Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация


Раздел III. Ред за промяна на ЕГНстраница4/7
Дата22.07.2016
Размер0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел III.
Ред за промяна на ЕГН

Чл. 114. (1) Право да променят ЕГН имат териториалните звена "ГРАО".

(2) Единният граждански номер се променя в случаите, когато има несъответствие между:

1. датата на раждане на лицето, вписана в акта му за раждане, и датата, съдържаща се в ЕГН;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) пола, вписан в акта му за раждане, и пола, съдържащ се в единния му граждански номер.

(3) За промяна на ЕГН се изготвя преписка от длъжностното лице в района или в административния център на общината, където се съхранява актът за раждане на лицето. За лице, което няма акт за раждане, съставен на територията на Република България, преписката се изготвя от длъжностното лице в района или в административния център на общината, където е постоянният му адрес.

(4) Преписката за промяна на ЕГН съдържа "Искане за ЕГН" в два екземпляра и копие на акта за раждане на лицето, за което се иска промяна.

(5) Когато промяната на ЕГН е вследствие на съдебно решение за промяна на дата на раждане и/или пол, копието на акта се изготвя, след като длъжностното лице е отразило промяна в акта.

(6) За лице, за което няма акт за раждане, съставен в Република България, към преписката се прилага копие от акта му за раждане, съставен в чужбина, заедно със заверения превод на български език или съдебното решение за промяна дата на раждане и/или пол.

(7) За лицата, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище и нямат акт за раждане, съставен в Република България, и не могат да представят копие от съставения им в чужбина акт, към преписката за промяна на ЕГН се прилага удостоверителен документ за несъответствието по ал. 2, издаден от институцията, предоставила статута.

(8) Към преписката за промяна на ЕГН се прилага и копие от акт за сключен граждански брак, когато такъв е съставен за лицето в Република България и за него няма данни в регистъра на населението. Когато лицето има деца, за които са съставени актове за раждане на територията на Република България и за тях няма данни в регистъра на населението, към преписката се прилага и копие от тези актове.

(9) Преписката за промяна на ЕГН се оформя по реда на чл. 110, ал. 1 и 2.

(10) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) При прекратяване на осиновяването ЕГН не се променя.

Чл. 115. (1) Процедурата по промяна на ЕГН започва след получаване на съдебно решение за промяна на дата на раждане и/или пол на лицето или когато длъжностното лице в общинската администрация при изпълнение на задълженията си, произтичащи от Закона за гражданската регистрация, установи несъответствие по чл. 114, ал. 2.

(2) Длъжностното лице по ал. 1 незабавно изпраща полученото съдебно решение или писмено уведомява за установеното несъответствие длъжностното лице по чл. 114, ал. 3, което има задължение да изготви преписката за промяна на ЕГН.

(3) Когато териториално звено "ГРАО" получи съдебното решение за промяна датата на раждане и/или пола на лице, незабавно го изпраща на длъжностното лице по чл. 114, ал. 3.

(4) Съдебното решение може да се предостави от лицето, чиито данни са променени, и на длъжностното лице по чл. 114, ал. 3.

(5) Съдебните решения за промяна дата на раждане и/или пола, постановени от чуждестранни съдебни органи, се признават в Република България по реда на Кодекса на международното частно право.

Чл. 116. (1) Длъжностното лице по чл. 114, ал. 3 изготвя и представя преписката за промяна на ЕГН в териториално звено "ГРАО" веднага след получаване на съдебно решение за промяна дата на раждане и/или пол.

(2) Когато на длъжностното лице по чл. 114, ал. 3 му стане известно несъответствието по чл. 114, ал. 2, уведомява лицето за необходимостта и причината, поради която ЕГН трябва да бъде променен. Преписка за промяна на ЕГН се изготвя след явяване на лицето лично или на изрично упълномощено от него лице.

(3) След получаване на документите по чл. 117, ал. 2, т. 2 и 3 от териториално звено "ГРАО" длъжностното лице по чл. 114, ал. 3 има следните задължения:

1. вписва променения ЕГН в съставените актове за гражданско състояние, където лицето е титуляр или родител, които съхранява;

2. предава или изпраща на лицето Удостоверение за верен ЕГН и уведомява лицето за необходимостта да предприеме действия във връзка със снабдяването му с нови документи за самоличност;

3. съхранява "Искане за ЕГН" в срок 5 години.

Чл. 117. (1) Преписката за промяна на ЕГН се регистрира в териториално звено "ГРАО" по реда на чл. 111, ал. 1.

(2) След регистриране на преписката по ал. 1 длъжностното лице в териториалното звено "ГРАО" има следните задължения:

1. извършва проверка на представените документи и когато установи, че е налице основание за промяна на ЕГН, дава нов ЕГН от регистъра на ЕГН и обработва актуализационен документ "Съобщение за промяна на ЕГН"; актуализационният документ "Съобщение за промяна на ЕГН" е документ, който съществува само в електронен вид и е част от приложните програмни средства за поддържане на регистъра на населението;

2. издава Удостоверение за верен ЕГН в необходимите екземпляри - един за лицето и по един за всеки акт за гражданско състояние, където е титуляр или родител, и го предава на общината/района, където се съхраняват актовете; когато актовете за гражданско състояние се съхраняват в община/район на територията на друга област, Удостоверението за верен ЕГН се изпраща чрез териториално звено "ГРАО";

3. вписва новия ЕГН в двата екземпляра на "Искане за ЕГН" и предава на общината/ района, където е изготвена преписката, екземпляр от искането, придружен с Удостоверение за верен ЕГН в необходимите екземпляри - един за лицето и по един за всеки акт за гражданско състояние (където лицето е титуляр или родител), които се съхраняват при тях;

4. съхранява преписката за ЕГН в срок 5 години.

Чл. 118. Длъжностното лице в общинската администрация, където се съхраняват актовете за гражданско състояние по чл. 114, ал. 8, вписва новия ЕГН в акта веднага след получаване на Удостоверение за верен ЕГН.

Чл. 119. Когато длъжностните лица по чл. 107, т. 1 при даване на ЕГН допуснат техническа грешка, като впишат лицето в регистъра на единните граждански номера на ЕГН, който не съответства на датата на раждане и/или пола, грешката се отстранява от териториално звено "ГРАО" след представяне на копие от акта за раждане на лицето.


Раздел IV.
Удостоверение за верен ЕГН

Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) (1) Верността на ЕГН се удостоверява с Удостоверение за верен ЕГН по образец съгласно приложение № 6а или приложение № 6б.

(2) Удостоверение за верен ЕГН по образец съгласно приложение № 6а се издава:

1. на лицето след направена промяна на ЕГН;

2. при поискване лично от лицето или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно;

3. при писмено искане от държавни органи и институции съобразно законоустановените им правомощия.

(3) Удостоверение за верен ЕГН по образец съгласно приложение № 6б се издава:

1. за вписване на даден или променен ЕГН на лицето в съставените актове за гражданско състояние, където то е титуляр или родител;

2. за вписване на ЕГН в акт за раждане, когато по силата на съдебно решение е прекратено пълно осиновяване и се възстановява действието на акта за раждане, съставен преди осиновяването; в удостоверението като верен ЕГН се вписва ЕГН, който е даден след осиновяването, и не се посочват данни за ЕГН преди осиновяването.

(4) В удостоверението по ал. 3 се посочват данни за номера, датата и мястото на съставяне на акта, в който следва да се направи вписването. Когато удостоверението е предназначено за вписване ЕГН на родител (непълен осиновител) в акт за раждане на дете, в него се посочва и името на детето.

(5) Удостоверението за верен ЕГН се издава от териториалните звена "ГРАО" въз основа на:

1. получена преписка за даване и промяна на ЕГН;

2. искане за издаване на удостоверение за верен ЕГН по образец съгласно приложение № 7а, подадено от длъжностното лице в общинската администрация, където се съхраняват актовете за гражданско състояние; удостоверението се издава от териториално звено "ГРАО" в областта, където се съхраняват актовете за гражданско състояние; към искането се прилага копие от акта, за който е предназначен, когато в регистъра на населението няма данни за него; искането за издаване на Удостоверение за верен ЕГН се регистрира в дневник "Даване и промяна на ЕГН";

3. искане за издаване на Удостоверение за верен ЕГН, подадено от длъжностното лице в общинската администрация по постоянен адрес на лицето; към искането не се прилага копие от акта за раждане на лицето, когато в регистъра на населението се съдържат данни за промяната на ЕГН.

(6) Когато Удостоверението за верен ЕГН се издава в случаите по ал. 3, т. 2, длъжностното лице в общинската администрация, където е получено съдебното решение, прилага копие от него към искането за издаване на Удостоверение за верен ЕГН. В този случай не се прилага копие от акта. Удостоверението за верен ЕГН се издава от териториалното звено "ГРАО", получило искането.

(7) Вписване на ЕГН в акт за гражданско състояние въз основа на Удостоверение за верен ЕГН се извършва от длъжностно лице по гражданското състояние.

(8) Искането за издаване на Удостоверение за верен ЕГН по чл. 120, ал. 2, т. 2 и 3 се отправя чрез общината по постоянен адрес на лицето към териториално звено "ГРАО".

(9) Името на лицето в Удостоверението за верен ЕГН се вписва така, както е вписано в регистъра на населението.


Глава пета.
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА НАСТОЯЩИТЕ И ПОСТОЯННИТЕ АДРЕСИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Раздел I.
Национален класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България

Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси съдържа адресите в Република България, определени по реда на чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация за извършване на адресна регистрация, и се поддържа от главна дирекция "ГРАО" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството по данни, предоставени от общинските администрации.

(2) Поддържането на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси включва дейности по добавяне, заличаване и коригиране на адреси.

(3) Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси има следната структура:

1. идентификационен код на населено място;

2. идентификационен код на локализационна единица;

3. номер на сграда;

4. вход на сграда (2 цифри или една буква и празна позиция);

5. район (за градовете с районно деление - 2 цифри);

6. избирателна секция (3 цифри).

(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) Кметът на общината определя адреси за включване в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси само когато в тях има жилищна сграда, общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон и същите са годни за обитаване.

Чл. 122. (1) За поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси се използват национални класификатори на населените места и на локализационните единици.

(2) Класификаторът на населените места се поддържа от Националния статистически институт и съдържа съществуващите и закритите населени места в Република България. За промените в него Националният статистически институт предоставя информация на Главна дирекция "ГРАО" в тридневен срок от настъпването им.

(3) От класификатора по ал. 2 за нуждите на гражданската регистрация се извличат класификатори на областите и общините в областите.

(4) За отразяване на настоящ адрес в чужда държава, където лицето живее, се използва класификатор на държавите, който съдържа наименованието на официално признатите от Република България държави и се предоставя от Националния статистически институт. В класификатора се съдържа и идентификационен код на държавата.

Чл. 123. (1) Адресът в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси се състои от наименованието на областта, общината и населеното място, района (за градовете с районно деление), наименованието на локализационната единица, номер, вход.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) В електронните лични регистрационни картони в адреса освен данните по ал. 1 се съдържат и данни за етаж, апартамент, дата на адресна регистрация. За лицата, адресно регистрирани в общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, в електронните лични регистрационни картони вместо апартамент се отразява номер на стая.

(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Когато вписаният в електронния личен регистрационен картон постоянен и/или настоящ адрес не се съдържа в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси (НКНПА), след данните за адреса се отразява индикация "извън НКНПА", с изключение на случаите, когато настоящият адрес е чужбина.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) При заличаване на адрес от НКНПА органът по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация е задължен да уведоми лицата, чиято адресна регистрация е на такъв адрес, че в едномесечен срок следва да заявят нов адрес, който е включен в НКНПА.

Чл. 124. (1) Локализационната единица е площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал, местност и други.

(2) Идентификационният код на локализационната единица се състои от пет цифри. Петата цифра от идентификационния код е контролна, която се получава по следния начин:

1. изчислява се сумата:

1*а1+2*а2+3*а3+4*а4, където а1 е първата цифра от кода, а2 - втората, а3 - третата, а4 - четвъртата;

2. изчислява се остатък по модул 11 от сумата.

Ако остатъкът е различен от десет, се определя като пета цифра, а ако е десет, отново се изчислява остатък по модул 11 от сумата 3*а1+4*а2+5*а3+6+а4.

(3) Идентификационните кодове на населеното място и на локализационната единица образуват уникален код за всяка локализационна единица в страната.

(4) Идентификационният код не се променя, докато съществува локализационната единица в населеното място, и не се използва за друга локализационна единица.

(5) При откриване на локализационна единица идентификационен код се дава от териториално звено "ГРАО", отговарящо за общината, където е открита локализационната единица.

Чл. 125. (1) Класификаторът на локализационните единици съдържа локализационните единици в населените места в Република България.

(2) Поддържането на класификатора на локализационните единици включва дейности по:

1. създаване на нова локализационна единица;

2. закриване на локализационна единица;

3. промяна на наименование на локализационна единица.

(3) Актуализационният документ за поддържане на класификатора на локализационните единици е "Съобщение за корекции в класификатора на локализационните единици" съгласно приложение № 8.

(4) Длъжностното лице в общината или района, където е настъпила промяната на локализационната единица въз основа на решение на общинския съвет, съставя актуализационния документ по ал. 3.

(5) При създаване на нова локализационна единица данните за наименованието и вида й се попълват в полето "наименование на локализационна единица", което съдържа тридесет символа. Видът на локализационната единица се изписва съгласно указанието за попълване към "Съобщение за корекции в класификатора на локализационните единици". Допустимо е съкратено изписване на наименованието на локализационната единица, когато за пълното й изписване са необходими повече от определените символи. Пълното или съкратено изписване на наименованието на локализационната единица се извършва по правилата на българския език.

(6) Когато адресът, определен от кмета на общината за извършване на адресна регистрация, е извън регулацията на населеното място, актуализационният документ по ал. 3 се съставя въз основа на издадената заповед и не се изисква решение на общинския съвет.

(7) Актуализационният документ по ал. 3 се предоставя от общината/района на териториално звено "ГРАО" за отразяване в класификатора на локализационните единици.

(8) Териториално звено "ГРАО" чрез приложните програмни средства за поддържане на регистъра на населението извършва електронна обработка на получения актуализационен документ.

Чл. 126. (1) Компетентните структури в общинската администрация, отговорни за териториално-селищното устройство, предоставят информация за адреса на всички новопостроени сгради на структурите за гражданска регистрация от същата общинска администрация. Информацията съдържа наименование на локализационна единица, номер и вход на сградата.

(2) Компетентните структури в общинската администрация, отговорни за териториално-селищното устройство, предоставят информация и за настъпилите промени в адресите (закриване/преномериране/откриване на адрес; откриване/сливане/разделяне на локализационна единица; при промяна на териториалния обхват на населено място, както и при закриване на населено място). Информацията съдържа:

1. основание за промяната;

2. наименование на локализационната единица, номер и вход на сградата/сградите преди промяната;

3. наименование на локализационната единица, номер и вход на сградата/сградите след промяната.

(3) При промяна в териториалния обхват на населено място или при неговото закриване освен информацията по ал. 2 се предоставя информация и за наименованието на населените места.

(4) Длъжностното лице въз основа на документите по предходните алинеи изготвя предложение до кмета на общината за промени в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

(5) Кметът на общината въз основа на документите по ал. 4 определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация.

(6) В зависимост от настъпилите промени в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси длъжностното лице незабавно изпраща до териториално звено "ГРАО" един от следните актуализационни документи:

1. "Съобщение за присъединяване, разделяне или закриване на населено място" съгласно приложение № 9, когато адресите от едно населено място преминават към друго населено място;

2. "Съобщение за разделяне и сливане на локализационна единица" съгласно приложение № 10, когато промяната в адресите е следствие от промяната в обхвата на локализационната единица;

3. "Съобщение за откриване, закриване и корекция на адрес" съгласно приложение № 11;

4. "Съобщение за преномериране на райони и секции" съгласно приложение № 12;

5. "Съобщение за преномериране на адреси и коригиране на грешен номер" съгласно приложение № 13.

(7) Актуализационните документи по ал. 6, т. 1, 2 и 5 актуализират и данните за адресите в регистъра на населението.

Чл. 127. (1) Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси се поддържа с актуализационните документи по чл. 126, ал. 6.

(2) Актуализационните документи по ал. 1 се предоставят от общината/района на териториалното звено "ГРАО" за отразяване в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

(3) Териториалното звено "ГРАО" чрез приложните програмни средства за поддържане на регистъра на населението извършва електронна обработка на документите по ал. 1.

Чл. 128. Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси се актуализира със "Съобщение за присъединяване, разделяне или закриване на населено място" в следните случаи:

1. създаване на ново населено място;

2. възстановяване на заличено населено място;

3. разделяне на населено място;

4. сливане на две населени места;

5. присъединяване на едно населено място към друго;

6. отделяне на едно населено място от друго;

7. закриване на населено място.

Чл. 129. Актуализационният документ по чл. 128 се съставя от длъжностното лице в общината или района, където е настъпила промяната, въз основа на указ на президента на Република България и данните по чл. 126, ал. 1 - 3.

Чл. 130. Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси се актуализира със "Съобщение за разделяне и сливане на локализационна единица" в следните случаи:

1. разделяне на локализационна единица;

2. сливане на две локализационни единици.

Чл. 131. Актуализационният документ по чл. 130 се съставя от длъжностното лице в общината или района, където е настъпила промяната на локализационната единица, въз основа на решение на общинския съвет и данните по чл. 126, ал. 1 - 3.

Чл. 132. Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси се актуализира със "Съобщение за откриване, закриване и корекция на адрес" в следните случаи:

1. откриване на адрес при построяване на сграда или добавяне на адрес;

2. закриване на адрес при заличаване на сграда;

3. корекция на показателите: "район" и "секция" за отделен адрес.

Чл. 133. Актуализационният документ по чл. 132 се съставя от длъжностното лице в общината, където е настъпила промяната в класификатора, въз основа на заповед на кмета на общината.

Чл. 134. При настъпили промени в номерата на районите или секциите националният класификатор на настоящите и постоянните адреси се актуализира със "Съобщение за преномериране на райони и секции".

Чл. 135. Актуализационният документ по чл. 134 се съставя от длъжностното лице в общината, където е настъпила промяната в класификатора, въз основа на заповед на кмета на общината или нормативен акт.

Чл. 136. Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси се актуализира със "Съобщение за преномериране на адреси и коригиране на грешен номер" в следните случаи:

1. преномериране на адреси на една локализационна единица;

2. коригиране на грешен номер или вход.

Чл. 137. Актуализационният документ по чл. 136 се съставя от длъжностното лице в общината, където е настъпила промяната в класификатора, въз основа на данните по чл. 126, ал. 1 - 3. Когато с актуализационния документ се коригира грешен номер или вход, не се изискват данните по чл. 126, ал. 1 - 3.
Раздел II.
Адресна регистрация

Чл. 138. (1) Постоянният адрес се заявява и променя със заявление за постоянен адрес по образец съгласно приложение № 14.

(2) Настоящият адрес се заявява и променя с адресна карта за настоящ адрес по образец съгласно приложение № 15.

Чл. 139. (1) За извършване на адресна регистрация лицата подават до органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация заявление за постоянен адрес и/или адресна карта за настоящ адрес.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) За извършване на адресна регистрация се представят и документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за гражданската регистрация с изключение на случаите, когато се заявява настоящ адрес в чужбина. Когато в представения документ за собственост на имота няма вписани наименование на локализационна единица и номер, допълнително се представя удостоверение, издадено от компетентните структури в общинската администрация, отговорни за териториално-селищното устройство, или от отдел "Местни данъци и такси", което удостоверява адреса, на който се намира този имот.

(3) Адресна регистрация на адрес, който е в Република България, се извършва само на адреси, включени в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси. Адресна регистрация по настоящ адрес в чужбина се извършва, когато наименованието на държавата се съдържа в класификатора на държавите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) Не се допуска извършване на адресна регистрация в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон за повече от четири месеца, когато предходният адрес на лицето е описвал аналогично място в рамките на общината.

Чл. 140. (1) Подадените заявления за постоянен адрес и/или адресни карти за настоящ адрес се регистрират с входящ номер и дата от органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

(2) Органът по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация незабавно извършва електронна обработка на заявленията за постоянен адрес и/или адресна карта за настоящ адрес, като въвежда данните от тях чрез приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението.

(3) При електронната обработка по предходната алинея автоматизирано се извършва проверка дали адресът, посочен в заявлението за постоянен адрес и/или адресната карта за настоящ адрес, се съдържа в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

(4) Когато адресът от заявлението за постоянен адрес или от адресната карта за настоящ адрес е включен в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, на лицето се издава Удостоверение за постоянен адрес или Удостоверение за настоящ адрес по образци, утвърдени с наредбата по чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация.

(5) Органът по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация съхранява подадените заявления за постоянен адрес и/или адресни карти за настоящ адрес за срок 5 години.Каталог: normact
normact -> Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница