Напредък Холдинг" ад служителите на „балкан"Дата25.02.2018
Размер40.11 Kb.
ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

копие:

Напредък Холдинг” АДслужителите на „БАЛКАН” АД, гр. Ловеч

С Т А Н О В И Щ Еот

Съвета на директорите

на “БАЛКАН” АД, гр. Ловеч

Oтносно: Коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и 6, и чл. 149а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „Напредък Холдинг” АД за закупуване акциите на останалите акционери на „БАЛКАН” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 27.01.2010 г. получихме уведомление, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и 6, и чл. 149а от ЗППЦК от “Напредък Холдинг” АД, за закупуване акциите на останалите акционери на “БАЛКАН” АД.


В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 ЗППЦК, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка по коригираното търгово предложение.
І. Условия по предложената сделка.
Търгов предложител е “Напредък Холдинг” АД.

Предложената цена по коригираното търгово предложение е в размер на 11.57 лева за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. С оглед предвижданията за развитие на дружеството в бъдеще, считаме, че предложената цена е справедлива.

Всеки акционер-адресат на предложението може да го приеме в определения в него срок чрез подаване на заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предложител чрез упълномощения инвестиционен посредник “Дилингова Финансова Компания” АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания от приелия предложението акционер - в брой или по банков път. Представени са доказателства за наличието на необходимите средства за плащане на предложената цена.

Становището на Съвета на директорите на “БАЛКАН” АД по коригираното търгово предложение е, че то съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива с оглед текущото състояние на дружеството и перспективите за развитието му.

В търговото предложение е посочено, че след изтичане на срока за приемане на търговото предложение „БАЛКАН” АД може да престане да бъде публично дружество и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Търговият предложител „Напредък Холдинг” АД е заявил в предложението си, че възнамерява да поиска отписване на „БАЛКАН” АД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН за публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

Търговият предложител е заявил, че не възнамерява да извършва промени в мястото на извършване на дейност от дружеството, в състава на съвета на директорите и условията по трудовите договори. Планирано е намаляване в броя на заетите (персонала) с около 10 %, което ефективно да стартира от 01.02.2010 г.


Съветът на директорите на „БАЛКАН” АД също счита, че приемането на търговото предложение няма да доведе до съществени промени в мястото на извършване на дейност на дружеството, управителния орган и служителите му, но е възможно да доведе до промяна в публичния статут на „БАЛКАН” АД.
ІІ. Изявление относно стратегически планове на търговия предложител за дружеството – обект на търгово предложение и тяхното въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност:
Като прегледа изложението по т. ІХ от търговото предложение относно стратегическите планове на търговия предложител, Съветът на директорите на „БАЛКАН” АД не счита, че търговото предложение и приемането му могат да доведат до значителни промени за служителите и мястото на извършване на дейност на дружеството, с изключение на това, че е предвидено евентуално съкращаване на броя на заетите лица с около 10%, което ефективно да започне от 1 февруари 2010 г.
ІІІ. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на “БАЛКАН” АД.

Доколкото е известно на Съвета на директорите на „БАЛКАН” АД, няма споразумения по упражняване правото на глас по акциите на „БАЛКАН” АД.


ІV. Данни за броя акции от “БАЛКАН” АД, притежавани от членовете на Съвета на директорите, и дали те възнамеряват да приемат предложението.
Един от членовете на Съвета на директорите притежава акции от капитала на „БАЛКАН” АД: Изпълнителният директор Пламен Бочев Василев притежава 58 обикновени акции с право на глас от капитала на „БАЛКАН” АД. На този етап изпълнителният директор не възнамерява да продава акциите си, включително чрез приемане на търговото предложение.

Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на „БАЛКАН” АД.


V. Информация за начина, по който предложената сделка ще се отрази върху трудовата заетост в „БАЛКАН” АД.
Съгласно информацията, представена в търговото предложение, търговият предложител не възнамерява да извършва промени в управителния орган на „БАЛКАН” АД в срок от една година от сключването на сделката. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори, но се планира намаляване броя на заетите лица с около 10%, което ефективно да стартира от 01.02.2010 г.. В този смисъл не се очаква търговото предложение да окаже съществено въздействие върху служителите на “БАЛКАН” АД. Мястото на извършване на дейност на “БАЛКАН” АД няма да бъде променяно.

Съвет на директорите

на “БАЛКАН” АД:

_____________________

Пламен Бочев Василев

_____________________

Марийка Христова Иванова

_____________________Петко Цонев Илиев


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница