Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на бетон, изготвен в заводски условияДата09.04.2018
Размер72.6 Kb.
Национални изисквания

за деклариране на експлоатационни показатели на бетон, изготвен в заводски условия

в зависимост от предвидената употреба
1 Обект и област на приложение

Този документ се прилага за оценяване на съответствието на бетон, изготвен в заводски условия съгласно изискванията на БДС EN 206-1:2002; БДС EN 206-1/A1:2006; БДС EN 206-1/A2:2006 и


БДС
EN 206-1:2002/НА:2008
2 Процедура за оценяване на съответствието

Групата строителни продукти съгласно т.1 се оценяват чрез продуктова сертификация (система 1+)


3. Национални изисквания за определяне гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики
3.1 Бетони изготвени в заводски условия


Съществена

характеристика

Начин на деклариране Клас/ ниво/ описание (изм. единица)

Метод за изпитване/ изчисление

Национални изисквания за определяне на декларираните клас, ниво или описание

1

2

3

4

1. Консистенция на бетонната смес /декларират се една или няколко от характеристиките /

1.1 Консистенция посредством определяне на слягането

Клас
или
ниво, mm

БДС EN 12350-2 Изпитване на бетонна смес. Част 2: Определяне на слягането

Tаблица 3 на БДС EN 206-1
или
таблица 11 на БДС EN 206-1

1.2 Консистенция чрез време на вибриране по Vebe

Клас
или
ниво, sec

БДС EN 12350-3 Изпитване на бетонна смес. Част 3: Изпитване по Vebe

Tаблица 3 на БДС EN 206-1
или
таблица 11 на БДС EN 206-1

1.3 Консистенция чрез степен на уплътняване

Клас
или
ниво

БДС EN 12350-4 Изпитване на бетонна смес. Част 4: Степен на уплътняване

Tаблица 3 на БДС EN 206-1
или
таблица 11 на БДС EN 206-1

1.4 Консистенция чрез определяне на разтилането

Клас
или
ниво, mm

БДС EN 12350-5 Изпитване на бетонна смес. Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване

Tаблица 3 на БДС EN 206-1
или
таблица 11 на БДС EN 206-1

2. Плътност на втвърден бетон

2.1 Плътност на обикновен бетон

Описание*

БДС EN 12390-7 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

от 2000 kg/m3 до 2600 kg/m3

2.2 Плътност на тежък бетон

Описание*
и ниво, kg/m3

БДС EN 12390-7 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

> 2600kg/m3

2.3 Плътност на лек бетон

Описание*
и клас

БДС EN 12390-7 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

Таблица 9 от БДС EN 206-1

3 Максимален размер на добавъчния материал

Ниво, mm

Документална проверка

БДС EN 12620+А1 и
БДС EN 12620+А1 /НА или
БДС EN 13055-1

4. Якост на натиск

4.1 Якост на натиск на обикновен и тежък бетон

Клас

БДС EN 12390-3 Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела

Таблица NA.3 от БДС EN 206-1/NA:2008 и Таблица 7 от БДС EN 206-1

4.2 Якост на натиск на лек бетон

Клас

БДС EN 1354 Определяне на якост на натиск на бетон с леки добавъчни материали и отворена структура

Клас съгласно Таблица 8 от
БДС EN 206-1

5.Якост на опън при разцепване **

Клас

БДС EN 12390-6 Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

Клас съгласно т. NA 4.3.1.1 от БДС EN 206-1/NA:2008

6. Якост на опън при огъване **

Класове

БДС EN 12390-5 Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела

т. NA 4.3.1.2 от БДС EN 206-1/NA:2008

7 Модул на еластичност **

Ниво, GPa


ISO 1920-10:2010 „Тesting of concrete -- Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression“ [Изпитване на бетон – Част 10: Определяне на статичния модул на еластичност при натиск“]

“Норми за проектиране на бетонни и стоманобетоннн конструкции”, 1988 год.

или


БДС EN 1992-1-1:2007, т.8.3.1

8. Съдържание на хлориди

Клас

БДС EN 206-1 т. 5.2.7 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

Kлас съгласно Таблица 10 от
БДС EN 206-1

9 Устойчивост на въздействията на околната среда (декларират се една или няколко от характеристиките)

9.1 Класове по въздействие на околната среда

Класове

Документален сравнителен анализ на състава и свойствата на бетона с изискванията на Табл. F.1 на
БДС EN 206-1

Клас съгласно Таблица 1 от
БДС EN 206-1 и
за цимент тип СЕМ I - Табл. F.1 на
БДС EN 206-1 ***

9.2 Група бетон

Група

Документален сравнителен анализ на състава и свойствата на бетона с изискванията на БДС EN 206-1/NA:2008 т. NA.4.1

Група съгласно т. NA.4.1 от
БДС EN 206-1/NA:2008 ***

9.3 Характеристики на състава:

  • Тип на цимента  • Количество цимент


  • Водоциментно отношение


тип
ниво, kg/m3


ниво

ниво, %


Документална проверка


БДС EN 206-1 т. 5.4.2 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1 т. 5.4.2 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 12350-7 „Изпитване на бетонна смес. Част 7: Определяне на съдържанието на въздух. Методи с налягане“

т.6.1 на БДС EN 197-1:2011


-

-


-

9.4 Водонепропускливост

Клас

БДС EN 206-1/NA:2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА)на БДС EN 206-1:2002

т. NA 5.5.3 от БДС EN 206-1/NA:2008

9.5 Дълбочина на проникване на вода под налягане

Ниво, mm

БДС EN 12390-8 Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане

-

9.6 Мразоустойчивост

Клас

БДС EN 206-1/NA:2008 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение

т. NA 5.5.5 от БДС EN 206-1/NA:2008

10. Устойчивост на алкало-силициева реакция ****

10.1 Съдържание на разтворим SiO2 в добавъчните материали

Отговаря/
не отговаря

Документална проверка

≤ 50 mmol/dm3

10.2 Относително линейно удължение (когато добавъчните материали не отговарят на изискванията по т. 10.1)

Отговаря/
не отговаря

т.4 на БДС 14851-79 „Материали добавъчни за бетон. Метод за определяне на алкалореакционната им способност“

< 1 mm/m за възраст една година (6 месеца – за пробни тела от дребнозърнест бетон)
* Описва се видът на бетона (обкновен, тежък или лек)

**Когато се изисква от заявителя или от спецификацията.

*** За други бетонни състави и/или други агресивни въздейстия степента на агресивност на средата спрямо бетона се оценява според изискванията на БДС 9075-89.

**** Не се изисква за бетони от I-ва група.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница