Наредба № Iз-2815 от 07. 11. 2011 г за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасностстраница1/3
Дата25.07.2016
Размер472.33 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА № Iз-2815 от 07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
Обн. - ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г., в сила от 18.11.2011 г.; изм. и доп., бр. 11 от 07.02.2012 г., в сила от 07.02.2012 г.; изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. редът за осъществяване на разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност (ПБ) в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с ПБ;

2. редът за издаване и отнемане на разрешения за осъществяване на дейностите по т. 1;

3. необходимата професионална квалификация, минимумът технически средства и лица за осъществяване на дейностите;

4. организацията на дейността на търговците;

5. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

Чл. 2. Разрешения се издават на лица - търговци по смисъла на Търговския закон, които отговарят на изискванията по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и на наредбата.

Чл. 3. Дейностите по чл. 1, т. 1 се осъществяват на територията на цялата страна, област или на територията на конкретен обект съобразно издаденото разрешение.
Раздел II

Видове и обхват на дейностите, осъществявани от търговците
Чл. 4. Търговците по реда на тази наредба могат да получат разрешение за извършване на дейности, свързани с ПБ, както следва:

1. пожарогасителна дейност;

2. спасителна дейност;

3. (В сила от 19.05.2012) противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;

4. (В сила от 19.05.2012) експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения.

Чл. 5. Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, които включват:

1. разработване на планове за гасене на пожари;

2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и пожарни автомобили;

3. подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия;

4. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщение за възникване на пожар;

5. спасяване на хора и имущество;

6. ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари;

7. определяне на необходимите количества гасителни вещества за пожарогасене;

8. осигуряване на ПБ при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар, бедствие или извънредна ситуация.

Чл. 6. Спасителната дейност е комплекс от действия, които включват:

1. разработване на планове за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации в обекта;

2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и спасителни автомобили;

3. подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни действия;

4. незабавно изпращане на сили и средства при възникване на бедствия, аварии или извънредни ситуации в обекта;

5. евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;

6. осъществяване на действия по ликвидиране и намаляване на последствията от бедствия, аварии или извънредни ситуации;

7. определяне на способите и средствата за извършване на спасителни дейности.

Чл. 7. Противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти включват:

1. определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;

2. противопожарно обследване;

3. пожарен контрол;

4. установяване на причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;

5. подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;

6. разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите;

7. информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;

8. провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.).

Чл. 8. Експлоатацията на противопожарни уреди и съоръжения включва:

1. сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, и/или

2. поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.
Раздел III

Професионална квалификация, технически средства и личен състав за осъществяване на дейностите
Чл. 9. Лицата, които осъществяват дейности по чл. 4, трябва да притежават необходимата професионална квалификация, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани, да са клинично здрави и да не страдат от психически заболявания.

Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) (1) Дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и 3 се ръководят от търговеца или наети от него лица.

(2) Лицата по ал. 1 имат необходимата професионална квалификация, ако:

1. притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър" или по-висока в област „технически науки" по специалност „Пожарна и аварийна безопасност" или други сходни специалности в сферата на ПБ, придобита в акредитирани висши учебни заведения в страната или в чужбина;

2. притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър" или по-висока по други специалности в област „технически науки", завършили са курс за първоначална професионална подготовка във факултет „ПБЗН" при Академията на МВР и са работили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност;

3. притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години на офицерска длъжност и/или длъжност от категория Г или по-висока в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност.

(3) Необходимата професионална квалификация за лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите по чл. 4, т. 1 и 2, е налице, когато те отговарят на изискванията на ал. 2 или на едно от следните изисквания:

1. притежават средно образование и са преминали курс за първоначална професионална подготовка по направлението на дейност в Академията на МВР или в сродни учебни заведения на други държави;

2. притежават средно образование и са прослужили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по направлението на дейност;

3. водачите на пожарен или спасителен автомобил отговарят на условията по т. 1 или 2 и притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория.

(4) Необходимата професионална квалификация за лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите по чл. 4, т. 3, е налице, когато те отговарят на изискванията по ал. 2 или притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години в структурните звена за ПБЗН по направление държавен противопожарен контрол и превантивна дейност.

(5) Дейността по чл. 8, т. 2 се ръководи от търговеца или наети от него лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър" или по-висока в област „технически науки", придобита в акредитирани висши учебни заведения в страната или в чужбина, и отговарят на условията по ал. 6.

(6) Необходимата квалификация за лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите по чл. 8, е налице, когато притежават средно образование и отговарят на следните условия:

1. притежават удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР или в центровете за професионално обучение, лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение;

2. притежават удостоверение за завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията на всеки 5 години след издаване на удостоверението по т. 1.

(7) След завършване на обучението по ал. 6 теоретичните и практическите знания и умения на лицата се оценяват от изпитна комисия, назначена от обучаващата организация, с включени представители от Академията на МВР.

(8) Обучението по ал. 6 се извършва по програма, разработена от Академията на МВР и съгласувана от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (ГДПБЗН - МВР).

(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Критериите, на които следва да отговарят центровете за професионално обучение (ЦПО) за извършването на обучението по ал. 6, се определят съвместно от директора на ГДПБЗН - МВР и председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и се публикуват в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 11. За осъществяване на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 търговците наемат по договор необходимия брой лица и осигуряват пожарна и спасителна техника, комуникационни и лични предпазни средства, сгради, гаражи, помещения за експлоатация на пожарната и спасителната техника и помещения за обезпечаване на дежурството на постоянна местостоянка в охранявания обект или в непосредствена близост до него.

Чл. 12. Необходимият брой служители за осъществяването на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 се определя от броя на пожарните и спасителните автомобили на оперативно дежурство, като минималният състав на един екип на един автомобил е трима души, в т.ч. водачът на автомобила.

Чл. 13. За обектите по чл. 91г ЗМВР минималният брой техника и личен състав на дежурство за изпълнение на дейности по чл. 4, т. 1 и 2 се определя съобразно пожарната характеристика на обекта по утвърдена от министъра на вътрешните работи методика.

Чл. 14. Когато търговецът е сключил договор за осъществяване на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 с повече от един обект на територията на една или повече области, назначава ръководител за всеки обект, който отговаря за изпълнението на дейностите по чл. 4, т. 1 и 2.

Чл. 15. (1) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено разрешението, както и при освобождаване или наемане на лица, които да ръководят или непосредствено да осъществяват дейности по смисъла на тази наредба след вече получено разрешение, в двуседмичен срок от датата на освобождаване (наемане) търговецът писмено уведомява органа, издал разрешението.

(2) За допълнително наетите лица към уведомлението се прилагат всички изискващи се документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията на тази наредба към наетите лица.
Раздел IV

Ред за приемане и разглеждане на документи за издаване на разрешение
Чл. 16. (1) Разрешение (приложение № 2) за осъществяване на дейностите по чл. 4 на територията на цялата страна се издава от директора на ГДПБЗН - МВР.

(2) Разрешение (приложение № 2) за осъществяване на дейностите по чл. 4 на територията на областта или в обект се издава от съответния началник на Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението" (СУПБЗН)/Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" (ОУПБЗН).

(3) За разглеждане и проверка съответствието на представените документи за издаване на разрешения на търговци директорът на ГДПБЗН - МВР или началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН сформират постоянно действащи комисии.

Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., в сила от 07.02.2012 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) (1) За издаване на разрешения за осъществяване на дейностите по чл. 4 търговците подават писмено заявление (приложение № 1).

(2) Към заявлението търговецът прилага следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) актуално удостоверение за търговска регистрация, когато не е посочен единен идентификационен код по Закона за търговския регистър;

2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество нямат задължения;

3. документ за внесена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) списък с адресите на сервизите, в които ще се осъществяват дейностите по чл. 8, т. 1, а за мобилните сервизи - държавен контролен номер на моторното превозно средство;

(3) Към заявлението търговецът прилага за ръководителя и за лицата, непосредствено осъществяващи дейност по чл. 4, следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., в сила от 07.02.2012 г.) списък с трите имена и длъжностите (задълженията) на лицата (приложение № 1а);

2. свидетелства за съдимост;

3. медицински удостоверения за здравния статус;

4. удостоверения от лечебно заведение, че лицата не страдат от психическо заболяване;

5. документи, удостоверяващи квалификацията по чл. 10 на лицата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Документите по ал. 2 и 3 се прилагат в оригинал или заверени преписи:

1. от заявителя с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала" на всяка страница - за документите по ал. 2;

2. от нотариус - за документите по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) За преминатия курс за първоначална професионална подготовка в АМВР и за прослужено време в структурите на МВР не се представят документи по ал. 3, т. 5, а в списъка по ал. 3, т. 1 се включва информация относно годината на постъпване и напускане на структурите на МВР, последна месторабота в системата на МВР, прослужени години по съответното направление на дейност и година на завършване на курса за първоначална професионална подготовка.

(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) При разширяване обхвата на дейнос-тите по чл. 4 към заявлението могат да не се прилагат документите по ал. 2 и 3, чийто срок на валидност не е изтекъл към датата на подаването му. В този случай в заявлението по ал. 1 се посочва регистрационният номер на полученото разрешение или предходно внесено заявление.

Чл. 18. Разрешение (приложение № 2) или отказ за издаване на разрешение се издава в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Не се издава разрешение по заявление, което не удовлетворява изискванията на наредбата. В тези случаи органът по чл. 16 писмено уведомява заявителя да отстрани констатираните недостатъци и да представи необходимите документи в срок от десет работни дни от получаване на съобщението.

(2) Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

(3) Органът по чл. 16 прекратява производството, когато в срок не бъдат отстранени нередовностите в заявлението.

Чл. 20. Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва от търговеца по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21. Разрешенията за осъществяване на дейности по чл. 4 се издават за срок от 5 години.

Чл. 22. В 14-дневен срок СУПБЗН/ОУПБЗН изпращат в ГДПБЗН - МВР копия на издадените или отнетите разрешения на търговци от областта и получените уведомления по чл. 28.

Чл. 23. За издаване на ново разрешение търговците подават заявление по реда на чл. 17 в 14-дневен срок преди изтичане срока на действие на издаденото разрешение.

Чл. 24. (1) При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на издадено разрешение в срок от 24 часа от настъпване на съответното събитие или от узнаването му търговецът писмено уведомява органа, който го е издал, като описва обстоятелствата.

(2) Дубликат на разрешение се издава в 3-дневен срок от датата на представяне на писмено искане с приложен документ за внесена държавна такса.
Раздел V

Единен регистър на издадените разрешения
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., в сила от 07.02.2012 г.) (1) В ГДПБЗН - МВР се води единен регистър на издадените разрешения, съдържащ:

1. наименование на търговеца;

2. вид на дейността;

3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., в сила от 07.02.2012 г.) наименование, организационно-правна форма на юридическото лице, седалище и адрес на управление, данни от регистрацията в търговския регистър, информация за наетите лица и наличната пожарна и спасителна техника;

4. информация за ръководителите на дейностите;

5. валидност на разрешението;

6. номер на разрешението;

7. списък на обектите, за които има сключен договор, и срока му на действие - за дейностите по чл. 4, т. 1 и 2;

8. основание и дата на отнемане на разрешението.

(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.

(3) Редът за достъп до данните, съхранявани в единния регистър по ал. 1, е в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 26. (1) Информация за издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по наредбата се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа:

1. наименование на търговеца, седалище и адрес на управление;

2. вид на осъществяваната дейност;

3. наименование на органа, издал разрешението;

4. регистрационен номер и срок на валидност на разрешението;

5. основание и дата на отнемане на разрешението.

Раздел VI

Организация на дейността на търговците
Чл. 27. (1) Търговците, осъществяващи дейности по тази наредба, изготвят и съхраняват следните документи:

1. копие на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 4;

2. документи, удостоверяващи квалификацията на лицата, извършващи дейности по чл. 4;

3. копие от договора, подписан с ръководителя на обекта за осъществяване на дейности по чл. 4;

4. планове за гасене на пожари и за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации;

5. заповеди, вътрешни правила, протоколи, планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБЗН в обекта и обучението по ПБ;

6. протоколи от извършени противопожарни обследвания и документи от осъществения пожарен контрол;

7. дневници и протоколи по чл. 40, ал. 5 и 6, удостоверяващи извършено обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 40, ал. 1;

8. документи от извършено поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 40, ал. 3;

9. документи от извършени проверки на дейността на търговеца от органите за ПБЗН при МВР.

(2) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 1 и 2, търговецът допълнително изготвя и съхранява дело с документи, отнасящи се до:

1. организацията на дежурствата на наетите лица и техника;

2. длъжностните характеристики на служителите;

3. месечните графици за дежурство на наетите лица;

4. организацията на дихателната защита и спазване на правилата за безопасност и здраве;

5. техническите и контролните прегледи на пожарната и спасителната техника;

6. дневник за регистриране на ликвидираните произшествия (приложение № 3);

7. справки до СУПБЗН/ОУПБЗН - МВР за ликвидирани произшествия (приложение № 4).

(3) Плановете за гасене на пожари и за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации се съгласуват със съответната СУПБЗН/ОУПБЗН - МВР и се утвърждават от ръководителя на обекта.

Чл. 28. (1) За всеки сключен или прекратен договор в двуседмичен срок от датата на влизане в сила търговецът писмено уведомява органа, издал разрешението, за осъществяване на съответната дейност по чл. 4, т. 1 и 2.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:

1. предметът на сключения договор и наименованието на обекта;

2. видът на дейността, която ще се осъществява;

3. ръководителите на съответните дейности;

4. списъкът на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите;

5. броят и видът на пожарните и спасителните автомобили и тяхната постоянна местостоянка.

(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат копия от регистрационните талони на пожарните и спасителните автомобили и копие от нотариално заверен договор за ползване на тези автомобили, когато не са собственост на търговеца.

Чл. 29. За приемане на съобщения за възникнали произшествия в охраняваните обекти на местата на постоянна дислокация на пожарните и спасителните автомобили търговците по чл. 4, т. 1 и 2 оборудват помещения, съоръжени с необходимата комуникационна и оповестителна техника, в които се осигурява денонощно присъствие на дежурно лице.

Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 се осъществяват от дежурни смени 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата по утвърден от ръководителя на дейността месечен график и при спазване изискванията на Кодекса на труда и актовете по прилагането му, а за мероприятия с краткосрочен характер - съгласно условията на сключения договор.

Чл. 31. За всяка дежурна смяна се определя лице, което отговаря за цялостната дейност по време на дежурството.

Чл. 32. Дежурството с пожарни и спасителни автомобили за всеки обект, за които търговецът има сключен договор за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 1 и 2, се осъществява на постоянно място в охранявания обект или в непосредствена близост до него.

Чл. 33. По време на дежурството на наетите лица не могат да се възлагат други дейности, неуредени в тази наредба.

Чл. 34. На наетите лица от дежурните екипи се осигурява индивидуална екипировка и лични предпазни средства в количества не по-малки от определените в приложение № 5.

Чл. 35. Пожарните и спасителните автомобили се оборудват с пожаро-техническо и спасително въоръжение в количества не по-малки от определените в приложение № 6.

Чл. 36. (1) Външното оцветяване и обозначаване на пожарните и спасителните автомобили на търговците, както и обозначенията върху специалната екипировка и личните предпазни средства на наетите лица, непосредствено осъществяващи дейностите по чл. 4, т. 1 и 2, трябва да се отличава от определените за органите за ПБЗН.

(2) Лицата, ръководещи или непосредствено осъществяващи дейности по чл. 4, т. 1 и 2, носят отличителен знак на търговеца върху работните и защитните облекла.

Чл. 37. (1) Не по-рядко от един път в годината във всеки обект наетите лица, осъществяващи дейности по чл. 4, т. 1 и 2, провеждат тренировка за ликвидиране на условно възникнало произшествие с използване на наличната пожарна и спасителна техника в обекта, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта.

(2) Не по-рядко от един път в годината в охранявания обект се провежда съвместна тренировка с органите за ПБЗН, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта и ръководството на съответната СУПБЗН/ОУПБЗН.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) (1) Лицата, ръководещи дейности по смисъла на наредбата, организират и контролират спазването на реда за осъществяването им.

(2) Лицата, ръководещи непосредствено дейността по чл. 8, т. 2, извършват следното:

1. съгласуват график за извършване на проверки от лицата, непосредствено осъществяващи дейността, в който отбелязват датата на извършените проверки и се подписват;

2. годишно обслужване на ПИС, ПГС и системите за управление на дим и топлина в обектите, където е налична повече от една от посочените системи.

(3) Лицата, ръководещи дейността по чл. 4, т. 3, непосредствено извършват дейностите по чл. 7, т. 1, 2 и 4 и съгласуват документите по чл. 7, т. 6.

(4) В случай на отсъствие на лицата, ръководещи дейността по чл. 4, търговецът с писмена заповед определя заместник.

Чл. 39. Противопожарното обследване по чл. 7, т. 2 се извършва поне веднъж годишно.

Чл. 40. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 04.02.2012 г.) (1) Търговци, извършващи експлоатация на противопожарни уреди по чл. 8, т. 1, осъществяват дейността си и разполагат с технически средства в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

(2) Допуска се търговците по ал. 1 да не разполагат с технически средства за извършване на хидростатично изпитване, ако същите са сключили договор за извършване на тази дейност с лица, които имат право да извършват такова изпитване, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба.

(3) Търговци, извършващи експлоатация на противопожарни съоръжения по чл. 8, т. 2, осъществяват дейността си и разполагат с технически средства, както следва:

1. за поддържане и обслужване на ПИС и ПГС - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:

1.1. за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

1.2. за автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане";

1.3. за стационарните пожарогасителни системи с прах - БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

1.4. за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества - БДС EN 15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)";

1.5. за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна - БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

1.6. за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане";

1.7. за стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане";

2. за поддържане на пожарни кранове - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч";

3. за поддържане на системи за управление на дим и топлина - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101 „Системи за управление на дим и топлина".

(4) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване.

(5) Стикерите по ал. 4 трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца по ал. 1, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 4, т. 4, вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване) и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 7).

(6) За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя протокол (приложение № 8), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.

(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 04.02.2013 г.) Търговците, извършващи експлоатация на противопожарни уреди по чл. 8, т. 1, презареждат носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието и изискванията за гасителна ефективност съгласно Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 04.02.2013 г.) Търговци, извършващи експлоатация на противопожарни съоръжения по чл. 8, т. 2, презареждат стационарните пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието с изискванията за гасителна ефективност съгласно Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.

(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 04.02.2013 г.) При презареждане на носимите и возимите пожарогасители и стационарните пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителните вещества по ал. 7 и 8 търговците, извършващи експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения, са длъжни да предоставят на собствениците на пожарогасителите и стационарните пожарогасителни системи или на техните представители копия от декларациите по чл. 9 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.
Раздел VII

Контрол на дейността на търговците. Отказ за издаване на разрешение. Отнемане на издадено разрешение
Чл. 41. (Изм. - ДВ., бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) (1) Контролът на дейността на търговците се осъществява чрез извършване на проверки от органите за ПБЗН.

(2) (Изм. - ДВ., бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Проверките по ал. 1 имат за цел да установят наличието на условия за осъществяване на дейността от търговеца, спазването на условията, при които е било издадено разрешението, и спазване на реда за осъществяване на дейността.

(3) Проверките са:

1. (нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) контролни - извършват се три месеца след издаване на разрешение или сключване на договор с юридически и физически лица за установяване наличието на условия за осъществяване на дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и 4 и спазване на реда за осъществяване на дейността;

2. периодични - извършват се не по-малко от един път за срока на действие на разрешителното.

(4) Проверки на търговци не се извършват по анонимен сигнал.

Чл. 42. Комисиите за извършване на проверки по чл. 41 се назначават със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР или началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН.

Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) При проверките по чл. 41 комисията има право да посещава обектите, с които търговецът има сключени договори, да се запознава с документите относно спазването на изискванията и условията за издаване на разрешението и реда за осъществяване на дейността.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) (1) Резултатите от извършените проверки се оформят в протокол, който се съставя в два екземпляра, като единият се връчва на търговеца, а другият с доклад за извършената проверка се представя на органа, издал разрешението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) В протокола по ал. 1 се разпореждат писмено необходимите мероприятия за изпълнение изискванията на наредбата.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) За нарушения на изискванията на тази наредба на търговците се налагат административните наказания по чл. 279 ЗМВР.

Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) (1) Разрешение за извършване на дейности по чл. 4 не се издава или се отнема от органите за ПБЗН в случаите, когато търговецът:

1. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

2. е обявен в несъстоятелност;

3. осъществява дейности извън обхвата на полученото разрешение;

4. е назначил допълнително лице, което не отговаря на изискванията за квалификация по чл. 10, което е осъдено за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, което не е клинично здраво или което страда от психическо заболяване;

5. не поддържа необходимия минимум от технически средства или наети лица за осъществяване на пожарогасителна и/или спасителна дейност;

6. в едномесечен срок от получаване на писмено разпореждане не отстрани констатираните несъответствия;

7. в тримесечен срок от получаване на разрешението не осигури необходимия минимум от технически средства или лица за осъществяване на дейността си.

8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) е извършил системно нарушение на реда за осъществяване на дейностите, за които е получил разрешение по чл. 91е, ал. 1 ЗМВР.

(2) След отнемане на разрешението търговците могат да кандидатстват за издаване на ново по реда на чл. 17.

(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) В четиринадесетдневен срок от датата на отнемане на разрешението началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН уведомяват писмено директора на ГДПБЗН - МВР.
Раздел VIII

Взаимодействие с органите за пожарна безопасност и защита на населението
Чл. 47. (1) При осъществяване на дейността си търговците могат да си взаимодействат с органите за ПБЗН.

(2) При провеждане на съвместни учения, пожарогасителни и спасителни действия с органите за ПБЗН координацията и непосредственото ръководство на всички участващи сили и средства, в т.ч. на търговеца, се осъществяват от ръководителя на оперативните действия от органите за ПБЗН.

Чл. 48. (1) При получаване на съобщение за възникване на произшествие в обект, в който търговецът осъществява дейности по чл. 4, т. 1 и 2, съобщението се предава незабавно и в съответното териториално звено на СУПБЗН/ОУПБЗН, където се регистрира по установения в МВР ред.

(2) По преценка на лицата по чл. 31 за ликвидиране на произшествия в охраняваните обекти може да бъде поискано съдействие от съответното териториално звено на СУПБЗН/ОУПБЗН, като полученото съобщение за произшествие се регистрира по установения в МВР ред.

(3) След ликвидиране на възникнало произшествие без участие на сили и средства от СУПБЗН/ОУПБЗН в срок от 24 часа търговецът изпраща писмена справка (приложение № 4) до териториалното звено на СУПБЗН/ОУПБЗН за въвеждане на произшествието в автоматизираната информационна система на ГДПБЗН - МВР.

Допълнителна разпоредба
§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) По смисъла на наредбата:

1. „Противопожарно обследване" е проверка за установяване съответствието на обекта с правилата и нормите за ПБ.

2. „Пожарен контрол" е проверка за спазване на правилата и нормите за ПБ в обекта.

3. „Противопожарни уреди" са носимите и возимите пожарогасители съгласно БДС EN 3 „Носими пожарогасители" и БДС EN 1866 „Возими пожарогасители".

4. „Противопожарни съоръжения" са пожароизвестителните и пожарогасителните системи, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.

5. „Произшествие" е всяко събитие - пожар, бедствие или извънредна ситуация, изискващо незабавно извършване на пожарогасителни и/или спасителни дейности.

6. „Сервизно обслужване" е техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно).

7. (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) „Образователно-квалификационна степен „бакалавър" е степента по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за висшето образование.

8. (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) „Системно нарушение" е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на наредбата в срок до една година.

9. (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) „Обект" е недвижим имот, на територията на който се осъществява дейността, а за дейностите по чл. 8, т. 1 - сервизът (включително мобилен сервиз), в който се осъществява дейността.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 6 и чл. 91е, ал. 6 ЗМВР.

§ 3. Отменя се Наредба № Iз-1463 от 2009 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (ДВ, бр. 68 от 2009 г.).

§ 4. Търговците, получили разрешения след 1.01.2011 г. по реда на Наредба № Iз-1463 от 2009 г., са длъжни да приведат организацията на дейността в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 6 месеца от влизането є в сила.

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН на ГДПБЗН - МВР.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., в сила от 07.02.2012 г.) Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник", с изключение на чл. 4, т. 4, който влиза в сила 6 месеца след обнародването й в „Държавен вестник".
Министър: Цветан Цветанов

Приложение № 1 към чл. 17, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., в сила от 07.02.2012 г.; изм., бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
ДО

ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИКА НА

........................................................

(ГДПБЗН-МВР; СУПБЗН/ОУПБЗН)

гр. ...................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
От

(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК)

представляван от

(име, презиме, фамилия)


на длъжност

(изписва се длъжността на заявителя)

Адрес за кореспонденция:

телефон за контакт _____________, Е-mail:_____________ @ ___________ ЕИК ______


ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/ НАЧАЛНИК,Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница