Наименование на инвестиционното предложение: „Водоснабдяване на регионално депо за твърди отпадъци в пи №410002, землище с. Буковлък, общ. Плевен от тръбен кладенец”Дата19.07.2018
Размер85.4 Kb.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Водоснабдяване на регионално депо за твърди отпадъци в пи № 410002, землище с.Буковлък, общ.Плевен от тръбен кладенец”
І.Информация за контакт с възложителя:

1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителяНайден Зеленогорски, Кмет на Община Плевен

2.Точен и пълен пощенски адресГр.Плевен, пл.”Възраждане” №2

3.Телефон, факс и e-mailТел:881 220; факс 800 155

4.Лице за контакти, адрес.инж. Анета Маринишева, тел. 881 220
II.Характеристики на инвестиционното предложение.

1.Резюме на предложението; капацитет; производителност (т/год. готова продукция ), обща използвана площ ; посочва се дали е ново ИП и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;Водовземане от подземни води за обект: „Регионално депо за твърди отпадъци, гр.Плевен”. Предвижда се изграждане на ново съоръжение – 1бр. тръбен кладенец до дълбочина 200m, експлоатиращ вода от мастрихтския водоносен хоризонт.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложениеЗа обект: „Регионално депо за твърди отпадъци, гр.Плевен” е необходима вода за питейно- битови, противопожарни и промишлени нужди. Питейно-битово водоснабдяване се осъществява от водопровод за с.Буковлък стопанисван от „ВиК”ЕООД.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.Работен проект „Регионален център за отпадъци – регион Плевен”.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи;Довеждащият водопровод за с.Буковлък осигурява вода за питейно-битови нужди на депото, за да не се наруши водоподаването за населеното място за депото се търси алтернативен начин за доставяне на вода за противопожарни и други цели /измиване на автомобилна техника и площадки в района на депо за твърди отпадъци и допълване басейн за противопожарни нужди/. Допълнително водоснабдяване съгласно хидро-геоложки проучвания можге да се осъществи чрез водовземане от подземни води.

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.В южния край на имот №410002, местн. „Обръка” в землището на с.Буковлък, ЕКАТТЕ 06999, общ.Плевен, собственост на Община Плевен, се предвижда изграждане на тръбния кладенец с наименование „ТК Регионално депо-Община Плевен-Буковлък”. Точното местоположение на кладенеца е фиксирано с координати:

Система 1970г. Х 4725520.27

У 8610483.41

-надморска височина - Балтийска височинна система Z:198,70

Необходима площ за временни дейности по време на строителството около 1000м².

6.Описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), /по проспектни данни/ включващи размер, капацитет, производителност.Изпълнението на водовземането предвижда да се сондира безядково и стандартен комплекс сондажно-геофизични изследвания - електрометрия, каверометрия, гама каротаж. Ще се проведе в интервала от 15 до 105м.

7.Схема на нова или промяна на съществуващи пътна инфраструктура.Пътна инфраструктура ще се изгражда с изграждането на основния проект „Регионален център за отпадъци – регион Плевен”. Предвижда се допълнително да се изградят пътища и площадки в стопанския двор , обходен обслужващ път и временни подходи към клетките за отпадъци.Необходимо е също да се изградят довеждащ водопровод за питейно-битово водоснабдяване и канализаци, отвеждаща отпадъчните води към канализацията на с.Буковлък.Предвидено е изграждане на районно осветление и външно ел.захранване .

8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.Работна програма при изграждане на кладенеца:

 1. Монтаж на сондата на място и изкопаване на утайници – 7дни;

 2. Сондиране с длето с диаметър Ø444,5мм от 0 до 15м – 3 дни.

 3. Спускане и циментиране на метална колона Ø444,5/10мм за прикриване на интервала от 0 до 15м – 3дни.

 4. Изчакване за втвърдяване на цимента – 2дни.

 5. Сондиране на цимента – 1ден.

 6. Сондиране с длето с диаметър Ø311,5мм в интервала от 15 до 105м – 20дни.

 7. Спускане и циментиране на метална колона Ø244,5/8мм за прикриване на интервала от 0 до 105м – 6дни.

 8. Изчакване за втвърдяване на цимента – 2дни.

 9. Сондиране на цимента – 1ден.

 10. Сондиране на интервала от 105 до 200м с длето с диаметър Ø190,5мм – 20дни.

 11. Ерлифтно почистване на сондажния отвор с монтаж на апаратура – 10дни.

 12. Ерлифтно водочерпене за опрадаляне на максимален дебит - 2дн.

 13. Солно-киселинна обработка на открития ствол на сондажа с 16% HCl киселина – 2дни.

 14. Ерлифтно почистване на сондажния отвор с монтаж на апаратура – 10дни.

 15. Монтиране на помпа за опитно-филтрационни изследвания – 5дни.

 16. Опитно водочерпене с максимален дебит – 3дни.

 17. Вземане на водна проба по време на водочерпене.

 18. Възстановяване на водното ниво в сондажа – 1ден.

 19. Опитно водочерпене с проектен дебит – 1ден.

 20. Възстановяване на водното ниво– 1ден.

 21. Степенен помпен тест – на 3 степени през 2часа – 1ден.

 22. Проследяване възстановяването на водното ниво – 1ден.

 23. Демонтаж на оборудването и рекултивация – 1ден.

 24. Оборудване устието на сондажния кладенец – 10дни.

 25. Геодезическо заснемане – 1ден.

Необходимо време за полеви работи – 115работни дни.

9.Предлагани методи за строителство – сондаж.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, водоползване;

По време на експлоатацията ще се ползват подземни води.

11.Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани - видове, количества и начин на третиране.Незначителни количества строителни отпадъци - изкопни земни маси.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда;- за наблюдение на динамично водно ниво – монтиране на нивомер;

- за да се избегне замърсяване на подземните води – устието на кладенеца се затваря в шахта с размери 100х150х100см или бетонов пръстен ф1000мм

13.Други дейности , свързани с инвестиционното предложение/например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране на отпадъчните води-вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.

Водоснабдяване на регионално депо за твърди отпадъци в пи № 410002, землище с.Буковлък, общ.Плевен от тръбен кладенец”е дейност по изграждане на основния проект „Регионален център за отпадъци – регион Плевен”.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.Разрешение от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен за водовземане от подземни води.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.Не се очаква

16.Риск от инциденти.При сондажните работи ще се спазват изискванията на „Правилник за безопасност на труда при геолого-проучвателните работи”.

При правилна и добра организация и стриктен контрол при строителството и експлоатацията на обекта, рискът от възникване на инциденти ще бъде минимален и щетите от неблагоприятните въздействия върху компонентите на околната среда ще бъдат незначителни

III.Местоположение на инвестиционното предложение.

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

-Скица №Ф14556/21.12.2010г. на имот №041002 в землището на с.Буковлък;

-Скица №Ф14564/04.02.2011г. на имот №000507 в землището на с.Буковлък;

-Местоположение на проектен тръбен кладенец върху КВС с.Буковлък, общ.Плевен;

-Ситуация на регионално депо за ТБО Плевен с местоположение на проектен тръбен кладенец.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи;

Регионален център за отпадъци – регион Плевен” се изгражда върху частна общинска собственост на Община Плевен.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.Теренът е отреден за сметище , видно от приложените скици.

4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Национална екологична мрежа.Предлаганият терен за изграждане на „Регионален център за отпадъци – регион Плевен”не попада в териториални обхвати на СОЗ пояс „Б” и „В”, няма вододайни зони и предприятия от хранителната промишленост.

4.а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.За експлоатационен период от 9125 дни при максимално допустимо понижение на водното ниво S=55м е определен прогнозен експлоатационен дебит Qe=5,96 l/s. Регионалните експлоатационни ресурси на мастрихтския водоносен хоризонт в района са определени на Q=17 l/s. При спиране на водочерпенето се възстановява нивото на подземните води.

5.Наличие на защитени растителни и животински видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие в района на площадката.Теренът, на който попада площадката за депото е извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

6.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.Местоположението не влияе на други обекти за водочерпене от подземни води в района няма водочерпене, затова няма разгледани други алтернативни площадки.

ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;

Експлоатацията на тръбният кладенец влияе върху понижение на депресионната линия – Rср.=41м и в този диапазон липсват работещи кладенци.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.Обектът на инвестиционното предложение не подлежи на процедура за оценка за съвместимост върху обектите, включени в мрежата „Натура 2000”

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно);Няма въздействие

4.Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население, населени места /наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители, и др.);Няма въздействие

5.Вероятност на поява на въздействието;Няма въздействие

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието;Няма въздействие

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве;При реализацията на предложението да се изпълнят водозащитни мероприятия – недопускане проникване на вода в земните пластове под депото и изключване възможен контакт с подземните води; да се осигури работеща дренажна система за своевременно отвеждане на инфилтрата.

Да се изготвят подробни инструкции за експлоатация на сондажа, да се извършва периодично пробовземане, за да се следят качествата на подземните води.

8.Трансграничен характер на въздействията.Не се очакват трансгранични въздействия.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница