Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрациястраница2/7
Дата22.07.2016
Размер0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел V "а".
Ред за възстановяване и промяна на имената на българските граждани, на които принудително имената са променени, и на родените след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) (1) Производството по възстановяване и промяна на името на лицето започва с подаване на писмено заявление (молба) по образец съгласно приложение № 2а.

(2) Подписите в заявлението (молбата) трябва да имат нотариална заверка. В заявлението (молбата) се посочва и начинът на получаване на решението - лично или на посочен от заявителя адрес.

(3) Заявлението се подава до кмета на общината или на района, където се съхранява актът за раждане на лицето. Молбите по § 16 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 55 от 2015 г.), подадени до кмета на общината, където е местожителството или последният постоянен адрес на починалото лице, в срок три дни от постъпването им се изпращат до кмета на общината или района, където се съхранява актът за раждане.

(4) Български гражданин, живеещ в чужбина, може да подаде заявление (молба) за възстановяване и промяна на име до органа по ал. 3 и чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Нотариалната заверка на подписите се извършва от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна.

(5) Подадените заявления (молби) се регистрират с входящ номер и дата.

(6) По подадените заявления (молби) за възстановяване и промяна на име длъжностното лице по гражданско състояние извършва пълна проверка в регистрите на актове за гражданско състояние и регистъра на населението. Когато длъжностното лице по гражданското състояние не разполага с всички актове за гражданско състояние, където лицето е титуляр, страна или родител, както и с личния му регистрационен картон, служебно изисква същите от общинската администрация, където те се съхраняват.

(7) Документите по ал. 6 се предоставят в 3-дневен срок.

(8) Документите по ал. 6 се прилагат към заявлението (молбата) и заедно с него се съхраняват в срок 5 години.

(9) Собственото, бащиното и фамилното име на лицето се възстановяват така, както са вписани в акта за раждане преди принудителната промяна, с изключение на окончанията в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.

(10) Редът за определяне на променено име е:

1. собственото име се определя по волята на лицето, а за непълнолетните лица - от техните родители или настойници;

2. бащиното и фамилното име се формират по реда на глава втора, раздел II от Закона за гражданската регистрация, когато родителите са възстановили името си; когато родителите не са възстановили името си и са починали, бащиното и фамилното име се вписват съгласно името на родителя преди принудителната промяна или се запазват, каквито са в момента, според волята на лицето.

(11) Когато са налице условията за възстановяване и промяна на името, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя решение за възстановяване или за промяна на име. С решението си длъжностното лице по гражданското състояние може да направи и отказ за възстановяване и промяна на име. Решението се изготвя по реда на чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението се връчва на лицето или се изпраща с обратна разписка на посочения от него адрес.

(12) Решението се изготвя в три еднообразни екземпляра - за лицето, за отразяване в акта му за раждане, за съхранение към заявлението (молбата).

(13) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(14) След влизане в сила на решението по ал. 11 възстановеното и промененото име се отразява по реда на чл. 31, ал. 4 и чл. 84 във:

1. акта за раждане на лицето;

2. акта за сключен граждански брак, когато за лицето има съставен такъв и е направено искане по реда на чл. 74, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;

3. актовете за раждане, където лицето, възстановило или променило името си, е родител, когато е направено искане по реда на чл. 74, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация;

4. акта за смърт на починало лице;

5. регистъра на населението.

(15) За вписване на възстановено или променено име в акт за сключен граждански брак длъжностното лице по гражданското състояние от общинската администрация, където се съхранява актът за сключен граждански брак, служебно се снабдява със заверено копие от акта за раждане на лицето, в който е отразено възстановеното или промененото име. За вписване на възстановено или променено име в актовете по ал. 14, т. 3 длъжностното лице по гражданското състояние от общинската администрация, където се съхранява актът, служебно се снабдява и със заверено копие от акта за сключен граждански брак.

(16) Когато е възстановено името на починало лице, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя заверено копие от акта за раждане и го изпраща на длъжностното лице по гражданското състояние по местосъхранение на акта за смърт, ако то е различно от местосъхранението на акта за раждане. Въз основа на полученото заверено копие от акта за раждане, в който е отразено възстановеното име, длъжностното лице по гражданското състояние вписва възстановеното име в акта за смърт. Ако починалото лице е променило фамилното си име при сключване на граждански брак, длъжностното лице по гражданското състояние служебно се снабдява със заверено копие от акта за граждански брак. В този случай фамилното име в акта за смърт се вписва съгласно вписаното в акта за сключен граждански брак.Раздел VI.
Регистри на актове за гражданско състояние

Чл. 43. (1) Регистри на актовете за гражданско състояние се образуват за всяка община. Регистрите се образуват всяка година чрез събирането на всички актове за гражданско състояние, съставени през предходната календарна година, и подвързването им в специални книги.

(2) Актовете за гражданско състояние за различните събития (раждане, брак и смърт) се подвързват в отделни книги. Актовете се подреждат по последователността на номерата им.

(3) Когато регистърът се състои от голям брой актове, те могат да бъдат подвързани в отделни томове.

(4) Когато в общината няма регистрирани достатъчно събития от един вид (раждане, брак и смърт), може да се създаде сборен регистър с подходящи разделители между актовете за различните събития.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) При формирането на регистъра документите, представени за съставянето на актовете за гражданско състояние, се подвързват заедно със съответните актове в един том или в отделен том, който е част от регистъра.

(2) Документите, въз основа на които се правят промени, допълнения, вписвания или отбелязвания в съставени актове за гражданско състояние, се съхраняват към регистъра, в който са включени тези актове.

Чл. 45. (1) След края на всяка календарна година до 21 януари на следващата година регистрите на актовете за гражданско състояние от всички актосъставители на територията на общината се приключват със заверка.

(2) Текстът на заверката се вписва на първата страница на втората корица на регистъра, без да се засяга акт за гражданско състояние. Текстът може да бъде отпечатан и във вид на етикет, който се залепва на първата страница на втората корица на регистъра и се подпечатва с печата на общината.

Чл. 46. (1) Неразделна част от всеки регистър на актовете за гражданско състояние е азбучният указател.

(2) За актове за гражданско състояние, съставени в година, различна от годината, в която е настъпило събитието, се прави отбелязване и в азбучния указател на регистъра за годината, в която е настъпило събитието.

Чл. 47. (1) Приключените регистри на актове за гражданско състояние най-късно до 21 януари се предават в административния център на общината за ползване и съхраняване.

(2) Предаването на регистрите се извършва с приемателно-предавателен протокол, съставен в два екземпляра. Първият екземпляр от протокола остава в административния център на общината, а вторият се съхранява в кметството (населеното място), където са съставени актовете.
Раздел VII.
Създаване и поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние

Чл. 48. (1) За всеки акт за гражданско състояние, съставен в писмен вид, се създава електронен еквивалент - електронен акт за гражданско състояние. Съвкупността от всички създадени електронни еквиваленти на актове за гражданско състояние формира Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) Поддържането на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние включва съвкупност от дейности, осигуряващи актуалното състояние на данните в електронните еквиваленти на актовете за гражданско състояние, тяхното съхраняване и хронология на промените в тях. За целта главна дирекция "ГРАО" и общинските администрации получават, обработват и съхраняват данни.

Чл. 49. (1) Електронният еквивалент на акт за гражданско състояние се създава от общинската администрация, където е съставен актът за гражданско състояние в писмен вид.

(2) Електронният еквивалент на акт за гражданско състояние се създава въз основа на акта за гражданско състояние и съдържа всички данни, които са вписани в акта за гражданско състояние, съставен в писмен вид.

(3) Длъжностното лице по гражданското състояние сверява данните от акта за гражданско състояние в писмен и електронен вид и след като установи еднаквост на данните, подписва електронния еквивалент с квалифициран електронен подпис.

Чл. 50. Данните в електронния еквивалент на акт за гражданско състояние се актуализират въз основа на данните от акта за гражданско състояние в писмен вид. Актуализацията се извършва от общинската администрация, съхраняваща акта за гражданско състояние в писмен вид.

Чл. 51. (1) За създаването на електронните еквиваленти на актове за гражданско състояние и за поддържане на данните в тях в актуално състояние се използват следните актуализационни документи:

1. електронен документ акт за раждане;

2. електронен документ акт за брак;

3. електронен документ акт за смърт.

(2) Документите по ал. 1 са с отворен формат и изискванията към тях се публикуват на интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО".

Чл. 52. (1) Електронният документ акт за раждане е документ, който съществува само в електронен вид и е предназначен за създаване на електронни еквиваленти на актове за раждане и за актуализация на данните в тях.

(2) Електронният документ акт за раждане е предназначен и за създаване на електронни лични регистрационни картони в регистъра на населението на лицата, които при раждането си получават българско гражданство, и на лицата, родени на територията на Република България от родители със статут на бежанец или хуманитарен статут.

(3) Електронният документ акт за раждане е предназначен и за актуализация на данните за име, дата и място на раждане, номер, дата и място на съставяне на акта за раждане в Република България, както и на данните за родителите/непълните осиновители в електронните лични регистрационни картони на лицата, за чиито актове за раждане има създадени електронни еквиваленти в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

Чл. 53. (1) Електронният документ акт за брак е документ, който съществува само в електронен вид и е предназначен за създаване на електронни еквиваленти на актове за сключен граждански брак и за актуализация на данните в тях.

(2) Електронният документ акт за брак е предназначен и за актуализация на данните за фамилно име, номер, дата и място на съставяне на акта за сключен граждански брак в Република България, семейно положение, както и на данните за съпруг/а в електронните лични регистрационни картони на лицата, за чиито актове за сключен граждански брак има създадени електронни еквиваленти в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

Чл. 54. (1) Електронният документ акт за смърт е документ, който съществува само в електронен вид и е предназначен за създаване на електронни еквиваленти на актове за смърт и за актуализация на данните в тях.

(2) Електронният документ акт за смърт е предназначен и за актуализация на данните за дата и място на смърт, номер, дата и място на съставяне на акта за смърт в Република България в електронните лични регистрационни картони на лицата, за чиито актове за смърт има създадени електронни еквиваленти в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние. С документа се актуализира и семейното положение в електронния личен регистрационен картон на съпруга/та на починалото лице.

Чл. 55. (1) Създадените в общинските администрации електронни документи акт за раждане, акт за брак и акт за смърт се изпращат чрез териториалните звена "ГРАО" на Главна дирекция "ГРАО" за актуализация на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) Електронните документи, създадени на територията на цялата община, се събират в административния център и с тях се извършва актуализация на Локална база данни "Население". Електронните документи ежедневно се изпращат на териториално звено "ГРАО".

(3) След получаване на електронните документи от всички общини на територията на областта териториалното звено "ГРАО" извършва с тях актуализация на Регионална база данни "Население" и ежедневно ги изпраща на Главна дирекция "ГРАО".

(4) След получаване на електронните документи от всички териториални звена Главна дирекция "ГРАО" извършва с тях ежедневно актуализация на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.
Раздел VIII.
Създаване и промяна на електронни еквиваленти на актове за гражданско състояние

Чл. 56. (1) В електронния документ акт за раждане се въвеждат всички данни, които се съдържат в акта за раждане, съставен в писмен вид.

(2) В електронния документ акт за раждане се въвеждат и данни за постоянен и настоящ адрес на титуляря и за постоянен адрес на неговите родители, когато при създаването на електронния еквивалент на акт за раждане се създава и електронен личен регистрационен картон. Данните се въвеждат въз основа на регистъра на населението, като адресната регистрация на титуляря се определя съгласно чл. 90, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация.

(3) Когато актът за раждане е съставен въз основа на съобщение за раждане, в електронния документ акт за раждане се въвеждат и статистическите данни от съобщението.

Чл. 57. В електронния документ акт за брак се въвеждат всички данни, които се съдържат в акта за сключен граждански брак, съставен в писмен вид.

Чл. 58. (1) В електронния документ акт за смърт се въвеждат всички данни, които се съдържат в акта за смърт, съставен в писмен вид.

(2) Когато актът за смърт е съставен въз основа на съобщение за смърт, в електронния документ акт за смърт се въвеждат и статистическите данни от съобщението.

Чл. 59. (1) Електронен документ за създаване на електронен еквивалент на акт за гражданско състояние се обработва веднага след съставянето на акта за гражданско състояние в писмен вид и най-късно на следващия работен ден се изпраща за актуализация на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) Веднага след като електронният еквивалент на акт за гражданско състояние е създаден в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, длъжностното лице по гражданското състояние сверява данните от него и от акта за гражданско състояние в писмен вид и при установено съответствие на данните подписва електронния еквивалент с квалифициран електронен подпис.

Чл. 60. (1) Веднага след като направи промяна, допълнение, вписване или отбелязване в акт за гражданско състояние, съставен в писмен вид, длъжностното лице по гражданското състояние създава електронен документ за отразяване на променените данни в електронния еквивалент на акта за гражданско състояние в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние. В електронния документ се въвежда последното състояние на всички данни от акта за гражданско състояние, съставен в писмен вид.

(2) Електронният документ за промяна на данни най-късно на следващия работен ден се изпраща за актуализация на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(3) Веднага след като промените бъдат отразени в електронния еквивалент на акт за гражданско състояние в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, длъжностното лице по гражданското състояние сверява данните от него и от акта за гражданско състояние в писмен вид и при установено съответствие на данните подписва електронния еквивалент с квалифициран електронен подпис.

Чл. 61. Във всички случаи, когато се установи различие на данните, съдържащи се в акта за гражданско състояние и в електронния му еквивалент, длъжностното лице по гражданското състояние в общината, съхраняваща акта в писмен вид, веднага отстранява несъответствието чрез обработка на електронен документ по чл. 51, ал. 1, след което подписва електронния еквивалент с квалифициран електронен подпис.
Раздел IX.
Издаване на документи въз основа на регистрите на актове за гражданско състояние

Чл. 62. (1) Въз основа на регистрите на актовете за гражданско състояние се издават следните документи:

1. удостоверения;

2. препис-извлечения;

3. пълни преписи;

4. заверени копия на актове.

(2) Документите се издават в общинската администрация, съхраняваща съответните регистри на актове за гражданско състояние, от длъжностно лице по гражданското състояние.

(3) Върху документите, издавани въз основа на регистрите на актовете за гражданско състояние, се полага обикновен печат - без изображение на държавния герб.

(4) Документи въз основа на анулирани или обезсилени актове за гражданско състояние се издават единствено по искане на органите на съдебната власт.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Удостоверенията за раждане и за сключен граждански брак, препис-извлеченията от акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт се издават по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на правосъдието.

(2) Първото удостоверение, което се издава след съставянето на акта за раждане и акта за сключен граждански брак, е оригинал, а всяко следващо е дубликат. Това се отразява в образеца, като вдясно над наименованието на всяко удостоверение се включва текстът "оригинал" или текстът "дубликат".

(3) В документите, издавани въз основа на актовете за гражданско състояние, не може да се вписват данни, които не се съдържат в акта.

(4) При издаването на документите по ал. 1 от актове, в които има промени, допълнения, вписвания или отбелязвания, отразени в графа "Бележки", в тях се включва последното състояние на данните.

(5) При издаването на документите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 5 и 6.

Чл. 64. (1) Пълните преписи от актове се издават, като в тях се включват всички данни, вписани при съставянето на акта за гражданско състояние, и всички промени, допълнения, вписвания или отбелязвания, отразени в графа "Бележки".

(2) В пълния препис задължително се посочват датата, на която е изготвен, и собствено и фамилно име на длъжностното лице по гражданското състояние, което го е изготвило. Длъжностното лице по гражданското състояние подписва документа и полага обикновен печат на общината.

Чл. 65. При издаването на копия на актове върху копието задължително се вписват датата, на която е направено, и собствено и фамилно име на длъжностното лице по гражданското състояние, което го е направило. Длъжностното лице по гражданското състояние подписва документа и полага обикновен печат на общината.

Чл. 66. Въз основа на регистрите на актовете за гражданско състояние се издават и удостоверения за липса на съставен акт за гражданско състояние по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 67. (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Удостоверение за сключен граждански брак не се издава, когато в акта за сключен граждански брак е отразено, че бракът е прекратен. В този случай се издава препис-извлечение от акт за сключен граждански брак, като в полето "Бележки" от образеца се посочва, че бракът е прекратен и датата, на която е прекратен. Когато съпруг е възстановил фамилното си име преди брака, в полето "Бележки" се посочва и фамилното име на лицето преди брака.

Чл. 68. (1) Дубликати на удостоверения за раждане и за сключен граждански брак, препис-извлечения и пълни преписи от актове за гражданско състояние се издават и въз основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) Документите се издават само въз основа на електронни еквиваленти на актове, подписани с квалифициран електронен подпис.

(3) Документите се издават във всяка общинска администрация с предоставен достъп до Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние от длъжностно лице по гражданското състояние.

(4) Документите може да се издават и в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина с предоставен достъп до Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние от консулско длъжностно лице.

Чл. 69. (1) При издаването на удостоверения и препис-извлечения и пълни преписи от електронни еквиваленти на актове за гражданско състояние в тях задължително се посочва, че са издадени въз основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) При издаването на удостоверения и препис-извлечения въз основа на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние в горната част на образците се вписват наименованията на населеното място/района, общината и областта, където се издава документът. Когато препис-извлеченията се издават в българско дипломатическо или консулско представителство, се вписва наименованието на представителството.
Глава трета.
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО


Раздел I.
Регистър на населението

Чл. 70. (1) Регистърът на населението се поддържа в електронен вид и се състои от електронните лични регистрационни картони на физическите лица, подлежащи на вписване в регистъра.

(2) В регистъра на населението се съдържат и електронните лични регистрационни картони на физическите лица, за които е отпаднало основанието за вписване в регистъра.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Данните в електронния личен регистрационен картон на лице, за което е отпаднало основанието за вписване в регистъра на населението, не се актуализират, с изключение на случаите по чл. 106, ал. 2 - 5. Данните се актуализират, ако лицето отново придобие право на вписване в регистъра на населението.

Чл. 71. Електронният личен регистрационен картон е съвкупност от данните по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация.

Чл. 72. Поддържането на регистъра на населението включва дейности, осигуряващи актуалното състояние на данните в електронните лични регистрационни картони, тяхното съхраняване и хронология на промените в тях. За целта Главна дирекция "ГРАО", нейните териториални звена и общинските администрации получават, обменят взаимно, обработват и съхраняват данни.

Чл. 73. (1) Електронните лични регистрационни картони се създават от общинските администрации или от териториалните звена "ГРАО".

(2) Данните в електронните лични регистрационни картони се поддържат в актуално състояние с данни от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, с обработване на актуализационни документи от длъжностните лица в общинските администрации и от териториалните звена "ГРАО" и с данни, постъпващи от други информационни системи.

Чл. 74. (1) Актуализационните документи съществуват само в електронен вид и са част от приложните програмни средства за поддържане на регистъра на населението.

(2) В актуализационните документи се въвеждат данни въз основа на документите по чл. 27 от Закона за гражданската регистрация.

Чл. 75. (1) Обработените актуализационни документи се изпращат ежедневно на Главна дирекция "ГРАО" по реда на чл. 55 и чл. 60, ал. 2 за актуализация на регистъра на населението.

(2) Главна дирекция "ГРАО" ежедневно актуализира регистъра на населението с получените документи по ал. 1, с данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, както и с данните, постъпили от други информационни системи.

Чл. 76. (1) След актуализация на регистъра на населението Главна дирекция "ГРАО" чрез териториалните звена "ГРАО" изпраща до общините в електронен вид необходимата информация за актуализация на Регионална база данни "Население" и Локална база данни "Население".

(2) За осъществяване на текущ контрол на обработените актуализационни документи се изпраща и информация в писмен вид по реда на ал. 1.

Чл. 77. Във всички случаи, когато се установи, че данните в електронен личен регистрационен картон са непълни и/или неточни, отговорното длъжностно лице по тази наредба незабавно предприема действия за тяхната актуализация.


Каталог: normact
normact -> Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница