На „сакса”оод раздел I. Организатор на промоцията и официални правила на рекламната кампанияДата01.02.2018
Размер40.42 Kb.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИЯТА ”ЗАРЕДИ И ПОДСИЛИ 2”

НА „САКСА”ООД

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Рекламната кампания „Зареди и подсили” /наричана по-нататък „Промоцията”/ се организира и провежда от „Сакса”ООД, ЕИК 131245283, със седалище и адрес на управление: гр.Долна баня, ул.Търговска №1 /наричана по-нататък „Организатор на промоцията”/.

Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на интернет адрес www.saksa-bg.com и във всички собствени или наети от Организатора бензиностанции от веригата „Круиз”.
Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.saksa-bg.com.

РАЗДЕЛ II. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
Промоцията е открита за участие от всички физически и юридически лица – клиенти на всички собствени или наети от Организатора бензиностанции от веригата „Круиз” на територията на Република България /наричани по-нататък „Участници в Промоцията”/.
Участниците в Промоцията са задължени да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда във всички собствени или наети от Организатора бензиностанции от веригата „Круиз” на територията на Република България.

РАЗДЕЛ IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва на 01 юни 2017г. и продължава до 31 юни 2017г. или до изчерпване на наличините количества вафла Мура Черно и бяло 37 гр.

РАЗДЕЛ V. ТЪРГОВСКИ АРТИКУЛИ – ПРЕДМЕТ НА ПРОМОЦИЯТА
Търговски артикули - предмет на Промоцията са всички налични горива, които се продават във всички собствени или наети от Организатора бензиностанции от веригата „Круиз”.

РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
За периода на Промоцията всички Участници в Промоцията, заредили някои от посочените по-горе търговски артикули на стойност 20 или повече лева, в която и да било собствена или наета от Организатора бензиностанция от веригата „Круиз” на територията на Република България, и заплатили цената на съответния търговски артикул в брой, с клиентска или банкова карта, получават безплатно един брой вафла Мура Черно и бяло 37 гр., като подарък.

Промоцията е валидна само при зареждане на посочените по-горе търговски артикули, заплатени от клиента в брой, с банкова или клиентска карта “Круиз“.


Промоцията е валидна за всички търговски артикули, посочени по-горе, продавани през периода на Промоцията на всички собствени или наети от Организатора бензиностанции от веригата „Круиз” на територията на Република България.
Един участник /клиент/ има право на неограничен брой участия през периода на Промоцията.

РАЗДЕЛ VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се прекратява след изтичането на обявения в Раздел IV период на действието й, без да е необходимо обявяването на прекратяването й от Организатора по реда на Раздел I на настоящите Официални правила.
Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време преди изтичането на обявения в Раздел IV период на действието й , обявявайки прекратяването по реда на Раздел I от настоящите Официални правила, когато:
1.възникнат условия за извършване на материални злоупотреби;

2.често или системно нарушаване на Официалните правила от Участниците в Промоцията или трети лица;

3.настъпване на форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ VIII.СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всички възникнали спорове между Организатора на Промоцията и Участниците в Промоцията се решават извънсъдебно по споразумение между заинтересованите страни, а когато това е невъзможно – от компетентния български съд като се прилага действащото българско материално и процесуално право.
Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.kruiz-bg.com периода на Промоцията, определен в РАЗДЕЛ IV от Официалните правила. Въпроси, рекламации и/или възражения в писмена във връзка с Промоцията, могат да се подават на e-mail office@saksa-bg.com, както чрез служителите във всички собствени или наети от Организатора бензиностанции от веригата „Круиз” на територията на Република България.
Участниците в Промоцията деларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални правила и приемат да спазват техните условия и разпоредби.
Настоящите Официални правила на Рекламната кампания ”Зареди и подсили 2” са утвърдени на 29 май 2017 г. от управителя на „САКСА”ООД.

Управител:......................................
/ Aтанас Димов –

управител на „Сакса” ООД /

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница