Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1Дата24.10.2018
Размер113.67 Kb.
Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1

Таблица 1. Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България, годишни и средномногогодишни данни за периода 1981-2014 година
(Млн. куб.м)

 

Налични възобновяеми пресни водни ресурси

(вкл. ресурса на р. Дунав)2

Налични възобновяеми пресни водни ресурси

(без ресурса на р. Дунав)

 

Средномно-гогодишни

(1981-2014 г.)2012 год.

2013 год.

2014 год.

Средномно-гогодишни (1981-2014 г.)

2012 год.

2013 год.

2014 год.

Валежи

72296.27

74630.00

70865.00

115305.89

72296.27

74630.00

70865.00

115305.89

Действителна евапотранспирация

56528.27

58179.00

54681.00

90475.89

56528.27

58179.00

54681.00

90475.89

Вътрешен отток

15768.00

16451.00

16184.00

24830.00

15768.00

16451.00

16184.00

24830.00

Действителен външен приток

85419.00

67259.00

93475.00

93910.00

354.00

324.00

460.00

469.00

Общ действителен отток

108571.00

88416.00

116060.00

130870.00

15768.00

16451.00

16185.00

24830.00

в т.ч. в морето

1681.00

2264.00

1638.00

2099.00

1681.00

2264.00

1638.00

2099.00

в т.ч. към съседни територии

106890.00

86152.00

114422.00

128771.00

14087.00

14187.00

14547.00

22731.00

Общо възобновяеми пресни водни ресурси

101187.00

83710.00

109659.00

118740.00

16122.00

16775.00

16644.00

25299.00

Подхранване във водоносния слой

5526.00

5408.00

5408.00*

5526.00

5526.00

5408.00

5408.00*

5526.00

Налични подземни води, достъпни за годишно използване

4776.00

4650.00

4650.00*

4776.00

4776.00

4650.00

4650.00*

4776.00

Постоянни ресурси от прясна вода (95% обезпеченост)

70755.00

х

х

х

6816.00

х

х

х

1 Източник на данни: МОСВ, Национален институт по метеорология и хидрология (БАН), Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) към Министерство на транспорта. Данните са резултат от измервания и оценки.

2. Действителният външен приток включва притока на река Дунав към створа на държавната граница при Ново село. Общият действителен отток включва оттока на река Дунав към створа на държавната граница при Силистра, с приспаднат отток на Дунавски реки на българска територия.* - ресурсите на подземни води не са изчислени за 2013 г., а са приети равни на ресурсите от 2012 г.

х - поради естеството на данните не може да има такава стойност

Таблица 2. Налични възобновяеми пресни водни ресурси по басейнови райони за управление на водите, средномногогодишни данни за периода 1981-2014 година
(Млн. куб.м)

 

България
(вкл. р.Дунав)

Дунавски район

Черноморски район

Източнобе-ломорски район

Западнобе-ломорски район

Валежи

72296.27

27812.78

13040.05

23320.57

8122.87

Действителна евапотранспирация

56528.27

22441.78

11359.05

17600.57

5126.87

Вътрешен отток

15768.00

5371.00

1681.00

5720.00

2996.00

Действителен външен приток

85419.00

85065.00

х

х

354.00

в т.ч.: от р. Дунав1

85065.00

85065.00

х

х

0.00

Общ действителен отток

108571.00

98174.00

1681.00

5720.00

2996.00

в т.ч.: в морето

1681.00

х

1681.00

х

х

в т.ч.: към съседни територии

106890.00

98174.00

х

5720.00

2996.00

в т.ч.: от р. Дунав2

92803.00

92803.00

х

х

х

Общо възобновяеми пресни водни ресурси

101187.00

90436.00

1681.00

5720.00

3350.00

Подхранване във водоносния слой

5526.00

2610.00

465.00

2128.00

323.00

Налични подземни води, достъпни за годишно използване

4776.00

2396.00

424.00

1719.00

237.00

Постоянни ресурси от прясна вода (95% обезпеченост)

70755.00

66544.00

350.00

2428.00

1433.00

Таблица 3. Налични възобновяеми пресни водни ресурси по басейнови райони за управление на водите за 2014 година
(Млн. куб.м)

 

България
(вкл. р.Дунав)

Дунавски район

Черноморски район

Източноб-еломорски район

Западнобело-морски район

Валежи

115305.89

45026.04

21195.58

38082.31

11001.97

Действителна евапотранспирация

90475.89

34797.04

19096.58

29160.31

7421.97

Вътрешен отток

24830.00

10229.00

2099.00

8922.00

3580.00

Действителен външен приток

93910.00

93441.00

х

х

469.00

в т.ч.: от р. Дунав1

93441.00

93441.00

х

х

0.00

Общ действителен отток

130870.00

116269.00

2099.00

8922.00

3580.00

в т.ч.: в морето

2099.00

х

2099.00

х

х

в т.ч.: към съседни територии

128771.00

116269.00

х

8922.00

3580.00

в т.ч.: от р. Дунав2

106040.00

106040.00

х

х

х

Общо възобновяеми пресни водни ресурси

118740.00

103670.00

2099.00

8922.00

4049.00

Подхранване във водоносния слой

5526.00

2610.00

465.00

2128.00

323.00

Налични подземни води, достъпни за годишно използване

4776.00

2396.00

424.00

1719.00

237.00

1. Данните се отнасят за притока на река Дунав към створа на държавната граница при Ново село

2. Данните се отнасят за оттока на река Дунав към створа на държавната граница при Силистра, с приспаднат отток на Дунавски реки на българска териториях - поради естеството на данните не може да има случай


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница