На тема: “електронна търговия” Изготвил: Научен ръководителстраница6/7
Дата13.01.2018
Размер1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Глава V. Представяне на дълготрайните материални активи в годишните финандови отчети на предприятието

Системата на счетоводството включва два вида отчитане, които се осъществяват взаимосвързано – текущо и периодично. Съставянето на годишен финансов отчет е възможно, след като са осчетоводени всички стопански операции през годината, следователно организацията на текущото счетоводно отчитане трябва да удовлетвори изискванията за съставяне на съставните части на годишния финансов отчет. Организацията на текущото счетоводно отчитане ще се базира на доброто професионално познаване на изискванията на счетоводното законодателство, изготвената и прилагана счетоводна политика и системата от индивидуално прилагани счетоводни сметки. Периодичното отчитане се осъществява на базата на информация, която се регистрира и обобщава по определени правила чрез текущото отчитане, както и редица допълнителни действия, свързани само с периодичното приключване.

В условията на пазарно стопанство финансовият отчет, съставен от счетоводството на предприятието, е основно средство за задоволяване нуждите от икономическа информация на външните потребители.

Финансовите отчети дават информация за финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние. Информацията за финансовото състояние се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите. По тази причина в Закона за счетоводството е възприето счетоводния отчет да се нарича финансов отчет. Това наименование се използва и в Четвъртата директива на страните членки на Европейския съюз и в Международните счетоводни стандарти.

Полезна информация за външния потребител се съдържа в бележки, други сведения и пояснителен материал към финансовите отчети, свързана с конкретни статии на баланса и ОПР.

МСС 1 регламентира, че финансовите отчети са структурирано представяне на финансовото състояние и на операциите, извършени от едно предприятие. Целта на финансовите отчети е да предоставят информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието, което е необходимо за широк кръг от потребители при вземането на стопански решения.

Финансовите отчети трябва да имат четири качествени характеристики: разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост.

Финансовият отчет трябва да е разбираем, т.е. да предоставя информация както за потребители, притежаващи минимални счетоводни познания, така и информация по по-сложни въпроси.

Уместността се изразява с полезността и съществеността на информацията за потребителите.

Надеждност се постига при липса на съществени грешки или пристрастност във финансовия отчет. За да бъде надеждна информацията, тя следва да е точна. Това означава достоверно отразяване на сделките и събитията чрез счетоводството, следователно трябва да се отразят счетоводно според тяхната същност и стопанска реалност. За да се постигне качеството надеждност информацията трябва да е неутрална /безпристрастна/, да е завършена по своята същност и стойност, да се проявява предпазливост при отразяване на сделките и събитията.

Качеството сравнимост се изразява във възможностите за сравняване на отчетите от различни периоди, следователно се търси балансираност /равновесие/ между уместна и надеждна информация, вярно и честно представяне.

Финансовият отчет се изготвя в хиляди лева. Във финансовия отчет задължително се вписват следните данни: наименование, правна форма, седалище и адрес на предприятието, периодът, за който се отнася финансовият отчет, датите на съставяне и изготвяне на финансовия отчет.

Основната цел на ГФО е вярно и честно представяне на информация за имущественото състояние на предприятието, предназначена за анализ на целокупната му дейност. В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети, разработени от Комитета по международните счетоводни стандарти, които са значително по-обширни от общите разпоредби на НСС, като цел на счетоводните отчети е дефинирано именно предоставянето на информация за финансовото състояние, за ефективността и за промените във финансовото състояние на дадено предприятие. Финансовият отчет показва резултатите от дейността на ръководството или отчетността му за ресурсите, които са му поверени.

За да се осигури полезна информация за потребителите на финансови отчети е необходимо всяко предприятие да осигури на потребителите на финансови отчети разбираема, уместна, надеждна и сравнима информация, включително и за дълготрайните материални активи като обекти за дълготрайна употреба.

Съгласно НСС 1 Представяне на финансови отчети, финансовите отчети са тези, които отговарят на нуждите на външни потребители – акционери, заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи. Съставните части на финансовия отчет са:


 1. счетоводен баланс;

 2. отчет за приходите и разходите;

 3. отчет за собствения капитал;

 4. отчет за паричния поток;

 5. приложение /в МСС 1 този елемент е представен като счетоводни политики и обяснителни бележки/45.

Съгласно НСС 1 Представяне на финансови отчети, критериите, на които трябва да отговаря един годишен финансов отчет, за да се счита, че е изготвен честно, са:

  1. предприятието да е избрало своя собствена счетоводна политика и да я е оповестило;

  2. за нерешени въпроси в Националните счетоводни стандарти да е прилагало Международните счетоводни стандарти.

Основните принципи при изготвянето на ГФО са в съответствие с принципите, залегнали в Закона за счетоводството:

 • действащо предприятие;

 • текущо начисляване;

 • последователност на прилагането;

 • същественост.

Съгласно НСС 1 в счетоводния баланс към 31 декември се съдържа информация за салдата по счетоводните сметки за дълготрайните материални активи, които се посочват по балансова стойност /отчетна стойност – коректив/ за текуща и за предходна година в актива на баланса, раздел Дълготрайни активи, група Дълготрайни материални активи, и в статиите:

1 – Земи


2 – Сгради и конструкции

3 – Машини и оборудване

4 – Съоръжения

5 – Транспортни средства

6 – Основни стада

7 – Други ДМА

8 – Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА

При отразяването на ДМА в ГФО се взема предвид принципа на същественост, т.е. всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно.

За сравнение, в МСС 1 не са дефинирани конкретни статии, а само минималното количество информация, което следва да се представи на лицевата страна на баланса. Тя включва сумата на имотите, машините, оборудването. Стандартът предоставя възможност на всяко предприятие да оповестява в баланса по-нататъшни допълнителни класификации на активите си, представени с оглед дейността на предприятието, характера и ликвидността на активите и съществеността им, тяхната функция в предприятието. Дълготрайните материални активи се класифицират по класове и това следва да се оповести или на лицевата страна на баланса, или в бележките към баланса.

Специфично е делението на активите в МСС 1 на текущи и нетекущи. Текущият актив се очаква да бъде реализиран в нормалния оперативен цикъл на предприятието или е държан с цел продажба, възможно е и с търговска цел или за кратък срок – до 12 месеца. Нетекущи са материалните активи с дългосрочен характер.

Съгласно НСС 1 в актива на баланса в статия Други дългосрочни вземания се посочват вземанията от предоставени ДМА при условия на финансов лизинг. Задълженията по финансов лизинг се отразяват в пасива на баланса на наемателя в статията Други дългосрочни задължения. В пасива се отразява и резерва от последващи оценки на активи в група Резерви, статията Резерв от последващи оценки на активите и пасивите. Активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като разходи и приходи за бъдещи периоди в разделите Краткосрочни активи и Краткосрочни пасиви.

По отношение на отразяването на ДМА в разходните позиции в отчета за приходите и разходите в раздел Суми с корективен характер се отразява балансовата стойност на продадените активи и разходите за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин. В групата на разходите по икономически елементи в статията Други разходи се включва обезценката на активи и балансовата стойност на бракувани или дарени активи. В отделна статия са разходите за амортизация, а в разходите за външни услуги се включват разходите за строеж или ремонт на ДМА чрез възлагане.

В раздел Приходи от обичайна дейност се включват нетните приходи от продажба на ДМА. Получените финансирания за дълготрайни активи се отчитат като приход в същия раздел, група Приходи от финансирания.

При наличие на предоставени ДМА като финансов лизинг, наемодателят помества финансовия приход от лихви. Наемателят от своя страна отразява финансовия си разход за текущия период /т.е. разхода си за лихви по лизинговия договор/ в отчета за приходите и разходите.

В отчета за собствения капитал се посочва размера на резерва от последващи оценки на активи и пасиви в резултат на последващи оценки на ДМА, в т.ч. увеличения и намаления.

В НСС 1 са изброени приложенията към годишния финансов отчет, които включват справка за оповестяване на счетоводната политика. В приложението към годишния финансов отчет следва да се оповести информацията, която изисква в отделните Национални счетоводни стандарти, счетоводната политика и допълнителна информация, която не е представена в други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо.

НСС 4 Отчитане на амортизациите определя на оповестяване да подлежат възприетите методи на амортизация за отделните групи активи и обосновка за промяна в методите за амортизация, ако такава е извършена.

НСС 16 Дълготрайни материални активи регламентира подлежащата на оповестяване информация:

А/ възприетата от предприятието счетоводна политика, в т.ч. подхода при класифициране на актив като дълготраен материален, включително стойностния праг на същественост, подход при първоначална оценка, подход за класифициране на последващите разходи, подход за оценка след първоначално признаване, за отчитане временното изваждане от употреба на ДМА;

Б/ балансовата стойност към началото и края на отчетния период на ДМА по групи активи, като се посочват придобиванията по видове, отписванията по видове, увеличение на балансовата стойност на вече придобити ДМА;

В/ поети ангажименти за придобиване на ДМА, включително авансови плащания;

Г/ стойност на използваните ДМА – чужда собственост;

Д/ балансова стойност на активите, временно извадени от употреба;

Е/ отчетна стойност на напълно амортизираните активи /по групи/.

В МСС 16 са дефинирани повече изисквания за оповестяване във връзка с преоценка на ДМА /например дата на преоценка и използвана база за преоценка, участвал ли е независим оценител, натрупан преоценъчен резерв и движението му през периода/. Изброените оповестявания се отнасят за предприятията, прилагащи МСС.

Съгласно НСС 17 Лизинг на оповестяване от наемодателя подлежат стойността на предоставените активи по финансови и експлоатационни лизингови договори, общата сума на вземането по лизингов договор, финансовият приход за бъдещ период, отчетна стойност на активите и амортизацията, когато експлоатационните лизингови договори обхващат значителна част от дейността на наемодателя. Наемателят оповестява стойността на получените по лизингов договор активи, общата сума на задълженията по лизингов договор и сумата, отразена като финансов разход за бъдещ период.

НСС 36 Обезценка на активи определя като подлежащи на оповестяване сумите на загубите от обезценка, загуби от обезценка за сметка на преоценъчния резерв и сумите на възстановени загуби от обезценка за сметка на преоценъчния резерв.

Елемент на приложението е и справка за дълготрайните активи. В нея се включват следните елементи:

► Отчетна стойност на дълготрайните активи /в началото на периода, постъпилите, излезли през периода, в края на периода/;

► Последваща оценка /увеличение или намаление/;

► Преоценъчна стойност /дълготрайните активи в края на периода плюс увеличение от последваща оценка – намаление от последваща оценка/;

► Амортизация /в началото на периода, начислена през периода, отписана през периода, в края на периода/;

► Последваща оценка /увеличение и намаление/;

► Преоценена амортизация в края на периода /амортизация в края на периода плюс увеличение от последваща оценка на амортизация – намаление от последваща оценка на амортизация/;

► Балансова стойност в края на периода /преоценена стойност на дълготрайния актив – преоценена амортизация/.

В справката за данъци от печалбата върху временните разлики /Приложение към ГФО/ се посочват временните разлики, които увеличават или намаляват облагаемата печалба. Посочват се временните разлики в началото на годината, възникналите през годината, признатите през годината и тези в края на годината.

Вземанията и задълженията на предприятието по финансов лизинг и вземанията и задълженията от предоставени аванси се оповестяват в справка за вземанията, задълженията и провизиите. В нея се посочват и задълженията по отсрочени данъци, както и данъците за възстановяване.

Справките относно ДМА, попълвани във връзка с ГФО са представени в Приложения 32,33,34,35.З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ДМА са от изключително значение за стопанската дейност на предприятието. Може да се каже, че те въплъщават стопанската му мощ и това обуславя прецизното им, адекватно и отговорно отчитане по повод възникналите събития с тези активи и прилагането на подходяща стопанска политика.

С оглед предстоящото интегриране на България в Общоевропейското стопанство е възприет курс за по-радикално унифициране на счетоводната практика у нас с международната, както и за по-широко интегриране в нея на идеите и принципите, заложени в Международните стандарти за финансово отчитане.

Като резултат възникват множество спорни и дискусионни въпроси, които засягат ДМА. За преодоляването им Министерството на финансите издава допълнителни указания, а в специализираните издания са представени редица мнения и становища.

В дипломната работа са представени по-подробно актуални въпроси от счетоводната практика, във връзка с измененията в законовите постановки и поради големият обем на разглежданата тема, въпроси, които имат ясно и точно тълкуване са представени кратко.

Своевременно и рационално решаване на проблемите, свързани с дълготрайните материални активи води до подобряване на производителността и намаляване на разходите за предприятията.

Настоящата дипломна работа представя авторовото виждане по отношение на счетоводно - информационното осигуряване на дълготрайните материални активи, без да претендира за единственост и задължителност на предложения вариант за счетоводно отчитане.ИЗПОЛЗВАНА И ПРОЧЕТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Закон за счетоводството, обн ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., изм и доп.бр. 91 от 25.09.2002 г., бр.96 от 29.10.2004г.- в сила от 01.01.2005 г.

 2. Международни счетоводни стандарти ФКМСС, ИДЕС, “Форком”, 2001г.

 3. Закон за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ, бр.115 от 05.12.1997 г., в сила от 01.01.1998 г., изм. и доп. Бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.04.2004 г.2, посл. изм. бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.

 4. Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г. в сила от 01.01.1999 г., изм. и доп. Бр. 109 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., посл. изм. бр. 70, от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.

 5. Указание за изготвяне за първи път към 01.01.2003г. и последващо водене през 2003г. на данъчен амортизационен план във връзка с приложението на чл.22 и параграф 64 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане

 6. Аверкович, Екатерина, Илиев, Георги, Управленско счетоводство, изд. “Ценов”, Свищов, 2004г.

 7. Атанасова, Анита, “Преоценъчният резерв като източник на отложен данъчен пасив със специфично проявление”, в. “Делова седмица”, бр.21-23, 2003г.

8. Бари, Дж. Епстейн, Абас Али Мирца, “Кабри”, 2003г., “Международни счетоводни стандарти – коментари и приложения”,

9. Бонев, Живко, “Счетоводно отчитане на дарение”, в. “Делова седмица”, бр.37-38, 2003г. 1. Бонев, Живко, “Относно данъчния амортизационен план”, в. “Делова седмица”, бр.29, 2003 г.

 2. Брезоева, Бойка, “Обезценка на дълготрайните активи”, сп. “Финанси и право”, бр.1, 2003г.

 3. Брезоева, Бойка, “Преоценка на активите и пасивите”, сп. “Финанси и право”, бр.12, 2002г.

 4. Брезоева, Бойка, “Счетоводни записвания по финансов лизинг”, сп. “Финанси и право”, бр.7, 2003г.

 5. Брезоева, Бойка, “Същност и класификация на лизинговите договори”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.6, 2004 г.

 6. Василева, Милена, “Данъчният амортизационен план – екстравагантно, но практично решение на данъчната политика”, сп. “Данъчна практика”, бр.1, 2004г.

 7. Вучева, Христина, “Данъчни разходи за амортизации”, в. “Делова седмица”, бр.30, 2003 г.

 8. Вълканов, Иван, “Последващи разходи за собствени дълготрайни материални активи”, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 6, 2004 г.

 9. Вълчев, Горан, “Даренията и счетоводното им отчитане”, сп. “Български счетоводител”, бр.21, 2003г.

 10. Вълчев, Горан, “Лизинговите договори и счетоводното им отчитане”, сп. “Български счетоводител”, бр.6, 2003г.

 11. Герганов, Георги, “Данъчно регламентиране и счетоводно отчитане на даренията като сделки”, сп. “Български счетоводител”, бр.14, 2003 г.

 12. Гълъбов, Марин, “Отчитане на ликвидацията, когато е започнала и е завършила през годината”, в. “Делова седмица”, бр.28, 2003 г.

 13. Гълъбов, Марин, “Отчитане на ликвидацията на дълготрайните материални активи”, сп. “Български счетоводител”, бр. 14, 2003 г.

 14. Гълъбов, Марин, Увеличаващи, прогресивни и други методи на амортизация, Данъчна практика, бр.8, 2003г.

 15. Гълъбов, Марин, “Отчитане на ликвидацията на ДМА”, в. “Данъчна практика”, бр.10, 2003 г.

 16. Дамянов, Дамян, Финансово счетоводство, изд. “Ценов”, Свищов, 1999г.

 17. Дамянов, Дамян, Божков, Васил, Международни стандарти за финансово отчитане, изд. Ценов, Свищов, 2002г.

 18. Димитрова, Мина, “Счетоводно и данъчно третиране на разходите след придобиване на дълготрайни материални активи”, в. “Делова седмица”, бр.44, 2003 г.

 19. Димитрова, Мина, “Вариант на данъчен и счетоводен амортизационен план за 2003 г.”, в. “Делова седмица”, бр.27, 2003 г.

 20. Димитрова, Мина, “Аспекти на данъчния амортизационен план и на счетоводния амортизационен план”, в. “Делова седмица”, бр. 49, 2003 г.

 21. Дочев, Иван, “Временна разлика от обезценка и низходяща преоценка на дълготрайни материални активи”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.7, 2003 г.

 22. Дочев, Иван, “Временна разлика от обезценка и низходяща преоценка на ДМА”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.7, 2003г.

 23. Дочев, Иван, “Придобиване на дълготрайни материални активи чрез замяна”, сп. “Счетоводство ХХІ”, бр.1, 2004 г.

 24. Дочев, Иван, Относно амортизационната политика на българските предприятия, Делова седмица, бр.18, 2003г.

 25. Драгийска, Катя, и др., “Практическо прилагане на Международните счетоводни стандарти”, изд. “Труд и право”, София, 2003 г.

 26. Дурин Стоян, Дурина Д., “Счетоводство на предприятието”, “ФорКом”, София, 2003 г.

 27. Дурин, Стоян, “Данъчният амортизационен план”, в. “Делова седмица”, бр. 22, 2003 г.

 28. Душанов, Иван, Димитров, Марин, “Курс по счетоводство на предприятието”, изд. “Ромина”, София, 2003 г.

 29. Евлогиев, Емил, “Дълготрайни материални активи – отчитане на придобиването и последващите разходи”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.8, 2003 г.

 30. Евлогиев, Емил, “Последващи оценки на активите и пасивите към 31.12.2003 г.”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.13, 2003 г.

 31. Евлогиев, Емил, “Придобиване на активи по договор за обратен лизинг. Данъчни аспекти на финансовия лизинг през 2003 г.”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.7, 2003 г.

 32. Евлогиев, Емил, “Първоначална оценка и отчитане на дълготрайните материални активи. Отчитане на активи, придобити чрез разсрочено плащане”, сп. “Счетоводна практика”, бр.4, 2004 г.

 33. Златков, Иван, “Международен счетоводен стандарт 17 Лизинг”, сп. “Български счетоводител”, бр. 15, 2002 г.

 34. Златков, Иван, “Международен счетоводен стандарт 36 Обезценка на активи”, сп. “Български счетоводител”, бр.16, 2002 г.

 35. Златков, Иван, “Международните счетоводни стандарти в правила и примери: МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване и МСС 17 Лизинг”, сп.”Български счетоводител”, бр. 12-13, 2003 г.

 36. Златков, Иван, “Преоценки и обезценки на активи по международните счетоводни стандарти – сравнителен анализ”, в. “Делова седмица”, бр.38, 2003 г.

 37. Златков, Иван, “Счетоводни казуси, произтичащи от прилагането на правилата на ЗКПО през 2003 г.”, сп. “Български счетоводител”, бр. 10, 2003 г.

 38. Златков, Иван, “Счетоводни проблеми, произтичащи от измененията и допълненията в ЗКПО”, сп. “Български счетоводител”, бр.2, 2004 г.

 39. Златков, Иван, “Счетоводната политика на предприятието и промените в амортизационните норми – счетоводни и данъчни”, сп. “Български счетоводител”, бр.8, 2004 г.

 40. Иванов, Костадин, “Данъчно третиране на даренията”, в. “Делова седмица”, бр. 23, 2003 г.

 41. Йонкова, Бойчинка, и др., “Данъци и счетоводство – 2002 г. – Актуални промени в данъчната и счетоводната практика”, изд. Пакс, 2002 г.

 42. Йонкова, Бойчинка, и др., “Национални счетоводни стандарти. Коментар по прилагане на НСС”, изд. “Плутон 1”, Пловдив, 2002 г.

 43. Костова, Надя, “Лизингът според НСС 17 и МСС 17”, в. “Делова седмица”, бр. 6-10, 2003 г.

 44. Костова, Надя, “Третиране на дълготрайните материални активи съгласно НСС 16 и МСС 16”, в. “Делова седмица”, бр. 11-14, 2003 г.

 45. Костова, Надя, “НСС 11 и МСС 11”, в. “Делова седмица”, бр.18, 2003 г.

 46. Матова – Головина, Анастасия, “Обезценка на активи”, сп. “Данъчна пратика”, бр. 1, 2003 г.

 47. Матова – Головина, Анастасия, “Счетоводно отчитане на продажбите с обратен лизинг при договор за финансов лизинг”, в. “Делова седмица”, бр.22, 2003 г.

 48. Найденова, Светлана, “Един вариант на счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг”, сп. “Български счетоводител”, бр. 11, 2003 г.

 49. Найденова, Светлана, “Счетоводно третиране на размяната на активи”, сп. “Счетоводство ХХІ”, бр.1, 2003г.

 50. Найденова, Светлана, Счетоводно третиране на размяна на активи съгласно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване”, сп. “Български счетоводител”, бр. 7, 2004 г.

 51. Найденова, Светлана, “Счетоводно третиране на размяна на активи съгласно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване, Български счетоводител, бр.16, 2003г.

 52. Найденова, Светлана, “Счетоводно третиране на размяната на активи съгласно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване”, сп. “Бългаски счетоводител”, бр. 7, 2004 г.

 53. Начева, Райна, “Амортизация на дълготрайните материални активи”, в. “Делова седмица”, бр 22-27, 2003 г.

 54. Начева, Райна, “Да съставим данъчен амортизационен план за първи път”, в. “Делова седмица”, бр. 44, 2003 г.

 55. Начева Райна, “Последващо оценяване на ДМА”, в. “Делова седмица”, бр.16-18, 2003г.

 56. Начева, Райна, “Отчитане ремонтите на ДМА”, в. “Делова седмица”, бр.28-30, 2003г.

 57. Начева, Райна, “Критерии за признаване и първоначално оценяване”, в. “Делова седмица”, бр.12-15, 2003г.

 58. Начева, Райна, “Колеж ДМА – отчитане и данъчно третиране”, в. “Делова седмица”, бр. 12-42, 2003 г.

 59. Начева, Райна, “Данъчно третиранена разходите за придобиване и последващо оценяване на дълготрайните материални активи”, в. “Делова седмица”, бр.191, 2003 г.

 60. Орешкова, Христина, “Межденароден счетоводен стандарт 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”, сп. “Български счетоводител”, бр. 19, 2003 г.

 61. Орешкова, Христина, “Теоретико-методологични аспекти на счетоводното отчитане на материалните капиталови активи”, сп. “Български счетоводител”, бр.9, 11, 2002 г.

 62. Панева, Лиляна, “Алгоритъм на решението за обезценка на активи”, сп.”Данъчна практика”, бр.2, 2003 г.

 63. Петков, Георги, “Данъчен амортизационен план по ЗКПО”, сп. “Финанси и право”, бр.7, 2003 г.

 64. Петров, Любен, Основи на счетоводството, изд. Мартилен, София, 2000г.

 65. Петков, Георги, “Данъчно третиране на дълготрайните материални и нематериални активи по реда на ЗКПО”, “Данъчен консултант”, бр.5, 2003 г.

 66. Рандов, Димитър, “Наръчник на счетоводителя 2003”, изд.”Нова звезда”, 2003 г.

 67. Рангелов, Евгени, “Отчитане на завършени строежи, за които на инвеститора е дадено разрешение за ползване”, в. “Делова седмица”, бр. 29-30, 2003 г.

 68. Рангелов, Евгени, “Счетоводните аспекти на временните данъчни разлики”, сп. “Данъчна практика”, бр. 6, 2003 г.

 69. Рангелов, Евгени, “Определяне и внасяне на данъчните задължения от преоценъчния резерв на напълно амортизираните съгласно данъчния амортизационен план активи”, сп. “Счетоводна практика, бр. 4, 2004 г.

 70. Славков, Бисер, Данъчно облагане и счетоводно приключване 2003г., изд. Труд и право, София, 2003г.

 71. Станкулов, Цветан, “Обезценки /преоценки/ на активите и тяхното влияние върху преобразуването на финансовия резултат”, в. “Делова седмица”, бр. 46, 2003 г.

 72. Станкулов, Цветан, “Регулация на разходите за амортизация”, в. “Делова седмица”, бр. 38-39, 2003 г.

 73. Стефанова, Райна, “Обезценка на дълготрайни материални активи”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.13, 2003 г.

 74. Филипов, Велин, “Данъчно третиране на разходите за амортизации по ЗКПО”, сп.”Финанси и право”, бр.4, 2003 г.

 75. Филипов, Велин, “Думи за данъчния амортизационен план”, в. “Делова седмица”, бр. 25, 2003 г.

 76. МФ, ИДЕС, Счетоводно и данъчно третиране на въпросите, свързани с оценките на ДМА, във връзка с прилагането на новото счетоводно законодателство, Делова седмица, бр.10, 2003г.
1
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница