На тема: “електронна търговия” Изготвил: Научен ръководителстраница5/7
Дата13.01.2018
Размер1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Глава ІV Счетоводно – информационно осигуряване на намалението ДМА. Отчитане на ремонта, подобренията и поддържането на ДМА.

ДМА се изваждат от употреба нормално, когато са напълно износени физически и стойността им е изцяло амортизирана. На практика обаче това става и преди този момент по различни непредвидени причини. В други случаи това е решението на предприятието да ги трансформира във финансова инвестиция, да ги предаде на друго дружество по финансов лизинг или бизвъзмездно, или да ги продаде като излишни. Повод за изписване на ДМА е тяхната липса, установена в резултат на инвентаризация.

При предсрочно изваждане на ДМА от употреба поради повреда, негодност или липса, предпирятието понася загуба в размер на неамортизираната им стойност. Загубата може да бъде намалена с приходи от ликвидация и от продажбата на излишни активи, със застрахователно обезщетение при определени условия, както и чрез предявяване на иск срещу виновни длъжностни лица за имуществена отговорност.

Изваждането от употреба на ДМА поради физическо износване, повреда и техническа негодност, се съпровожда и с тяхното физическо унищожаване, а при необходимост и възстановяване на терена, който активът е заемал. От счетоводна гледна точка физическото унищожаване на ДМА се разглежда като процес на ликвидация на активите, свързан с извършване на разходи и с реализиране на приходи.

Счетоводното отчитане на изваждането на ДМА от употреба обхваща изписването на активите от състава на материалното имущество на предприятието.

Всеки от случаите има свои особености и изисква конкретна организация и методика на счетоводно отчитане.4.1. Счетоводно – информационно осигуряване на намалението на ДМА чрез ликвидация.

При употребата им ДМА се изхабяват и остаряват. Когато се достигне до състояние при което по нататъщното им експлоатиране е неефективно, а съхранението им нецелесъобразно и предприятието не може да ги продаде, най-удачно е да ги бракува, като ги ликвидира. т. е. ДМА се бракуват когато не могат да се използват по прякото им предназначение. Във връзка с това се съставя протокол за бракуване на ДМА. Ако ръководството вземе решениие за по-нататъшна ликвидация се съставя Протокол за ликвидация на ДМА и Сметка за резултатите от ликвидацията на ДМА.

Към бракуване се пристъпва след издадена за целта заповед за бракуване на ДМА от ръководителя на предприятието. Въз основа на заповедта се създава комисия по бракуването. Комисията трябва да се оглави от председател и да има най-малко двама членове. Желателно е да бъдат включени специалисти, пиртежаващи знания и опит при бракуването с предлаганите за бракуване ДМА.

Към пакета от документи във връзка с ликвидациата на ДМА се включват и първични счетоводни документи за извършените разходи по ликвидацията и за заприхождаване, респективно за продажбата на получените при ликвидацията на актива материали, запасни и резервни части.

Бракуваният ДМА следва да се отпише от състава на ДМА в предприятието, като първо се отписва начислената до момента амортизация. Отписаната балансова стойност се отнася по дебита на сметка Други разходи.

Ако се вземе решение за по-нататъшната ликвидация на ДМА, то във връзка с ликвидацията се начисляват допълнители разходи за материали, възнаграждения и други. Тези разходи се приемат като присъщи за дейността и се отчитат по икономически елементи /дебита на сметки от група 60/, след което се отнасят по предназначение по дебита на калкулативната сметка 616 Разходи за ликвидация на ДМА в група Разходи за дейността. След приключване процеса на ликвидация, сметката се приключва в кореспонденция със сметка 705 Приходи от продажби на дълготрайни активи. Така по дебита й се натрупват всички разходи, които предриятието е понесло във връзка с процеса на ликвидацията.

По кредита на сметка Приходи от продажби на дълготрайни активи се отчитат получетите от ликвидацията приходи под формата на материали, запасни и резервни части. Чрез съпоставяне на приходите с разходите по тази сметка се установява резултатът от ликвидацията, която се отнася по сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

Когато ликвидационният процес не е завършил до края на отчетния период и ще продължи и през следвашия, в дебитната страна на сметка 705 се отразява сума, която е равна на приходите от ликвидация /когато не превишават разходите/ като се кредитера сметка 616. Така в края на отчетния период сметка Разходи за ликвидация на ДМА остава с дебитно салдо. Този факт и фактът, че не всички разходи за ликвидацията се отписват подчертава, че ликвидационният процес ще продължи и през следващия отчетен период.

Когато ликвидацията завърши останалите разходите по дебита на сметка Разходи за ликвидация на ДМА ще се трасформират в разходи, формиращи финансовия резултат по сметка Приходи от продажби на дълготрайни активи.

Когато ликвидационния процес е започнал и завършил през отчетната година, то по сметка Разходи за ликвидация на ДМА не остава дебитно салдо. Ако материалите, получени от ликвидацията имат справедлива стойност, която е по-ниска от разходите за ликвидация, в този случай е налице загуба от ликвидация.

Нов момент при ликвидацията е отчитането на разходите за демонтаж и възстановяване на терена, ако те са били включени предварително в първоначалната оценка на актива като провизии за предстоящи задължения. В този случай с извършените разходи за демонтаж и възстановяване се дебитира сметка 4981 Провизии, признати като пасиви.

Съгласно ЗДДС, регистрирано лице, което е пирспаднало данъчен кредит за закупени от него ДМА, начислява и дължи данък при бракуване на същите, ако балансовата им стойност е по-висока от десет на сто от отчетната им стойност. ДДС не се дължи при липси и брак, причинени от непреодолима сила или технологичен брак в допустимите норми.

Пример: /Приложения 27, 28, 29, 30, 31/ ЕТ “Родео 6” бракува машна за огъване на тръби с отчетна стойност 429.47 лева, която е напълно амортизирана. Във връзка с бракуването фирмата заплаща 30.00 лева разходи за демонтаж и транспортиране на машината до пункта за предаване на скраб. От машината предприятието получава 54.00 лева от предаването й за скраб. Получени са и резервни чести в размер на 45.00 лева. Счетоводните записвания, които са направени във фирмата са следните:

1.За изписване на машината и начислената до момента амортизация

Дебит с/ка 241 Амортизация на ДМА 429.47

Кредит с/ка 205 Машини и оборудване 429.47

2.За отчитане на направените разходи за демонтаж и превоз

Дебит с/ка 602 Разходи за външни услуги 30.00

Кредит с/ка 401 Доставчици 30.00

3.За отнасяне на разходите по предназначение

Дебит с/ка 616 Разходи за ликвидация на ДМА 30.00

Кредит с/ка 602 Разходи за външни усл. 30.00

4.За получените парични средства от предаването на машините за скраб

Дебит с/ка 501 Каса в левове 54.00

Кредит с/ка 705 Приходи от прод. на ДА 54.00

5.За заприхождаване на получените резервини части

Дебит с/ка 302 Материали 45.00

Кредит с/ка 705 Приходи от прод. на ДА 45.00

6.За отчитане на резултата от ликвидацията чред пирключване на сметка 616

Дебит с/ка 705 Приходи от прод.на ДА 30.00

Кредит с/ка 616 Разходи за ликв. на ДМА 30.00

7.За приключване на сметка 705 и отчитане на резултата

Дебит с/ка 705 Приходи от прод.на ДА 69.00

Кредит с/ка 123 Печ. и заг.от тек.год. 69.00

По аналогичен начин “Медицински център І – Асеновград” ЕООД бракува набор очни стъкла, намиращи се в очен кабинет. Във връзка с ликвидацията и специфичния характер на актива, центъра изисква от специализирано предприятие експертна оценка.

На база издадения протокол от това предприятие за негодност на актива за употреба се пристъпва към неговата ликвидация.4.2. Счетоводно – информационно осигуряване на намалението на ДМА при продажба.

Продажбата на ДМА от предприятието е договор, правният регламент на който е уреден в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. Тя се извършва по справедлива продажна цена. От гледна точка на ЗДДС продажната цена е данъчната основа, върху която се начислява ДДС. Има се предвид, че поначало данъчната основа при облагаемите доставки по ЗДДС не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността по смисъла на Закона за счетоводството за произведена стока, а когато стоката е внесена – от данъчната основа при внос.

ЗДДС посочва изключенията от това правило – при прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство данъчната основа е по-високата между данъчната основа и застрахователната стойност на МПС.

Когато фирмата е регистрирана по ЗДДС, въз основа на нотариален акт за прехвърляне на собствеността на актива следва да се издаде данъчна фактура. Законоустановеният срок за нейното издаване е петдневен.

За отчитане на продажбата на ДМА доскоро нямаше обособена самостоятелна сметка и това ставаше по сметка 709 Други приходи. С последния примерен сметкоплан бе формирана сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи. Сметката е операционно – резултатна и салдото по нея отчита резултата от сделката. По кредита на сметката се отразяват приходите от продажбата. По дебита й се включват всички разходи във връзка с продажбата и балансовата стойност на продавания актив.

“Медицински център І – Асеновград” ЕООД продава на “МБАЛ - Асеновград” ЕООД ехокардиограф “Контрон” с балансова стойност 5000.00 лева и натрупана амортизация 7500.00 лева. Продажната стойност е 8000.00 лева. За апарата има формиран проценъчен разерв в размер на 350.00 лева.

Счетоводните записвания, които са направени в центъра са:

1.За отразяване на продажбата въз основа на данъчна фактура със справедливата цена.

Дебит с/ка 411 Клиенти 9600.00

Кредит с/ка 705 Прих.от прод.на ДА 8000.00

Кредит с/ка 4532 Начислен ДДС при продажбите 1600.00

2.За изписване на натрупаната до момента амортизация

Дебит с/ка 241 Амортизация на ДМА 7500.00

Кредит с/ка 205 Машини и оборудване 7500.00

3.За изписване балансовата стойност на ДМА

Дебит с/ка 705 Прих. от прод.на ДА 5000.00

Кредит с/ка 205 Машини и оборудване 5000.00

4.За отчитане финанасовият резултат от сделката въз основа на салдото по сметка 705 / в случая 3000.00 лева/.

Дебит с/ка 705 Прих. от прод.на ДА 3000.00

Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от тек.год. 3000.00

В случай, че резултатът е загуби от текущата година ще бъде дебитирана сметка 123 и ще се кредитира сметка 705.

5.При получаване дължимата сума от клиента.

Дебит с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 9600.00

Кредит 411 Клиенти 9600.00

В случая за ехокардиографа има формиран преоценъчен резерв, който следва да бъде отписан. Резервът следва да бъде отписан винаги, независимо от причината за напускане на ДМА – продажба, бракуване, дарение, замяна и т.н. Този резерв се отразява по кредита на сметка 122 Неразпределена печалба от минали години.

Счетоводното записване в случая е следното:

Дебит с/ка 112 Резерви от последващи оценки на ДА 350.00

Кредит с/ка 122 Нер. печалба от минали години 350.00

Със стойността на преоценъчния резерв следва да се коригира финансовия резултат по реда на ЗКПО.

При продажба на стоки във валута данъчната основа за облагане с ДДС се определя на база левовата равностойност на съответната валута по официален курс на БНБ за датата на възникване на събитието. Датата на възникване на събитието е по-ранната дата между датата на прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право и датата на плащането. Датата на фактическото предаване е датата на възникване на данъчното събитие, ако не може да се установи друга.4.3. Счетоводно-информационно осигуряване на другите случаи на намаление на ДМА.

4.3.1. Счетоводно – информационно осигуряване на намалението на ДМА при установени липси.

При извършена инвентаризация на ДМА е възможно да бъдат констатирани липси на такива. Липсата на ДМА се документира със сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията. Ако липсите са за сметка на предприятието се съставя и протокол за липси за сметка на предприятието. Когато липсите са за сметка на МОЛ се издава решение за отчитане на липси за сметка на МОЛ.

Единият вариант е липсата да е в резултат на стихийни бедствия и случайни събития. В случая се съставя протокол, където ръководителят е разпоредил липсата да бъде за сметка на предприятието. Счетоводно натрупаната амортизация се изписва, а балансовата стойност на липсващия актив се отнася като други разходи.

В случай, че липсващия актив е бил застрахован, размерът на очакваното застрахователно обезщетение се начислява по дебита на сметка 495 Разчети по застраховане и кредита на сметка 791 Извънредни приходи.

След получаване на застрахователното обезщетение с неговия размер се дебитира сметка 503 Разплащателна сметка в левове и се кредитира разчетната сметка 495. Сметка 791 Други извънредни разходи се приключва с кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година. Разходът, включващ балансовата стойност на липсващия актив се включва в дебита на сметка 123.

Когато констатираната от инвентаризация липса е за сметка на МОЛ, то от него се търси имуществена отговорност. Лицето се начита по по-високата от отчетната или справедливата /пазарна/ стойност на актива в момента на начета. Ако предприятието е регистрирано по ЗДДС, то материално отговорното лице се начита и със съответния данък.

Специфични сметки, които се използват в случая, са:

► Сметка 442 Вземания по липси и начети – По дебита й се отчита сумата на начета, кредитира се при възстановяване на липсата в парична форма

► Сметка 443 Ценови разлики по липси и начети – По тази сметка се отразява разликата между балансовата стойност и справедливата цена.

Конкретните счетоводни записвания, които се правят във връзка с отчитане на липсите по вина на МОЛ:  1. За записване на актива

Дебит сметка 442 Вземания по липси и начети – със справедлива стойност

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА – разлика между отчетна стойност и справедлива стойност

Кредит сметка от гр.20 ДМА – отчетна стойност


  1. Отчитане ценовата разлика и доизписване на амортизацията

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА – със стойността на недоизписаната амортизация

Кредит сметка 443 Ценови разлики по липси и начети.

Ако за актива има формиран преоценъчен резерв, то той трябва да се изпише със статията:

Дебит сметка 112 Резерви от последващи оценки

Кредит сметка 122 Неразпределена печалба от минали години.

Втори вариант на записванията е:

1) Изписване на отчетната стойност на актива и цялата натрупана до момента амортизация

Дебит сметка 442 Вземания по липси и начети – с балансова стойност

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА – с цялата натрупана амортизация

Кредит сметка гр.20 ДМА – с отчетната стойност.

2) За отразяване на ценовата разлика между справедливата цена и балансовата стойност

Дебит сметка 442 Вземания по липси и начети

Кредит сметка 443 Ценови разлики по липси и начети.

След това процесът продължава с връщането на начета, обикновено в парична форма.

Дебит сметка гр.50 Парични средства

Кредит сметка 442 Вземания по липси и начети.

Заедно с тази счетоводна статия се съставя и такава за приключване на отчетната ценова разлика.

Дебит сметка 443 Ценови разлики по липси и начети

Кредит сметка 709 Други приходи.

При всички случаи на липси, регистрирано по ЗДДС лице, което е приспаднало данъчен кредит за даден ДМА, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Не дължи ДДС при липси, причинени от непреодолима сила.4.3.2. Изваждане от употреба на ДМА поради прехвърлянето му в системата на едно и също предприятие.

В случая става въпрос за разпореждане на централното управление, респективно предприятието майка за преместване вътре в системата на едно предприятие. Съществуват няколко възможности:

♦ в друг клон, респективно друго дъщерно предприятие;

♦ в централното управление, респективно дружеството майка;

♦ от централното управление /дружеството майка/.

На практика това е преместване на собствен капитал в рамките на една система, като неговият размер остава постоянен.

Това преместване не отговаря на изискванията на облагаема доставка по изискванията на ЗДДС, поради факта, че липсва насрещна престация.

Самото прехвърляне се извършва въз основа на заповед на собственика. Когато прехвърлянето е между самостоятелно обособени структурни единици, то се документира чрез протокол за приемане и предаване.

Счетоводното отчитане се осъществява чрез изписване на начислената амортизация като се дебитира сметка 241 Амортизация на ДМА и се кредитира съответната сметка от гр. 20 ДМА. След това балансовата стойност се отчита по сметка 439 Други вътрешни разчети, със следната счетоводна статия:

Дебит сметка 439 Други вътрешни разчети

Кредит сметка гр.20 ДМА.

4.3.3. Намаление на ДМА при безвъзмездна сделка.

Предоставянето на ДМА по безвъзмезден начин е рядко срещано в практиката. Особеното тук е, че контрагентът не заплаща получения ДМА, а предприятието отчита намаление на активите си.

Безвъзмездното предаване се извършва въз основа на издадена заповед от ръководителя на предприятието. С нея се формира комисия за приемане-предаване на ДМА. За целта се издава Акт за приемане-предаване на дълготрайни активи.

Когато предприятието изпълнител по безвъзмездната сделка е регистрирано лице по ЗДДС се съставя и Протокол за безвъзмездна сделка. За безвъзмездната сделка се издава опростена фактура, която трябва да притежава всички реквизити на първичен документ. Тя се издава независимо дали получателят е регистрирано лице или не. Законът за ДДС третира тази сделка като облагаема доставка и данъчната основа е пазарната цена на предоставяната стока или услуга. Не са облагаеми по ЗДДС даренията в полза на организации за инвалиди, учебни, лечебни заведения, БЧК, държавата, общините, социални, здравни, културни и други организации42.

При безвъзмездна доставка начисленият данък е за сметка на предавателя. Получателят на ДМА няма право да ползва данъчен кредит. Това именно обстоятелство определя издаването на опростена, а не на данъчна фактура.

Активът се отписва със следната статия:

Дебит сметка 609 Други разходи – с балансовата стойност

Дебит сметка 241 Амортизация на ДМА – с натрупаната амортизация

Кредит сметка гр.20 ДМА – с отчетната стойност

За начисления ДДС

Дебит сметка 609 Други разходи

Кредит сметка 4532 Начислен данък при продажбите.

Специфична форма на безвъзмездно предаване е предоставянето на ДМА под формата на дарение или спонсорство. Финансово-данъчният им режим се урежда със ЗКПО и ЗДДС.

Когато дарението е за сметка на капитала, за отписване на балансовата стойност на актива се използва сметка 119 Други резерви или 122 Неразпределена печалба от минали години.4.3.4. Намаление на ДМА при връщане вноска на съдружник.

Това е сравнително рядък случай, но той също може да се появи в практиката.

Съгласно разпоредбите на Закона за ДДС изваждането от употреба на дълготраен материален актив поради напускането на съдружник се третира като облагаема доставка и трябва да се начисли данък добавена стойност. Също така това е сделка между съдружници и като такава, съгласно действащото законодателство, следва да се осъществи по пазарни цени.

Специфичното при счетоводното отразяване е намаляване на основния капитал с размера на дяловата вноска на напускащия съдружник. Обикновено това става по банков път. Отписването на дълготрайния материален актив става по балансова стойност, която се отнася по дебита на сметка 705 Приходи от продажби на дълготрайни активи. Разликата между пазарната цена на предавания актив и размера на дяловата вноска се заплаща от съдружника, който дължи и данък добавена стойност върху пазарната цена на предавания актив. След получаване на дължимата сума, сметка 705 Приходи от продажби на дълготрайни активи се кредитира с пазарната стойност на предадения актив. Сметка 705 се приключва със сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

При този случай могат да се появят други варианти – например, когато дяловият капитал е по-голяма величина от пазарната стойност на предавания актив. Тогава на съдружника следва да се доплати до размера на дяловата му вноска. Счетоводно операцията се отразява по същия начин.

4.3.5. Счетоводно-информационно осигуряване на намалението на ДМА при предаването им за съучастия в други предприятия.

Съучастието се изразява в дългосрочна инвестиция, като се оценява по справедливата стойност.

При предоставянето на ДМА под формата на непарични вноски в инвестиция се трансформира само балансовата стойност на актива. Тя се отразява по дебита на някоя от сметките:


  • сметка 221 Инвестиции в дъщерни предприятия;

  • сметка 222 Инвестиции в асоциирани предприятия;

  • сметка 223 Инвестиции в смесени предприятия.

Приетата от съда оценка може да бъде по-висока или по-ниска от балансовата стойност на ДМА. Разликата между двете стойности се отчита като разсрочен финансов приход или разсрочен финансов разход, съответно по сметки 752 Финансови приходи за бъдещи периоди и 652 Финансови разходи за бъдещи периоди.

За предадените като апортна вноска ДМА се изписва и начислената амортизация, като се дебитира сметка 241 Амортизация на ДМА и се кредитира съответната сметка от група 20.

Поради специфичния им характер, сделки за връщане вноска на съдружник и предоставяне на ДМА като съучастие не са специфични за изследваните от мен фирми.

4.3.6. Намаление на ДМА при замяна с друг ДМА.

При този случай на намаление на ДМА всеки участник в сделката за размяна се явява едновременно получател и предавач на ДМА. Конкретното счетоводно отчитане бе подробно разгледано в т.2.4.3 от Глава ІІ на настоящият дипломната работа.4.3.7. Намаляване на ДМА при отдаването им на лизинг.

Лизингът от гледна точка на лизингодателят бе разгледан в Глава ІІ, точка 2.3.4.4. Счетоводно - информационно осигуряване на ремонта, подобренията и поддържането на ДМА.

В процеса на своята употреба дълготрайните материални активи се износват физически и експлоатационните им възможности намаляват. Едни части, възли, детайли и други се износват по-бързо, а други – по-бавно. До такъв резултат водят и повредите на активите. За да се възстанови и поддържа работоспособността на дълготрайните материални активи, бързоизносващите се части, детайли, възли, трябва да се подменят, а повредените активи да се ремонтират.

НСС 16 ДМА и МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване дефинират разходите за ремонт и подобрения като последващи разходи, свързани с отделен ДМА.

Затова при използването им неминуемо се налага да се правят последващи разходи. Като последващи разходи се определят разходите, направени за определен ДМА, които подобряват състоянието му и увеличават бъдещите икономически ползи от него. На това основание те се признават за актив, за което се прибавят към балансовата стойност на актива. Последващите разходи, които имат за резултат възстановяването или поддържането на първоначално определената икономическа изгода от актива, т.е. разходите за ремонт и поддържане, се признават като разход за дейността за периода, през който са извършени.

“Ако последващите разходи са свързани с подмяната или подновяването на редовни интервали на основните съставни компоненти на даден актив, отчетени като самостоятелни активи... разходите за подмяната или възстановяването се отчитат като придобиване на нов актив, а замененият се отписва”43.

Последващите разходи, които водят до условия за придобиване на допълнителни икономически ползи, са:

“А) Изменение на отделен актив, за да се удължи полезния срок на годност на актива или да се увеличи производителността му;

Б) осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или услугите;

В) разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;

Г) въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи;

Д) икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива”44

За счетоводното отчитане на последващите разходи от съществено значение са обстоятелствата, които са взети в предвид при първоначалното оценяване и признаване на актива, както и възстановимостта на разходите. Като правило последващите разходи се капитализират, когато е вероятно предприятието да реализира бъдещи икономически изгоди от актива на първоначално оценената стандартна ефективност.

Когато преносната стойност на отделен ДМА отчита загуба на икономическите ползи, последвалите разходи за възстановяване на бъдещите икономически ползи, очаквани от актива, се капитализират, ако преносната стойност не надвишава възстановимата стойност на актива. Разпоредбите на НСС 16 и МСС 16 в този случай са идентични. Като пример в МСС 16 е посочен случая когато покупната цена на актива вече отразява задължението на предприятието да направи разходи в бъдеще, необходими за привеждане на актива в работно състояние /сграда, която изисква ремонт/. При тези обстоятелства последвалите разходи за ремонт се добавят към преносната стойност на актива дотолкова, доколкото тя може да се възстанови от бъдещото използване на актива.

В финансовия отчет на предприятието трябва да се оповести възприетият подход за класифициране на последващите разходи като разходи за увеличаване на балансовата стойност на ДМА или като текущ разход за дейността.

Ремонтите на ДМА обикновено са текущи и основни. Текущите ремонти са различни по вид и съдържание за различни ДМА. Възможно е да се ремонтира отделен актив или негови агрегати, възли, елементи и механизми. Характерно за текущия ремонт е смяната на някои части и ремонт или смяна на отделни елементи и механизми. Основните ремонти са много по-сложни, обемни и продължителни във времето от текущите. Характерното при тях е, че всеки ДМА се разглобява цялостно с цел да се подменят някои основни части и механизми и да се възстановят неговите технически характеристики и функционално предназначение.

ПКР 23 Имоти, машини, съоръжения и оборудване – разходи за основен преглед или основен ремонт регламентира разходите за основните прегледи или основните ремонти на отделните активи, извършвани на редовни интервали през полезния живот на актива, за да позволят непрекъснатото използване на актива от предприятието да се отчитат като разход в периода, в който са направени.

Разходите за основен преглед или основен ремонт се капитализират и се осчетоводявят като компонент на актива, ако предприятието е установило като компонент на актива сума, представляваща основен преглед или основен ремонт и вече е амортизирало този компонент. Другите два критария за капитализиране са разходите да могат надеждно да се оценят и когато е вероятно бъдещите икономически изгоди от актива да се вливат в предприятието.

При извършването на разходи, увеличаващи икономическите ползи, с които следва да се увеличи балансовата стойност, те следва да се акумулират по сметка Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи от група 61 Разходи за дейността. След завършване на подобрението или модернизацията на актива, те се отнасят в увеличение на балансовата стойност на актива по дебита на съответната сметка от група Дълготрайни материални активи.

Възможно е в резултат на извършените последващи разходи да се подмени разграничима част от дълготраен материален актив. В този случай подменената част се отписва, а направеният разход се отчита като придобиване на отделен актив.

В счетоводната си политика ръководството на всяко предприятие трябва да отрази условията, при които последващите разходи за един ДМА ще бъдат отнесени в увеличение на балансовата му стойност или ще бъдат отнесени като пряк разход за дейността на предприятието.

Ремонтите на ДМА могат да се извършват от самото предприятие, т.е. по стопански начин, от ремонтен цех, ремонтна работилница или чрез възлагане на друго предприятие /по договорен начин/. И в двата случая разходите за ремонта се отчитат първо по икономически елементи, а впоследствие се отнасят по предназначение.

4.4.1. Ремонт на ДМА, извършван по стопански начин

Когато ремонтът се извършва по стопански начин, изпълнител е собственото ремонтно звено или ремонтно - механична работилница. Предприятието само организира, извършва и отчита всички разходи по ремонта, които се отчитат предварително по икономически елементи, срещу кредитиране на съответните активни /при отчитане употребата на материали и парични ресурси/ и пасивни сметки, и след това се обобщават в сметката за отчитане на ремонтната дейност - Разходи за спомагателна дейност. Така по дебита на сметка Разходи за спомагателна дейност се набират всички разходи, направени във връзка с ремонта и се установява неговата себестойност.

След окончателното завършване на ремонта и пускането в експлоатация на ремонтирания обект, тези разходи се отнасят по предназначение по съответната сметка от група 61 Разходи за дейността в зависимост от дейността, която обслужва ремонтирания дълготраен материален актив /основната дейност, управлението/.

Обобщено счетоводните статии при този начин на ремонтиране на ДМА са следните:

1. За отчитане на изразходваните материали и резервни части по тяхната цена на придобиване:

Дебит сметка 601 Разходи за материали

Кредит сметка 302 Материали

2. За получените външни услуги, фактурирани от регистрирано по ЗДДС лице с фактурната стойност:

Дебит сметка 602 Разходи за външни услуги

Дебит сметка 4531 Начислен данък за покупките

Кредит сметка 401 Доставчици

3. За начислените амортизации на ДМА в съответния ремонтен цех:

Дебит сметка 603 Разходи за амортизации

Кредит сметка 241 Амортизация на ДМА

4. За начислените трудови възнаграждения на персонала, зает с ремонта:

Дебит сметка 604 Разходи за заплати

Кредит сметка 421 Персонал


  1. Със сумата на начисленията за фондовете на ДОО, ЗО и ДЗПУ в УПФ на този персонал:

Дебит сметка 609 Други разходи

Кредит сметки от гр.40 Доставчици

Кредит сметки от гр.50 Парични средства и др.


  1. За обобщаване на извършените разходи за ремонт

Дебит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

Кредит сметки гр.60 Разходи по икономически елементи  1. За отнасяне на разходите за ремонт на ДМА по предназначение съобразно дейността, която обслужва отремонтирания актив:

Дебит сметки гр.61 Разходи за дейността /сметки 611 или 614/

Кредит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

В разглежданите от мен фирми няма случай, в който предприятията да са извършили ремонт по стопански начин на своите ДМА. При нужда от такъв той се е извършвал чрез възлагане на друго предприятие.

По време на извършване на ремонта предприятието отчита разход на материали и резервни части. Според Закона за данъка върху добавената стойност предприятията, регистрирани по ЗДДС нямат право на данъчен кредит за закупените материали, резервни и запасни части, предназначени за поддръжката, ремонта и експлоатацията на придобит мотоциклет или лек автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава пет, който не обслужва основната дейност.4.4.2. Ремонт чрез възлагане

Ремонтът чрез възлагане се извършва на основата на договор с изпълнителя. С договора изпълнителят се задължава да извърши ремонта съобразно условията, договорени с възложителя, който е задължен да изплати ремонтните работи след приемането на ремонтирания обект. В договора обикновено се предвижда даването на предварителен аванс на изпълнителя от страна на възложителя. След приключването на ремонта възложителят, въз основа на съставен акт за приемане на изпълнени ремонтни работи, урежда окончателно сметните си отношения с изпълнителя.

При ремонт на ДМА чрез възлагане, разходите за ремонта се отчитат като разходи за външни услуги за периода и след това се отнасят по предназначение.

Специфичен момент при счетоводното отчитане е предоставянето на аванс на изпълнителя, съгласно сключения договор. Съгласно Закона за данъка върху добавената стойност, при авансови или частични плащания по дадена сделка данъчното събитие възниква на датата на всяко плащане. Превеждането на първия аванс става с данъчна фактура, издадена от изпълнителя по ремонта. Всяко следващо плащане и окончателното плащане се извършва с данъчно дебитно известие към издадената данъчна фактура. Преведените аванси представляват за възложителя вземане от изпълнителя и се отчитат по активната сметка Доставчици по аванси.

Начисленият ДДС по сделката се включва в стойността на услугата, ако възложителят не е регистрирано по ЗДДС лице или когато се извършва ремонт на мотоциклет или лек автомобил с брой на местата, без мястото на водача, не превишаващи пет.

Документът, който урежда окончателно сметните отношения между двете страни по договора е Акт за приемане на изпълнени работи по ремонта и за предаване на ремонтирания обект в експлоатация. Освен него двете страни си размерят и стандартната първична счетоводна документация /данъчни или опростени фактури, данъчни дебитни или кредитни известия и др./

Този начин на ремонт и поддръжка на дълготрайни материални активи е характерен за предприятия, които не разполагат със собствена ремонтна база.

Счетоводните статии, характерни за този тип стопански операции ще илюстрирам със следния пример за ЕТ “Родео 6”:

Фирмата е сключила договор за ремонт на ксерокс “Canon”, с оторизиран за това сервиз. Стойността на услугата е 140 лв. без ДДС. И двете страни по договора са регистрирани по ЗДДС лица. Плащането се извършва по банков път на две части – 50% аванс в деня на предаването за ремонт на актива и окончателно плащане на останалата част от сумата при неговото връщане след отремонтиране. Статиите са:

1. съгласно данъчна фактура от изпълнителя за изплатения му аванс по договора за ремонт:

Дебит сметка 402 Доставчици по аванс 70 лв.

Кредит сметка 4531 Начислен данък за покупки 14 лв.

Кредит сметка Доставчици 84 лв.

2. Съгласно платежно нареждане за плащане на аванса:

Дебит сметка Доставчици 84 лв.

Кредит сметка 503 Разплащателна сметка в лв. 84 лв.

3. Съгласно данъчно кредитно известие от изпълнителя за получения аванс:

Дебит сметка 402 Доставчици по аванси -70 лв.

Дебит сметка 4531 Начислен данък за покупки -14 лв.

Кредит сметка Доставчици -84 лв.

/счетоводната статия е сторнировъчна/

4. Съгласно данъчна фактура от изпълнителя след окончателния ремонт за цялата стойност на ремонта

Дебит сметка 602 Разходи за външни услуги 140 лв.

Дебит сметка 4531 Начислен данък за покупки 28 лв.

Кредит сметка 401 Доставчици 168 лв.

5. Съгласно платежно нареждане за доплащане на остатъка по договора

Дебит сметка 401 Доставчици 168 лв.

Кредит сметка 503 Разплащателна сметка в лева 168 лв.  1. За отнасяне по предназначение на разхода за ремонт на ДМА:

Дебит сметка гр.61 Разходи за основна дейност 140 лв.

Или Дебит сметка 123 Печалби и загуби от тек.година 140 лв.

Кредит сметка 602 Разходи за външни услуги 140 лв.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница