Национална класификация на икономическите дейности


DD Производство на дървен материал и изделия от него, без мебелистраница3/8
Дата04.08.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

DD

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

20

Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели

20.1

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

20.10

Разкроявяне, рендосване и импрегниране на дървен материал

20.2

Производство на фурнир и дървесни плочи

20.20

Производство на фурнир и дървесни плочи

20.3

Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството

20.30

Производство на дограма, конструкции и детайли от дървен материал за строителството

20.4

Производство на амбалаж от дървен материал

20.40

Производство на амбалаж от дървен материал

20.5

Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

20.51

Производство на други изделия от дървен материал

20.52

Производство на изделия от корк, слама и материали за плетенеDE

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност

21

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон

21.1

Производство на дървесна маса, хартия и картон

21.11

Производство на дървесна маса

21.12

Производство на хартия и картон

21.2

Производство на изделия от хартия и картон

21.21

Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

21.22

Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

21.23

Производство на канцеларски изделия от хартия и картон

21.24

Производство на тапети и подобни стенни облицовки

21.25

Производство на други изделия от хартия и картон

22

Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители

22.1

Издателска дейност

22.11

Издаване на книги и други непериодични издания

22.12

Издаване на вестници

22.13

Издаване на списания и други периодични издания

22.14

Издаване на звукозаписи

22.15

Друга издателска дейност

22.2

Полиграфическа и други дейности, свързани с печатането

22.21

Печатане на вестници

22.22

Печатане на други издания и печатни продукти

22.23

Подвързване на печатни издания

22.24

Предпечатна подготовка

22.25

Спомагателни дейности, свързани с печатането

22.3

Възпроизвеждане на записани носители

22.31

Възпроизвеждане на звукозаписи

22.32

Възпроизвеждане на видеозаписи

22.33

Възпроизвеждане на компютърни записиDF

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво

23

Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво

23.1

Производство на кокс и продукти на коксуването

23.10

Производство на кокс и продукти на коксуването

23.2

Производство на рафинирани нефтопродукти

23.20

Производство на рафинирани нефтопродукти

23.3

Производство и преработка на ядрено гориво

23.30

Производство и преработка на ядрено горивоDG

Производство на химични вещества, продукти и влакна

24

Производство на химични продукти

24.1

Производство на основни химични вещества

24.11

Производство на промишлени газове

24.12

Производство на багрила и пигменти

24.13

Производство на други основни неорганични химични вещества

24.14

Производство на други основни органични химични вещества

24.15

Производство на азотни съединения и торове

24.16

Производство на полимери в първични форми

24.17

Производство на синтетичен каучук в първични форми

24.2

Производство на пестициди и други агрохимикали

24.20

Производство на пестициди и други агрохимикали

24.3

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

24.30

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

24.4

Производство на лекарствени вещества и продукти

24.41

Производство на лекарствени вещества

24.42

Производство на лекарствени продукти

24.5

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти

24.51

Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

24.52

Производство на парфюми и тоалетни продукти

24.6

Производство на други химични продукти

24.61

Производство на експлозиви

24.62

Производство на лепила и желатини

24.63

Производство на етерични масла

24.64

Производство на фотографски химични материали

24.65

Производство на готови незаписани носители

24.66

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

24.7

Производство на изкуствени и синтетични влакна

24.70

Производство на изкуствени и синтетични влакнаDH

Производство на изделия от каучук и пластмаси

25

Производство на изделия от каучук и пластмаси

25.1

Производство на изделия от каучук

25.11

Производство на гуми, външни и вътрешни

25.12

Регенериране на пневматични гуми

25.13

Производство на други изделия от каучук

25.2

Производство на изделия от пластмаси

25.21

Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси

25.22

Производство на опаковки от пластмаси

25.23

Производство на изделия от пластмаси за строителството

25.24

Производство на други изделия от пластмасиDI

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

26

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

26.1

Производство на стъкло и изделия от стъкло

26.11

Производство на необработено плоско стъкло

26.12

Формоване и обработка на плоско стъкло

26.13

Производство на амбалаж и домакински изделия от стъкло

26.14

Производство на стъклени влакна

26.15

Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

26.2

Производство на керамични изделия, без неогнеупорните за строителството

26.21

Производство на домакински и декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

26.22

Производство на санитарна керамика

26.23

Производство на керамични изолатори

26.24

Производство на други керамични изделия за техническа употреба

26.25

Производство на други керамични изделия

26.26

Производство на огнеупорни керамични изделия

26.3

Производство на керамични плочки

26.30

Производство на керамични плочки

26.4

Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина

26.40

Производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина

26.5

Производство на цимент, вар и гипс

26.51

Производство на цимент

26.52

Производство на вар

26.53

Производство на гипс

26.6

Производство на изделия от бетон, гипс и цимент

26.61

Производство на изделия от бетон за строителството

26.62

Производство на изделия от гипс за строителството

26.63

Производство на готови бетонови смеси

26.64

Производство на хоросан

26.65

Производство на влакнесто-циментови изделия

26.66

Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент

26.7

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

26.70

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

26.8

Производство на продукти от други неметални минерали

26.81

Производство на абразивни продукти

26.82

Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другадеDJ

Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване

27

Производство и леене на метали

27.1

Производство на чугун, стомана и феросплави

27.10

Производство на чугун, стомана и феросплави

27.2

Производство на тръби

27.21

Производство на чугунени тръби

27.22

Производство на стоманени тръби

27.3

Друга първична обработка на стомана

27.31

Студено изтегляне на стомана

27.32

Студено валцуванe на тесни ленти от стомана

27.33

Студено формоване или фалцоване на стомана

27.34

Изтегляне на тел

27.4

Производство на благородни и цветни метали

27.41

Производство на благородни метали

27.42

Производство на алуминий и алуминиеви сплави

27.43

Производство на олово, цинк, калай и техните сплави

27.44

Производство на мед и медни сплави

27.45

Производство на други цветни метали и техните сплави

27.5

Леене на метали

27.51

Леене на чугун

27.52

Леене на стомана

27.53

Леене на леки метали

27.54

Леене на други цветни и благородни метали

28

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

28.1

Производство на метални изделия за строителството

28.11

Производство на метални конструкции и части от тях

28.12

Производство на метална дограма за строителството

28.2

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал; производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване

28.21

Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал

28.22

Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване

28.3

Производство на парни котли, без котли за отопление

28.30

Производство на парни котли, без котли за отопление

28.4

Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

28.40

Коване, пресоване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия

28.5

Друго металообработване

28.51

Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал

28.52

Механично обработване на метал

28.6

Производство на кухненски прибори, инструменти и железария

28.61

Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

28.62

Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти

28.63

Производство на строителен и мебелен обков

28.7

Производство на други метални изделия

28.71

Производство на варели и подобни съдове от стомана

28.72

Производство на леки опаковки от метал

28.73

Производство на изделия от тел

28.74

Производство на скрепителни елементи, вериги и пружини

28.75

Производство на други метални изделия, некласифицирани другадеDK

Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL

29

Производство на машини, оборудване и домакински уреди

29.1

Производство на машини за произвеждане и използване на механична енергия

29.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

29.12

Производство на помпи и компресори

29.13

Производство на арматурни изделия

29.14

Производство на лагери, предавки и съединители

29.2

Производство на машини с общо предназначение

29.21

Производство на пещи и горелки

29.22

Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори

29.23

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

29.24

Производство на други машини с общо предназначение

29.3

Производство на машини за селското и горското стопанство

29.31

Производство на трактори за селското и горското стопанство

29.32

Производство на други машини за селското и горското стопанство

29.4

Производство на обработващи машини

29.41

Производство на преносими ръчни инструменти с вграден двигател

29.42

Производство на машини за обработка на метал

29.43

Производство на други обработващи машини

29.5

Производство на други машини със специално предназначение

29.51

Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

29.52

Производство на машини за добив и строителство

29.53

Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

29.54

Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

29.55

Производство на машини за дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон

29.56

Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

29.6

Производство на въоръжение и боеприпаси

29.60

Производство на въоръжение и боеприпаси

29.7

Производство на домакински уреди

29.71

Производство на електрически домакински уреди

29.72

Производство на неелектрически домакински уредиDL

Производство на електро-, оптично и друго оборудване

30

Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника

30.0

Производство на канцеларска и електронноизчислителна техника

30.01

Производство на канцеларска техника

30.02

Производство на електронноизчислителна техника

31

Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде

31.1

Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори

31.10

Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори

31.2

Производство на електроразпределителни и контролни апарати

31.20

Производство на електроразпределителни и контролни апарати

31.3

Производство на изолирани проводници и кабели

31.30

Производство на изолирани проводници и кабели

31.4

Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи

31.40

Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи

31.5

Производство на осветители и лампи

31.50

Производство на осветители и лампи

31.6

Производство на електрически съоръжения, некласифицирани другаде

31.61

Производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства, нeкласифицирани другаде

31.62

Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде

32

Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

32.1

Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи

32.10

Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи

32.2

Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника

32.20

Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника

32.3

Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ

32.30

Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ

33

Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; производство на часовници

33.1

Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати

33.10

Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати

33.2

Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели

33.20

Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели

33.3

Производство на оборудване за контрол на производствените процеси

33.30

Производство на оборудване за контрол на производствените процеси

33.4

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

33.40

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

33.5

Производство на часовници и часовникови механизми

33.50

Производство на часовници и часовникови механизмиКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница