На управляващо дружество „стратегия асет мениджмънт” адДата09.10.2017
Размер200.16 Kb.
Политика

за най-добро изпълнение на клиентските нареждания и постигане на най-добър резултат за управляваните колективни инвестиционни схеми и за клиентите по договори за управление на индивидуални портфейли

на

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

I. Общи положения
Чл. 1. Настоящата политика се прилага относно управлението на активите на колективните инвестиционни схеми (“КИС”) и на доверителното управление на индивидуални портфейли (“ДУИП”) на клиенти на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД (Дружеството, Управляващото дружество) по негова преценка, без специални нареждания от страна на клиента. В случаите, когато Дружеството дава нареждания до инвестиционни посредници, както е описано по-долу, то единствено следи за спазването от тяхна страна на настоящата политика.

Чл. 2. (1) При изпълнението на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа и други финансови инструменти за сметка на клиенти при първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ”) записването и сделките могат да се извършват от Дружеството.

(2) В случаите различни от тези по ал. 1 Дружеството дава нарежданията си само до инвестиционния посредник (посредници), с който КИС или клиента имат сключен договор или който е посочен от клиента, при условие, че този инвестиционен посредник отговаря на нормативните изисквания и разполага с необходимите споразумения и механизми за изпълнение на нарежданията.

(4) Дружеството няма право да дава нареждания за сметка на управлявана от него КИС до инвестиционен посредник, с който схемата няма сключен договор и който не е посочен в нейния проспект.

(5) Когато клиентът по договор за ДУИП не е сключил договор или не е посочил инвестиционен посредник и по отношение на нареждания с предмет акции, облигации или други финансови инструменти, приети за търговия на регулиран пазар в Република България, Дружеството дава нарежданията си до инвестиционните посредници, посочени в Приложение 3 или до друг инвестиционен посредник, лицензиран от КФН, член на “Българска фондова борса - София” АД и на “Централен депозитар” АД.

(6) Ако договорът за ДУИП включва изпълнение на нареждания в чужбина, Дружеството допълнително определя лицата, до които да подава нарежданията си по критерии, сходни с изброените по-горе критерии, приложими относно български инвестиционни посредници, и при спазване на изискването тези лица да разполагат с необходимите споразумения и механизми за изпълнение на нареждането, включително наличие на лиценз, членство на определен регулиран пазар, многостранна система за търговия и институции, които осигуряват клиринг и сетълмент по сключени сделки.

II. Условия по изпълнение на нареждания
Чл. 3. (1) Тази политика и процедурата за изпълнение на нареждания са изготвени в съответствие с Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета, въведена в България със Закона за пазарите на финансови инструменти (по-долу само ЗПФИ). По отношение на изискванията за най-добро изпълнение се прилагат разпоредбите на Глава шеста, Раздел VI от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества (Наредба № 44).

(2) В съответствие с изискванията на актовете по ал. 1, всяко клиентско нареждане/поръчка съдържа указание дали клиента приема тази Политика.

(3) Дружеството не може да изпълнява клиентски нареждания, без предварително съгласие с тази Политика.

(4) Дружеството е длъжно да изпълнява клиентските нареждания съобразно тази Политика, като при поискване от страна клиента то трябва да докаже това, както и своевременно да уведомява клиентите за промени в тази политика.

III. Задължение за постигане на най-добър резултат
Чл. 4. (1) Управляващото дружество предприема всички разумни действия да получи възможно най-добрия резултат за колективната инвестиционна схема, като се вземат предвид цената, разходите, срокът, вероятността от изпълнение и сетълмент, обемът и видът на поръчката или всяко друго обстоятелство, свързано с изпълнението на поръчката.

(2) При ДУИП на клиент Дружеството предприема всички разумни действия за постигане на най-добър възможен резултат, респективно, когато инвестиционен посредник изпълнява нареждане за клиентска сметка, Дружеството ще следи за качеството на изпълнение от негова страна, като вземаме предвид факторите, посочени в Чл. 5.

(3) Поръчките се изпълняват на местата, определени въз основа на факторите и критериите, посочени в чл. 5 и чл. 6. При ДУИП Дружеството може да изпълнява поръчки за покупка или продажба на ценни книжа и други финансови инструменти при първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ . Оторизираните инвестиционни посредници изпълняват всички други поръчки с предмет всякакви финансови инструменти, посочени в Приложение 1.

(4) Дружеството полага усилия за постигане на най-добрия резултат и следи за постигането на такъв резултат от инвестиционните посредници при изпълнението на сделките, освен ако:

 • клиента е приемлива насрещна страна;

 • клиента е дал специални инструкции за това как да бъде изпълнена поръчката му.

(5) Всички специални инструкции от страна на клиента по ДУИП могат да попречат на инвестиционните посредници, които изпълняват нарежданията, да предприемат необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнението им в съответствие с настоящата Политика, за тази част от нареждането, до която се отнасят специалните инструкции.

(6) Задълженията към клиента по ДУИП са изпълнени, ако инвестиционният посредник е изпълнил нареждането или специфичен аспект на нареждането, следвайки неговите специални инструкции.
Чл. 5. (1) С цел постигане на най-добър резултат, Дружеството взема предвид, респективно следи дали овластените инвестиционни посредници вземат предвид (доколкото е относимо и подходящо), следните фактори при избор на мястото за изпълнение:

 • възможната цена и ликвидността, достъпна при такава цена;

 • разходите, свързани със сделката (т.е. възнагражденията и таксите за изпълнение на поръчката на дадено място, вкл. и тези за клиринг и сетълмент), които Вие ще поемете пряко или непряко;

 • бързината на изпълнение на поръчката на даден пазар;

 • вероятността поръчката да бъде изпълнена и сетълментът по нея да приключи (т.е. ликвидността на даден продукт на пазара);

 • обемът и видът на поръчката;

 • способността на мястото да предлага изпълнение на сложни поръчки;

 • условията за клиринг и сетълмент;

 • всякакви други съображения, които имат отношение към изпълнението на клиентското нареждане.

Относителната значимост на тези фактори варира в зависимост от вида на различните финансови инструменти.

(2) За непрофесионален клиент във финансовия сектор цената и разходите обикновено са определящи при оценката дали се постига най-добър резултат, макар че и други фактори могат да имат приоритет, тъй като могат да бъдат средство за постигане на най-добра цена.

(3) За професионалния клиент цената и разходите за осъществяване на сделката също са от най-голямо значение, като Дружеството взема предвид и следи инвестиционните посредници да вземат предвид, доколкото е подходящо, и всички други относими обстоятелства, включително, за да преценим дали е възможно постигане на по-добра цена.

(4) Най-добра цена при изпълнение на поръчка “купува” означава най-ниската възможна цена и разходи по изпълнение на сделката, когато те не са включени в цената. Обратно, при поръчка “продава”, най-добър резултат ще бъде постигнат при най-високата възможна цена след приспадане на разходите за клиента.

(5) В случай, че е налице само едно място, където поръчката може да бъде изпълнена, счита се, че е постигнат най-добър резултат при изпълнението й на това място.

(6) Най-доброто изпълнение на поръчката е процес, но не е гарантиран резултат. Това означава, че когато Дружеството изпълнява поръчка, респективно когато инвестиционен посредник я изпълнява, то прави това и следи съответният инвестиционен посредник да го прави в съответствие с тази политика, но няма гаранция, че най-добрата цена ще бъде постигната при всякакви обстоятелства; при всеки отделен случай има фактори, които могат да доведат до различни резултати при отделните сделки.

(7) Възможно е в дадени случаи тези Правила да не се прилагат, като например при големи пазарни сътресения и/или при вътрешни или външни системни аварии, когато възможността да се изпълни поръчката навреме (или изобщо) може да се окаже първостепенен фактор. В случай на повреди в системата е възможно Дружеството и/или инвестиционните посредници да нямат достъп до което и да е място за изпълнение.
Чл. 6. (1) При управление на портфейлите на КИС критериите, които Дружеството взема предвид, за да определи относителната значимост на факторите за избор на мястото на изпълнение (когато има повече от едно възможно място), са:

1. Целите, инвестиционната политика и специфичните рискове за колективната инвестиционна схема, както са посочени в проспекта, в правилата на фонда или в устава на инвестиционното дружество;

2. Характеристиките на поръчката;

3. Характеристиките на финансовите инструменти, предмет на поръчката;

4. Характеристиките на местата за изпълнение, към които може да бъде отнесена поръчката.

(2) (При ДУИП критериите, които Дружеството взема предвид, за да определи относителната значимост на факторите за избор на мястото на изпълнение (когато има повече от едно възможно място)., са:


 1. Характеристиките на клиента, включително дали той е професионален или непрофесионален клиент във финансовия сектор;

 2. Характеристиките на поръчката, например дали има указание за ограничаване на загубите, ограничения относно пазара или количеството, обема на поръчката и вероятния ефект от изпълнението й;

 3. Характеристиките на финансовия инструмент, за който се отнася поръчката, например дялови/недялови ценни книжа, деривати, конвертируеми инструменти и т.н.; ликвидни или не; структурирани (стандартизирани) и т.н.;

 4. Характеристиките на мястото на изпълнение;

 5. Всякакви други обстоятелства, които могат да имат отношение в конкретния момент.


Чл. 7. (1) Местата на изпълнение са регулирани пазари, многостранни системи за търговия (МСТ, която действа като борса), систематични участници или маркет мейкъри или други доставчици на ликвидност, в рамките на ЕС и другите държави, принадлежащи към ЕИП1, или лица, които изпълняват сходни на изброените функции в трета държава.

(2) Местата, на които Дружеството най-вече разчита и на които обичайно изпълнява поръчки, са:

1. За акции, облигации и други инструменти с фиксиран доход, както и деривативи: • които се търгуват на регулиран пазар:

  • на регулиран пазар

  • на МСТ или

  • с брокер, действащ като систематичен участник

 • които не се търгуват на регулиран пазар:

  • с подходящ продавач/купувач

2. За акции и дялове на инвестиционни дружества и договорни фондове:

 • от затворен тип: по общия ред, предвиден за акции

 • от отворен тип: съгласно реда, предвиден в проспекта, който е записване/обратно изкупуване чрез управляващото дружество на обявената цена (която се основава на нетната стойност на активите) или покупка/продажба на регулирания пазар, на който акциите/дяловете са приети за търговия


(3) Нарежданията на клиенти могат да бъдат изпълнявани извън регулиран пазар или многостранна система за търговия, където са приети за търговия само ако клиентите са дали изрично съгласие за това.

(4) Списък на основните места за изпълнение е посочен в Приложение 2.

IV. Политика при възлагане на нареждания. Мерки осигуряващи надлежното, правилно и бързо изпълнение на сделките с активи в портфейлите на управляваните КИС или индивидуални портфейли
Чл. 8. (1) Политиката се прилага по отношение на приемане и предаване на нареждания с предмет инструменти, които са приети за търговия или се търгуват извън ЕИП, и по отношение на поръчките, които Дружеството предава за изпълнение на инвестиционните посредници.

(2) Дружеството се задължава да действа в най-добър интерес на КИС или на клиента по ДУИП, когато подава или предава поръчка за изпълнение от инвестиционните посредници. Дружеството полага всички разумни действия за постигане на най-добрия възможен резултат, вземайки предвид и факторите и критериите, посочени в чл. 5 и чл. 6 по-горе.

(3) Управляващото дружество постига най-добрия възможен резултат като подава/предава поръчки за изпълнение на други дружества, които могат да отговорят на изискванията на ЗПФИ за най-добро изпълнение:

 • Управляващото дружество избира дружество/а, което е най-вероятно да постигне най-добрия възможен резултат за неговите клиенти. Управляващото дружество разчита в по-голяма степен на дружества, които също са задължени да спазват изискванията по ЗПФИ и Наредба № 38 за постигане на най-добрия възможен резултат, като ще се уверява дали тяхната политика за изпълнение на клиентски нареждания е в съответствие с тази Политика.

 • Когато дружеството не е задължено да спазва изискванията на ЗПФИ и Наредба № 38, в ДУИП се включват клаузи, гарантиращи постигането на най-добрия резултат.Чл. 9. (1) При подаване на поръчка за сметка на клиент по ДУИП или на управлявана КИС същата незабавно се регистрира в софтуера за управление на портфейли, с който Дружеството разполага. До края на работния ден поръчката се завежда в индивидуален дневник за съответния клиент или схема.

(2) След подаването на поръчката до съответния инвестиционен посредник Дрижеството следи за нейното надлежно, правилно и бързо изпълнение. Когато в следствие на подадената поръчка се достигне до сключване на сделка същата незабавно се регистрира в софтуера за управление на портфейли, с който Дружеството разполага. До края на работния ден сделката се завежда в индивидуален дневник за съответния клиент или схема.

(3) Финансовите инструменти или парични суми, получени при сетълмент на изпълнени поръчки, се превеждат незабавно и точно по сметката на съответната КИС при Банката - Депозитар, респективно по сметката Дружеството за активи на клиенти по ДУИП.

(4) Дружество не може да злоупотребява с информацията, свързана с висящи (неизпълнени) поръчки подадени за сметка на КИС или на клиент по ДУИП. Дружеството предприема всички разумни стъпки да предотврати злоупотребата с такава информация от страна на лицата, които работят по договор за него.

V. Политика за обединение и разпределяне на поръчките за сметка на управляваните КИС и/или на клиенти по ДУИП
Чл. 10. (1) Управляващото дружество не може да изпълни поръчка на една КИС, обединявайки го с поръчка на друга схема, която управлява, или на друг клиент или с поръчка за своя собствена сметка, освен ако не е налице малка вероятност обединението на поръчките да накърни интересите на която и да е КИС или клиенти, чиито поръчки ще бъдат обединени.

(2) Когато Дружество обединява поръчка на дадена КИС с една или повече поръчки на друга схема или клиенти и обединената поръчка е частично изпълнена, Дружество разделя съответните трансакции по реда на чл. 11 от настоящите Правила.

(3) Когато Дружеството обединява поръчки на дадена КИС или други клиенти със сделки за собствена сметка, Дружеството разделя съответните сделки по начин, който не ощетява КИС или другите клиенти.

(4) Когато Дружество обединява поръчка на дадена КИС или друг клиент със сделка за собствена сметка и обединената поръчка е частично изпълнена, Дружество разделя съответните сделки на КИС или на другия клиент приоритетно, преди да раздели сделките за своя сметка.

(5) Дружеството може да разпредели пропорционално сделката за своя сметка, само ако е в състояние да обоснове разумно пред КИС или други свои клиенти, че без да обединява поръчките, дружеството не би могло да го изпълни при такива изгодни условия или въобще да го изпълни, както и ако това е в съответствие с политиката по чл. 11.
Чл. 11. (1) Обединените поръчки за сметка на управляваните от Дружеството КИС или индивидуални портфейли се разделят въз основа на следните критерии:

а) дата и час на подаване;

б) единична цена;

в) обща стойност на нареждането;

г) зададени от клиента параметри за количествено изпълнение;

д) други конкретни инструкции на клиента по ДУИП.(2) При разделяне на обединени поръчки Дружеството се води от принципа на „справедливо разделяне”, съобразно който никой клиент или управлявана КИС не може да получи повече или по-малко финансови инструменти от изрично нареденото количество за покупка, както и повече или по-малко парични средства от дължимите вследствие на изпълнено нареждане за продажба.

(3) При спазването на горния принцип Дружеството може да обединява само нареждания на клиенти или схеми, касаещи един и същ вид финансови инструменти и нареждания, които не се различават по своя вид и същност.
Чл. 12. (1) Дружеството не може да обединява лимитирани и пазарни поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти за сметка на клиенти по ДУИП или управлявани от него КИС.

(2) Дружеството не може да обединява лимитирани поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти на клиенти по ДУИП или управлявани от него КИС, когато те се различават по посочената лимитирана цена на финансовия инструмент.

(3) Дружеството не може да обединява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти на клиенти по ДУИП или управлявани от него КИС, които са подадени по различно време на различни борсови сесии, освен ако по-рано подаденото нареждане е след края на борсовата сесия на предходния работен ден.

(4) Дружеството не може да обединява поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти на клиенти по ДУИП или управлявани от него КИС, които са диференцирани според мястото си на изпълнение.
Чл. 13..) Допустимо е обединението на нареждания, чиято характеристика „количествено изпълнение” е различна, т.е. нареждания които се изпълняват „частично” с такива, които се изпълняват „изцяло”.
Чл. 14. (1) При пълно изпълнение на обединеното нареждане, разпределянето на свързаните сделки става съобразно параметрите на всяко клиентско нареждане и при спазване на принципите, установени в Наредба № 44, Наредба № 38 за дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и настоящата Политика. В случай, че е налице частично изпълнение на нареждане, което обединява две или повече лимитирани поръчки, разпределението на свързаните сделки става пропорционално на обема на всяко нареждане и/или съобразно датата и часа на приемането му, без да се ощетява никои от клиентите или схемите, чиито нареждания са били обединени.

(2) При условие, че поръчката е изпълнена на по-благоприятна цена цялата изгода принадлежи на КИС, съответно на клиента.

Чл. 15. (1) При условие, че обединената поръчка за покупка е изпълнена на различна пазарна цена за различни части от общия й обем, разпределението на свързаните сделки (финансови инструменти) става въз основа на критерия дата, час на подаване и обем на всяко отделно нареждане.

(2) При условие, че обединената поръчка за продажба е изпълнена на различна пазарна цена за различни части от общия й обем, разпределението на свързаните сделки и резултатите от тях става въз основа на критерия дата, час на подаване и единична цена и обща стойност на всяко отделно нареждане.

(3) Правилата по ал. 1 и 2 се отнасят за поръчки, при които цената на финансовите инструменти не е лимитирана, а се определя към момента на изпълнение на нареждането.
Чл. 16. В случаите когато Дружеството обединява поръчки за сметка на управлявани от него КИС и/или на клиенти по ДУИП и така обединената поръчка е изпълнено частично, то разпределя свързаните сделки – резултат от изпълнение й съгласно настоящата Политика.


VI. Оценка на изпълнението
Чл. 17. (1) Дружеството преразглежда постоянно най-добрите възможни резултати за изпълнението на нарежданията на клиентите си, следи за ефективността на тази Политика и в случаите, когато е възможно, отстранява установените нередности.

(2) Дружеството извършва веднъж годишно проверка на тази Политика, включително и относно това дали включените в политиката места за изпълнение осигуряват най-доброто изпълнение за управляваните КИС или клиентите по ДУИП, както и дали се налагат промени.
VІІ. Предоставяне на политиката на клиенти и на инвеститори в управляваните от Дружеството КИС.

Чл. 18. Дружеството предоставя на всички свои настоящи и потенциални клиенти тази Политика за изпълнение на поръчки и при поискване дава разяснения по нея.
Чл. 19. (1) Преди подписването на договора по чл. 2 от Наредба № 44 инвестиционното дружество дава своето съгласие поръчките му да се изпълняват и управлението на портфейл да се извършва съобразно настоящата Политика.

(2) Преди подписването на договор за управление на индивидуален портфейл клиентът дава своето съгласие поръчките му да се изпълняват и управлението на портфейл да се извършва съобразно настоящата Политика.
Чл. 20. По искане на клиент по ДУИП, или на инвеститор в управлявана от него КИС Дружеството е длъжно да докаже, че е изпълнило задълженията си съобразно настоящата Политика.


Заключителни разпоредби
§1. (изм. 26.11.2015г.) Настоящата политика за изпълнение на нареждания за сметка на КИС или клиенти по ДУИП може да бъде изменяна и/или допълвана при наличието на съществена промяна, която влияе на способността на Дружеството да получава най-добрия резултат за управляваните от него КИС или индивидуални портфейли. Действащата редакция е достъпна на Интернет страницата на Дружеството: http://strategia-asset.com/ или в офиса в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141.
§2. Настоящата политика е приета с решение от 29.03.2012 г. на Съвета на директорите на УД; изменени с решение на ОСА, проведено на 15.05.2015 г.; изменени с решение на СД, проведено на 26.11.2015 г.;
за УД “Стратегия Асет Мениджмънт” АД:

___________________

/Надя Будинова,

Председател на СД /

__________________

Диляна Недялкова Момчилова

Изпълнителен директор


Приложение 1
Обстоятелства, при които се прилагат изискванията за най-добро изпълнение
1. Финансови инструменти

Изискванията се прилагат по отношение на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 3 ЗПФИ, а именно:

1. ценни книжа – в това число акции, облигации и други ценни книжа съгласно §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ;

2. инструменти, различни от ценни книжа:

а) инструменти на паричния пазар;

б) дялове на предприятия за колективно инвестиране;

в) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени проценти, доходи или други деривативни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или чрез парично плащане;

г) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора);

д) опции, фючърси, суапове и други деривативни договори върху стоки, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар и/или на многостранна система за търговия;

е) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни договори върху стоки, извън посочените по буква "д", задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез доставка, които не са търговски ценни книжа и които съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби;

ж) деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;

з) договори за разлики;

и) опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент, както и всякакви други деривативни договори във връзка с изменения на климата, товарни тарифи, цени на квоти за търговия с емисии, проценти на инфлация и други официални икономически статистически показатели, задълженията по които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели извън посочените по този член, които имат характеристиките на другите деривативни финансови инструменти в зависимост от това дали се търгуват на регулиран пазар, подлежат на клиринг и сетълмент, включително чрез признати клирингови къщи, или се използват като обезпечение при маржин покупки или къси продажби, както и деривативните договори съгласно чл. 38, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията.

2. Категоризация на клиентите

Изискванията за най-добро изпълнение се прилагат по отношение на клиента по ДУИП, ако той е определен като непрофесионален или професионален клиент, но не и когато той е определен като приемлива насрещна страна. Категоризацията като вид клиент му се съобщава от лице работещо по договор с Дружество предварително.


3. Сделки при единствено възможно място на изпълнение

Ако се окаже, че сделката може да бъде изпълнена само на едно място, при което от значение ще бъде основно времето на изпълнение. Поради тази причина, няма да е възможно сравняване на цените на различни места на изпълнение като фактор при определяне на най-добрия резултат. Например, това е възможно да се случи при сделки с акции, които са приети за търговия или се търгуват само на един регулиран пазар.4. Специални инструкции

Когато Дружеството получава специални инструкции от клиент по ДУИП, то е длъжно да ги предаде на инвестиционния посредник, който ще изпълни нареждането, като следи за спазването им от негова страна. Клиентът следва да има предвид, че в този случай инвестиционният посредник не е длъжен да прилага правилата за най-добро изпълнение, доколкото даден аспект от поръчката се определя от неговите инструкции.

Например, клиентът може да даде инструкции, че желае да бъде изпълнена за негова сметка сделка с ценни книжа от емисия АБВ на определено от него място на изпълнение или пазар, или на определена от него цена (независимо дали подава лимитирана поръчка или не). В резултат на това Дружеството и инвестиционният посредник няма да носят отговорност по отношение на избора на мястото на изпълнение или цената, но ще имат право на преценка по отношение на други аспекти на изпълнението, например момента на изпълнение.

Клиентът може да даде специални инструкции по отношение на: • определено място на изпълнение;

 • определен брокер, който да изпълни поръчката;

 • времеви ограничения;

 • определена цена.

Той трябва да е наясно, че даването на каквито и да било специални инструкции от негова страна, може поради естеството си да попречи на Дружеството и на инвестиционния посредник да предприемат предвидените мерки за постигане на най-добър резултат за клиента.

Приложение 2
Списък с основни места на изпълнение2, използвани от Стратегия Асет Мениджмънт АД


 • “Българска фондова борса - София” АД


Приложение 3
Списък с основни инвестиционни посредници³, до които Стратегия Асет Мениджмънт ще подава нареждания за сметка на клиенти по ДУИП


 • „АВС Финанс” АД

 • ТБ „Централна кооперативна банка” АД

 • „Кепитъл Инвест” ЕАД

 • „Авал Ин” АД

 • „Реал Финанс” АД

 • ТБ „Уникредит Булбанк“

 • ИП „Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

___________________________³ Списъкът не е изчерпателен

1 Държавите членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

2 Списъкът не е изчерпателен


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница