стар член 83 )

Чл.90(1). Стар член 84 , изменен с решение на ОбС гр.Бяла № 61 – 906 от 02.08.2007 г

Нарушенията на настоящата Наредба се установяват с актове,съставени от упълномощени длъжностни лица със Заповед на Кмета на Община Бяла и с актове на служители на ПУ –Бяла.

Чл.91(стар член 85 )

Чл.92( стар член 86, допълнен с решение на ОбС гр.Бяла № 61 – 906 от 02.08.2007 г

Ал.3 (нова ) за нарушение на Раздел ХVІ на Наредбата се налагат следните административни наказания:

 1. при първо нарушение – глоба 5 000 лв.;

 2. при второ и следващо нарушение – глоба 15 000 лв.

Чл.93(нов,приет с решение на ОбС гр.Бяла № 61 – 906 от 02.08.2007 г)

За нарушение нае разпоредбите на настоящата Наредба на виновните физически и юридически лица се налага наказание глоба .

Чл.94.(нов ,приет с решение на ОбС гр.Бяла гр.Бяла № 61 – 906 от 02.08.2007 г

Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно нарушение се извършва при спазване на разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗАНН.

Чл.95(1) стар член 87, ал.1, изменен с решение на ОбС гр.Бяла № 61 – 906 от 02.08.2007 година.

За явно маловажни случаи на административни нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба, установени при извършването им, упълномощените за това длъжностни лица налагат глоба в размер от 5 до 50 лева на место като същата се събира по квитанция.

Чл.96 ( стар чл.88 ).

РАЗДЕЛ ХІХ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5 Настоящата Наредба е приета с решение на Общински съвет гр.Бяла № 28 – 354 / 30.03.2005 г. по Протокол № 28, изменена и допълнена с решение на ОбС гр.Бяла ,Варненска област №61 – 906 от 02.08.2007.

238

13.07.2007

Относно: одобряване на актуалзацията на плана за бюджета на местните дейности за 2007 г.за обект „ Брегоукрепване крайбрежна зона на Община Бяла от плаж „ Бяла – Чайка „ до плаж „ Бяла – Юг „.


62 - 907

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.14 , ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на „ местните дейности „ за 2007 г. , както следва :


 • По прихода – увеличава приходите по плана от

преизпълнение на бюджет 2006 г в § 13-04 „ Данък при

придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

„ – в размер на 29 081 ,40 лв. • По разхода – увеличава разходите по плана във функция VІ „ Жилищнио строителство, БКС и ООС „ , дейност 619 „ Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие „

§ 52 – 06 ППР – 29 081, 40 лв

За обект : „ Брегоукрепване крайбрежната зона на

Община Бяла от плаж „ Бяла – Чайка „ до плаж „ Бяла –

Юг „ – Актуализация на работен проект – първи етап „-

29 081 , 40 лв.

252

19.07.2007

Относно: одобряване актуализацията на плана за бюджета на местните дейности за 2007 г.,за обект „ Идеен проект за създаване на биологично стъпало в съществуваща ПСОВ – Бяла – УПИ ХІІ , кв. 227 – ЗВКО „Чайка”.


62 - 908

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.14 ,ал.1 ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на „ местните дейности” за 2007 г ,както следва :

 • По прихода – увеличава приходите по плана на преизпълнение на бюджет 2007 г , § 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ – в размер на 46 800 лв.

 • По разхода – увеличава разходите по плана във функция VІ „ Жилищно строителство , БКС и ООС „ , дейност 619 „ Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие „

§ 52 – 06 ИП – 46 800 лв.

За обект : „ Идеен проект за Пречиствателно съоръжение в УПИ ІХ – общ,кв.144 – местност „ Глико „ – 18 000 лв.

За обект : „ Идеен проект за Пречиствателно съоръжение в УПИ ІХ -1746 , кв.130 -2 – кв. „ Бяла – Изток „ – 10 800 лв.

За обект : „ Идеен проект за създаване на биологично стъпало в съществуваща ПСОВ – Бяла – УПИ ХІІ , кв. 227 – ЗВКО „Чайка „ – 18 000 лв.

256

20.07.2007

Относно: даване на съгласие за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот –общинска собственост по АОС № 238 от 05.04.2004 г., находящ, се в в гр.Бяла , Община Бяла , ул„ Андрей Премянов „ за хазартни игри.


62 - 909

09.08.2007

На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14 , ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.45 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, приета с решение № 28 – 355 по Протокол № 28 от 30.03.2005 г, ОбС гр.Бяла реши да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за хазартни игри ( еврофутбол ) на недвижим имот , находящ се в гр.Бяла , Община Бяла, област Варна , ул „ Андрей Премянов „ – общинска собственост , по АОС № 238 от 05.04.2004 г., а именно : помещение с площ 35 кв.м. в административна сграда , цялат ас площ 238 кв.м. ,построена в имот 07598.303.186 по кадастрална карта на землището на гр.Бяла , одобрена със Заповед № РД -18-47 / 18.08.2006 г. на изп.директор на АК, за срок от 3 години.

Търгът да се проведе не по-рано от 10 дни от публикуване на обявата във вестник „ Дневе труд „ .

Търгът да се организира и проведе от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в деня предхождащ провеждането на същия.

Стартовата месечна наемна цена, определена съгласно чл.8 от зействащата Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти е в размер на 415.80 ( четиристотин и петнадесет и 0,80 стотинки ) лева без ДДС .

Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 498.96 ( четиристотин деветдесет и осем и 0,96 стотинки ) лева без ДДС, които следва да бъдат внесени по сметка на Община Бяла , област Варна при банка ДСК гр.Бяла , BIC-STSABGSF , IBAN – BG89STSA93008400275700, вид

плащане – 444200.

Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за наем със спечелелия търга участник.

270

23.07.2007

Относно: одобряване на инвестиционно намерение „ Изграждане на соларна електрическа централа „ , което да бъде включено в Общинския план за развитие 2005 – 2013 г.


62 - 910

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА , Общински съвет град Бяла , Област Варна приема инвестиционното намерение „ Изграждане на соларна електрическа централа „ , което да бъде включено в Общинския план за развитие 2005 – 2013 г „ в раздел „Инфраструктура „ , т. 3 и в Приоритети за реализиране на стратегическите цели на общинския план за развитие стратегическа цел 1 т. 1.1.4 от ОПР .


280


24.07.2007

???


62 - 911


09.08.2007На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 , чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, ОбС актуализира бюджета за „ местни дейности „ за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва :
І План – приходи (местни дейности ) увеличава + 4000 лв.

§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин + 4000 лв
ІІ План – разходи (местни дейности ) увеличава + 4 000 лв

Функция І „ Общи държавни служби „

Дейност 123 „ Общински съвети „

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания(увеличава разходите) + 4 000 лв

§ 02-02 Др.възнагр.за персонала по извънтрудови правоотношения + 4 000 лв

257

20.07.2007


???

62 - 912

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС , във връзка счл.27,ал.1 от Наредбата за п ридобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Бяла , ОбС отлага разглеждането на предложения от кмета на община Бяла с входящи №№ 258/ 20.07.2007 г ; вх. № 262 / 20.07.2007 г.,

вх. № 263 / 20.07.2007 г.,вх. № 261 от 20.07.2007 г., вх. № 264 / 20.07.2007 г., вх. № 265 от 20.07.2007 г., и възлага на кмета на община Бяла да възложи изготвянето на тройна експертиза за сградата , находяща се в гр.Бяла ,област Варна , ул „ Андрей Премянов „ № 16 .

312

01.08.2007

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Бяла и Мария Георгиева Илчева – Кивисто за УПИ ХV-169 – с.Горица по АОС №363/22.02.2007 г.

62-913

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА ,чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС, във връзака с НРПУРОИ, ОбС гр.Бяла дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Бяла и Мария Георгиева Илчева – Кивисто , ЕГН 5308316274 с постоянен адрес , Община Столична гр. София , ул „ Загоре „ 12 , ет. 2 , ап. 6, по отношение на 244 ( двеста четиридесет и четири ) кв.м. идеални части от съсобствен урегулиран поземлен имот ХV-169 ( петнадесет – сто шестдесет и девет ) , кв. 21, находящ се в с. Горица , община Бяла област Варна,  целият с площ 1 194 ( хиляда сто деветдесет и четири ) кв.м., по документи за собственост, при граници на имота: УПИ Х 152, УПИ ХI-152, УПИ ХVI, УПИ VII-153, УПИ VIII-169, УПИ IХ-168.

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 363 / 22.02.2007 г. , вписан в книгите за вписванията на 23.02.2007 г. , том ХІІІ , под № 46 , вх. Регистър

4210 , д.2965.

Прекратяване на съсобствеността да се извърши чрез продажба на частта на Община Бяла , представляваща 244 ( двеста четиридесет и четири ) кв.м. , за сумата от 4 900 ( четири хиляди и деветстотин ) лева без ДДС , която сума представлява пазарната стойност на имота, определена от лицензиран експерт – оценител ЕТ „ Финстройкомерс „ .

Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности , необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

310

01.08.2007

Относно: разглеждане на молба от Лилия Драгнева – наследник на Жеко Димитров Вангелов

62 - 914

09.08.2007

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет – Бяла реши :

1. Отменя решение №60-878 от 12.07.2007г на ОбС гр.Бяла обл. Варна

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 33, ал. 1, от ЗС Общински съвет – Бяла дава съгласие наследниците на Жеко Димитров Вангелов да извършат продажба на собствените си 103 кв.м. иделни части от съсобствения с Община Бяла недвижим имот , както следва : ПИ 07598.305.140 находящ се в гр.Бяла, Община Бяла, Област Варна, местността „Лагерите” по кадастрална карта , одобрена със заповед № РД 18-47/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, изменена със заповед №КД-14-03-429/ 03.04.2007г.на Началник СК-Варна, целия с площ от 731 кв.м. за сумата от 110 евро на кв.м.

306

31.07.2007

Относно: разглеждане на молби за отпускане на еднократна помощ, подадени от:

- Людмила Антонова Чакърова

62 - 915

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла не одобрява отпускането на помощ в размер на 200 лв.на Людмила Антонова Чакърова от с. Попович община Бяла , област Варна .- Димитър Йорданов Йорданов

62 - 916

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на помощ в размер на 400 (четиристотин ) лв. на Димитър Йорданов Йорданов от с. Господиново , община Бяла , област Варна.

305

31.07.2007

Относно: разглеждане на молби за отпускане на еднократна помощ, подадени от:

- Виолета Йорданова Атанасова

62 - 917

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на помощ в размер на 50 (петдесет ) лева на Виолета Йорданова Атанасова от с. Дюлино , Община Бяла , област Варна.- Желязко Василев Демирев

62 - 918

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА, ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на помощ в размер на 400 (четиристотин ) лева на Желязко Василев Демирев от гр.Бяла , Община Бяла , област Варна .- Агюля Исмаилова Мехмедова

62 - 919

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на помощ в размер на 200(двеста )лв. на Агюля Исмаилова Мехмедова от с. Попович , Община Бяла , област Варна .- Галина Филкова Стоянова

62 - 920

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на помощ в размер на 200(двеста )лв. на Галина Филкова Стоянова от с. Дюлино , Община Бяла , област Варна .

298

30.07.2007

Относно: изменение на Регулационния план на Бяла в обхват кв.6 и преотреждане на предназначението на 18 кв.м. от озеленяване за трафопост

62 - 921

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл.134 ,ал.1,т.2 от ЗУТ , ОбС град Бяла реши : дава съгласието си за изменение нао Регулационния план на гр.Бяла в обхват на кв. 6 , като се обособи парцел от 18 кв.м. в кв.6 и за новообразувания парцел да се преотреди предназначението за озеленяване в предназначение за обществени нужди - изграждане на трафопост.

278

24.07.2007

Относно: откриване на процедура за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници на територията на община Бяла , област Варна62 - 922

09.08.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.24 , ал.3 и ал.4 от Наредба № 34 / 06.12.1999 г.за таксиметров превоз на пътници , изменена ДВ бр.50 / 2000 г.,допълнена ДВ бр.29 / 2004 г , ОбС гр.Бяла , област Варна приема процедура за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Бяла , област Варна.

Определя три броя местостоянки за таксиметрови автомобили – центъра, парк площад „ Европа „ .

Определя годишна такса за таксиметрова стоянка в размер на 200 (двеста ) лева за автомобил .

Определя такса за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз в размер на 20 (двадесет ) лева.

Определя срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз 12 (дванадесет ) месеца .

337

08.08.2007

Относно: отпускане на помощ на :

- Зойка Георгиева Сашева


62 - 923

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на помощ в размер на 200(двеста )лв. на Зойка Георгиева Сашева от с. Дюлино , Община Бяла , област Варна .- Христинка Георгиева Янакиева

62 - 924

09.08.2007

На основание чл.21,ал.1 , т. 6 и чл.21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла отлага разглеждането на молбата от Христинка Георгиева Янакиева поради това ,че не е окомплектована .

297

30.07.2007

Относно: утвърждаване на слети и маломерни паралелки

62 - 925

09.08.2007

На основание Наредба № 7 чл.11 /1/ и / 2 / на МОН от 29.12.2000 г. за определяне на броя на учениците в паралелките на училищата за учебната 2007 / 2008 г , ОбС гр.Бяла утвърждава следните маломерни и слети паралелки в общинските училища :


 1. Отец Паисий „ гр.Бяла :

- една маломерна паралелка в ІІІ клас - 14 ученика

- една маломерна паралелка в VІІІ клас - 14 ученика

 1. НУ „ Св.Климент Охридски „ с. Попович :

- една слята паралелка І – ІІІ клас - 20 ученика

- една слята паралелка ІІ – ІV клас - 11 ученика

199

21.06.2007

Относно: даване на съгласие за извършване на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по АОС № 78 / 20.10.2000 г.,находящ се в с.Попович

63 - 926

16.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.35 ,ал.1 от ЗОС , във връзка с чл.27 ,ал.1 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имещество на територията на Община Бяла , ОбС Бяла гр.Бяла дава съгласие да се извърши търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост по АОС № 78 от 20.10.2000 г. , находящ се в с. Попович , Община Бяла , Област Варна представляващ парцел VІІІ ( осем ) в кв.26 по плана на селото, целият с площ от 950 кв.м. , при граници на имота: изток – улица, запад – парцел І – 65 ,север- парцел ІІ – 63 , юг- V -57 , при начална тръжна цена от 22 000 ( двадесет и две хиляди лева ) без ДДС .

Възлага на кмета на община Бяла , област Варна извършването на всички действия , необходими за изпълнение на разпоредителната сделка.

321

06.08.2007

Относно: поемане на дългосрочен общински дълг по проект „Изграждане , реконструкция и рехабилитация на част от общинска пътна мрежа в Община Бяла

63 - 927

16.08.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 и т. 10 от ЗМСМА , във връзка с чл.13, чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг,

1. ОбС гр.Бяла приема предложение за поемане на дългосрочен общински дълг по „ Проект за изграждане , реконструкция и рехабилитация на част от общинска пътна мрежа в община Бяла „ при срок на кредита 10 години.

2. Поема дългосрочен общински дълг за финансиране при следните параметри :

- Максимален размер на дълга , изразен чрез номиналната му стойност – 2 500 000 лева

- Валута на дълга – български лева ( BGN )

- Вид на дълга – дългосрочен банков кредит с инвестиционно предназначение ;

- Начин на обезпечаване – бъдещи собствени приходи на Община Бяла за периода 2007 – 2017 година , съгласно определеното в чл.6 от Закона за общинския дълг – собствени приходи по чл.6 , ал. 1 , т. 1 от Закона за общинските бюджети и общата изравнителна субсидия по чл.34 , ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети ;

- Условия за погасяване – 10 (десет ) годишен срок. През първите 6 месеца се плащат лихви , а в останалите 114 месеца – равни месечни , анюитетни вноски , платими до края на всеки месец ;

- Максимален лихвен процент- фиксирана годишна лихва за целия период на кредита , в размер не по – голям от 7 % ;

- Такса за разрешаване и управление на кредита – не повече от 0,5 общо върху неиздължената част от дълга годишно;

- Начин и срок за усвояване – до 4 транша , според реализацията на инвестиционната програма , през периода м. Ноември 2007 г до май 2008 г.;

- Такса ангажимент – максимално до 1,5 % начислени върху неусвоената част от кредита;

- Наказателна добавка при просрочие – до 6 % годишно върху сумата в просрочие, за времето в просрочие, без капитализиране на просрочените лихви ;

- Възможност за пълно или частично предсрочно погасяване на кредита в рамките на ограниченията по Закона за общинския дълг.

3. Възлага на кмета на община Бяла да проведе процедура за избор на финансова институция, съгласно чл.17 , ал.3 от Закона за общинския дълг и по реда на Закона за обществените поръчки , която да осигури необходимото финансиране на програмата

4. Възлага на кмета на община Бяла да назначи комисия по чл.34 , ал. 1 от Закона за обществените поръчки . В комисията да бъдат включени трима общински съветника, определени с решение на ОбС .

5. Задължава Кмета на община Бяла в 10-дневен срок от приемане на решението на ОбС гр.Бяла да уведоми Министъра на финансите за решението по т.1,2 и 3 .

6. Задължава кмета на община Бяла да внесе в общинския съвет доклад за резултатите от проведената процедура за избор на финансова институция и проекта за договор .


334

06.08.2007

Относно: изменение на ПУП с

цел разширяване на

гробищния парк .

63 - 928

16.08.2007

На основание чл.21, ал.1 , т. 11 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла дава съгласие за изменение на ПУП за местност „ Стоян Куру „ с цел разширяване на гробищния парк.

342

08.08.2007

Относно: актуализиране на поименния списък за капиталови разходи - закупуване на автомобил тип пикап за ДВФУ, на стойност 25 000 лв.


63 - 929

16.08.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т. 6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл. 14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр.Бяла актуализира бюджета за „ местни дейности „ за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва :
І. План – приходи (местни дейности) увеличава + 25 000 лв.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница