На предложение Дата Съдържание на предложениетостраница6/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин + 25 000лв
ІІ . План – разход и ( дофинансирани държавни дейности ) увеличава + 25 000 лв
Функция V „ Социално осигураване и грижи „

Дейност 543 „ Дом за възрастни с физически увреждания „

§ 52-00 Разходи за придобиване на ДМА ( увеличава разходите ) + 25 000 лв.

§ 52-04 Транспортни средства

Автомобил ( тип Пикап ) – 1 бр. + 25 000 лв

344

09.08.2007

Относно: актуализация на плана за бюджета в частта за текущ ремонт на общинска сграда на противопожарна служба гр. Бяла


63 - 930

16.08.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т. 6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл. 14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр.Бяла актуализира бюджета за „ местни дейности „ за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва :

І. План – приходи (местни дейности) увеличава + 2 500 лв.

§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин + 2 500лв

ІІ . План – разход и ( дофинансирани държавни дейности ) увеличава + 2 500 лв

Функция ІІ „ Отбрана и сигурност „

Дейност 239 „ Др.дейности по вътрешната сигурност”(дофинансирани )

§ 10-30 Текущ ремонт(увеличава разходите) + 2 500 лв.

Обект „ Ремонт на общинска сграда на противопожарна служба гр.Бяла

345

09.08.2007

Относно: актуализиране на поименния списък за капиталови разходи в бюджет 2007 г.за обект „ Вертикална планировка на парк до

ул. „Трифон Милушев „ и ул.

Андрей Премянов „ гр. Бяла .63 - 931

16.08.2007

На основание чл.21 ,ал1,т.6,чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети , Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по изготвяне на количествено стойностна сметка от специалистите при ОбА за обект „ Вертикална планировка на парк до ул „ Трифон Милушев „ и ул „ Андрей Премянов „ в гр. Бяла .

346

09.08.2007

Относно: актуализация на плана за бюджета на „ местните дейности „ за 2007 г.


63 - 932

16.08.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т. 6 и чл. 21,ал.2 от ЗМСМА , чл.14 , ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на „ местните дейности „ за 2007 г. ,както следва :

 • По прихода – увеличава приходите по плана от преизпълнение на бюджет 2007 г.

§ 13-04”Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – в размер на 30 000 лв.

 • По разхода – увеличава разходите по плана във функция VІ „ Жилищно строителство, БКС и ООС „ ,дейност 619” Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие „.§ 52-06

За обект : „Водоем с. Попович и водопровод от Ш 2 до R „, подобект „ Промяна по време на строителството „


 • за СМР - 20 000 лв.

 • За РП - 4 700 лв.

 • За АН - 500 лв.

 • За СН - 4 800 лв

347

10.08.2007

Относно: актуализация на плана за бюджета на „ местните дейности „ за 2007 г.

63 - 933

16.08.2007

На основание чл.-21,ал.1,т. 6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.14,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС гр.Бяла одобрява актуализацията на плана за бюджета на „ местните дейности „ за 2007 г. , както следва :

 • По прихода – увеличава приходите по плана от преизпълнение на бюджет 2007 г. в § 13-04” Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ – в размер на 50 000 лв.

 • По разхода – увеличава разходите по плана във функция VІ „ Жилищно строителство, БКС и ООС „ , дейност 619 „ Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие „

 • § 52-06

За обект : „ Изграждане на КТП пристанище Бяла „

За СМР – 45 000 лв.

За СН - 5 000 лв.

233

12.07.2007

Относно: актуализиране на поименния списък за капитало ви разходи за обект „Благоуст рояване алеи, площади , улици и паркови места „.


63 - 934

16.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.14,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр.Бяла актуализира бюджета за „ местни дейности „ за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва :

І. План – приходи (местни дейности ) 0 лв.

ІІ План – разходи (местни дейности ) 0 лв

Функция VІ „ Жилищно строителство, БКС и ООС „

Дейност 622” Озеленяване „

§ 10-20 Външни услуги (намалява разходите ) - 30 000 лв.

§ 51-00 Основен ремонт(увеличава разходите ) + 30 000 лв.

Обект „ Благоустрояване алеи, площади, улици и паркови пространства” 30 000 лв

351

13.08.2007

Относно: прекратяване съсобствеността между община Бяла и „ БГ Инвест Консулт „ ООД.63 -935

16.08.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.36 ,ал.1,т.2 от ЗОС , във връзка с чл.27 ,ал.5 от НРПУРОИ, ОбС гр.Бяла дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Бяла и „ БГ ИНВЕСТ КОНСУЛТ „ ООД , Булстат 148075615, вписано в Регистъра за търговски дружества , воден при Софийски градски съд под № 120181,том 1653 ,стр.41 по ф.д. № 8139 / 2007 г., със седалище и адрес на управление : град София, район Триадица, бул „ Гоце Делчев „ № 103, хотелска сграда „ Елит „ , ет. 4 , ап.9 , представлявано от управителя Олег Али – Хюсеин Огли Теймуров , ЕГН 5007286702, с постоянен адрес в гр. София , община София, област София, по отношение на 628(шестстотин двадесет и осем ) кв.м. идеални части от съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. Бяла ,община Бяла, област Варна, местност „ Лагерите „ , представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.305.140(нула,седем,пет,девет, осем, три,нула,пет . Едно,четири,нула) ,по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД -18-47/ 18.08.2006 г. на изп. Директор на АК, стар идентификатор : кв.68 № 1253, целият с площ от 731 (седемстотин тридесет и един ) кв.м., при съседи на имота : 07598.305.139, 07598.305.133,07598.305. 123,

За имота е съставен акт за частна общинска собственост х№ 198 / 01.07.2003 г., вписан в книгите за вписванията на 01.06.2007 г. , том ХLV, под № 126 , вх. Регистър 14769 , д. 11036.

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на частта на Община Бяла , представляваща 628 (шестстотин двадесет и осем ) кв.м. идеални части от съсобствен недвижим имот ,находящ се в гр.Бяла , община Бяла , област Варна , местност „ Лагерите „, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.305.140 (нула,седем,пет,девет, осем.три,нула,пет .Едно ,четири,нула) по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД – 18-47/ 18.08.2006 г. на изп. Директор на АК, стар идентификатор: кв. 68 № 1253, целият с площ от 731(седемстотин тридесет и един ) кв.м., при съседи на имота : 07598.305.139, 07598.305.133, 07598.305.123 , по пазарни цени за сумата от 135 648 ( сто тридесет и пет хиляди и шестстотин четиридесет и осем лева ) лв. определена от лицензиран експерт – оценител , одобрена с решение № 56 – 836/30.06.2007 г. на Общински съвет гр. Бяла .

Възлага на кмета на община Бяла осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

353

14.08.2007

Относно: изменение на ПУП в обхвата на кв. 19 по плана на

с. Попович

63 - 936

16.08.2007

 1. На основание чл.45 ,ал.9 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла ,

област Варна отменя свое решение № 60 -887 , по Протокол № 60 от заседание , проведено на 12.07.2007 г.

 1. На основание чл.22,ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.1,т. 11

от ЗМСМА , във връзка с чл.134 , ал.1 , т. 7 от ЗУТ , ОбС гр.Бяла реши :Дава съгласието си за изменение на ПУП в обхвата на кв. 19 по плана на с. Попович, община Бяла , област Варна и преотреждане на предназначението от парк и спортен терен за жилищно строителство .

-

-

Относно: Преразглеждане решение № 60-896 / 12.07.2007 г., съгласно Заповед

РД-07-7706-195 / 02.08.2007 г.63 - 937

16.08.2007

На основание чл.45 ,ал.9 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла , област Варна отменя свое решение № 60 -896 , по Протокол № 60 от заседание , проведено на 12.07.2007 г.


355

15.08.2007

Относно: определяне на обслуж ваща банка за Общината

63 - 938

16.08.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла ,

област Варна възлага на кмета на община Бяла да сключи предложения проекто – договор за банково обслужване с „ БАНКА ДСК „ ЕАД за срок от една година.

320

06.08.2007

Относно: отчет за изпълнението на бюджета за делегирани от държавата дейности и местни дейности за периода от 01.01. до 30.06.2007г.63 - 939

16.08.2007

На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 6 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ, и чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗОД Общински съвет гр.Бяла

РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета към 30.06. 2007 год. както следва :

1.1. По прихода в размер на 8770204лв. / съгласно Приложение №2/

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1169107 лв.

в т. ч.:

1.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности /ДД/ в размер

на .............................................................................................. . ...106195лв.;

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на ........ ... 790977лв. ;

1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в

размер на ......................................................................................59700.лв. , в т.ч. :

По чл. 10 от ЗДБРБ за 2007 год. -……………………….....................59700.лв.;

За екологични обекти -…………………………………........................…0 .лв.;

1.1.1.4.Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ. .. 39675 лв.

1.1.1.5. Трансфери ..................................................................... 22095 лв.

1.1.1.6. Преходен остатък към 01.01.2007г. в размер на …… 150465 лв.;

1.2. Приходи за местни дейности в размер на ……… …......7601097лв.;

в т .ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на …………………… ...... 4448550 лв.;

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на ………… ……........1605130лв.,

1.2.2.3. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности в размер на (зимно поддържане -4400 лв. ,отмен пътен данък –19100 лв)- 23500 лв.;

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер

на -.................................................................................................. 25200 лв.

1.2.2.5. Трансфери в размер на … ….................................. 435894лв.;

1.2.2.7. Преходен остатък към 01.01.2007г. в размер на … .. 1062823 лв.;

2.2. По разходите в размер на 8770204лв. , разпределени по функции , групи ,

дейности и параграфи , съгласно Приложение №3., в т. ч. :

2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2209809.лв.; от тях

2.2.1.1. От държавни трансфери -……… … 1169107.лв. ;

2.2.1.2. От местни приходи -…………… … 1040702 лв. ;

2.2.2. За местни дейности в размер на… … 6560395 лв.;

2.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 83616 лв.

в т.ч. :

2.2.3.1. За делегирани държавни дейности - 83616 лв.;

2.2.3.2. За местни дейности -……………… 0 лв.;

2.3. Инвестиционна програма в размер -5306475лв., съгласно Приложение №12

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета към 30.06. 2007 год. както следва :

2.1. По прихода в размер на 2202582лв. / съгласно Приложение №2/

2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 633260 лв. ,

в т. ч.:

2.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности /ДД/ в размер

на .............................................................................................. . ... 58407лв.;

2.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на ................ ... 402056лв. ;

2.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в

размер на ......................................................................................32835лв. , в т.ч. :

По чл. 10 от ЗДБРБ за 2007 год. -……………………….................... 32835.лв.;

За екологични обекти -…………………………………........................…0 .лв.;

2.1.1.4.Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ. ..39005 лв.

2.1.1.5. Трансфери ..................................................................... 22778 лв.

2.1.1.6. Временно съхранявани средства ………………….. 160 лв.

2.1.1.7. Преходен остатък към 01.01.2007г. в размер на …… 150465 лв.;

2.1.1.8.Наличности в края на периода към 30.06.2007г.

в размер на ……………………………….............. -72446 лв.;

2.2. Приходи за местни дейности в размер на ……… ….........11569322лв.;

в т .ч.:

2.2.2.1. Данъчни приходи в размер на …………………… ........1692490 лв.;

2.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на ………… ……...... ..568925лв.,

2.2.2.3. Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности в размер на ( 3300 лв.–зимно поддърж. и 13370лв. отмен.път.дан-к.) - 16670 лв.;

2.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер

на .................................................................................................. 0 лв.

1.2.2.6. Трансфери в размер на … ….................................. 362612 лв.;

2.2.2.7. Преходен остатък към 01.01.2007г. в размер на … ..... 1062823лв.;

2.2.2.8. Наличност по сметки към 30.06.2007г. в размер на - 2134198 лв.

2.2. По разходите в размер на 2202582лв. , разпределени по функции , групи ,

дейности и параграфи , съгласно Приложение №3, в т. ч. :

2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 665706.лв.; от тях

2.2.1.1. От държавни трансфери -……… … 633260.лв. ;

2.2.1.2. От местни приходи -…………… … 32446 лв. ;

2.2.2. За местни дейности в размер на… … 1536856 лв.;

2.3. Инвестиционна програма в размер - 1536856лв., съгл. Приложение №11

3.Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 30.06.2007г., съгл. Приложение № 4

4.Одобрява просрочията към 30.06.2007г. в т.ч.: просрочените вземания за 956 лв. съгл. Приложение№ 5
5.Приема отчета за представителните разходи в размер на - 5 630 лв.

6.Приема отчета за чл. внос и участие в нетърг. организации в размер на - 700 лв.

7.Приема отчета за помощи по решение на общински съвет в размер на - 57148 лв.

8.Приема отчета за субсидии на нефинансови орг-и за текуща дейност- 30750 лв.

9.Приема отчета за субсидии за организации с нестопанска цел - 29480 лв.

337

08.08.2007

Относно: отпускане на еднократна помощ , по молба на Кера Димитрова Генова.


64 - 940

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Кера Димитрова Генова от с.Попович , Община Бяла , област Варна в размер на 300 лв.(триста ) лева .

366

29.08.2007

Относно: отпускане на еднократна помощ , по молба на:

-Зюмбюлка Райчева Симеонова

64 - 941

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Зюмбюлка Райчева Симеонова от с. Попович Община Бяла , област Варна в размер на 300 лв.(триста ) лева .- Анка Илиева Петрова

64 - 942

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Анка Илиева Петрова от с. Господиново,Община Бяла , област Варна в размер на 400 лв.(четиристотин ) лева .- Асен Николаев Петков

64 - 943

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Асен Николаев Петков от гр. Бяла Община Бяла , област Варна в размер на 200 лв.(двеста ) лева- Стефка Атанасова Мачкова

64 - 944

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Стефка Атанасова Мачкова ,живуща в гр. Бяла Община Бяла , област Варна в размер на 250 лв.(двеста и петдесет ) лева .- Антоанета Христова Михалева

64 - 945

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Антоанета Христова Михалева от с. Дюлино Община Бяла , област Варна в размер на 150 лв.(сто и петдесет лева ) лева .- Иван Стоянов Стоянов

64 - 946

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Иван Стоянов Стоянов от с. Дюлино Община Бяла , област Варна в размер на 200 лв.(двеста) лева- Христо Лазаров Иванов

64 - 947

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Христо Лазаров Иванов от с. Дюлино Община Бяла , област Варна в размер на 200 лв.(двеста) лева- Петранка Марийкова Йорданова

64 - 948

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Петранка Марийкова Йорданова от с. Дюлино ,Община Бяла , област Варна в размер на 200 лв.(двеста ) лева .- Марийка Кръстева Йорданова

64 - 949

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Марийка Кръстева Йорданова от с. Дюлино ,Община Бяла , област Варна в размер на 200 лв.(двеста) лева .

-

-

Относно: отпускане на средства за международния фестивал „Любовта е лудост”

64 - 950

03.09.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла , област Варна одобрява отпускането на 700 (седемстотин) лева за международния фестивал „ Лювовта е лудост „ , който се провежда в гр.Варна .

-

-

Относно: удостояване с почетно гражданство

64 - 951

03.09.2007

На основание чл.21,ал.,т.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.41 и чл. 43 от Наредбата за символите на Община Бяла област Варна, ОбС гр. Бяла, не одобрява Красимир Андреев Премянов да бъде удостоен със званието „ Почетен гражданин на град Бяла „ .


-

-

Относно: удостояване с почетно гражданство:

- Пеню Ненов Илиев


64 - 952

03.09.2007

На основание чл.21,ал.,т.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.41 и чл. 43 от Наредбата за символите на Община Бяла област Варна, ОбС гр. Бяла удостоява със званието „ Почетен гражданин на гр. Бяла „ Пеню Ненов Илиев , дългогодишен Директор на ОУ „ Отец Паисий „ гр.Бяла и за значителни постижения довели до съществен принос в развитието на образованието по повод 23 години от обявяването на Бяла за град .- посмъртно

Андрей Стойков Премянов


64 - 953

03.09.2007

На основание чл.21,ал. т.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.41 и чл. 43 от Наредбата за символите на Община Бяла , област Варна, ОбС гр. Бяла удостоява посмъртно със званието „ Почетен гражданин на гр. Бяла „ Андрей Стойков Премянов за участието в антифашистката борба , Отечествената война и укрепване на българската армия по повод 23 години от обявяването на Бяла за град .- посмъртно

Евтимия Илиева Черковска - Радулова


64 - 954

03.09.2007

На основание чл.21,ал.,,т.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.41 и чл. 43 от Наредбата за символите на Община Бяла област Варна, ОбС гр. Бяла удостоява посмъртно със званието „ Почетен гражданин на гр. Бяла ЕВТИМИЯ ИЛИЕВА ЧЕРКОВСКА – РАДУЛОВА за нейния принос в образованието и културата като дългогодишен учител и Директор на ОУ „ Отец Паисий „ гр. Бяла , създател на първия хор и първата театрална трупа в Бяла , по повод 23 години от обявяването на Бяла за град .- посмъртно

НИКОЛА СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

64 - 955

03.09.2007

На основание чл.21,ал.,т.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.41 и чл.43 от Наредбата за символите на Община Бяла област Варна, ОбС гр.Бяла удостоява посмъртно със зва нието „Почетен гражданин на гр.Бяла „НИКОЛ СТОЯНОВ КОВАЧЕВ участник в двете фази на Отечестве ната война, основател и председател на ТКЗС, Председател на Общинския съвет, инициатор и пряк ръководител на строителството на Читалище „Пробуда„ и Младежки дом „ Мария Палякова„, активен участник в строителството на ОУ „Отец Паисий„ по повод 23 години от обявяването на Бяла за град .
- посмъртно

АТАНАС СИДЕРОВ ЯНЕВ

64 - 956

03.09.2007

На основание чл.21,ал.,т.22 от ЗМСМА и във връзка с чл.41 и чл. 43 от Наредбата за символите на Община Бяла област Варна, ОбС гр. Бяла удостоява посмъртно със званието „ Почетен гражданин на гр. Бяла „ АТАНАС СИДЕРОВ ЯНЕВ дългогодишен киномеханик в читалище „ Пробуда „ гр.Бяла .Дарил приживе имота си – къща и двор на Общината за настаняване на болни и стари хора ,а в последствие изграждане на нов дом за хора с физически увреждания , по повод 23 години от обявяването на Бяла за град .

-

-

Относно: допълнение в Наредбата за символиката на гр.Бяла

64 - 957

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 ,т. 22 ОТ ЗМСМА ,във връзка с

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница