На предложение Дата Съдържание на предложениетостраница7/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 3 от Глава Единадесета -Заключителни разпоредби от Наредба за символиката на град Бяла , ОбС гр.Бяла допълва Глава Десета „ Почетен знак на град Бяла „с чл. 53 , със следния текст

На гробното място на посмъртно удостоените със званието „ почетен гражданин на Бяла „ да бъде поставен почетен знак.-

-

Относно: отпускане на еднократна помощ по молба на

Фатме Абединова Апазова

64 - 958

03.09.2007

На основание чл.21,ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 21,ал. 2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Фатме Абединова Апазова от

с. Господиново ,Община Бяла , област Варна в размер на 400 лв.(четиристотин ) лева .

-

-

Относно: допълнение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на община Бяла .


64 - 959

03.09.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла допълва и добавя ал. 2 към чл. 6 от Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на Община Бяла , област Варна , със следния текст :

ал. 2 . Всяко новородено до трето дете да бъде адресно регистрирано на територията на община Бяла .


64 - 960

03.09.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла допълва и добавя § 6 към Преходни и заключителни разпоредби на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на Община Бяла , област Варна , със следния
текст : След всяко заседание на комисията за отпускане на еднократна финансова помощ на новородено до трето дете , нейният Председател да информира ОбС за взетите решения.


64 - 961

03.09.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла допълва Декларация ( Приложение № 2 ) към Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на Община Бяла , област Варна , със следния текст : след адрес да се добави :” действително живея /ем 3(три ) години преди подписване на настоящата декларация „ .

-

-

Относно: избиране на временно изпълняващ кмет на Общината

65 - 962

21.09.2007

На основание чл.42,ал.4 и ал.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.47 , ал. 1 от Закона за местните избори , ОбС гр.Бяла , Област Варна реши : временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бяла до полагане на клетва от новоизбрания кмет да се изпълнява от Олег Димитров Атанасов – Заместник кмет на Община Бяла.

-

-

Относно: избиране на временно изпълняващ кмет на кметство Дюлино

65 - 963

21.09.2007

На основание чл.42,ал.4 и ал.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.47 , ал. 1 от Закона за местните избори , ОбС гр.Бяла , Област Варна реши: временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Дюлино до полагане на клетва на новоизбрания кмет да се изпълнява от Керанка Маринова Костадинова.

-

-

Относно: избиране на временно изпълняващ кмет на кметство Попович

65 - 964

21.09.2007

На основание чл.42,ал.4 и ал.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.47 , ал. 1 от Закона за местните избори , ОбС гр.Бяла , Област Варна реши: временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Попович до полагане на клетва на новоизбрания кмет да се изпълнява от Витан Карамфилов Сербезов .

384

21.09.2007

Относно: подкрепа на микропроект „ Реконструкция сградата на ОУ с. Господиново в Дом за стари хора „ – с. Господиново , Община Бяла ;


66 - 965

01.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 и т.8 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла , Варненска област реши :

1.Подкрепя предложение за кандидатстване пред Социалноинвестиционния фонд за финансиране на микропроект : „ Реконструкция сградата на ОУ с. Господи-ново в „ Дом за стари хора „ с. Господиново , Община Бяла .

2.Одобрява финансовото участие на Община Бяла в реализацията на проекта със средства в размер на не по-малко от 20 % от общата стойност на проекта.

3. Възлага на Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по представяне на микропроекта за кандидатстване пред Социалноинвестиционния фонд.

385

21.09.2007

Относно: подкрепа на микропроект „ Изграждане на детска градина „ с. Дюлино , Община Бяла Община Бяла .

66 - 966

01.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 и т.8 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла , Варненска област реши :

1. Подкрепя предложение за кандидатстване пред Социалноинвестиционния фонд за финансиране на микропроект : „ Изграждане на детска градина с. Дюлино „ Община Бяла .

2. Одобрява финансовото участие на Община Бяла в реализацията на проекта със средства в размер на не по-малко от 20 % от общата стойност на проекта.

3. Възлага на Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по представяне на микропроекта за кандидатстване пред Социалноинвести-ционния фонд.

386

21.09.2007

Относно: подкрепа на микропроект „ Изграждане на детска ясла към ЦДГ „ Първи юни „ град Бяла – Община Бяла .


66 -967

01.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 и т.8 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла , Варненска област реши :

1. Подкрепя предложение за кандидатстване пред Социалноинвестиционния фонд за финансиране на микропроект : „ Изграждане на детска ясла към ЦДГ „Първи юни град Бяла „ – Община Бяла .

2. Одобрява финансовото участие на Община Бяла в реализацията на проекта със средства в размер на не по-малко от 20 % от общата стойност на проекта.

3. Възлага на Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по представяне на микропроекта за кандидатстване пред Социалноинвести-ционния фонд.

376

17.09.2007

Относно: одобряване средства в размер на 9 500 лв. за обект „ Доставка и монтаж тръби и фасонни части за подмяна уличен водопровод по ул „ Черни нос „ от о.т.87 до о.т.90.


67 - 968

04.10.2007

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА , чл. 14 , ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС гр. Бяла актуализира бюджета за 2007 г. , както следва :

- По прихода – увеличава приходите по плана на бюджет 2007 г. в § 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ – в размер на 9 500 лв.

- По разхода – увеличава разходите по плана във функция „ Жилищно строителство, БКС и ООС „ дейност 619 „ Други дейности по жилищно строителство и регионалното развитие”

§ 52 -06 Инфраструктурни обекти – в размер на 9 500 лв.

За обект : „ Доставка и монтаж тръби и фасонни части за подмяна уличен водопровод по ул „ Черни нос „ от о.т.87 до о.т.90 – 9 500 лв.

380

21.09.2007

Относно: отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се по решение на ОбС


67 - 969

04.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на еднократна помощ по решение на ОбС гр. Бяла на следните лица :

1. Сейде Ариф Аптула от с. Господиново , Община Бяла , Област Варна в размер на 300 (триста ) лева .

2 Димитра Петрова Ииева от с. Господиново, Община Бяла , Област Варна в размер на 400 (четиристотин) лева

3. Антоанета Христова Михалева от с. Дюлино, община Бяла, Област Варна в размер на 150 (сто и петдесет) лева

4. Минка Ранкова Петкова от гр. Бяла , Община Бяла , област Варна в размер на 200 ( двеста ) лева .

5. Ангелина Росенова Маринова от с. Попович , Община Бяла , Област Варна в размер на 50 (петдесет ) лева. ОбА да уведоми лицето , че учебници за социално-слаби деца ще бъдат закупени от ръководството на Основно училище гр. Бяла.

6. Павел Димитров Каймаков от с. Попович, община Бяла, област Варна в размер на 200 ( двеста ) лева .

7. Ани Станчева Ангелова от с. Попович , Община Бяла , Област Варна в размер на 100 (сто) лева .

393

25.09.2007

Относно: отпускане на

еднократна помощ на

Емилия Альошева

Атанасова от с. Попович

67 - 970

04.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на еднократна помощ в размер на 200(двеста ) лева на Емилия Альошева Атанасова от с. Попович , Община Бяла , Област Варна .

-

-

Относно: отпускане на

еднократна помощ на Бистра

Ангелова Михалева


67 - 971

04.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на еднократна помощ в размер на 1000 (хиляда ) лева на Бистра Ангелова Михалева от с. Господиново , Община Бяла , Област Варна .


395

25.09.2007

Относно: отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се по решение на ОбС


67 - 972

04.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява отпускането на еднократна помощ по решение на ОбС на следните лица:

1. Анифе Ибрямова Мехмедова от с. Попович , Община Бяла , Област Варнав размер на 100 (сто) лева .

2. Галина Филкова Стоянова от с. Дюлино , община Бяла , Област Варна в размер на 200(двеста ) лева

3. Станка Лазарова Сашева от с. Дюлино, Община Бяла , област Варна в размер на 200 ( двеста ) лева .

4. Мария Иванова Иванова от с. Дюлино , Община Бяла Област Варна в размер на 150 (сто и петдесет) лева

5. Филка Колева Генова от с. Дюлино,Община Бяла , Област Варна в размер на 200 ( двеста ) лева .

6. Филка Лазарова Радева от с. Дюлино , Община Бяла , Област Варна в размер на 200 ( двеста ) лева .

7. Катя Ангелова Стефанова от с. Дюлино , Община Бяла Област Варна в размер на 400 (четиристотин) лева

8. Галина Райкова Сашева от с. Дюлино , Община Бяла , Област Варна в размер на 200 ( двеста ) лева .

9. Велика Демирева Желева от с. Дюлино,Община Бяла , Област Варна в размер на 200 ( двеста ) лева .

10. Михаил Йорданов Стефанов от с. Дюлино , Община Бяла,Област Варна в размер на 200(двеста) лева

381

21.09.2007

Относно: даване съгласие за

предоставяне на безвъзмездно

управление на лявата част от п

риземен етаж от администра

тивна сграда, представляваща

недвижим имот – общинска

собственост по АОС № 23 от

06.03.200 г., находящ се в

гр.Бяла,ул „Йордан Ноев„№ 8

за разкриване на „Бърза

медицинска помощ „ .


67 - 973

04.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 8 от ЗМСМА и чл. 10 , ал. 7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , ОбС гр. Бяла

1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на 130 кв.м. от лявата част на приземен етаж от административна сграда , представляваща недвижим имот – публична общинска собственост по АОС № 23 / 06.03.2000 г. , находящ се в гр. Бяла Община Бяла , Област Варна ,

ул „ Йордан Ноев „ № 8 , за срок от 3 ( три ) години , за разкриване на „ Бърза медицинска помощ „.

2. Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор с Министерството на здравеопазването за безвъзмездно управление на 130 кв.м. от лявата част на приземен етаж от административна сграда , представляваща недвижим имот – публична общинска собственост по АОС № 23 / 06.03.2000 г. , находящ се в гр. Бяла Община Бяла , Област Варна , ул „ Йордан Ноев „ № 8 , за срок от 3 ( три ) години , за разкриване на „ Бърза медицинска помощ „.

388

21.09.2007

Относно: одобряване средства в размер на 20 273 , 18 лв.за обект „ Ремонт на административна сграда находяща се на ул „ Йордан Ноев „ № 8 .67 - 974

04.10.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА , чл. 14 , ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС гр. Бяла актуализира бюджета за 2007 г. , както следва :

-По прихода – увеличава приходите по плана на бюджет 2007 г. в § 13- 04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и взъзмезден начин „ – в размер на 20 273 ,18 лв.

- По разхода – увеличава разходите по плана във функция „ Жилищно строителство , БКС и ООС „ , дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие „.

§ 52 – 06 „ Инфраструктурни обекти - в размер на 20 273 ,18 лв.

За обект : „ Ремонт на административна сграда , находяща се на ул „ Йордан Ноев „ № 8 „ – 20 273 ,18 лв.

381”а”

21.09.2007

Относно: актуализиране бюджета на Общината за 2007 година

67 - 975

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл. 21,, ал. 2 от ЗМСМА ОбС актуализира бюджета на община Бяла за 2007 г, както следва

І . План – приходи

Увеличава плана за приходите за „ местни дейности „ + 15 000 лв.

§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин ...........................................................................+ 15 000 лв.

ІІ. План – разходи

Увеличава плана за разходите за „ дофинансирани държавни

дейности с местни приходи „ ..................................................................... + 15 000 лв.

Функция ІІІ Образование

Дейност 469 „ Др. Дейностпи по здравеопазването „

§ 10-00 Издръжка............................................................................................+ 15 000 лв.

в т.ч. :

§§ 10-12 Медикаменти...................................................................................+ 5 000 лв.

§§ 10 -11 Храна................................................................................................+ 1 000 лв.

§§ 10- 13 Постелен инвентар и облекло...................................................+ 1 700 лв.

§§ 10 – 15 Материали.................................................................................. + 800 лв.

§§ 10 – 16 Вода , горива и енергия............................................................ + 3 500 лв.

§§ 10 – 20 Външни услуги ......................................................................... + 2 000 лв.

§§ 10 – 91 СБКО ...................................................................................... + 1 000 лв.

387

21.09.2007

Относно: одобряване средства в размер на 23 272 лв. за обект „ Битова канализация по улица „ Михаил Дойчев „ от о.т. 11 до о.т. 14. „

67 - 976

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , чл. 14 , ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр. Бяла одобрява актуализацията на бюджет 2007 год. , както следва :

- По прихода – увеличава приходите на бюджет 2007 г. в § 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ – в размер на 23 272 лв.

- По разхода – увеличава разходите по плана във функция „ Жилищно строителство, БКС и ООС „ ДЕЙНОСТ 619 „ Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие „

§ 52-06 Инфраструктурни обекти – в размер на 23 272 лв.

За обект № 229 : „ Битова канализация по улица „ Михаил Дойчев „ от о.т.11 до о.т. 14 „ - 23 272 лв.

387 „а”

21.09.2007

Относно: одобряване средства в размер на 11 580 лв. за обект „ Ремонт на помпи за отпадни води за помпена станция гр.Бяла „


67 - 977

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , чл. 14 , ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр. Бяла актуализира бюджета за 2007 г. , както следва :

- По прихода – увеличава приходите на бюджет 2007 г. в § 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ – в размер на 11 580 лв.

- По разхода – увеличава разходите по плана във функция” Жилищно строителство , БКС и ООС „ , дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие „

§ 52 – 06 Инфраструктурни обекти – в размер на 11 580 лв.

- За обект : Ремонт на помпи за отпадни води за помпена станция гр. Бяла „ - 11 580 лв.

388 „а”

21.09.2007

Относно: одобряване на средства в размер на 1 264 ,32 лв за закупуване уреди за фитнес зала гр. Бяла .


67 - 978

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , чл. 14 , ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС гр. Бяла одобрява актуализацията на бюджета за 2007 г. , както следва :

- По прихода – увеличава приходите на бюджет 2007 г. в § 13 – 04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ – в размер на 1 264 , 32 лв.

- По разхода – увеличава разходите по плана във функция „ Жилищно строителство , БКС и ООС „ , дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие „

§ 52 – 03 „ Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения „ – в размер на 1 264 ,32 лв.

За обект № 229 : „ Закупуване уреди за фитнес зала гр. Бяла „ – 1 264 , 32 лв.

389

21.09.2007

Относно: одобряване кандидат стване пред ПУДООС за без възмездна помощ за обект

Водопровод и канализация от о.т. 286 до о.т. 293 , от о.т. 13 до о.т. 286 , от о.т.15 до о.т. 291 и от о.т.20 до о.т. 293 – гр.Бяла , Варненска област.

67 - 979

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС гр. Бяла , обл. Варна реши :

1. Подкрепя предложената молба за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДООС за обект „ Водопровод и канализация от о.т.286 до о.т. 293, от о.т. 13 до о.т. 286, от о.т. 15 до о.т. 291 и от о.т.20 до о.т. 293 „ – град Бяла , Варненска област.

2. Възлага на Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по представяне на молбата пред ПУДООС с цел отпускане на безвъзмездна помощ за обект „ Водопровод и канализация от о.т.286 до о.т. 293, от о.т. 13 до о.т. 286, от о.т. 15 до о.т. 291 и от о.т.20 до о.т. 293 „–град Бяла , Варненска област.

390

21.09.2007

Относно: одобряване кандидат стване пред ПУДООС за без възмездна помощ за обект

Канализационна помпена станция, тласкател и битова канализация в кв.135 „ – гр. Бяла , Варненска област.
67 - 980

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС гр. Бяла , обл. Варна реши :

1. Подкрепя предложената молба за отпускане на безвъзмездна помощ от ПУДООС за обект „ Канализационна помпена станция, тласкател и битова канализация в кв. 135 „ – град Бяла , Варненска област.

2. Възлага на Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по представяне на молбата пред ПУДООС с цел отпускане на безвъзмездна помощ за обект „Канализационна помпена станция, тласкател и битова канализация в кв. 135 „ – град Бяла , Варненска област.

401

03.10.2007

Относно: актуализация на бюджета на община Бяла за 2007 г

67–980”а”

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС гр. Бяла актуализира бюджета на Община Бяла за 2007 г, както следва :

І План – приходи

Увеличава плана за приходите за „ местни дейности „............................................+ 6000 лв

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница