Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрациястраница6/7
Дата22.07.2016
Размер0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

(отбелязва се със знак "Х", когато заявлението не се подава от лицето, на което се иска възстановяване/промяна на име)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,На основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация желая/ем:

(избраното се отбелязва със знак "Х")

1. Да възстановя името си, тъй като същото е принудително променено.

2. Да променя името си на ..........................................................................................................,

тъй като съм роден/а след като имената на родителите ми са били принудително променени.

3. Да възстановя/променя името от ...........................................................................................

на ..................................................................................................................................................,

роден/а на ………………………….. в гр./с. .............................................................................,

община ……………....……, област ...........................................................................................,

тъй като е роден/а след като имената на родителите са били принудително променени.

4. Да възстановя името на ..........................................................................................................,

починал/а през ………… година в гр./с. , община ………...........…, област .........................,

роден/а на ……………………, в гр./с. ......................................................................................,

община ……………………….., област .....................................................................................,

и има сключен граждански брак през ………. година в ……..........……….., в гр./с. ...........,

община ……………...……., област ...........................................................................................,

тъй като името му е било принудително променено.

Решението/отказът за възстановяване/промяна на име желая да получа:

(избраното се отбелязва се със знак "Х")

 


1. Лично

2. На адрес - гр./с. ……………………………......................................,

бул./ул./ж.к. …...………………………………….................................,

………….........……………………… № ……………...........................,

ет. ………….....………, ап. ………………………................................,

община/район ………………………………….....................................,

област …………………………......………………................................. 

Забележка. Заявленията, подадени на основание чл. 19а, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от двамата родители или настойници. Молбите, подадени по § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от всички деца (респ. другите низходящи) на починалото лице. Молбите, подадени по § 16, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от двамата родители. Заявленията, подадени по § 17 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от наследник на починалото лице.

 


Дата:

ЗАЯВИТЕЛ/И:

1.      ............................................................

2.      ............................................................

3.      ............................................................ 

 (заверка на подписа/подписите от нотариус)

 

Приложение № 3 към чл. 66

Приложение № 4 към чл. 80, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

Приложение № 5 към чл. 108, ал. 2


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)

Начин на попълване на Искане за ЕГН.

Документът "Искане за ЕГН" се състои от две части - първата се попълва от длъжностното лице в общината/района, изготвило искането, а втората - от териториално звено "ГРАО".

От общината (района) се попълва по следния начин:

В горния ляв ъгъл се попълва наименованието на общината (района), която отправя искането, и се поставя изх. № и дата.

В горния десен ъгъл се попълва ТЗ "ГРАО", до което се отправя искането.

Длъжностното лице в общината (района) маркира със знак "х" полето "ДАВАНЕ" или "ПРОМЯНА".

Показателите на документа се попълват последователно по следния начин:

В показател № 1 "Име" се записват без съкращения собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска даване/промяна на ЕГН.

В показател № 2 "Дата на раждане" се попълва с арабски цифри дата на раждане на лицето, за което се иска даване на единен граждански номер, като последователно се изписват ден, месец и година във формат "ДД.ММ.ГГГГ".

В показател № 3 се маркира със знак "х" полът на лицето.

В показател № 4 "Роден/а в" се записва населеното място в страната или държавата, където е станало раждането.

Показател № 5 "ЕГН" не се попълва при маркирано поле "ДАВАНЕ".

За даване на ЕГН в показател № 6 "Основание за даване на ЕГН" - маркира се със знак "х" полето, съответстващо на приложените документи към искането. В този случай показател № 7 "Основания за промяна на ЕГН съгласно чл. 77 ЗГР" не се попълва.

За промяна на ЕГН в показател № 7 "Основания за промяна на ЕГН съгласно чл. 77 ЗГР" - маркира се със знак "х" полето, съответстващо на приложените документи към искането. В този случай показател № 6 "Основание за даване на ЕГН" не се попълва.

В показател № 8 "Копия на приложени документи към искането" се описват всички документи, приложени към искането.

В полето "Длъжностно лице" се вписва собствено и фамилно име на длъжностното лице и се поставя подпис и печат.

От ТЗ "ГРАО" "Искане за ЕГН"се допълва по следния начин:

В "Искане за ЕГН" показателите от № 9 до № 13 се попълват от ТЗ "ГРАО".

В показател № 9 се попълва номерът от дневника "Даване и промяна на ЕГН" и наименованието на града, където е териториалното звено "ГРАО".

В показател № 10 "Удостоверява, че на дата ...................г.:" се вписва изходящата дата на документа.

При даване на ЕГН във:

- показател № 11 "На лицето е даден ЕГН" с арабски цифри се вписва даденият ЕГН;

- показател № 12 "Лицето е с верен ЕГН" не се попълва.

При промяна на ЕГН във:

- показател № 11 "На лицето е даден ЕГН" не се попълва;

- показател № 12 "Лицето е с верен ЕГН" с арабски цифри се вписва промененият ЕГН.

(изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Служителят в териториално звено "ГРАО", обработил преписката, в показател № 13 вписва името си и полага подпис и печат.

Приложение № 6 към чл. 111, ал. 2, т. 3
(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)

Приложение № 6а към чл. 120, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.)УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕРЕН ЕГН

Изх. № .............../.................... г.

Настоящото удостоверява, че лицето с

Име: .......................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно)

Дата на раждане: .................................... г.

(ден, месец, година)

Място на раждане: .........................................................................................................................................................................................................

(населено място, община, област/държава)

има верен ЕГН: .................................

Лицето е било с ЕГН: ......................

ВНИМАНИЕ: Всички ЕГН, различни от вписания като верен, да се считат за невалидни за лицето!

Длъжностно лице: .............................................................................................................................................................................................................

(собствено и фамилно име)

Подпис и печат: ......................................

Приложение № 6б към чл. 120, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕРЕН ЕГН

Изх. № .............../.................... г.

Настоящото удостоверява, че лицето с

Име: .......................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно)

Дата на раждане: .................................... г.

(ден, месец, година)

Място на раждане: .........................................................................................................................................................................................................

(населено място, община, област/държава)

Акт за раждане № .............. от дата: ................................... г.,

(ден, месец, година)

съставен в ..................................................................................................................................................................................................................

(населено място/район, община)

.........................................................................................................................................................................................................................

(област/държава)

има верен ЕГН: .................................

Лицето е било с ЕГН: ......................

ВНИМАНИЕ: Всички ЕГН, различни от вписания като верен, да се считат за невалидни за лицето!

Удостоверението е предназначено за вписване на верния ЕГН във:

Акта за раждане на лицето.

Акт за раждане № ......................... от дата: .................................... г., съставен в ........................................................................................................................

(ден, месец, година)

.......................................................................................................................................................................................................,

(населено място, община, област)

където е родител (непълен осиновител) на лицето с име: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно)

Акт за сключен граждански брак № ........ от дата: .................................... г., съставен в ..........................................................................................................................

(ден, месец, година)

..........................................................................................................................................................................................................................

(населено място, община, област)

Акт за смърт № ............... от дата: ................................... г., съставен в ...................................................................................................................................

(ден, месец, година)

..........................................................................................................................................................................................................................

(населено място, община, област)

Длъжностно лице ..............................................................................................................................................................................................................

(собствено и фамилно име)

Подпис и печат: ...................

Приложение № 7 към чл. 120, ал. 3, т. 2


(Отм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)

Приложение № 7а към чл. 120, ал. 5, т. 2


(Ново - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)Община/район ..........................................

До ТЗ ГРАО гр. ..........................
Изх. № ........./..............................................

 
И С К А Н Е

за издаване на Удостоверение за верен ЕГН на

Име:...........................................................................................................................................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно)

с ЕГН: ..........................................., дата на раждане: ....................................................., пол М/Ж

(ден, месец, година)

Удостоверението е предназначено за:

1. Акт за раждане № ........../...................../.............................., където лицето е титуляр/родител.

(дата)

(населено място)
2. Акт за сключен граждански брак № ........../...................../..............................................................................................................................................................
(дата)

(населено място)
3. Акт за смърт № ........../...................../...........................................................................................................................................................................
(дата)

(населено място)
4. Лицето.
Приложени документи
 

 

Заверено копие на акт за раждане.

 
 

 

Заверено копие на акт за сключен граждански брак.

 
 

 

Заверено копие на акт за смърт.

 
 

 

Заверено копие на съдебно решение за прекратяване на осиновяване.

 
 

 

 

 
Длъжностно лице: .......................................................................................................................
(собствено и фамилно име)
Подпис и печат: ...............................................
Искането е прието от длъжностно лице ...................................................................................
(собствено и фамилно име)
в ТЗ ГРАО с вх. № ......../...............

Подпис и печат: .............................................
(дата)

 
 

Подпис и печат: ....................................
Каталог: normact
normact -> Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница