Наръчник „Европейски фондове и проекти”страница3/4
Дата14.01.2018
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

VIII. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


Проектно предложение е предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващ формуляр за кандидатстване и други прилежащи документи.

Предложенията за проекти представляват серия от дейности (за строителство, доставки, услуги), които са самостоятелно обособени цели проекти (операции) или фази от тях, целящи постигането на ясно определени цели в рамките на определен период от време и с определен бюджет.


Иницииране и подготовка на предложения за проекти

Инициирането е формално поставяне на началото на цялостна нова операция (проект) или на фаза отделна от операция. При някои проекти, началото може да бъде поставено веднага след установяване на необходимостта от крайния продукт, докато при други се налага прединвестиционно проучване, което да гарантира ефективността от изпълнението на проекта.

Като общо правило, при инициирането и подготовката на предложения за проекти (операции) могат да бъдат обособени следните основни етапи:

Етап 1. Разработване на прединвестиционно проучване;

Етап 2. Разработване на предпроектно проучване и проектиране;

Етап 3. Оценка на въздействието върху околната среда;

Етап 4. Попълване на апликационна форма за предложението за проект;

Етап 5. Подготовка на тръжна документация за следващ етап на проекта (за изпълнение).

Подготовката на предложение за проект за инфраструктура е сложен и дълъг процес. Тази подготовка винаги преминава през описаните по – горе задължителни етапи, като в някои случай е възможно групиране на отдени етапи. При останалите видове предложения за проекти някои от описаните по-горе етапи не се осъществяват.

Прединвестиционно проучване


На основата на прединвестиционните проучвания се определя идеята на проекта и неговото предназначение. Основните изисквания към проекта, който трябва да се обоснове от техническа, финансова, икономическа и екологична гледна точка, произтичат от количествената оценка на неговите предполагаеми резултати по отношение на ефективност, срок за реализация, степен на риск и влияние върху околната среда.

В рамките на този етап, идентифицирана нужда преминава в следваща фаза на развитие. Затова през този етап (респ. в прединвестиционните проучвания) се изясняват следните основни въпроси: • развива се концепцията (идеята) на проекта, като се изготвя кратко описание на нейните цели;

 • разработва се основното съдържание на проекта и се описва доколко е налична необходимата информация, проверява се и се описва съответствието му със съществуващи стратегии и планове на национално, регионално, областно и общинско ниво, както и връзките му с други проекти и програми;

 • уточняват се необходимите основни дейности и резултати от проекта, изискванията към качеството на основните решения;

 • определя се местоположението му (напр. определя се терена за изграждане на дадено съоръжение и се описват всички процедури, които следва да бъдат реализирани във връзка с този терен и проекта като цяло);

 • проверява се дали потенциалния проект е допустим за финансиране по ОП;

 • определя се времевата рамка за реализацията на проекта – начална и крайна дата, основни етапи, възможни проблеми;

 • определят се необходимите финансови средства за реализацията на проекта – необходим бюджет, източници на финансиране (фондове на ЕС, държавен бюджет, бюджет на бенефициента, търговски банки, МФИ); разходи и тяхното разпределение по видове и между партньорите, времеви график;

 • разработва се правната рамка и организационната схема за реализация на проекта – определя се ръководителя на проекта (този, който подава апликационната форма), избират се основните членове на неговия екип, определят се партньорите за реализацията на проекта (вкл. точно разпределение на ролите и отговорностите със споразумение между партньорите);

 • провеждат се консултации по обхвата и съдържанието на проекта с всички заинтересовани страни, включително с неправителствения сектор (особено за значими инфраструктурни проекти) за осигуряване на необходимия консенсус и за създаване на необходимите административни и финансови предпоставки за изпълнение на проекта.

Обхватът и детайлността на прединвестиционното проучване зависи от конкретната ситуация и спецификата на проекта. По принцип с него се осъществява предварителната оценка на техническата, финансовата и институционалната/организационната обоснованост и приемливост на бъдещото предложение за проект.

На базата на резултатите от прединвестиционното проучване, бенефициентът взима решение дали и как да преминаване към следващата фаза на подготовка на предложението за проект. Решението се взима съгласно разпределението на отговорностите в организацията на бенефициента и наличните споразумения с партньорите и е в зависимост от спецификата на съответния проект и неговата правна рамка.

Наличието на прединвестиционно проучване е задължително минимално изискване за кандидатстване за подготовка на проект по ОП.

Второ задължително минимално изискване за кандидатстване за подготовка на проект по ОП е наличието на разработено задание/пакети тръжни документи за избор на съответните изпълнители на следваща фаза от проекта. Тези документи също са задължителен анекс към апликационната форма за техническа помощ.


Предпроектно проучване и проектиране


Предпроектното проучване (ППП) е ключов и задължителелен етап в подготовката на инфраструктурни предложения за проекти. Той покрива всички аспекти на проекта: правни, икономически, финансови, институционални, социални, технически и екологични. Предпроектното проучване най-общо включва:

 • Анализ на настоящата ситуация. В тази част се събира и анализира цялата налична информация, имаща отношение към предложението за проект (покриват се всички описани по – горе аспекти). При необходимост се събира и анализира допълнителна информация, извършват се всички необходими проби, анализи, проучвания – напр. анализ на морфологичния състав на отпадъците; детайлни геоложки и хидрогеоложки проучвания за отредения/-ите за строителство терен/-и. През тази фаза се извършват всички процедури по изготвяне на необходимите съгласувателни и разрешителни документи, уреждат се окончателно въпросите, свързани със собствеността на терените (площадките).

 • Преглед на възможните алтернативи за осъществяване на проекта и избор на окончателна алтернатива. През тази фаза проектът се разглежда както от техническа (технологична) гл. т., така и от финансова и икономическа. Разглеждат се, анализират се и се описват възможните алтернативни технологични решения, изготвят се всички необходими финансови и социално - икономически анализи. За всички проекти на обща стойност над 1 милион лева тези анализи трябва стриктно да следват Наръчника за ЕК за анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти (СФ, КФ и ИСПА). Съществена част от тези анализи е анализа на социалната поносимост на предвижданите инвестиции за техните крайни потребители (напр. населението на дадената община или регион) и прилагането на принципа “замърсителят плаща”. През тази фаза Бенефициентът трябва да докаже, че избраната алтернатива за развитие и изпълнение на проекта е най – добрата алтернатива, измежду всички възможни и приемливи (feasible) алтернативи. За избраната алтернатива като минимум се изготвя идеен проект, в съответствия със всички изисквания на националното и европейското законодателство и стандарти. С оглед спазване на правилото N+3/N+2 е препоръчително за избраната алтернатива да се изготвя технически проект. Финансовата и икономическата част на ППП трябва (при нужда) да рагледа и анализира в детайли предвижданото национално съ-финансиране от източници, различни от държавния бюджет (общинско, частно или друго).

 • Създаване на организационна структура. В рамките на предпроектното проучване, бенефициентът прави анализ на съществуващите административни структури и изготвя предложение за бъдещата организационна структура, на която да бъдат поверени наблюдението и изпълнението на проекта от изпълнителя, както експлоатацията и управлението на активите след тяхното изграждане. В рамките на тази фаза се разработва детайлен план и график за създаването/укрепването на предвидената структура, на база оценка на капацитета, включително и за изпълнението на всички необходими за това мерки (стъпки) от административен, правен, технически и финансова аспект.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница