Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност март април 2011 гстраница1/5
Дата13.10.2017
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4   5
НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА И БОРБАТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

МАРТ - АПРИЛ 2011 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ Напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, март - април 2011 г.

Стр. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), март - април 2011 г.

Стр. 24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Акценти в дейността на Висшия Съдебен Съвет (ВСС), март - април 2011 г.

Стр. 30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за март - април 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност.

Стр. 39

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Антикорупционни действия на Националната агенция за приходите (НАП), Агенция „Митници” (АМ) и Сметната палата (СП), март - април 2011 г.

Стр. 52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция ”Национална сигурност” (ДАНС) по противодействие на престъпността, март - април 2011 г.

Стр. 55

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Информация за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, март - април 2011 г.

Стр. 60

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АдмС Административен съд

АДФИ Агенция за държавна финансова инспекция, МФ

АМ Агенция „Митници”

АП Апелативна прокуратура

АПСК Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

АС Апелативен съд

АСМП Амбулатория за специализирани медицинска помощ

АСП Агенция за социално подпомагане

АУАН Акт за установяване на административно нарушение


БЛС Българския лекарски съюз

БОП Борба с организираната престъпност


ВАС Върховен административен съд

ВКП Върховна касационна прокуратура

ВКС Върховен касационен съд

ВСС Висш съдебен съвет


ГДБОП Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

ГДГП Главна дирекция „Гранична полиция”

ГДКП Главна дирекция „Криминална полиция”

ГИ Главен инспекторат към МС

ГКПП Граничен контролно-пропускателен пункт

ГПК Гражданскопроцесуален кодекс


ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето

ДАМТН Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДАНС Държавна агенция „Национална сигурност”

ДВ Държавен вестник

ДНП Дирекция на националните паркове

ДНСК Дирекция за национален строителен контрол, МРРБ

ДП Досъдебно производство

ДСН Дневник складова наличност

ДФР Дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС
ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз

ЕСФ Европейски социален фонд
ЗАДС Закон за акцизите и данъчните складове

ЗМ Закон за митниците

ЗМГО Закона за марките и географските означения

ЗОП Закон за обществените поръчки

ЗОПДИППД Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

ЗПИЛЗВДД Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

ЗПП Закон за политическите партии

ЗПУКИ Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ЗСВ Закон за съдебната власт

ЗУТ Закон за Устройство на Територията


ИААА Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”

ИАГ Изпълнителна агенция по горите

ИАГИТ Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда”

ИАМО Изпълнителна агенция „Медицински одит”

ИВСС Инспекторат към Висшия съдебен съвет
КЗП Комисия за защита на потребителите

КУИППД Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност


МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение

МВР Министерство на вътрешните работи

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

ММГ Мобилни митнически групи

МО Министерство на отбраната

МОМН Министерство на образованието, младежта и науката

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС Министерски съвет

МТИТС Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МФ Министерство на финансите
НАП Национална агенция за приходите

НВМС Национална ветеринарномедицинска служба

НИП Национален институт на правосъдието

НК Наказателен кодекс

НОХД Наказателно общ характер дело

НПК Наказателно-процесуален кодекс

НСИ Национален статистически институт

НЦБ Национални централни бюра (Интерпол)


ОДМВР Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи

ОМУ Оръжия за масово унищожение

ОП Окръжна прокуратура

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПГ Организирана престъпна група

ОС Окръжен съд

ОСлО Окръжен следствен отдел
ПАРОАВАС Правилник за администрацията на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

ПРБ Прокуратура на Република България

ПУП Подробният устройствен план
РИО Регионален инспекторат по образованието

РИОКОЗ Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите

РС Районен съд

РП Районна прокуратура
САС Софийски апелативен съд

СБОП Служба за борба с организираната престъпност

СГП Софийска градска прокуратура

СГС Софийски градски съд

СДВР Столична дирекция на вътрешните работи

СК Семеен кодекс

СМОД Специализиран малък обект за дестилиране

СМР Строително-монтажни работи

СПО Специализирана полицейска операция

СРП Софийска районна прокуратура

СРС Софийски районен съд
УПИ Урегулирани Поземлени Имоти
ЦОИДУЕМ Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Р Е З Ю М Е

Като акцент в работата по наблюдаваните показатели през периода отбелязваме внасянето в съда на обвинителни актове срещу лица на високи позиции в различните власти – съдебна, местна, изпълнителна. Инспекторатът към ВСС извърши за първи път нарочна проверка по хода на 3 дела от особен обществен интерес, ВСС прие 3 анализа с констатации и конкретни препоръки като последващи действия на проверките на ИВСС. Активизира се дейността на Агенцията за медицински одит, само за периода са извършени 77 проверки в различни болнични заведения и институции, свързани със здравеопазването. За периода отчитаме и 7 влезли в сила съдебни решения в полза на исковете на Комисията за отнемане на престъпно придобито имущество.

Показател 1: Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система

Планови и контролни проверки на Инспектората към ВСС:

През март бе извършена комплексна планова проверка на дейността на Административен съд – Велико Търново и по гражданските дела в РС – Самоков, на едно от отделенията на Административен съд – София град, в друго отделение на съда през април бе започната комплексна проверка.

ИВСС е получил информация за предприети действия след планови проверки от 1 районна, 1 апелативна прокуратура и 2 окръжни прокуратури, от 6 районни съдилища и от СРС. Административният ръководител на СГП е издал 9 заповеди за изпълнение на препоръките на ИВСС.

Изготвени са заключителните актове от комплексните планови проверки на граждански дела в 5 районни съдилища, в ОС-София и АП - София.

Контролна проверка за изпълнение на дадените препоръки от ИВСС по гражданските дела бе извършена в Апелативен съд – Пловдив, осъществени бяха 7 контролни инспекции по наказателни дела за изпълнение на препоръките на ИВСС в 4 районни съдилища, 2 окръжни съдилища и 1 административен съд. През април бяха изготвени заключенията след контролни проверки по гражданските дела в АС-Пловдив, ОС-Ямбол и РС-Елхово, и по наказателните дела в ОС-Плевен. В същия съд започна контролна проверка за изпълнение на препоръките на ИВСС след комплексна планова инспекция по гражданските дела.

Тематични и ad-hoc проверки на Инспектората към ВСС:

През периода в ИВСС са постъпили 275 сигнала. Приключила е работата по 275 сигнала, включително останали и от предходния период. От тях с постановен акт след извършена проверка са 12, със становище след предварително проучване – 236. В хода на 20 проверки по постъпили конкретни сигнали са констатирани нарушения, издадени са препоръки на съответните административни ръководители.

ИВСС е отправил 1 сигнал до Главния прокурор и до Инспектората на ВКП във връзка с данни за извършени престъпления от страна на прокурори и за сериозни нарушения по движението на следствено дело в СРП.

Продължиха тематичните проверки по прилагане на Закона за закрила на детето в 5 районни съдилища. Изготвени бяха заключителните актове след тематичните проверки по образуването и движението на досъдебните производства за имотни измами и документни престъпления в ОП и РП-Велико Търново, продължава инспекцията по тази тема в ОП и РП-Русе.

ИВВС стартира 3 тематични проверки – във всички прокуратури за приложението на текстове от НПК /за обезпечаване на конфискация и бъдещ иск/; за образуваните досъдебни производства при незаконно строителство – в ОП-Смолян, РП-Девин и РП-Златоград; за изпълнение на присъдите при транспортни престъпления в ОП и РП-Велико Търново, РП-Бяла и РП-Горна Оряховица.

Последващи действия по препоръките на ИВСС

На 5.05 ВСС прие 3 Анализа на предприетите действия за изпълнение на препоръките на ИВСС след извършени планови проверки. Формулираните констатации и препоръки имат за цел постигане на по-добър мениджмънт на органите на съдебната власт, уеднаквяване на съдебната практика и цялостно подобряване на работата на магистратите.

Анализът след извършената от ИВСС комплексна планова проверка по гражданските и търговските дела на съдилищата от Софийския апелативен район сочи приложение на принципа на случайно разпределение на делата, добро администриране на делата, включително по реда на бързото производство, приключване на проверените дела в разумен срок, добра мотивация на съдебните решения. Сред негативните констатации са недостатъчна предварителна подготовка и забавяне на признасянето по конкретни дела. ВСС е отправил препоръки: за отстраняване на недостатъците; за съвместни обсъждания от страна административните ръководители на съдилищата на случаите на противоречива съдебна практика; за изработване на методология за мотивиране на магистратите; за разработване на времеви стандарти за бързите производства и упражняване на контрол върху спазването им; за разработване на индивидуални и обучителни планове на съдиите.

ВСС прие Анализи и одобри подробни препоръки за последващи действия след инспекциите по граждански и търговски дела в СГС и СРС, и след плановата проверка в СГП и СРП. Всички анализи са публикувани на интернет страницата на ВСС.Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), март-април 2011 г.”; Приложение № 2 “Акценти в дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС), март-април 2011 г.”

Показател 2: Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес. Докладване за въздействието на новите закони, преди всичко върху досъдебната фаза

Работа по делата от особен обществен интерес:

През периода ИВСС извърши нарочни проверки по хода на серия дела от особен обществен интерес, формулирани бяха конкретни препоръки и оценки.  • по делото срещу бившия министър на труда и социалната политика, СГС: административният ръководител да предприеме мерки за избягване на неоснователното отлагане по вина на съдебните секретари; съдията да контролира продължителността на процеса, да използва всички възможности на НПК за своевременно връчване на обвинителния акт и другите съдебни книжа, и за дисциплиниране на страните в процеса;

  • по делото срещу Красимир Георгиев /Красьо/, СГС: административният ръководител да извърши проверка за допусната небрежност при оформянето на призовката и да наложи санкции, да предприеме мерки към делата да се прилага протокол за избор на докладчик, който удостоверява разпределението на делото при спазване на принципа за случайния подбор; към съдията - да контролира продължителността на делото, да използва възможностите на НПК за връчването на съдебните книжа и да предупреди обвиняемия, че делото може да бъде разгледано в негово отсъствие, а при отлагане да определя резервни дати;

  • проверка бе извършена и по едно делата срещу бившия изпълнителен директор на фонд „Земеделие” Асен Друмев, СРС – по това дело на 01.04 ВКС постанови окончателна оправдателна присъда. Друмев бе окончателно оправдан и по още едно дело срещу него в качеството му на длъжностно лице по САПАРД.

Окончателна присъда бе постановена и по друго дело с особен обществен интерес, което се наблюдава от ИВСС - ВКС е потвърди решението на АС-Бургас за ефективна присъда на бизнесмена Ивайло Дражев.

ИВСС се самосезира по повод дело от особен обществен интерес по описа на ОС-Сливен и изпрати сигнал до Главния прокурор във връзка с отлагано няколко пъти изпълнение на присъда с изискване прокуратурата да предприеме мерки за недопускане на злоупотреба с права от страна на осъдените лица.Обучение на магистрати, укрепване на административния капацитет:

През март в НИП са проведени 47 обучения с участието на 827 съдии, 148 прокурори, 84 младши съдии, 94 младши прокурори, 24 съдебни помощници, 10 държавни съдебни изпълнители и 157 съдебни служители. 10 административни ръководители на прокуратури участваха в семинара „Управление на бюджет, обществени поръчки, управление на човешките ресурси, класифицирана информация, специални разузнавателни средства“, организиран от НИП.

В рамките на началното обучение на магистратите са проведени 2 семинара с участието на 42 младши съдии и 47 младши прокурори.

През април 83 представители на прокуратурата преминаха обучения, организирани от НИП, по теми: защита на класифицираната информация в съдебната система, актуални въпроси на приложението на новия НПК, противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност.

Отчитайки значителния ресурс, който прокуратурата и МВР изразходват за извършване на извънпроцесуална дейност за проверка на постъпващите сигнали и жалби, ПРБ разработи изцяло нова концепция за предварителните проверки. На 16.03 бе подписана съвместна инструкция между прокуратурата и МВР с цел редуциране на извънпроцесуалната дейност и мобилизиране на капацитета на административните органи.

На 18.04 приключи изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”. В резултат са установени проблемите на взаимодействието между контролните органи и прокуратурата, проучени са добрите практики в прокуратурите на Унгария и Португалия при взаимодействие с контролните органи и осъществяването на надзор за законност, изработена е „Методика за взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите“. По Методиката вече са обучени 177 прокурори от петте апелативни района.

За уеднаквяване на практиката на отделните прокуратури при прилагането на институтите на съкратено съдебно следствие и на сключване на споразумение беше издадено специално указание за всички прокурори.

Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), март-април 2011 г.”; Приложение № 2 “Акценти в дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС), март-април 2011 г.”;Приложение №3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за периода март-април 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”.

Показател 3: Да продължи реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Да се оцени въздействието на тази реформа и да се публикуват ежегодно резултатите

Дисциплинарна практика на ВСС, дейност на Комисията за професианална етика:

Комисията по дисциплинарни производства към ВСС е разгледала и се е произнесла по 30 дисциплинарни преписки и по 19 съдебни акта на ВАС, свързани с дисциплинарната практика.

Образувани са 3 дисциплинарни производства, приключени са 7. Младши съдия в ОС бе дисциплинарно освободен от длъжност, трима съдии във ВАС бяха наказани с намаляване на възнаграждението за определен период. Главният прокурор е поискал временно отстраняване от длъжност на ръководител на Административен съд до приключване на досъдебно производство срещу него.

Във връзка с проверка по сигнал за неизпълнени указания на САС от съдии от ОС-Перник, ИВСС е отправил препоръка до административния ръководител на САС да включи констатациите за конкретните магистрати в процеса на тяхното атестиране.Публичност на съдебната власт:

През март ВСС е проверил спазването на правилата за публикуване на съдебните решения на интернет-страниците в 1 апелативен съд, 2 административни съдилища, 2 окръжни съдилища и 5 районни съдилища, не са открити нарушения.


Преодоляване на противоречивата съдебна практика:

В хода на своите проверки за приложението на определени правни норми в рамките на отделен съдебен окръг или на апелативен район, ИВСС е констатирал случаи на противоречива съдебна практика. Направено е предложение до ВСС за вземане на решение веднъж месечно да се провеждат семинари на окръжно ниво и зонални съвещания по апелативни райони, с цел уеднаквяване на съдебната практика и повишаване на професионалната квалификация на съдиите.Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), март-април 2011 г.”; Приложение № 2 “Акценти в дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС), март-април 2011 г.”;Приложение №3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за периода март-април 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”.

Показател 4: Провеждане и докладване на професионални разследвания по обвинения за корупция по високите етажи на властта. Вътрешни проверки на публичните институции, огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица

Противодействие на закононарушенията по високите етажи на властта:

СГП образува досъдебно производство срещу председателя на Административен съд – Бургас Атанас Вълков за злоупотреба със служебното положение и поискан подкуп, предявено е обвинение. На 14.04 ВСС отстрани Атанас Вълков като административен ръководител.

Приключи разследването срещу заместник административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник Бисер Михайлов за противозаконни действия и заплаха за физическо насилие, внесено е обвинение в съда.

Досъдебно производство за искане на подкуп бе образувано срещу бившия заместник-министър на външните работи Феим Чаушев, повдигнато е обвинение.

Обвинение бе повдигнато и срещу началника на Териториално звено „Борба с организираната престъпност“ – Велико Търново Орлин Тодоров за злоупотреба с власт и разгласяване на информация, представляваща държавна тайна.

Ефективна присъда бе произнесена по друго наблюдавано дело - срещу бизнесмена Ивайло Зартов, заместник-председател на политическа формация, за длъжностно присвояване. Съдът постанови и цялостна конфискация на имуществото му.

На 18.03 ВКС отмени оправдателната присъда на САС по наблюдаваното от ЕК дело срещу Росен Маринов, бивш шеф на Агенцията по рибарство, и Раиф Мустафа, бивш заместник-вътрешен министър, делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция.

На 14.04 СГС призна за виновен Христо Ковачки по обвинения за данъчни престъпления, постановена е условна присъда 3 години лишаване от свобода и глоба.

На 21.04 СГП внесе обвинителен акт в СГС срещу бившия изпълнителен директор на БДЖ Христо Монов за сключване на неизгодна сделка и причиняване на щети за държавния бюджет.

В рамките на разследване под ръководството на СГП бяха задържани участници в ОПГ за имотни измами, сред членовете на групата са 3 адвокати, повдигнати са обвинения.

През март НАП е възложила 263 проверки на лица, заемащи публична длъжност, при които Сметната палата е установила несъответствия или неподаване на декларациите за 2010 г. в срок.

Противодействие на корупцията:

През периода за корупционни престъпления са образувани 92 досъдебни производства, решени са 99, 36 прокурорски акта са внесени в съда, на съд са предадени 43 лица. Осъдени за този вид престъпления са 28, присъдата е влязла в сила спрямо 17.

В системата на администрацията са постъпили 126 сигнала за корупционни практики, 125 проверки са извършени, наложени са 22 дисциплинарни наказания, 10 сигнала са предадени на прокуратурата.

Четири сигнала за корупционни практики на държавни служители са получени в Главния инспекторат и са препратени за разглеждане по компетентност. Продължава проверка по сигнал за корупция на служител от НАП.Превенция и санкциониране на конфликта на интереси:

През периода в институциите на публичната администрация са постъпили 15 сигнала за конфликт на интереси, извършени са 17 проверки, наложени са 3 дисциплинарни наказания.

Главният инспекторат извърши планова проверка на областната администрация – Монтана. Инспектори започнаха проверка по подадени сигнали за конфликт на интереси срещу 1 лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 18 от ЗПУКИ. Главният инспекторат, съвместно с вътрешен одитор на МС, извърши специализирана проверка в ДА «Архиви». В ход е изготвяне на заключителния акт с констатации, анализ и препоръки. Започна планова специализирана проверка на Инспектората към министъра на външните работи, до средата на май ще бъде изготвен доклад.

Главният инспекторат извърши проверка по сигнал за конфлект на интереси срещу председателя на НСИ, не бяха установени данни за конфликт. По подаден сигнал дза конфликт на интереси бе извършена проверка и на председателя на КУИППД. Поради установена несъвместимост председателят на комисията бе освободен. Три сигнала за нарушения на държавни служители са изпратени от ГИ по компетентност.

На 12.04 министър-председателят утвърди разработените от Главния инспекторат Общи правила за подобряване на работата на областните администрации.

Проверка на инспектората на МИЕТ по анонимен сигнал за конфликт на интереси в Агенцията за енергийна ефективност е завършила със заключение за липса на конфликт. По сигнал за конфликт на интереси на двама ръководни служители в «Екоинженеринг» бе извършена проверка, кностатирани са нарушения и наличие на недеклариран частен интерес, предстои уведомяване на дисциплинарния съвет.

В инспектората на МФ са разгледани 33 сигнала, извършени са 6 проверки, изготвени са доклади с препоръки, включително за налагане на дисциплинарни наказания на 13 служители. Реализирана бе проверка по данни в декларацията по ЗПУКИ на бившия началник на политическия кабинет на министъра на финансите и на бивш служител в дирекция ОПАК, изготвя се доклад.

В МФВС е постъпил 1 анонимен сигнал за конфликт на интереси, данните не са потвърдени при инспекцията. Липса на конфликт на интереси е установена при проверката от инспектора на МЗХ в 1 съвет на директорите на дружество с държавно участие и в 1 областна дирекция «Земеделие». Два сигнала в МЗХ за конфликт на интереси – на служители от изпълнителна агенция и на директор на регионална дирекция по горите – са изпратени за проверка по компетентност. През март в МРРБ е извършена проверка на 37 служители от дирекция «Стратегическо планиране» за свързаност и наличие на частен интерес, а през април са проверени 11 служители на дирекция «Концесии». Не са установени нарушения. Инспекторатът на МРРБ е извършил проверка на член на УС на Агенция «Пътна инфраструктура», не са установени нарушения на ЗПУКИ. В МТИТС е извършена проверка по един сигнал за конфлект на интереси. Един сигнал се проверява в МО.

През март в Агенция „Митници” е започнала проверка за спазване на ЗПУКИ по отношение на 6 митнически служители.

Противодействие на злоупотребата със средства от фондовете на ЕС:

През периода за престъпления, свързани със злоупотреба с европейски средства, са образувани 24 досъдебни производства, решени са 53, 29 прокурорски акта са внесени в съда, на съд са предадени 34 лица. Осъдени за този вид престъпления са 20, присъдата е влязла в сила спрямо 24.Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за периода март-април 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) по противодействие на престъпността, март-април 2011 г.”

Показател 5: Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното самоуправление

Противодействие на закононарушенията в здравеопазването и образованието:

През март Изпълнителната агенция „Медицински одит» е извършила 77 проверки в 31 лечебни заведения за болнична помощ, 15 – за извънболнична помощ, 1 доброволен здравно-осигурителен фонд и в 6 Районни здравноосигурителни каси. АУАН са наложени за констатирани нерегламентирани плащания в 1 лечебно заведение в Свищов и в 1 болница във Варна.

На 20.04 в хода на операция на БОП-Варна, под ръководството на окръжния прокурор, е задържан лекар от МБАЛ „Св. Анна” за искане на подкуп за неправомерно издаване на удовстоверение за инвалидност. Повдигнато е обвинение.

На 05.04 е реализирана полицейска операция на ГДБОП и ОДМВР-Шумен в сградата на Медицински център „Св. Ив. Рилски” ООД-Шумен. Установена е нелегална медицинска лаборатория за медицински изследвания срещу заплащане без издаване на отчетни документи. Образувано е досъдебно производство.

Проверка по сигнал за корупция в РИО – София не е установила корупционни практики, но са констатирани серия други нарушения и е издадено разпореждане за отстраняването им. Инспекторатът на МОМН е извършил проверка във връзка с декларирана несъвместимост от държавен служител в РИО – Варна, установено е неспазване на срока по ЗПУКИ, съставен е АУАН за глоба. Във връзка с доказани нарушения след извършена проверка от Инспектората директорът на ЦОИДУЕМ бе освободен от длъжност. МОМН организира и обсъждане на взаимодействие между министерството, регионалните инспекторати и Комисията по ЗПУКИ.

Противодействие на корупцията в местната власт:

На 26.04 ОС- Велико Търново постанови осъдителна присъда срещу действащия кмет на общината Румен Рашев. Рашев бе признат за винове в злоупотреба със служебно положение и превишаване на права, наложеното наказание е лишаване от свобода за 2 години /условно/ и лишаване от право да заема публични длъжности за 4 години.

Приключи разследването срещу бившия областен управител на Разград Наско Атанасов, служители на областната администрация и собственици на търговски дружества за неправомерно разходвани средства за възстановяване на щети от бедствия, в ОС-Търговище бе внесен обвинителен акт.

Приключиха 2 от разследванията срещу кмета на Сливен Йордан Лечков и бяха внесени обвинителни актове за нарушаване на служебни задължения и злоупотреби..

На 22.03 служители на ГДБОП са задържали в момент на взимане на подкуп главния архитект на община Пещера Надя Грудева. ОП-Пазарджик е образувала досъдебно производство, по искане на наблюдаващия прокурор ОС- Пазарджик е отстранил Грудева от заеманите две длъжности в общината.

Служители на ГДБОП са документирали престъпна дейност на служители от община Стражица – източване на общински средства. Образувано е досъдебно производство.

На 27.04 в хода на операция на СБОП-Силистра е задържан общински съветник, извършвал незаконна лихварска дейност. Образувано е досъдебно производство.

Противодействие срещу извършването на данъчни, митнически, акцизни и валутни нарушения:

През периода за данъчни престъпления са образувани 575 досъдебни производства, решени са 658, 290 прокурорски акта са внесени в съда, на съд са предадени 324 лица. Осъдени за този вид престъпления са 241, присъдата е влязла в сила спрямо 203.

Агенция «Митници» е извършила през периода 1 795 проверки на акцизни обекти, нарушения са констатирани в 1323 случая, 89 преписки са предадени на прокурор. Мобилните митнически групи са извършили 213 проверки на търговски обекти и имоти, проверени са и 14 обекта за маркирано гориво.

Шестима митнически служители са проверени за имотно състояние.

През периода текущи разследвания и конкретни проверки бяха дискутирани на съвещанията на регионалните координационни центрове в Хасково, Бургас, Кърджали, Стара Загора, Видин и Перник.

В АДФИ бе завършена работата по проекта за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция, с цел подобряване на ефективността на процеса по осъществяване на последващ контрол при възлагането на обществени поръчки. Законопроектът отговаря на препоръките в Доклада на ЕК, въвеждайки възможността АДФИ да действа по собствена инициатива на база оценка на риска, а не само когато е сезирана със сигнал. Проектът е в процес на съгласуване.Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) март-април 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 4 „Антикорупционни действия на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” (АМ), март-април 2011 г.; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) по противодействие на престъпността, март-април 2011 г.”

Показател 6: Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области

Напредък в разследването и осъждането при случаи на организирана престъпност:

През периода за престъпления, свързани с организираната престъпност, са образувани 20 досъдебни производства, решени са 26, 25 прокурорски акта са внесени в съда, на съд са предадени 70 лица. Осъдени за този вид престъпления са 48, присъдата е влязла в сила спрямо 36.Реформа на МВР :

През периода са постъпили 102 сигнала за корупция срещу служители на МВР, извършени са 110 проверки по сигнали за корупция, 10 преписки са изпратени на прокуратурата. Образувани са 17 дисциплинарни производства. Наложени са 20 дисциплинарни наказания „уволнение” на: 1 служител от Дирекция „Миграция”; 3 служители от Академията на МВР; 3 служители от ОДМВР – Стара Загора; 3 служители от ОДМВР – Перник, 10 служители на ГДГП.

В рамките на лекционното обучение в Академията на МВР бяха акцентирани темите за противодействието на корупцията, вътрешната корупция, организираната престъпност в областта на изпирането на пари, трафика на хора, наркотрафика и тероризма.

38 служители ще вземат участие в дистанционно обучение по противодействието на прането на пари.Действия на съвместните специализирани екипи:

През периода приключиха 3 разследвания на съвместните екипи за противодействие на организираната престъпност:  • срещу Огнян Атанасов

На 14.04 ОП-Благоевград привлече като обвиняем Огнян Атанасов за пране на пари. Престъплението, от което са генерирани средствата, е за ръководене на организирана престъпна група. На втора инстанция съдът е уважил иска на КУИППД за отнемане на имущество на Атанасов;

На 26.04 СГП внесе в СГС обвинителен акт срещу Даниел Душков (Даци) и Лъчезар Димитров (Лъчо Белята), за участие в ОПГ за разпространение на наркотици, грабежи, принуда и заплахи;

  • срещу лица от групата на Златомир Иванов – „Златко Баретата“

На 05.04 СГС бе внесен обвинителен акт срещу Антон Савов /Тони Мамата/ и съучастници в ОПГ за разпространение на наркотици. Матералите по това производство са отделени от материалите по делото, водено срещу Златомир Иванов / и още 20 лица, което в момента се разглежда от СГС.

Напредък по случаите, свързани с пране на пари:

През периода за престъпления, свързани с пране на пари, са образувани 11 досъдебни производства, решени са 9, 3 прокурорски акт е внесен в съда. На съд са предадени 3 лица, осъдени са 3, спрямо 3 лица присъдата е влязла в сила.

С участието на представител на прокуратурата в МВР беше разработена Стратегия за противодействие на изпирането на пари, предстои приемането й от Министерския съвет.

Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност:

За периода КУИППД е постановила 33 решения за образуване на производства по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и 29 решения за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност над 13 млн.лв. Комисията е постановила през април 5 решения за внасяне на мотивирано искане в съда за отнемане на имущество за 1,5 млн.лв.

На първа съдебна инстанцията са уважени 4 иска на КУИППД и са отхвърлени 7. На втора съдебна инстанция са потвърдени 4 иска, 9 са отхвърлени.

През март и април в сила влязоха 7 съдебни решения, с които са уважени искове на Комисията, сред тях и срещу Димитър Желязков /Очите/. ВКС е отхвърлил 1 иск на КУИППД.Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за март-април 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 4 „Антикорупционни действия на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” (АМ), март-април 2011 г.; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) по противодействие на престъпността, март-април 2011 г.;” Приложение № 6 „Информация за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, март-април 2011 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Я


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ (ИВСС)

Март – април 2011 г.

I. Планови и контролни проверки

  • Планови проверки

През отчетния период е получена информация от 12 органа на съдебна власт –от административния ръководител на СГП, издал 9 заповеди за изпълнение на дадените след комплексната планова проверка препоръки от ИВСС; от ОП-Разград, РС-Разград, СРС, РС-Сливница, РС-Благоевград, РС-Дупница, РС-Костинброд, РС-Кюстендил, АП-София, РП-Исперих и ОП-Перник за предприети от тях действия за изпълнение на препоръките от плановите проверки по граждански и наказателни дела.

През март са изготвени заключителните актове от комплексните планови проверки на граждански дела в РС-Своге, РС-Ихтиман, РС-Костинброд, РС-Ботевград, ОС-София, РС-Самоков, както и в АП-София. Заключителните актове от проверките са изпратени на проверяваните органи и ВСС. За констатираните пропуски в работата на проверяваните органи на съдебна власт ИВСС е дал конкретни препоръки.

През март бе извършена комплексна планова проверка на дейността на Административен съд – София град, първо и второ отделение и Административен съд – Велико Търново, и по гражданските дела в РС-Самоков. Комплексна планова проверка по граждански дела беше извършена и в РС-Ихтиман и РС-Костинброд.


  • Контролни проверки

През март бе извършена контролна проверка по гражданските дела за изпълнение на дадените след комплексната планова проверка през 2009 г. препоръки от ИВСС в Апелативен съд – Пловдив.

През март бяха извършени 7 контролни проверки по наказателните дела за изпълнение на дадените препоръки от ИВСС на РС-Габрово, РС-Севлиево, ОС и РС-Плевен, АС, ОС и РС-Велико Търново, след извършените през 2008 г. комплексни планови проверки. Предстои изготвянето на заключителните актове.

През април бяха изготвени заключителните актове от контролните проверки по гражданските дела за изпълнение на дадените препоръки от ИВСС на Апелативен съд – Пловдив, след извършената през 2009 г. комплексна планова проверка, и по гражданските дела на ОС-Ямбол и РС-Елхово, след извършените през 2008 г. комплексни планови проверки.

През април бе изготвен заключителният акт от контролната проверка по наказателните дела на ОС-Плевен, ИВСС започна контролна проверка по гражданските дела, след извършената през 2008 г. комплексна планова проверка на съда.II. Тематични проверки и проверки по сигнали

  • Тематични проверки

През март продължи
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница