Наказ №311/09 год докладчик съдия Кристина Пунтева, 30. 11. 2009 год., 09: 00 часаДата14.01.2018
Размер76.35 Kb.

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, тел.: 034/ 440 641, факс: 034/ 444 922

e-mail:pr@court-pz.info,www.court-pz.info
ПРЕДСТОЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 30.11.2009 г. – 04.12.2009 г.
НОХД № 311/09 год. – докладчик съдия Кристина Пунтева, 30.11.2009 год., 09:00 часа.

Срещу подсъдимите д-р Таня Д. от гр. Пловдив, д-р Петьо Х. от гр. Пловдив и д-р Георги П. е повдигнато обвинение за това, че при условията на продължавано престъпление за периода от 19.03.2007 год. до 22.03.2007 год. за първите двама и в нощта на 21 срещу 22.03.2007 год. за третия в град Пазарджик в “Детско отделение” МБАЛ “Здраве”ООД гр. Пазарджик, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, за упражняването на която се изискват специални знания по силата на нормативен акт – чл. 183, ал.1 от Закона за здравето и чл. 3, ал.1 о ЗСОЛЛДМ, представляваща източник на повишена опасност, при която и най-малкото немарливо изпълнение на дейността създава опасност за живота и здравето на други лица са нарушили разпоредби от ЗЗО и Правилата за добра медицинска практика на лекарите в Република България – престъпление по чл. 123, ал.1 предл.2-ро във вр. с чл. 122, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК във вр. с чл. 46, ал.2 и ал.3 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 2 т.12, чл. 4 т.1 и т.2, чл.5 т.2 и т.3 от Правила за добра медицинска практика на лекарите в Република България.ВНОХД № 819/09 год. – докладчик съдия Ивета Парпулова, 01.12.2009 год., 09:00 часа.

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура гр. Пещера против присъда на РС – Пещера, с която подсъдимият Найден П. от гр. Пещера е признат за виновен в това, че на 27.08.2008 год. в гр. Пещера, чрез използване на специален начин – ловкост, отнел чужди движими вещи на стойност 331.00 лв. от владението на фирма “Мери – Костадин Джаров”, без съгласие на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив – престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195,ал.1,т.4 от НК и чл. 29, ал.1, буква “а”от НК. Осъден е на 1 година лишаване от свобода при първоначален строг режим, като е оправдан в частта на обвинението по чл.20, ал.2 от НК. По същото дело подсъдимите Георги В. и Ангел В. и двамата от гр. Пещера са признати за невиновни за деяние по чл.195, ал.1, т.4 и т.7 от НК, чл.20, ал.2 от НК и чл.28, ал.1 от НК за Георги В. и по чл.195, ал.1, т.4 от НК, чл.20, ал.2 и чл.63, ал.1, т.3 от НК за Ангел В. и са оправдани по възведеното им с обвинителния акт обвинение . С протеста се предлага да бъде отменена постановената присъда и да се постанови нова осъдителна такава, с която подсъдимите да бъдат признати за виновни по предявеното им обвинение пред първата инстанция.ВНОХД № 811/09 год. – докладчик съдия Коста Стоянов, 01.12.2009 год., 09:10 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба Георги З. и по протест на Районна прокуратура гр. Пазарджик против присъда на РС Пазарджик, с която подсъдимият Георги З. е признат за виновен в това, че на 26.11.2008 год. в гр. Пазарджик, в сградата на РДГ е причинил лека телесна повреда на М.Й.Г., изразяваща се в болка и страдание, като пострадалата е била служител на НУГ, по повод изпълнение на функциите й – престъпление по чл. 131, ал.2 т.4 във вр. с чл. 130, ал.2 от НК. Георги З. е осъден на 6 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание на основание чл. 66 НК е отложено за срок от 3 години. С присъдата подсъдимият е признат за невиновен по обвинението, че по същото време и на същото място се е заканил с убийство на М.Й.Г, като заканата е реализирана спрямо длъжностно лице, служител на НУГ, при изпълнение на функциите й – престъпление по чл. 144, ал.3 във вр. с ал.2 от НК. Иска се от страна на прокуратурата, да се отмени първоинстанционната присъда в частта, с която подсъдимият З. е признат за невиновен и оправдан, както и да се увеличи наложеното наказание “лишаване от свобода”.ВНОХД № 818/09 год. – докладчик съдия Коста Стоянов, 01.12.2009 год., 09:20 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на Ганчо П. против присъда на Панагюрски районен съд, с която същият е признат за виновен в това, че на 21.07.2009 год. около 10:30 ч. в гр. Панагюрище управлявал МПС – лек автомобил ”Москвич 412” с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно с 2.11 промила, установено по надлежния ред – престъпление по чл. 343 б.”б”, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343 б.”б”, ал.1 от НК във вр. с чл. 54, ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца. На основание чл. 66 НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия Ганчо П. наказание е отложено за срок от 3 години, като с присъдата същият е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 година и 6 месеца. Иска се изменение на постановената присъда като се приложи разпоредбата на чл. 55, ал.1 б.”б” от НК, както и намаляване срока на лишаването от правоуправление на МПС до 12 месеца.ВНОХД № 823/09 год. – докладчик съдия Димитър Бозаджиев, 01.12.2009 год., 09:35 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба от Иван П. против присъда на Районен съд гр. Панагюрище, с която същият е признат за виновен в това, че на 25.10.2009 год. в гр. Панагюрище е управлявал МПС – л.а.”Форд Екскорт” с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 2,38 промила, установено по надлежния ред, след като е осъден за деянието по ал.1 с влязла в сила на 16.12.2005 год. присъда №244/05г, постановена по НОХД №305/05 год. по описа на РС – Панагюрище – престъпление по чл.343б ,ал.2, във вр. с ал.1от НК . Осъден е на три месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим и глоба в размер на 100 лв. На основание чл.343г от НК подсъдимият е лишен от право да управлява МПС за срок от двадесет месеца.

Иска да се измени така постановената присъда и да се приложи разпоредбата на чл.66 от НК, алтернативно да бъде приложен чл.55, ал.1,т.2, буква “б” от НК.

ВНЧХД № 824/09 год. – докладчик съдия Димитър Бозаджиев, 01.12.2009 год., 09:50 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба от Крум М. против присъда на РС – Пещера, с която същият е бил признат за виновен в това, че на 30.01.2009 год. в гр. Пещера причинил на Атанаска М. от гр. Пещера лека телесна повреда – престъпление по чл.130, ал.1 от НК. Осъден е на шест месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Подсъдимият е осъден да заплати на Атанаска М. сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на нанесената телесна повреда .

Признат е за виновен и в това, че на 30.01.2009 год. в гр. Пещера нанесъл обиди на Атанаска М., изразяващи се чрез казване на унизителни за честта и достойнството думи в нейно присъствие – престъпление по чл.146, ал.1 от НК. Наложено му е наказание глоба в размер на 1500 лв. Осъден е и да заплати на тъжителя Атанаска М. сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на нанесените обиди.

На основание чл.23, ал.1 от НК е определено едно общо наказание на подсъдимия Крум М. за престъпления по чл.130, ал.1 от НК и 146, ал1 от НК, а именно лишаване от свобода за шест месеца при първоначален общ режим. Осъден е да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт сумата от 100 лв., представляваща държавна такса за уважените два иска и сумата от 200 лв. на тъжителя . Атанаска М., представляваща сторените разноски за повереник. С въззивната жалба иска да бъде оправдан, като алтернативно моли да се счита, че наложените му наказания са явно несправедливи.ВНЧХД № 827/09 год. – докладчик съдия Коста Стоянов, 01.12.2009 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на Елена И. от гр. Пазарджик против присъда на Пазарджишки районен съд, с която подсъдимата М.Л.Н. е призната за невиновна в това, че на 26.11.2008 год. в гр. Пазарджик около 11:00 ч. е причинила на Елена И. лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 304 от НПК е оправдана по обвинението по чл. 130, ал.1 от НК. Отхвърлен е като неоснователен и предявения граждански иск в размер на 1000 лв., представляващи претърпени неимуществени вреди. Иска се отмяна на оправдателната присъда, както и уважаване на гражданския иск.ВНЧХД № 762/09 год. – докладчик съдия Ивета Парпулова, 01.12.2009 год. , 11:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на Петър П., Владимир Х., Милчо З., Христофор З. и Емил А. против постановена присъда на Районен съд гр.Пазарджик, с която подсъдимият Людмил Г. е признат за невиновен за това, че на 03.09.2008 г. чрез телефонно обаждане, при условията на продължавана дейност, се е заканил с престъпление против телесната неприкосновеност на 5-мата жалбоподатели и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл.144, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК. Отхвърлени са предявените граждански искове за сумата в размер на 5000 лв. за всеки един , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, Иска се отмяна на постановената присъда и постановяване на нова осъдителна.ВНОХД № 769/09 год. – докладчик съдия Коста Стоянов, 01.12.2009 год. 11:00 часа.

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура гр.Велинград против присъда на Районен съд гр.Велинград, с която Георги М. е признат за невиновен за това, че на 16.05.2008 г. в гр.Велинград в съучастие като съизвършител с неустановено лице, действайки в качеството му на длъжностно лице - управител на магазин на фирма „Германос телеком България” ЕАД, съставил неистински частен документ - договор за издаване на кредитна карта „Глобул ОББ Мастеркард” от 16.05.08 г. между ОББ АД клон Велинград от една страна и Ангел Т. от друга страна, като е написал ръкописния буквен текст върху посочения документ под надписа „картодържател”, върху който подпис положило неустановено лице от името на Ангел Т. и го употребил пред ОББ АД клон Велинград, за да докаже, че Ангел Т. е поел облигационно задължение към банката в качеството му на „картодържател” – престъпление по чл. 310 ал.1 пред.І-во от НК. Иска се отмяна на така постановената присъдаВНОХД № 598/09 год. – докладчик съдия Димитър Бозаджиев, 01.12.2009 год., 14:00 часа.

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура гр.Пазарджик против присъда на Районен съд гр.Велинград , с която Христина К. е призната за невиновна в това, че при условията на продължавано престъпление за периода от 06.06.1996 г. – 03.01.2001 г. в гр.Пазарджик , като длъжностно лице – управител на държавна фирма „Пазарджишки териториален кадастър” ЕООД е присвоила сумата от 10 304.58 лв., връчени и в това й качество, като за улесняване на присвояването и извършила друго престъпление като длъжностно лице – управител на „ПТК” ЕООД гр.Пазарджик в кръга на службата си е съставила официални документи 203 бр. фактури, издадени от името на „ПТК” ЕООД гр.Пазарджик в които е удостоверила неверни обстоятелства – престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 НК. Иска се отмяна на и постановяване на нова осъдителна присъда.НОХД № 840/09 год. – докладчик съдия Димитър Бозаджиев, 01.12.2009 год.,15:30 часа.

Делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура споразумение, за престъпление по чл.354а, ал.2, изр.второ, предл. трето във връзка с чл.354а , ал.1, във връзка са чл.63, ал.2, т.2, във връзка с чл.31, ал.2 от НК. Подсъдимият Радостин У. от гр.Пазарджик е обвинен в това, че на 16.09.2009 год. в гр.Пазарджик, без надлежно разрешително е разпространил високорисково наркотично вещество-марихуана с нетно тегло 0,662 гр.НОХД № 183/09 год. – докладчик съдия Димитър Бозаджиев, 04.12.2009 год., 09:30 часа.

Срещу подсъдимите Костадин В. от гр.Белово – бивш Кмет на Община Белово и Веселин Н. от гр.Белово – бивш Председател на ОбС гр.Белово е повдигнато обвинение по чл. 283а т.1 във вр.чл.282 ал.2 НК, за това, че на 11.03.2002 г. в гр.Белово двамата подсъдими в качеството си на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение не са изпълнили служебните си задължения по чл.21 ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи по отношение на текста в чл.15 ал.2 от проекто договора на ОбС Белово за покупко-продажба на 4000 дружествени дяла, представляващи 80% собствеността на Община Белово от капитала на „Белтранс” ЕООД – Белово. Преди сключване на окончателния договор не е включен в него текст от проекто договора, при условията на който в комисията по преговорите е определен купувачът, с цел да набави за другиго „Беллес ИК„ ЕООД имуществена облага и от това са настъпили значителни вреди за Община Белово от имуществен характер в размер на 250 000 лв.Подсъдимите са обвинени и за това, че Костадин В. като извършител и Веселин Н. като помагач не са посочили в сключения договор размера на задълженията на дружеството, които ще се изплащат на купувача, няма текст, който определя чистата сума, която трябва да получи Община Белово и е не посочено обезпечението, което да гарантира плащането на такава сума – престъпление по чл. 220 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 НК за Костадин В. и във вр. с чл.20 ал.4 НК за Веселин Н. Делото се разглежда за трети път в Окръжен съд гр.Пазарджик.
Изброените дела предстоят за разглеждане от съдебните състави и към настоящия момент се касае само за обвинения към посочените подсъдими лица. Съгласно чл. 16 НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в законна сила присъда, която установява противното.

Мирослава Ботева

Статистик – Окръжен съд гр.Пазарджик

034/440641


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница