Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация


Раздел II. Поддържане на данните в електронния личен регистрационен картонстраница3/7
Дата22.07.2016
Размер0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел II.
Поддържане на данните в електронния личен регистрационен картон

Чл. 78. Електронен личен регистрационен картон на лица, които при раждането си получават българско гражданство, и на лица, родени на територията на Република България от родители със статут на бежанец или хуманитарен статут, се създава в общинската администрация, където е съставен актът за раждане на лицето, с документ по чл. 52, ал. 2.

Чл. 79. (1) Електронен личен регистрационен картон се създава от териториалните звена "ГРАО" на лицата, които са:

1. придобили, възстановили или за които е установено наличието на българско гражданство;

2. получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване;

3. получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище.

(2) В тези случаи електронният личен регистрационен картон се създава чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон".

(3) Електронният личен регистрационен картон се създава от териториалното звено "ГРАО" в областта, където лицето е заявило постоянен адрес.

Чл. 80. (1) Електронен личен регистрационен картон се създава от териториалните звена "ГРАО" и на дееспособен български гражданин без документ за самоличност след установяване на самоличността му.

(2) Общинската администрация, където се е явило лицето, изисква с писмо по образец съгласно приложение № 4 от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи установяването на неговата самоличност. В писмото задължително се вписва посоченият от лицето адрес, на който същото може да бъде открито, и се поставя снимка. След получаване на писмено уведомление за установената самоличност общинската администрация изпраща копие от него на териториално звено "ГРАО".

(3) Електронният личен регистрационен картон се създава чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон".

Чл. 81. За създаване на електронен личен регистрационен картон общинската администрация изпраща на териториално звено "ГРАО" копия от документите за гражданско състояние на лицето и от подадените заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

Чл. 82. (1) Когато едно лице е осиновено при условията на пълното осиновяване, електронният личен регистрационен картон с данните преди осиновяването се заличава от регистъра на населението.

(2) Когато за лицето има съставен акт за раждане на територията на Република България преди осиновяването му, за който е създаден електронен еквивалент на акта, електронният личен регистрационен картон се заличава въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Когато за лицето има съставен акт за раждане на територията на Република България преди осиновяването му, за който не следва да е създаден електронен еквивалент, за заличаването на електронния личен регистрационен картон се обработва актуализационен документ "Съобщение за данни от акт за раждане". Актуализационният документ се обработва от териториално звено "ГРАО" в областта по място на съставяне на акта за раждане след осиновяването.

(4) Когато за лицето няма съставен акт за раждане на територията на Република България преди осиновяването му и такъв не е следвало да се състави, електронният личен регистрационен картон се заличава чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за промяна на ЕГН". Актуализационният документ се обработва от териториално звено "ГРАО" в областта по място на съставяне на акта за раждане след осиновяването.

(5) За лицето се създава нов електронен личен регистрационен картон с данните след осиновяването по реда на чл. 78.

Чл. 83. В електронния личен регистрационен картон се съдържат данни за собственото, бащиното (ако има) и фамилното име на лицето на български език.

Чл. 84. (1) Когато за лицето са създадени електронни еквиваленти на актове за гражданско състояние, данните за име в електронния личен регистрационен картон се поддържат въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) Когато за лицето има съставени актове за гражданско състояние на територията на Република България, за които не следва да са създадени електронни еквиваленти, данните се поддържат чрез обработване на един от следните актуализационни документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) "Съобщение за данни от акт за раждане", когато името е променено в акт за раждане;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) "Съобщение за прекратен граждански брак" или "Съобщение за данни от акт за брак", когато името е променено в акт за сключен граждански брак;

3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) "Съобщение за данни от акт за смърт", когато името е променено в акт за смърт.

(3) Актуализационните документи се обработват от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхраняват актовете за гражданско състояние.

Чл. 85. (1) Когато за лицето няма съставени актове за гражданско състояние на територията на Република България и такива не следва да бъдат съставени, данните за име в електронния личен регистрационен картон се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон".

(2) Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

Чл. 86. (1) В електронния личен регистрационен картон се съдържат данни за името на лицето и на латиница.

(2) Данните за името на латиница се въвеждат на национално ниво въз основа на информация, предоставяна от Министерството на вътрешните работи.

Чл. 87. (1) В електронния личен регистрационен картон се съдържат данни за псевдоним, когато лицето има такъв.

(2) Данните за псевдоним се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

Чл. 88. (1) В електронния личен регистрационен картон се съдържат данни за име в чужбина, когато лицето използва в друга държава име, различно от това, с което е вписано в регистъра на населението.

(2) Данните за име в чужбина се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за идентичност на лице с различни имена в Република България и чужбина". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето или в общинската администрация, където за лицето или за негово дете се съставя акт за гражданско състояние за събитие, настъпило в чужбина.

Чл. 89. (1) В електронния личен регистрационен картон данните за пол, дата на раждане и ЕГН на лицето се променят чрез обработка на актуализационен документ "Съобщение за промяна на ЕГН".

(2) Когато за лицето има съставен акт за раждане на територията на Република България, актуализационният документ се обработва от териториално звено "ГРАО" в областта по място на съхранение на акта.

(3) Когато за лицето няма съставен акт за раждане на територията на Република България и такъв не следва да бъде съставен, актуализационният документ се обработва от териториално звено "ГРАО" в областта по постоянен адрес на лицето.

Чл. 90. (1) В електронния личен регистрационен картон данните за място на раждане и за акт за раждане, когато е създаден електронен еквивалент на акта за раждане, се поддържат въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Когато за лицето има съставен акт за раждане на територията на Република България, за който не следва да е създаден електронен еквивалент, данните по ал. 1 се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за данни от акт за раждане". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхранява актът.

(3) Когато за лицето няма съставен акт за раждане на територията на Република България и такъв не следва да бъде съставен, данните за място на раждане се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

Чл. 91. (1) В електронния личен регистрационен картон се съдържат данни за наименованието на държавата, чийто гражданин е лицето, и данни за статут (ако има).

(2) Данните за гражданство и статут в електронния личен регистрационен картон се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за промяна на гражданство и статут". Актуализационният документ се обработва от общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

(3) Актуализационният документ "Съобщение за промяна на гражданство и статут" се обработва от териториално звено "ГРАО" в областта по постоянен адрес на лицето само когато в резултат на промяната на гражданството или статута същото се вписва за първи път в регистъра на населението.

(4) Данни за второ гражданство се поддържат от общинската администрация по постоянен адрес чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за промяна на гражданство и статут" въз основа на чуждестранен документ за самоличност на лицето или въз основа на получено уведомление от чуждата държава.

Чл. 92. В електронния личен регистрационен картон данните за постоянен и настоящ адрес се променят чрез обработване на заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес по реда на чл. 140, ал. 2.

Чл. 93. (1) В електронния личен регистрационен картон се съдържат данни за вида на семейното положение, който може да бъде неженен/неомъжена, женен/омъжена, разведен/разведена, вдовец/вдовица.

(2) Когато за лицето са създадени електронни еквиваленти на актове за сключен граждански брак и/или за смърт, данните по ал. 1 се поддържат въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(3) Когато за лицето има съставени актове за сключен граждански брак и/или за смърт на територията на Република България, за които не следва да са създадени електронни еквиваленти, данните се поддържат чрез обработване на един от следните актуализационни документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) "Съобщение за данни от акт за брак" или "Съобщение за прекратен граждански брак", когато в акт за сключен граждански брак е отразено унищожаването или прекратяването на брака с развод;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) "Съобщение за данни от акт за смърт", когато за някой от съпрузите има съставен акт за смърт.

(4) Актуализационните документи се обработват от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхраняват актовете.

Чл. 94. (1) Когато за лицето няма съставени актове за сключен граждански брак и/или за смърт на територията на Република България и такива не следва да бъдат съставени, данните за семейно положение в електронния личен регистрационен картон се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон".

(2) Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

Чл. 95. (1) В електронния личен регистрационен картон данните за акт за сключен граждански брак, за съпруг/а и за съдебно решение за прекратяване на брака (ако има), когато е създаден електронен еквивалент на акта, се поддържат въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Когато за лицето има съставен акт за сключен граждански брак на територията на Република България, за който не следва да е създаден електронен еквивалент, данните по ал. 1 се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за данни от акт за брак" или "Съобщение за прекратен граждански брак". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхранява актът.

(3) Когато за лицето няма съставен акт за сключен граждански брак на територията на Република България и такъв не следва да бъде съставен, данните по ал. 1 се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

Чл. 96. (1) В електронния личен регистрационен картон данните за деца, за които са създадени електронни еквиваленти на актовете за раждане, се поддържат въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) В електронния личен регистрационен картон данните за деца, за които има съставени актове за раждане на територията на Република България, но за тях не следва да са създадени електронни еквиваленти, се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за данни от акт за раждане". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхранява актът за раждане на детето.

(3) Когато за децата няма съставени актове за раждане на територията на Република България и такива не следва да бъдат съставени, данните за тях в електронния личен регистрационен картон на родителя се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за роднини". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на родителя.

(4) Във всички случаи, когато децата нямат ЕГН, данните за тях в електронния личен регистрационен картон на родителя се поддържат чрез обработване на актуализационния документ по предходната алинея.

Чл. 97. (1) Когато за лицето е създаден електронен еквивалент на акт за раждане, данните за родители в електронния личен регистрационен картон се поддържат въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Когато за лицето е съставен акт за раждане на територията на Република България, за който не следва да е създаден електронен еквивалент, данните се поддържат чрез обработване на "Съобщение за данни от акт за раждане". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхранява актът.

(3) Когато за лицето няма съставен акт за раждане на територията на Република България и такъв не следва да бъде съставен, данните за родители в електронния личен регистрационен картон се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за роднини". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

(4) Във всички случаи, когато родителите нямат ЕГН, данните за тях в електронния личен регистрационен картон се поддържат чрез обработване на актуализационния документ по предходната алинея.

Чл. 98. (1) В електронния личен регистрационен картон поддържането на данните за братя/сестри с ЕГН се осъществява чрез общия произход от родител с ЕГН. В този случай не е необходимо обработването на актуализационен документ.

(2) Когато братя, сестри и/или общият родител нямат ЕГН, данните по предходната алинея се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за роднини". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

(3) Във всички случаи, когато братя/сестри нямат ЕГН, данните за тях в електронния личен регистрационен картон се поддържат чрез обработване на актуализационния документ по ал. 2.

Чл. 99. В електронния личен регистрационен картон данните за документ за самоличност се въвеждат на национално ниво въз основа на информация, предоставяна от Министерството на вътрешните работи.

Чл. 100. (1) В електронния личен регистрационен картон се съдържат данни за вида на правното ограничение (ако лицето има такова), който може да бъде пълно запрещение, ограничено запрещение, лишен от родителски права, ограничени родителски права.

(2) Данните за правни ограничения се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за правни ограничения". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето.

Чл. 101. (1) В електронния личен регистрационен картон се отразява, че лицето е починало. Данните за дата и място на смърт и за акт за смърт, когато е създаден електронен еквивалент на акта за смърт, се поддържат въз основа на данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Когато за лицето има съставен акт за смърт на територията на Република България, за който не следва да е създаден електронен еквивалент, данните по ал. 1 се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за данни от акт за смърт". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхранява актът.

(3) Когато за лицето не е съставен акт за смърт на територията на Република България и такъв не следва да бъде съставен, данните за дата и място на смъртта се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на починалото лице.

Чл. 102. (1) В електронния личен регистрационен картон като особени бележки се поддържат данни по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация, съдържащи се в актове за гражданско състояние, съставени в чужбина за събития, които не подлежат на регистрация в Република България, и в други удостоверителни документи, касаещи гражданското състояние на лицата.

(2) Данните по ал. 1 се поддържат чрез обработване на актуализационен документ "Съобщение за особени бележки". Актуализационният документ се обработва от длъжностното лице в общинската администрация или териториално звено "ГРАО" по постоянен адрес на лицето.

Чл. 103. Длъжностното лице, обработило актуализационния документ, проверява верността на отразените данни в електронния личен регистрационен картон. Допуснати технически грешки се отстраняват незабавно чрез обработване на актуализационен документ "Личен регистрационен картон".


Глава четвърта.
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЕДИННИТЕ ГРАЖДАНСКИ НОМЕРА


Раздел I.
Формиране на единен граждански номер

Чл. 104. (1) Единните граждански номера (ЕГН) се формират автоматизирано за всяка календарна година от Главна дирекция "ГРАО".

(2) Единният граждански номер се състои от десет цифри и се формира по следния начин:

1. първите шест цифри показват датата на раждане на лицето; изписват се последователно последните две цифри от годината, две цифри за месеца и две цифри за деня на раждане;

2. седма, осма и девета цифра представляват уникална комбинация от цифри за деня - число от 000 до 999; деветата цифра обозначава пола на лицето - тя е четна за мъж и нечетна за жена;

3. десетата цифра е контролна и се изчислява по следния начин:

На всяка от деветте цифри от ЕГН, започвайки от най-лявата надясно, се определят следните коефициенти: 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3 и 6. Всяка от деветте цифри на ЕГН се умножава по съответния коефициент и получените произведения се сумират. Сумата от произведенията се дели на 11. Полученият остатък е контролна цифра, която е нула при остатък 0 или 10.

(3) Единният граждански номер за лицата, родени до 31 декември 1899 г. включително, се формира по реда на ал. 2, като към числото на месеца се прибавя числото 20, за родените от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2099 г. включително се прибавя числото 40.

(4) Всички формирани ЕГН образуват регистър на единните граждански номера, който се поддържа в електронен вид.

(5) Регистърът на единните граждански номера се поддържа от Главна дирекция "ГРАО" и е част от Единната система за гражданска регистрация.


Раздел II.
Ред за даване на ЕГН

Чл. 105. (1) Единен граждански номер се дава на лицата, които подлежат на вписване в регистъра на населението.

(2) Единен граждански номер се счита за даден с вписване името на лицето в регистъра на единните граждански номера.

(3) С дадения ЕГН по ал. 1 задължително се създава електронен личен регистрационен картон.

Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) (1) При настъпили промени в основанията за вписване на лицата в регистъра на населението не се дава нов ЕГН.

(2) Даденият ЕГН на лицата по чл. 70, ал. 2 не се заличава от регистъра на единните граждански номера и се вписва при съставяне на актове за гражданско състояние на лицата, когато:

1. събитията брак и смърт са настъпили в Република България;

2. са страна в акт за брак, сключен в чужбина, и другият съпруг е български гражданин;

3. са родители на лице, за което се съставя акт за раждане в Република България.

(3) ЕГН се вписва и при извършване на отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние, където лицата по чл. 70, ал. 2 са титуляри или родители.

(4) В случаите по ал. 2 и 3 промените в данните за гражданското състояние се отразяват и в регистъра на населението.

(5) Електронните лични регистрационни картони на лицата по чл. 70, ал. 2 се актуализират и при съставяне на акт за смърт на техните съпрузи или на лицата, с които са в родствена връзка по чл. 5, т. 2 от Закона за гражданската регистрация.

Чл. 107. Единен граждански номер се дава от:

1. длъжностните лица по гражданското състояние в общината, района, кметството или населеното място само когато съставят акт за раждане на новородено дете - български гражданин, или на новородено дете, родено на територията на Република България от родители със статут на бежанец или хуманитарен статут; длъжностните лица могат да дават ЕГН в срок до седем дни от раждането на детето;

2. служителите в териториалните звена "ГРАО" за всички лица, които подлежат на вписване в регистъра на населението, с изключение на лицата по т. 1; ЕГН се дава в срок 2 дни от завеждане на преписката по чл. 108, ал. 2 в териториално звено "ГРАО".

Чл. 108. (1) Когато срокът по чл. 107, т. 1 е изтекъл, както и за даване на ЕГН на лицата по чл. 79, ал. 1 и чл. 80, ал. 1, се изготвя преписка за ЕГН.

(2) Преписката съдържа "Искане за ЕГН" в два екземпляра по образец съгласно приложение № 5 и копие на документа, удостоверяващ правото на вписване в регистъра на населението, който може да бъде:

1. съобщение за раждане;

2. препис или извлечение от акт за раждане, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние;

3. препис от акт за раждане, съставен по реда на чл. 63 и 66 от Закона за гражданската регистрация;

4. съдебно решение, издадено от български съд, постановяващо съставянето на акт за раждане на лице - български гражданин;

5. акт за раждане на лице - чужд гражданин, припознат от български гражданин или чийто произход от родител - български гражданин, е установен по съдебен ред;

6. копие на писмено уведомление за установената самоличност на лицето, издадено от Министерството на вътрешните работи;

7. удостоверение/писмо от Министерството на правосъдието за придобито/възстановено/установено българско гражданство;

8. уведомително писмо, издадено от службите за административен контрол на чужденците при Министерството на вътрешните работи за даден статут на дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;

9. документ за предоставено убежище от президента на Република България;

10. решение на председателя на Държавната агенция за бежанците за предоставен хуманитарен статут или статут на бежанец.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Когато в документа за раждане, издаден от чуждестранен местен орган, родителят - български гражданин, е вписан с име, което съществено се различава от името, с което е вписан в регистъра на населението, към преписката за даване на ЕГН на лицата по ал. 2, т. 2 се прилага и документ, от който е видно, че имената са на едно и също лице.

(4) Към преписката за даване на ЕГН на лицата по ал. 2, т. 6 - 10 се прилагат и копия от заявление за постоянен адрес и от адресна карта за настоящ адрес.

(5) Към преписката за даване на ЕГН на лицата по ал. 2, т. 6 - 8 се прилагат и копия на документи за гражданското им състояние. Когато в Република България има съставени актове за гражданско състояние, където лицата са титуляри или родители и в регистъра на населението няма данни за тях, към преписката се прилагат копия от тези актове.

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Когато имената на лицата, вписани в документите по ал. 2, т. 7 и 8, съществено се различават от имената в актовете им за раждане, съставени в Република България, се представя и документ, от който е видно, че имената са на едно и също лице.

Чл. 109. (1) Преписката за даване на ЕГН на лицата по чл. 108, ал. 2, т. 1 - 5 се изготвя от длъжностното лице в района или в административния център на общината, където се съставя или се съхранява актът за раждане.

(2) Преписката за даване на ЕГН на лицата по чл. 108, ал. 2, т. 6 - 10 се изготвя от длъжностното лице в района или в административния център на общината, където същите са избрали постоянен адрес.

Чл. 110. (1) Двата екземпляра от "Искане за ЕГН" към преписката се регистрират в района или в административния център на общината с един и същ изходящ номер. Длъжностното лице, изготвило искането, вписва името си, полага подпис и печат на общината/района.

(2) Копията на документите към преписката се заверяват от длъжностното лице, изготвило преписката.

(3) Преписката за даване на ЕГН се предоставя в териториално звено "ГРАО".

Чл. 111. (1) Преписката се регистрира от длъжностно лице в териториално звено "ГРАО" в дневник "Даване и промяна на ЕГН".

(2) След регистриране на преписката по ал. 1 териториалното звено "ГРАО" има следните задължения:

1. извършва проверка на представените документи и когато установи, че е налице основание за даване на ЕГН, дава ЕГН от регистъра на единните граждански номера, вписва ЕГН в двата екземпляра на "Искане за ЕГН" и връща един екземпляр на общината/района, където е изготвена преписката;

2. създава електронен личен регистрационен картон на лицето, когато преписката е по чл. 108, ал. 2, т. 6 - 10;

3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) когато в Република България има съставени актове за гражданско състояние, в които лицето е титуляр или родител, издава Удостоверение за верен ЕГН в необходимите екземпляри - по един за всеки акт, и го предава на общината/района, където се съхраняват актовете;

4. съхранява преписката за ЕГН в срок 5 години от постъпването й.

(3) Когато актовете за гражданско състояние по ал. 2, т. 3 се съхраняват в община/район на територията на друга област, Удостоверението за верен ЕГН се изпраща чрез териториално звено "ГРАО".

Чл. 112. Длъжностното лице в района или в административния център на общината, където е изготвена преписката, след получаване на екземпляр от "Искане за ЕГН" и Удостоверение за верен ЕГН има следните задължения:

1. съхранява "Искане за ЕГН" в срок 5 години;

2. съставя акт за раждане, като вписва дадения ЕГН, когато преписката е по чл. 108, ал. 2, т. 1 - 4;

3. вписва въз основа на Удостоверение за верен ЕГН дадения на лицето ЕГН в актовете за гражданско състояние, където е титуляр или родител.

Чл. 113. Длъжностното лице от общината/ района, където се съхраняват съставените актове за гражданско състояние, където лицето е титуляр или родител, въз основа на полученото Удостоверение за верен ЕГН вписва ЕГН в актовете за гражданско състояние.Каталог: normact
normact -> Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница