Наръчник „Европейски фондове и проекти”страница2/4
Дата14.01.2018
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

3.Кохезионен фонд


В съответствие с новите регламенти, одобрени от Европейската комисия на 14 юли 2004 г. Кохезионният фонд ще бъде един от трите Структурни фонда през 2007 - 2013 г. Той ще подпомага държави- членки с БНП под 90% от средния за Европейския съюз в изпълнението на критериите за участие в икономическия и валутен съюз. Кохезионният фонд ще финансира проекти на държави- членки в областта на трансевропейските транспортни мрежи и изпълнението на целите на политиката на опазване на околната среда на ЕС. За да се съобрази с нуждите на новите държави- членки, Кохезионният фонд освен големи проекти в транспортната инфраструктура и опазването на околната среда, ще финансира и проекти в области, които имат ясно отражение върху опазването на околната среда и устойчивото развитие като енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, проекти (извън големите трансевропейски мрежи) в железопътния, речния и морския транспорт; управление на пътния и въздушния трафик, чист градски и обществен транспорт. Средствата по Кохезионния фонд ще се отпускат при условие, че съответната държава- членка изпълнява изискването за недопускане на значителен бюджетен дефицит.


III. КОХЕЗИОНЕН И СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

За периода 2007-2013 г. цялата територия на Република България е избираема за финансиране по цел “Сходство”, тъй като: • БВП на глава от населението измерен в покупателна способност е по-нисък от 75% от средния БВП за ЕС-25. Поради това страната получава средства от ЕФРР и ЕСФ.

 • БНП е по-нисък от 90% от средния БНП за ЕС-25. Поради това страната получава средства от КФ.

Освен по линия на структурните инструменти (ЕФРР, ЕСФ и КФ), България получава средства и от Европейския фонд за развитие на селските райони. Не на последно място, страната ще получава и средства за подпомагане и насърчаване на трансграничното сътрудничество, чрез създадения инструмент на равнище на ЕО за създаване на обединения за сътрудничество на територията на ЕО - “Европейски обединения за трансгранично сътрудничество” (ЕОТС).

Управлението на средствата от ЕФРР, ЕСФ и КФ в България за периода 2007-2013 г. се основава (1) на Националната стратегическа референтна рамка и (2) на седемте оперативни програми. Тези се разработват от заинтересованите институции и организации в страната и се одобряват от Европейската комисия.

НСРР и ОП за периода 2007-2013 г. са разработени в съответствие с изискванията на Регламенти 1083/2006, 1084/2006, 1080/2006, 1081/2006. НСРР определя връзката между приоритетите на политиката на ЕС и националните приоритети, дефинирани от Република България за периода 2007-2013 година.

Стратегически приоритети на НСРР за периода 2007–2013 г. са следните: • Подобряване на основната инфраструктура;

 • Повишаване на качеството на човешкия капитал с фокус върху заетостта;

 • Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;

 • Поддържане на балансирано териториално развитие.

Оперативните програми са разработени на основата на определените в НСРР стратегически приоритети. В България са разработени 6 секторни и 1 регионална оперативни програми. В тях са определени целите и приоритетите за съответния сектор/регион на ниво NUTS II в страната, чието изпълнение ще се финансира със средства от фондовете на ЕС. В страната се разработва и една хоризонтална оперативна програма, която е насочена към осигуряване на техническа помощ за специфични въпроси, това е ОП “Техническа помощ”. Разработените в България оперативни програми за периода 2007-2013 г. са следните:

 • ОП “Транспорт”

 • ОП “Околна среда”

 • ОП “Регионално развитие”

 • ОП “Административен капацитет”

 • ОП “Развитие на човешките ресурси”

 • ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”

 • ОП “Техническа помощ”

Общият финансов пакет за страната за периода 2007-2013 г. възлиза на 6 673 628 242 евро. Разпределението на тези средства от фондове на ЕС е както следва:

 • За ЕФРР - 3 205 132 217 евро;

 • За ЕСФ – 1 185 459 861 евро;

 • За КФ – 2 283 036 164 евро;

Разпределението на общия пакет средства по отделните оперативни програми е както следва:

 • OП “Транспорт” – 1 624 479 625;

 • ОП “Околна среда” – 1 466 425 482;

 • ОП “Регионално развитие” – 1 361 083 544;

 • ОП “Конкурентноспособност” – 987 883 218;

 • ОП “Човешки ресурси” – 1 031 789 138;

 • ОП “Административен капацитет” – 153 670 723;

 • ОП “Техническа помощ” – 48 296 513.

За всяка една от тези оперативни програми се предвижда и допълнително съфинансиране с национални средства (от държавния бюджет) в размер на минимум 15% от общите средства за ЕФРР и ЕСФ и минимум 20% за КФ по всяка оперативна програма.

IV. ДОКУМЕНТИ, ФОРМИРАЩИ ПРАВНАТА РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
След приемането на Република България в Европейския Съюз, на основата на европейското законодателство, на национално ниво бяха приети редица ключови документи, формиращи правната рамка за изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2007-2013- г.
1. Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, прието на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България.

Постановлението урежда условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 г.). Принципите и процедурите за определяне на изпълнител следват основните принципи и процедури на европейското и националното законодателство, като се вземa предвид спецификата на възложителите по смисъла на постановлението.


2. Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните Фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г., прието на основание Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и член 56, параграф 4 от Регламент 1083/2006 г. на Съвета. Тези правила на национално ниво са приложими за всички оперативни програми в България, включително и за Оперативните програми по цел „Европейско териториално сътрудничество”.

За допустими се считат разходите по Оперативните програми за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния Управляващ орган и съгласно критериите за избор на дейности на ниво операции, одобрени от съответния комитет за наблюдение, и в съответствие с правилата по постановлението и детайлните правила за допустимост на разходите, одобрени за съответната Оперативна програма.


3. Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на Европейския съюз:
Целта на това постановление е да осигури ефикаснo провеждане на процедурите по избор на проектни предложения, следвайки принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Има два основни начина, по които се предоставя безвъзмездна финансова помощ:

1. процедура за подбор на проекти, или

2. процедура на директно предоставяне


След провеждане на предвидените процедури, безвъзмездна финансова помощ по смисъла на постановлението се предоставя въз основа на договор, сключен между договарящ орган и бенефициент, или въз основа на заповед на ръководителя на административната структура в случаите, в които бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща администрация.
В постановлението са разписани детайлни правила за всички видове процедури, както и по отношение на съдържанието и типа на необходимите документи и апликационни форми.

V. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ”

Бюджет: 2 003 млн.€ (ЕС-1 624 млн.€; РБ-379 млн.€ )

Дейности:


 • Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси;

 • Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и

основните национални транспортни оси;

 • Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и

товари;

вътрешно-водни пътища;

Бенефициенти: • Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”,

 • Национална Компания “Железопътна Инфраструктура”;

 • Изпълнителна Агенция за проучване и поддържане на р. Дунав;

 • Изпълнителна Агенция “Морска администрация”;

 • Общините

Управляващ орган:

Дирекция “Координация на програми и проекти” в МТ

За повече информация:

www.eufunds.bg

www.mt.government.bgОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА”

Бюджет: 1 800 млн.€ (ЕС-1 466 млн.€; РБ – 334 млн. €)

Дейности:


 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители.

 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

 • Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Бенефициенти:

 • Общини;

 • ВиК дружества;

 • Басейнови дирекции;

 • Регионални асоциации;

 • Регионални структури на МОСВ и МЗГ;

 • Администрации, управляващи НАТУРА 2000;

 • Неправителствени организации.

Управляващ орган:

Дирекция “Кохезионна политика за околна среда” в МОСВ

Междинно звено:

Дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”

За повече информация:

www.moew.government.bgwww.eufunds.bg

Обобщено структурата на програма е следната:

Приоритет 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в населени места с над 2 000 екв.ж.

Дейности за финансиране: • Канализационни мрежи и СПСОВ за населени места с над 10 000 екв. жители

 • Канализационни мрежи и СПСОВ за населени места с 2 000 - 10 000 екв. жители;

 • Технологии за третично пречистване на градските отпадъчни води в населени места с над 10 000 екв. жители;

 • Съоръжения за третиране на утайките от СПСОВ;

 • Разработване и актуализиране на планове за управление на речните басейни;

 • Доставка на оборудване за откриване и измерване на течове;

 • Изграждане/реконструкция/разширяване на водоснабдителни мрежи

 • Изграждане/реконструкция/разширяване на нови резервоари за съхранение на вода и помпени станции

 • Изграждане/реконструкция/модернизация на пречиствателни станции за питейни води

 • Изграждане/реконструкция/разширяване основни водопроводи, свързващи водоснабдителните мрежи с водоизточниците

 • Осигуряване на подкрепа за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти в рамките на приоритет 1

Приоритет 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

Дейности за финансиране: • Системи от регионални съоръжения/инсталации за обезвреждане на битови отпадъци (напр. депа и претоварни станции);

 • Съоръжения за предварително третиране, вкл. компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци;

 • Центрове за рециклиране на отпадъци;

 • Инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии (метан) от депата за битови отпадъци, чрез производство на електрическа енергия;

 • Регионални съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и тези от разрушаване на сгради;

 • Поетапно прекратяване на експлоатацията и последващо закриване на всички съществуващи депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти;

Закриването на депа в общините от даден регион ще бъде съобразено с въвеждането в експлоатация на съответното ново регионално съоръжение/инсталация за третиране на битови отпадъци;

 • Разработване/актуализация на регионални планове за управление на отпадъците;

 • Подкрепа за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти в рамките на приоритет 2

Приоритет 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Дейности за финансиране: • Разработване и актуализиране на плановете за управление на защитени територии и на планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000.

 • Повишаване информираността на общините и населението за мрежата НАТУРА 2000;

 • Създаване на управителни органи на определените места от НАТУРА 2000 и по-нататъшната им подкрепа с оглед повишаване на административния капацитет

 • Изпълнение на екологосъобразни инфраструктурни инвестиционни дейности, в съответствие с идентифицираните нужди (мерки) в одобрените ПУ за (1) защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (2) защитени територии, свързани с опазване и възстановяване на местообитания и регулирано използване на видовете (включени в одобрените планове за управление);

 • Дейности, свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в страната:

  1. разработване на планове за действие за всички застрашени видове, които са от световно/европейско значение и изпълнение на залегналите в тях дейности;

  2. изпълнение на дейности по възстановяване на унищожени или антропогенно повлияни местообитания;

  3. проучване на влиянието на инвазивни видове и реализация на дейности за тяхното ограничаване;

 • Изпълнение на дейности, целящи смекчаване на влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие

 • Подкрепа за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти в рамките на приоритет 3.

ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Бюджет: 1 601млн.€ (ЕС-1 361млн.€; РБ-240 млн.€)

Дейности:


 • насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градовете,

 • жилищна политика,

 • развитие на регионална и местна инфраструкура,

 • устойчиво развитие на туризма,

 • регионални и местни мрежи за сътрудничество.

Бенефициенти:

 • Общини,

 • Общински фирми,

 • Сдружения на общини,

 • НПО с местно представителство.

Управляващ орган:

Дирекция “Регионално развитие” в МРРБ

За повече информация:

www.mrrb.government.bg

www.eufunds.bg

Обобщено структурата на програма е следната:
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1 Социална инфраструктура

Операция 1.2 Жилищна политика

Операция 1.3 Организация на стопанските дейности

Операция 1.4 Подобряване на физическата среда и предотвратяване на риска

Операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура

Операция 2.2 Информационни и комуникационни мрежи и услуги

Операция 2.3 Осигуряване на достъп до газоразпределителната мрежа
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на направленията

Операция 3.3 Национален туристически маркетинг

Приоритетна ос 4: Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и

изграждане на капацитет
Операция 4.1 Партньорства за интегрирано развитие - отпада в следващия вариант

Операция 4.2 Дребно-мащабни местни инвестиции - отпада в следващия вариант

Операция 4.3 Между-регионално сътрудничество
Приоритетна ос 5: Техническа помощ
Операция 5.1 Управление, наблюдение, оценка и контрол

Операция 5.2 Комуникация, информация и публичност

Операция 5.3 Подкрепа за генериране на проекти

ОП “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”

Бюджет: 1 162млн.€ (ЕС- 988 млн.€; РБ-174млн.€)

Дейности:


 • подкрепя иновациите,

 • подпомага българските фирми,

 • подобрява условията за развитие на бизнеса,

 • осигурява възможности за финансиране,

 • укрепва позициите на българската икономика на международния пазар.

Бенефициенти:

 • Малки и средни предприятия,

 • Големи фирми,

 • Университети,

 • Научно-изследователски центрове.

Управляващ орган:

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ

За повече информация:

www.iaphare.org/bg/index.phpwww.eufunds.bg

Обобщено структурата на програма е следната:

Приоритет 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности

Група от операции 1: Подкрепа за създаване и комерсиализация на иновации в предприятията и защита на правата върху индустриална собственост

 • Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на иновативни продукти, процеси и технологии в резултат на собствени разработки – предоставяне на необходимото оборудване за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки, маркетинг на иновациите, и др. (“комерсиализация” на иновативните разработки – пазарна фаза)

 • Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар (международна регистрация на патенти, регистрация на търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, и др.);

 • Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на иновативни продукти, процеси и технологии в резултат на собствени разработки – предоставяне на необходимото оборудване за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки, маркетинг на иновациите, и др. (“комерсиализация” на иновативните разработки – пазарна фаза)

 • Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар (международна регистрация на патенти, регистрация на търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, и др.);

Група от операции 2: Подобряване на про-иновационната инфраструктура в подкрепа на бизнеса

 • Създаване и подкрепа на иновативни бизнес инкубатори, технологични центрове, и др. под. “иновационни посредници”, предоставящи специфична комплексна подкрепа на иновативни предприятия

 • Подкрепа на изследователски организации за придобиване на научно-изследователско оборудване с приложна насоченост

Приоритет 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

Група от операции 1: Проекти за МСП за технологично развитие и модернизация

 • Схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в предприятията - модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на конкурентноспособността му.

 • Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на нови технологии и продукти в предприятията - подкрепа за продуктова или процесова иновация, и произтичаща от това модернизация и обновление на технологично оборудване и др.

 • Схема за безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти за МСП - въвеждане на системи за управление (включително такива, основани на ИТ), системи за управление на качеството и др.

Група от операции 2: Създаване на консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса

 • Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията (акредитиране и свързване в мрежа на тези организации, разработване на общи стандарти за вида и качеството на предоставяните услуги, предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им, и покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП)

 • Създаване на регионални бизнес инкубатори към мрежата на организациите в подкрепа на бизнеса (насочени към подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятията от региона)

Група от операции 3: Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници

 • Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията (енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за предпроектно проучване, разходи доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването и топло- и хидроизолация на помещенията, и пр.)

 • Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за нуждите на предприятието

Група от операции 4: Подкрепа за бизнес коопериране

 • Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери

Приоритет 3: Финансови ресурси за развитие на предприятията

Група от операции 1: Подкрепа за гаранционни фондове (за създаване и/или разширяване дейността на съществуващи гаранционни фондове)

Група от операции 2: Подкрепа за фондове за дялов (рисков) капитал

Група от операции 3: Подкрепа за фондове за микрокредитиране (за създаване и/или разширяване дейността на съществуващи схеми за микрокредитиране - национални, регионални или местни)

Група от операции 4: Подкрепа за създаване на мрежа от бизнес ангели

Приоритет 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика

Група от операции 1: Подкрепа за привличане на инвеститори

Група от операции 2: Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа

Група от операции 3: Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството

ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Бюджет: 1 214млн.€ (ЕС- 1 032млн.€; РБ-182млн.€)

Дейности:


 • развитие на пазара на труда

 • увеличаване на производителността и адаптивността на заетите

 • достъп до образование и обучение

 • социално включване и развитие на социалната икономика

 • транснационално сътрудничество

Бенефициенти:

 • Образователни институции

 • Консултантски фирми

 • Работодатели

 • Браншови организации

 • Социално-икономически партньори

 • НПО

 • Центрове за информация и професионално обучение

Управляващ орган:

Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП

За повече информация:

http://ef.mlsp.government.bgwww.eufunds.bg

Приоритетно направление 1: Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

Област на интервенция 1.1: Заетост чрез развитие на предприемачеството с цел създаване на нови работни места

Област на интервенция 1.2: Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда

Приоритетно направление 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

Област на интервенция 2.1: Подобряване на професионалните умения на заетите

Област на интервенция 2.2: Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда

Област на интервенция 2.3: Подобряване на условията на труд на работното място

Приоритетно направление 3: Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Област на интервенция 3.1: Подобряване на качеството на образователните услуги

Област на интервенция 3.2: Модернизация на образователната система

Област на интервенция 3.3: Укрепване на връзките между образователните институции, бизнеса и научно-изследователския сектор

Приоритетно направление 4: Подобряване достъпа до образование и обучение

Област на интервенция 4.1: Достъп до образованието и обучението за групи в неравностойно положение

Област на интервенция 4.2: Децата и младежта в образованието и обществото

Област на интервенция 4.3: Развитие на системата за учене през целия живот

Приоритетно направление 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика

Област на интервенция 5.1: Подкрепа на социалната икономика

Област на интервенция 5.2: Социални услуги в подкрепа на интеграцията на пазара на труда

Област на интервенция 5.3: Работоспособност чрез по-добро здраве

Приоритетно направление 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги

Област на интервенция 6.1: Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда

Област на интервенция 6.2: Укрепване на капацитета на институциите за предоставяне на социални и здравни услуги

Приоритетно направление 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество

Приоритетно направление 8: Техническа помощ

Област на интервенция 8.1: Подкрепа за управлението на ОП „РЧР”

Област на интервенция 8.2: Подкрепа за информационно осигуряване на ОП „РЧР”

Област на интервенция 8.3: Укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти

ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Бюджет: 181 млн.€ (ЕС-154 млн.€; РБ-27млн.€)

Дейности:


 • подкрепя доброто държавно управление

 • развитието на човешките ресурси в структурите на държавната администрация

 • съдебната система и гражданското общество

 • подобряване качеството на административните услуги

 • развитие на електронно правителство

Бенефициенти:

Управляващ орган:

Дирекция “Управление на проекти и програми”, МДААР

За повече информация:

www.mdaar.government.bg

www.eufunds.bg

ОП ”ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Бюджет: 56,8 млн € (ЕС-48,3 млн.€; РБ-8,5млн. €)

Дейности:


 • укрепване капацитета на национално равнище

 • изграждане на ИСУН

 • популяризиране на европейската кохезионна политика

Бенефициенти:

 • Централно координационно звено

 • Комитет за наблюдение на НСРР

 • Сертифициращият орган

 • Одитиращият орган

 • Управляващи органи на оперативните програми

 • Междинни звена

 • Общини

 • Областните управи

 • Регионите на ниво NUTS III

Управляващ орган:

Дирекция „Управление на средствата от ЕС” в МФ

За повече информация:

http://www.eufunds.bgVI. КАКВИ ПРОЕКТИ ЩЕ ФИНАНСИРА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

Членството на България в Европейския съюз отваря възможност страната ни да усвои до 7 млрд. евро от Европейските Структурни фондове за развитието и модернизацията на различни сфери от икономиката и социалната дейност. Те са описани в седемте оперативни програми (ОП).

Ще бъдат финансирани два типа проекти:


 • Първият вид е по схемата за безвъзмездна помощ

 • Вторият е инвестиционен тип проекти

Образци на формулярите за кандидатстване на двата вида проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на ресорните министерства. Заедно с тях ще бъдат приложени и Насоки за кандидатстване.

Поканата за набиране на предложения ще се публикува на интернет страницата на ресорните министерства и в поне един национален ежедневник.Схема за безвъзмездна помощ

Програмите, по които ще се финансират проекти по схемата за безвъзмездна помощ са следните: • ОП "Развитие на човешките ресурси“

 • ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

 • ОП "Административен капацитет".

Формулярът за кандидатстване по схемата за безвъзмездна помощ ще съдържа следните основни полета:

1. Резюме на проекта (концепция)

1.1. Oбобщение на проекта – кратко описание на проектното предложение

1.2. Съответствие – по какъв начин проектът съответства на описаната цел и приоритети на поканата за набиране на предложения, кои са потребностите, които следва да бъдат удовлетворени

1.3. Методология и устойчивост – кои са основните цели на проекта, дейности и очаквани резултати, как проектът би постигнал устойчивост на постигнатите резултати

1.4. Компетентност и оперативен капацитет – какъв опит притежава кандидатът при работата с проекти в последните 3 години

2. Проектно задание

2.1. Заглавие на проекта

2.2. Име и адрес на кандидатстващата организация (посочват се партньори, ако има такива)

2.3. Размер на исканата безвъзмездна помощ – като сума и процент от общата стойност на проекта

2.4. Цели

2.5. Описание на дейностите

2.6. Методология

2.7. Продължителност и план за действие

2.8. Очаквани резултати

3. Бюджет на проекта

4. Информация за кандидата • Пълно наименование

 • Правен статут

 • Официален адрес

 • Лице за контакт

 • Капацитет за управление и изпълнение на проекти, натрупан опит с подобни проекти

Инвестиционни проекти

Инвестиционни проекти ще бъдат финансирани основно по: • ОП "Транспорт"

 • ОП "Околна среда"

 • ОП "Регионално развитие"

Апликационната форма за инвестиционен проект включва:

1. Заглавие на проекта

2. Име и местонахождение на кандидатстващата организация

3. Цели

4. Описание на проекта - включва предвидените дейности и очакваните резултати

5. Продължителност и план за действие

6. Бюджет на проекта

6.1. Финансов план – описание на прогнозните разходи

6.2. Финансов анализ - описание на методологията, капиталови разходи, разходи за въвеждане в експлоатация и поддръжка на продукта

7. Анализ на разходи – ползи - описват се методологията, разгледаните алтернативни възможности, оценка на риска и предпоставките за изпълнението на проекта.

8. Анализ на риска - описание на външните и вътрешните фактори, пораждащи риска.

9. Съвместимост с хоризонталната политика на Общността – оценка на въздействието върху околната среда, осигуряване на равни възможности и мерки за публичност.

10. Механизми за управление, наблюдение, контрол и оценка на проекта

Разработване на проект

Формулиране на проектна идея

Всеки проект трябва да отговаря на някой от приоритетите на 7-те оперативни програми.

Концепцията на бенефициента трябва да е обоснована финансово, икономически и в социален аспект.

Ясно определена потребност или проблем в приоритетен сектор, за които да се търси разрешение в практиката.

Бенефициентът следва да докаже в проекта си, че разполага с паричен ресурс за съфинансирането на предвидената дейност

Описанието на проектната идея включва:


 1. обща цел

 2. специфична цел

 3. доказване на необходимостта от проекта

 4. описание на дейностите по проекта

 5. план за действие

 6. очаквани резултати след изпълнение на проекта

 7. бюджет за изпълнение

 8. очаквани източници на финансиране.

Веднъж разработен, проектът се описва във формуляр за кандидатстване (апликационна форма) и се подава в междинното звено.

Ако по дадена програма не съществува междинно звено, проектът се подава в управляващия орган.

Апликационните форми се представят на хартиен и електронен носител, с цел регистриране  в информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти.

Оценка на подадения проект
Път на успешния проект:


 1. бенефициент

 2. междинно звено /управляващ орган, ако не съществува междиннно звено/

 3. информационна система за управление и наблюдение

 4. оценителна комисия

 5. управляващ орган на оперативната програма


Нива на одобрение:
Първото е административна проверка - следи дали документацията е попълнена коректно.

Оценка за правото на кандидатстване, проверка дали проектната идея отговаря на приоритетите на съответната оперативна програма

Проверка на допустимостта на разходите - включва проверка на разходите, които подлежат на финансиране.
Ако в проекта са предвидени разходи, които не подлежат на финансиране по изискванията на ЕС, те няма да бъдат включени в субсидията на кандидата. Разходите, които не подлежат на финансиране, трябва да се осигурят от бенефициента или трето лице.
Критерии за оценка:
- съответствие на целите на НСРР/ОП

- формулиране на ясни и постижими цели

- принос към поне една от социално-икономическите цели на конкретната ОП

- наличие на измерими крайни резултати от проекта

- яснота за финансирането на проекта – собствени средства на бенефициента

- наличие на добавена стойност за отпуснатите средства по проекта

- спазване на принципа за допълняемост

- наличие на икономическа стабилност на проекта

аспекти, свързани със защита на околната среда и осигуряване на равни възможности

- спазване на правилата на ЕС за отпускане на държавна помощ

- наличие на дублиране с други проекти, финансирани по фондове от ЕС или с национални средства. Ако се открие такова, проектът няма да бъде одобрен

- съответствие на общинските и регионалните планове за развитие

- гаранция, че развитието на проекта няма да бъде възпрепятствано от предвидими външни условия

- уточняване на размера на очакваните разходи и периодът, в който се очаква да бъдат направени, ползи от проекта, като се посочат разходите и резултатите от проекта


Изпълнението на проекта:
Започва с подписването на договор между бенефициента и Управляващия орган.

Когато се налагат тръжни процедури за изпълнение на части от проекта, те ще се извършват съгласно българското законодателство. Това е предвидено в Закона за обществени поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки.

В случаите, в които бенефициентът не е възложител на обществената поръчка, тя ще се извършва по реда на Постановление № 55 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.

Докато тече процесът на изпълнение на проекта, възстановяването на изразходваните средства ще се извършва след представяне на разходно-оправдателни документи (фактури) и доклади, съгласно условията на сключения договор за отпускане на безвъзмездната помощ.

Степента на изпълнение на одобрен проект ще се наблюдава периодично чрез “Доклади за напредъка по изпълнението на проекта”.
Приключването на проекта :
Осъществява се с представянето на доклад, който описва постигнатите резултати и въздействието, което е оказал за подобряването на съответния сектор.
След одобряване на доклада бенефициентът получава окончателно разплащане.

VII. НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Допустими разходи:


 • амортизация

 • принос в натура

 • разходи за организация и управление

 • плащания по отношение на инструментите за финансов инженеринг

 • разходи за юридически консултации и нотариални услуги

 • разходи за технически и финансови експерти, ако същите са директно свързани със съфинансираните дейности и са необходими за подготовката или осъществяването им

 • разходи за счетоводство и одит, за застраховки на придобитите в резултат на дейността дълготрайни материални активи, ако същите са свързани с изискванията, наложени от съответния УОДопълнителни допустими разходи по ЕСФ:
трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена дейност и сертифицирани на бенефициента.

при безвъзмездна помощ, непреки разходи, декларирани на базата на постоянна ставка, в размер до 20% от преките разходи за дейността.Допълнителни допустими разходи по ЕФРР:

 • многофамилни жилищни сгради

 • сгради, собственост на публични организации или юридически лица с нестопанска цел, използвани като

 • жилищни сгради за домакинства с ниски доходи или хора със специални нужди.1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница