Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация


Раздел III. Извършване на проверка (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)страница5/7
Дата22.07.2016
Размер0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел III.
Извършване на проверка (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) (1) При извършване на проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация комисията установява следното:

1. наличие на акт на органа по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация за определяне на длъжностни лица, които да извършват адресна регистрация, когато същата не се извършва от кмета;

2. наличие на подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес;

3. има ли приложено нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес не са подадени лично от лицето, чиято адресна регистрация е извършена;

4. представени ли са документите по чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и чл. 139, ал. 2 от наредбата;

5. има ли писмено съгласие от собственика на имота за адресни регистрации, извършени в несобствено жилище;

6. дали адресно регистрираното лице е в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, когато не са представени документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за гражданската регистрация;

7. извършена ли е проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" на адресно регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;

8. наличие на декларация за удостоверяване на фактическото съпружеско съжителство в случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация;

9. броя на адресно регистрираните лица на адреса на едно жилище, включително и в случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация;

10. съхраняват ли се документите, представени за извършване на адресните регистрации.

(2) Въз основа на установеното при проверката комисията съставя протокол, който предава на кмета на общината за издаване на заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или 99а от Закона за гражданската регистрация.

(3) За автоматизираното заличаване на адресните регистрации, извършени в нарушение на закона, общинската администрация изпраща по електронен път обобщена информация в структуриран вид чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като използва приложните програмни средства, поддържащи регистъра на населението - Национална база данни "Население".

(4) За заличаване на адресни регистрации по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация информацията се предоставя по реда на ал. 3.

(5) Общинската администрация изпраща писмени уведомления на лицата, чиито адресни регистрации са заличени. Когато е заличена адресна регистрация по постоянен адрес, лицето задължително се уведомява за необходимостта от подмяна на личните документи.Глава шеста.
РЕД ЗА ДОСТЪП И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТРИТЕ


Раздел I.
Предоставяне на данни

Чл. 141. Данните от регистрите се предоставят при спазване разпоредбите на Закона за гражданската регистрация, на Закона за защита на личните данни и на други специални закони.

Чл. 142. Обемът на предоставените данни се определя от целите, за които данните се предоставят.

Чл. 143. Процедурата за предоставяне на данни започва с подаване на писмено заявление в свободен текст до органа, съхраняващ съответния регистър.

Чл. 144. В заявлението задължително се посочват законовите основания за предоставяне на данните.

Чл. 145. Предоставянето на данните от органа, съхраняващ съответния регистър, се извършва в искания от заявителя вид и носител само когато това е технически възможно за изпълнение от органа.

Чл. 146. (1) (Предишен текст на чл. 146 - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) След разглеждане на заявлението органът, съхраняващ съответния регистър, изготвя писмен отговор.

(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) За текущ обмен или периодично предоставяне на данни в електронен структуриран вид от регистрите, поддържани на национално ниво, може да се сключи споразумение по реда на чл. 151.


Раздел II.
Предоставяне на достъп

Чл. 147. Предоставянето на достъп се извършва само до регистрите, поддържани на национално ниво.

Чл. 148. (1) Достъпът се осъществява отдалечено по електронен път с ползване на квалифициран електронен подпис, издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, чрез потребителски или програмен интерфейс. Достъпът чрез програмен интерфейс може да се осъществи с други мерки и средства за защита.

(2) Квалифицираният електронен подпис трябва да съдържа ЕГН на автора на електронния подпис.

Чл. 149. Обемът на предоставените данни чрез достъп до регистрите се определя от целите, за които достъпът се предоставя, и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Процедурата за предоставяне на достъп започва с подаване на писмено заявление в свободен текст до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) В заявлението задължително се посочват законовите основания за предоставяне на достъпа.

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) За предоставяне на достъп се сключва споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и потребителя.

(2) Със споразумението се определят условията за достъп, предметът на споразумението, обемът на предоставените данни, задълженията на страните, срокът на действие, условията за контрол на достъпа, техническите параметри и други.

Чл. 152. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Достъпът се предоставя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция "ГРАО".

(2) Едновременен достъп с повече от един квалифициран електронен подпис на едно лице не се допуска.

(3) Потребителят осигурява техническите условия и средства за получаване на данните.

Чл. 153. (1) Достъпът се предоставя на потребителя или на определени от него лица.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Кметът на общината определя за територията на цялата община длъжностните лица по гражданска регистрация, на които се предоставя достъп, и посочва задълженията им във връзка с предоставения достъп. За Столична община и градовете с районно деление длъжностните лица по гражданска регистрация на територията на района, на които се предоставя достъп, могат да бъдат определени и от кмета на района.

(3) За лицата с предоставен достъп задължително се посочват име и ЕГН, длъжност, отдел/звено, дирекция, адрес на електронна поща, телефон за връзка.

Чл. 154. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) В случаите на предоставен достъп на ново лице или при прекратен достъп на лице потребителят своевременно уведомява писмено Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция "ГРАО".

(2) При прекратяване на достъпа за определено лице потребителят посочва датата и причината, поради която се прекратява достъпът.

Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) След предоставяне или прекратяване на достъп на лице Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция "ГРАО", писмено уведомява потребителя.

Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Достъп до регистрите, поддържани на национално ниво, се предоставя и по ред, определен в друг нормативен акт.

Чл. 157. За предоставяне на достъп и на данни от регистрите на национално ниво се събират такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, или безвъзмездно, когато това е установено със закон или друг нормативен акт.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 113, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

§ 2. (1) При направена промяна, допълнение, вписване или отбелязване в акт за гражданско състояние, съставен по реда на чл. 41 от Закона за гражданската регистрация, за който не е създаден електронен еквивалент на акта, задължително първо се създава електронен еквивалент на акта, след което се обработва електронен документ за промяна на данните в него.

(2) Когато в кметството или в населеното място, което не е административен център на кметство, няма техническа възможност за обработване на електронен документ за създаване или промяна на електронен еквивалент на акт за гражданско състояние, копие от съставения акт за гражданско състояние в писмен вид се изпраща незабавно до района или до административния център на общината за обработка. За създаването на електронен еквивалент на акт за гражданско състояние се изпраща и копие от документите, основание за актосъставянето.

§ 3. Записите на лицата в Национална база данни "Население" с данните от личните регистрационни картони, създадени до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 39 от 2011 г.), се считат за електронни лични регистрационни картони.

§ 4. (1) Длъжностните лица, отговорни за поддържането на регистрите по § 75 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 39 от 2011 г.), задължително актуализират данните в личните регистрационни картони.

(2) Веднага след като бъде отразена промяна в личен регистрационен картон, копия от документите, въз основа на които е направена промяната, се изпращат до административния център на общината или в района за обработване на електронен документ за актуализация на регистъра на населението.

(3) За актуализация на данните в личните регистрационни картони се изпраща и информация в писмен вид по реда на чл. 76, ал. 1.

§ 5. Каталозите на ЕГН, използвани преди създаване на регистъра на единните граждански номера в електронен вид, се съхраняват в териториалните звена "ГРАО" в продължение на 130 години от създаването им.

§ 6. (1) Единният граждански номер се променя и за отстраняване на технически грешки, допуснати при внедряване на ЕСГРАОН, когато:

1. на едно лице е даден повече от един ЕГН;

2. един ЕГН се ползва от две лица.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 преписката за промяна на ЕГН се изготвя от длъжностното лице в района или в административния център на общината, където се съхранява актът за раждане на лицето. За лице, което няма акт за раждане, съставен в Република България, преписката се изготвя от длъжностното лице в района или административния център на общината, където е постоянният адрес на лицето. За верен ЕГН на лицето се приема този ЕГН, който отговаря на следните условия:

1. съответства на датата на раждане и пола, вписани в акта му за раждане;

2. е вписан в документа му за самоличност и са изпълнени условията по т. 1.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 промяна на ЕГН се извършва на лицето, което:

1. няма издаден документ за самоличност и за дадения ЕГН на другото лице са изпълнени условията по ал. 2;

2. има документ за самоличност, но даденият му ЕГН не съответства на датата на раждане и/или пола, вписани в акта му за раждане.

(4) В случаите по ал. 1, т. 2, когато дадените ЕГН не съответстват на датата на раждане и/или пола, вписани в актовете за раждане на лицата, се извършва промяна на ЕГН и на двете лица.

(5) Към преписката за промяна на ЕГН в случаите по ал. 1, т. 2 се прилагат документите по чл. 114, ал. 4 - 8. Преписката се изготвя от длъжностното лице в района или в административния център на общината по постоянен адрес на лицето, на което ЕГН се променя. Когато се променят ЕГН и на двете лица, се изготвят две преписки за ЕГН от длъжностното лице в района или в административния център на общината по постоянен адрес на едно от лицата. Преписките се изготвят от това длъжностно лице, на което е станало известно основанието по ал. 1, т. 2.

(6) В случаите по ал. 1, т. 2, когато едно от лицата е починало, се извършва промяна на ЕГН на живото лице.

§ 7. Заявленията за постоянен адрес и адресните карти за настоящ адрес, когато са подадени в кметство или в населено място, което не е административен център на кметство и което не е преминало към поддържане на регистъра на населението в електронен вид, се представят в срок до 3 дни от регистрирането им в района или в административния център на общината за електронна обработка.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2014 Г.)


§ 37. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2015 Г.)


§ 1. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на регионалното развитие" и "министъра на регионалното развитие" се заменят съответно с "Министерството на регионалното развитие и благоустройството" и "министъра на регионалното развитие и благоустройството".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2015 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2015 Г.)


§ 10. В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата кметът на общината издава заповед за заличаване на адресите от националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, в които няма сгради или съществуващите са негодни за обитаване.

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.03.2016 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 1


Попълване на Съобщение за раждане, образец ЕСГРАОН ТДС № 1:

- в полето "Лечебно заведение" се вписват наименованието на лечебното заведение, населеното място, общината и областта, на чиято територия се намира;

- в показател "№.... дата" се вписват поредният номер, под който съобщението е съставено, и датата, на която е съставено;

- в показател № 1 "Акт за раждане №…, дата на съставяне" се вписват номерът и датата на акта за раждане, съставен въз основа на съобщението;

- в показател № 2 "ЕГН" се вписва даденият ЕГН на лицето;

- в показател № 3 "Място на съставяне на акта" се вписват населеното място или районът, общината и областта, където е съставен актът за раждане.

Показатели № 1, № 2 и № 3 се попълват в общинската администрация от длъжностното лице по гражданското състояние, което е съставило акта за раждане.

- в показател № 4 "Име" се вписват собственото, бащиното и фамилното име на новороденото лице; трите части на името се определят в съответствие с чл. 12, 13, 14 и 15 на Закона за гражданската регистрация.

Собственото име се избира от родителите и се заявява писмено.

При мъртвородено дете в този показател се вписва текстът "мъртвородено дете".

- в показател № 5 "Дата на раждане" се вписва с арабски цифри точната дата в последователност ден, месец, година, час и минути на раждането;

- в показател № 6 "Място на раждане" се вписват населеното място, общината и областта, на чиято територия е настъпило раждането;

- в показател № 7 "Пол" със знака "Х" се отбелязва съответната буква в зависимост от пола на лицето: М - мъжки пол, Ж - женски пол;

- в показател № 8 "Близнаци" със знака "Х" се отбелязва съответно "ДА" или "НЕ"; ако са родени близнаци, с думи се записват техният брой и поредността на близнака, за който се отнася съобщението за раждане;

- в показател № 9 със знака "Х" се отбелязва съответно: "брачно", ако родителите имат сключен граждански брак, или "друго", когато не са в брак;

- в показател № 10 "тегло, ръст" се вписват с арабски цифри теглото в грамове и ръстът в сантиметри на новороденото дете;

- в показател № 11 "живородено, мъртвородено" със знака "Х" се отбелязва съответният текст, според това, дали детето е родено живо, или мъртво;

- в показател № 12 "Продължителност на бременността" се вписва с арабски цифри продължителността на бременността на майката в седмици;

- в показатели № 13 "Раждането е станало" и № 14 "Присъствал" със знака "Х" се отбелязва съответният текст според това, къде е станало раждането и кой е присъствал на него;

- в показател № 15 "Причина за мъртво раждане" се вписва с думи, без съкращения, причината за мъртвото раждане;

- в показател № 16 "Аутопсия" със знака "Х" се отбелязва съответно "ДА" или "НЕ" според това, дали е правена, или не аутопсия при мъртво раждане;

- в показател № 17 "Детето взема постоянен адрес" със знака "Х" се отбелязва съответният текст "майката", "бащата", "друг", според това, чий постоянен адрес родителите са избрали за детето си.

Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете съвпадат със съответните адреси на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето (чл. 90, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация). Същото важи и за децата, оставени със съгласие на родителите за осиновяване.

- в показатели № 18 "Постоянен адрес" и № 19 "Настоящ адрес" се вписват адресите на детето, определени съгласно Закона за гражданската регистрация.

Показатели от № 20 до № 23 включително се попълват въз основа на документа за самоличност на майката:

- в показател № 20 "Име" се вписва името на майката;

- в показател № 21 "ЕГН/дата на раждане" се вписва ЕГН на майката; когато лицето няма ЕГН, се вписва датата на раждане;

- в показател № 22 "Гражданство" се вписва наименованието на държавата, чийто гражданин е майката;

- в показател № 23 "Постоянен адрес" се вписва постоянният адрес на майката; ако лицето не е български гражданин и няма постоянен адрес, показателят не се попълва.

Показатели от № 24 до № 31 включително се попълват по декларирани от майката данни:

- в показател № 24 "Държава на раждане" се вписва наименованието на държавата, където е родена майката;

- в показател № 25 "Икономическа активност" със знака "Х" се отбелязват съответният текст "заето лице", "незаето лице", "лице под 15 г." според това, в коя категория попада лицето.

"Заето лице" - лице, което е навършило 15 и повече години, което извършва работа за производство на стоки и услуги, за която получава паричен или друг доход (работодатели, наети лица, самонаети лица, и др.).

"Незаето лице" - лице, което е навършило 15 и повече години, което не извършва работа за производство на стоки и услуги и не получава доходи от трудова дейност (безработни лица, лица, нетърсещи работа, и др.).

"Лице под 15 г." - лице, което не е навършило 15 години.

Показатели от № 32 до № 36 включително, които се отнасят до данните за баща, се попълват по същия начин като съответните показатели за майка.

В долния ляв ъгъл длъжностното лице, което съставя съобщението за раждане, вписва името си, полага подпис и печат.

В долния десен ъгъл длъжностното лице по гражданското състояние, което е съставило акта за раждане, вписва името си, полага подпис и печат.

Приложение № 2 към чл. 36, ал. 2


Попълване на Съобщение за обезсилване на акт за раждане:

- в горното ляво поле се вписват данни за общинската администрация, където съобщението се съставя; вписват се и изходящ номер и дата на съставяне на съобщението;

- в горното дясно поле се вписва наименованието на града, където се намира териториалното звено "ГРАО", чрез което съобщението се изпраща, и данни за общинската администрация, до която се изпраща; когато съобщението се изпраща само до териториално звено "ГРАО", не се попълват данни за общинската администрация;

- в показател "Име" се вписва името на лицето съгласно акта за раждане, който се обезсилва;

- в показател "ЕГН/дата на раждане" се вписва ЕГН на лицето съгласно акта за раждане, който се обезсилва; когато лицето няма ЕГН, се вписва датата на раждане;

- в показател "Акт за раждане" се вписват данни за акта за раждане, който се обезсилва - номер, дата и място на съставяне;

- в показател "Съдебно решение" се вписват данни за номера на гражданското дело, по което е постановено решението за съставяне на нов акт за раждане, наименованието на съда, който го е постановил, и датата, на която решението влиза в сила;

- в показател "Нов акт за раждане" се вписват данни за датата, на която въз основа на съдебното решение е съставен новият акт за раждане.

Когато лицето, чийто акт за раждане се обезсилва, е осиновено при условията на пълното осиновяване, това се отбелязва в съобщението със знака "Х".

Длъжностното лице по гражданското състояние, което съставя новия акт за раждане и съобщението, вписва името си, полага подпис и печат.

Приложение № 2а към чл. 42а, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

                                                                                              До

                                                                                              кмета на община (район)

                                                                                              ...........................................

                                                                                              област

                                                                                              ............................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/МОЛБА

 

(по чл. 19а и § 17 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.)/по § 16 от ПЗР от Закона за гражданската регистрация) 

от

 ………………………………………………………….....…, ЕГН .................................................

(собствено, бащино и фамилно по документ за самоличност)

……………………………………………………………....., ЕГН .................................................

(собствено, бащино и фамилно по документ за самоличност)

……………………………………………………………....., ЕГН .................................................

(собствено, бащино и фамилно по документ за самоличност)

 

В качеството си на:1. Родител

2. Настойник

3. Дете или друг низходящ

4. Наследник


Каталог: normact
normact -> Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница