Наръчник „Европейски фондове и проекти”страница1/4
Дата14.01.2018
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4
НАРЪЧНИК „Европейски фондове и проекти”

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ 1. Финансова перспектива на ЕС след 2007г.

 2. Структурни фондове 2007-2013г.
 3. Кохезионен и структурни фондове за България


 4. Документи, формиращи правната рамка за изпълнението на Оперативните програми

 5. Оперативни програми 2007-2013г.

 6. Какви проекти ще финансира Европейският съюз

 7. Национални правила за допустимост на разходите
 8. Разработване на проектно предложение

 9. Основни дефиницииВъведение

Настоящият Наръчник „Европейски фондове и проекти” е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Разработването и отпечатването на изданието е част от проект на Регионално Сдружение на Общините “Марица” на тема: “Мобилизиране на ресурсите за устойчиво регионално и местно развитие в контекста на европейската интеграция”, № CSDP 2004 – LOT 2 - 057, финансиран по линия на Програма ФАР, Развитие на Гражданското общество 2004, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01

Проектът се изпълнява на територията на общините-членове на РСО “Марица”.
Основната цел на проекта е повишаване капацитета на местните заинтересовани страни в 4-те най-малки общини в региона - Симеоновград, Стамболово, Маджарово и Минерални бани чрез подобряване на техните умения за ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС и насърчаване и улесняване взаимодействието между ключовите актьори на регионално ниво.
Конкретни цели:


 • Да се повиши познанието за Европейския съюз, неговите институции и политики;

 • Да се изградят умения за разработване, планиране, бюджетиране и отчитане на проекти;

 • Да се повиши разбирането на местните заинтересовани страни за тяхната роля в усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;

 • Да се подобри комуникацията и координацията между регионалните власти, общините и НПО за планиране, разработване и изпълнение на европейски проекти;

 • Да се идентифицират и разработят ключови проекти допустими по изискванията на Структурните фондове и Оперативните програми.

Целеви групи: • Представители на местните власти от целевите общини – Симеоновград, Стамболово, Маджарово и Минерални бани

 • Представители на местните власти от останалите 7 общини-членки на Сдружение „Марица”

 • Представители на регионалните власти

 • НПО от общините-членки на РСО „Марица”

Наръчник „Европейски фондове и проекти” е изготвен като помагало за обучение на служителите от местната администрация. Наръчникът продоставя информация за основните финансиращи инструменти на ЕС за България. То е практическо ръководство за процеса на разработване, мониторинг, оценка и отчитане на проекти в съответствие с изискванията на ЕС. 1. Финансова перспектива на ЕС след 2007г.

Финансовата перспектива на Европейския съюз за периода 2007 – 2013 година е предложена от Европейската комисия на 10 февруари 2004 г. Тя предвижда нарастване на ежегодния бюджет на ЕС от 133,56 млрд.евро през 2007 г. на 158,45 млн.евро през 2013 г или общо около 14 310 млрд. евро за целия период 2007-2013 г. Средствата са разпределени в пет основни раздела:


1. Устойчив растеж - Този раздел ще обхваща около 46% от общия бюджет на ЕС. Той е насочен към повишаване на конкурентноспособността и сближаването за осигуряване на устойчив растеж. Разделът включва две подразделения: 1а “Конкурентноспособност за растеж и заетост” и 1б “Сближаване за растеж и заетост”.

1а. Първото подразделение – “Конкурентноспособност за растеж и заетост”, включва разходите за изследвания и иновации, образование и обучение, сигурност и устойчивост на опазване на околната среда в рамките на мрежите в ЕС, подкрепа за интегрирания единен пазар и придружаващите го политики, осъществяване на целите на социалната политика.

1б. Второто подразделение – “Сближаване за растеж и заетост” - включва разходите, необходими за стимулиране на сближаването на най-слабо развитите държави-членки и региони, както и за осъществяване на стратегията на ЕС за устойчиво развитие и извън най-бедните региони и подкрепа на междурегионалното сътрудничество.
2. Опазване и управление на природните ресурси – в този раздел се включват разходите за общата селскостопанска политика, включително и преките плащания на фермерите, за общата политика в сферата на рибарството, както и за опазване на околната среда. Средствата, предвидени в този раздел, са около 58 млрд.евро годишно. Относителният дял на този раздел в общия бюджет на ЕС през 2013 г. се очаква да спадне на 26%.
3. Гражданство, свобода, сигурност, правосъдие – за този раздел от дейности са предвидени средства, които ще нарастват ежегодно от 1,6 млрд. евро през 2007 г. на 3,62 млрд. евро през 2013 г. Те обхващат дейности в сферата на правосъдието и вътрешните работи, включително защита на границите и осъществяване на политиката по отношение на предоставяне на убежище, безопасност на храните, обществено здраве и защита на потребителите, култура и аудиовизуален сектор, младежка политика, информиране и диалог с гражданите.
4. Европейският съюз като глобален партньор – средствата по този раздел ще нараснат от 11,4 млрд. евро през 2007 г. и на 15,7 млрд. евро през 2013 г. Дейностите, които се обхващат в раздела, са външни действия, включително предприсъединителни инструменти, политиката на добросъседство, намаляване на бедността, превенция и управление на кризи.
5. Администрация – разходите за администрирането на европейската интеграция ще нараснат от 3,7 млрд. евро през 2007 г. на 4,5 млрд. евро през 2013 г.
В контекста на предложената финансова перспектива, на 18 февруари 2004 г. Европейската комисия представя своя Трети доклад за икономическо и социално сближаване, който съдържа мнението на Комисията за бъдещата политика на сближаване за периода 2007 - 2013 г. в разширения Европейски съюз, в който ще членуват 27 държави. Докладът дава конкретни препоръки за усвояване на предвидените във финансовата перспектива 336,1 млрд. евро за политиката за сближаване, така че да се постигне намаляване на икономическите различия между отделните държави-членки и техните региони и да се осигури стабилен икономически растеж и устойчиво развитие. Европейската комисия предлага нов политически проект за осъществяване на политиката на сближаване, наречен “Ново партньорство за сближаване”.

Регламентът с общите разпоредби за структурните фондове съдържа трите нови цели за периода 2007-2013г.: 1. Конвергенция /сближаване/. Тази цел засяга страните- членки и регионите, за които БВП на глава от населението е по-малко от 75% от средния за Общността. Основната цел е да се допринесе за постигането на условия насърчаващи растежа и фактори, водещи до реално Сближаване. За тази цел се предвижда сумата 264 млрд. Евро или 78,54% от средствата по структурните фондове.

 2. Регионална конкурентноспособност и заетост. Ще се финансира от ЕФРР и ЕСФ. Заделят се 18% от предвидената обща сума за политиката за сближаване. Ще бъдат финансирани райони останали извън обсега на цел Конвергенция. Чрез реализирането на тази цел се избягва създаване на нови дисбаланси в региони, където това би се получило без финансовата подкрепа на Структурните фондове.

 3. Европейско териториално сътрудничество: насърчаване на хармонично и балансирано развитие на територията на ЕС. Средствата ще бъдат предоставяни от ЕФРР. От бюджета на тази цел ще продължи финансирането на трансграничното сътрудничество, което до 2007 се осъществява по програма ИНТЕРРЕГ. Целта на това сътрудничество е да се намерят съвместни решения на общи проблеми. Предвижда се заздравяването му да се осъществи на три равнища: трансгранично сътрудничество; сътрудничество между транснационални зони; мрежи за сътрудничество и обмяна на опит. Тази цел ще се осъществява в тясно сътрудничество и с новите финансови инструменти “Инструмент за присъединяване и “Инструмент за европейско добросъседство и партньорство”. Те ще заменят сегашните програми ФАР, ИСПА, САПАРД, МЕДА, КАРДС и ТАСИС. Финансирането на тази цел възлиза на 3,94% от общата сума на Структурните фондове.II. Структурни фондове 2007-2013г.
1. Европейският фонд за регионално развитие ще финансира проекти основно в сферата на инфраструктурата, производствени инвестиции, други инициативи за развитие като подкрепа на предприятия, създаване и развитие на финансови инструменти – например фондове за местно развитие, обмяна на опит между региони, градове и между социално-икономически партньори, техническа помощ. Съдействието от този фонд, където попадат и българските региони ще бъде съсредоточено върху устойчивото регионално развитие чрез модернизация и диверсификация на регионалните икономически структури приоритетно в следните области:

 • изследвания и технологично развитие, иновации и предприемачество, трансфер на технологии, подобряване на връзките между малките и средни предприятия и университетите, развитие на бизнес мрежи;

 • развитие на информационното общество, подобряване на достъпа до он-лайн услуги;

 • опазване на околната среда, включително инвестиции свързани с управление на отпадъците, водоснабдяване, качество на въздуха, стимулиране на био-разнообразието, съдействие на малките и средни предприятия за въвеждане на технологии, щадящи околната среда, превенция на природни и технологични рискове;

 • туризъм, включително развитие на устойчив туризъм, подобряване на туристическите услуги, развитие на културен туризъм и др.;

 • транспортни инвестиции, включително трансевропейски транспортни мрежи;

 • енергетика, включително трансевропейски мрежи, които допринасят за сигурност на доставките, подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяемите източници на енергия;

 • инвестиции в образованието и в здравеопазването, които да допринесат за нарастване на привлекателността и качеството на живот в регионите;

 • съдействие за инвестиции в малки и средни предприятия, допринасящи за създаване и запазване на работни места.


2. Европейският социален фонд ще подкрепя политики и приоритети, насочени към постигане на заетост, подобряване качеството и производителността на труда и стимулиране на социалното включване и сближаване. Пред този фонд ще стоят три основни предизвикателства:

 • значителните различия в равнището на заетостта, социалното неравенство, разликите в уменията и недостига на работна ръка;

 • нарастващият мащаб на икономическото и социално преструктуриране, дължащо се на глобализацията и на развитието на икономика, основана на знанието;

 • демографските промени, изразяващи се в намаляване и застаряване на работната сила.

Средствата по този фонд ще бъдат съсредоточени в четири ключови сфери:

 • повишаване на приспособимостта на работниците и предприятията към новите условия;

 • стимулиране на достъпа до заетост, предотвратяване на безработицата, повишаване на участието в трудовия пазар

 • засилване на социалното включване чрез стимулиране на интегрирането на работа на хора в неравностойно положение и борба с дискриминацията;

 • стимулиране на партньорството за реформа в сферата на заетостта и включването в трудовия пазар.

Особено внимание ще бъде обърнато на ангажираността на Европейския съюз за премахване на дискриминацията между половете.

За най-слабо развитите региони и държави- членки Фондът ще концентрира средствата си върху структурното приспособяване, растежа и създаването на работни места. За тази цел, в рамките на цел 1 “Конвергенция”, освен изброените по-горе приоритети, Европейският социален фонд ще подкрепя проекти за разширяване и подобряване на инвестициите в човешкия капитал, по-конкретно за подобряване на образователната система и системата на обучение, както и за развитие на институционалния капацитет и ефикасността на публичната администрация на национално, регионално и местно ниво.

В одобрения от Европейската комисия регламент за Европейския социален фонд е отделено специално внимание на доброто управление и партньорство. Финансовата подкрепа от Фонда ще се планира и осъществява при особено внимание към регионалното и местното ниво, а държавите- членки ще осигуряват въвличането на социалните партньори и неправителствените организации на съответното териториално равнище.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница