Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 Г. За показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системистраница1/7
Дата24.07.2016
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7НАРЕДБА № РД-16-346 ОТ 2 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ

В сила от 14.04.2009 г.

Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. показателите за разход на енергия на промишлени системи;

2. енергийните характеристики на промишлени системи;

3. условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

Чл. 2. Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи има за цел:

1. определяне на специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление при запазване качеството на произвежданите стоки и предоставяните услуги;

2. предлагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Чл. 3. Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги.

Чл. 4. (1) Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 34 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и са вписани в публичния регистър на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) по чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ.

(2) Лицата по ал. 1 нямат право да извършват обследване на промишлени системи, в случай че те или наетият от тях персонал са участвали при проектирането, изграждането и експлоатацията на промишлената система или в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната й ефективност.

Чл. 5. Обследването за енергийна ефективност служи за основа при изготвяне на планове и програми за повишаване на енергийната ефективност по чл. 36, ал. 2, т. 1 ЗЕЕ.

Глава втора.

ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ЕТАПИ И ОБХВАТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Раздел I.

Промишлени системи, подлежащи на обследване

Чл. 6. Всяка промишлена система може да бъде обследвана за енергийна ефективност по реда на тази наредба.

Чл. 7. (1) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежи всяка промишлена система, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh, с изключение на посочените в чл. 1, ал. 3 ЗЕЕ.

(2) За промишлени системи по ал. 1 обследването се извършва най-малко веднъж на всеки три години.

Чл. 8. Собственикът на промишлена система по чл. 7, ал. 1 е длъжен да започне изпълнение на мерките, предписани от обследването, в двегодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

Раздел II.

Етапи на обследването за енергийна ефективност на промишлена система

Чл. 9. (1) Обследването за енергийна ефективност на промишлена система включва изпълнението на следните основни етапи и дейности:

1. подготвителен етап, който включва:

а) оглед на промишлената система;

б) събиране и обработка на информация за функционирането на промишлената система и разходите на енергия за предходен тригодишен период;

2. етап на установяване на енергийните характеристики на промишлената система, който включва:

а) анализ на съществуващото състояние и на енергийното потребление;

б) определяне на базовата линия на енергийно потребление;

в) събиране на подробна информация за състоянието на промишлената система чрез огледи, измервания и налична информация;

г) обработка и анализ на данните;

д) анализ на съществуващото състояние на енергийното потребление;

е) определяне на енергийните характеристики на промишлената система и възможностите за тяхното подобряване;

3. етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност:

а) изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност;

б) остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната ефективност и определяне срока за откупуване на инвестициите;

в) определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки;

г) анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид (СО2) в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност;

4. заключителен етап, който включва:

а) изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването;

б) представянето им на собственика на промишлената система.

(2) Мерките за повишаване на енергийната ефективност на промишлени системи следва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.

Раздел III.

Обхват на обследването за енергийна ефективност на промишлена система

Чл. 10. Обследването за енергийна ефективност на промишлена система включва следните технически средства, системи и елементи:

1. средствата за измерване и контрол на енергийните потоци;

2. системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите енергийни потоци;

3. електропроизвеждащите системи;

4. топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни;

5. електроснабдителните системи;

6. системите за сгъстен въздух;

7. системите за вода;

8. технологичните процеси и системи;

9. производствените машини, агрегати и съоръжения;

10. осветителните системи;

11. системите за осигуряване на микроклимата;

12. сградните ограждащи конструкции и елементи.

Глава трета.

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА

Чл. 11. (1) Собствениците на промишлени системи по чл. 7, ал. 1 подават в АЕЕ декларация по образец - приложение № 1.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава ежегодно, в срок до 31 март и отразява годишното потребление на енергия за предходната календарна година.

Чл. 12. Агенцията по енергийна ефективност поддържа и актуализира списък на подлежащите на задължително обследване промишлени системи.

Чл. 13. (1) Собствениците на промишлени системи по чл. 7, ал. 1 възлагат с договор извършването на обследване за енергийна ефективност на лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ.

(2) Собствениците на промишлени системи по чл. 7, ал. 1 предоставят на лицето, извършващо обследването, докладите от предходни обследвания, ако има такива.

Чл. 14. Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.

Чл. 15. Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме.

Чл. 16. Докладът съдържа:

1. подробно описание на промишлената система, включително схеми на енергоснабдяване, основни технологични процеси, конструкция на сградните ограждения и др.;

2. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;

3. базова линия на енергийно потребление за основните енергоносители;

4. оценка на специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление;

5. подробно описание с технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

6. анализ и оценка на спестени емисии СО2 за всяка мярка.

Чл. 17. (1) Резюмето съдържа:

1. наименование и обща информация за промишлената система;

2. кратко представяне и анализ на енергопотреблението;

3. предлагани мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Резюмето по ал. 1 се изготвя по образец - приложение № 2.

Чл. 18. Докладът по чл. 16 и резюмето по чл. 17 се приемат с протокол от собственика на промишлената система или от упълномощено от него лице в срок до 30 дни от депозирането им.

Чл. 19. В 14-дневен срок от датата на приемане на резултатите от обследването собственикът на промишлената система е длъжен да предостави в АЕЕ:

1. заверено копие на резюмето на хартиен носител и на магнитен/оптичен носител;

2. заверено копие на протокола по чл. 18;

3. декларация на лицето, извършило обследването за липса на обстоятелства по чл. 34, ал. 2 ЗЕЕ по образец - приложение № 3.

Чл. 20. Срокът за извършване на следващо обследване започва да тече от датата на приемане на резултатите от предходното обследване.

Чл. 21. (1) За проверка на резултатите от извършено обследване за енергийна ефективност по системен или случаен подбор на обследвани промишлени системи изпълнителният директор на АЕЕ извършва контролни обследвания чрез оправомощени от него служители на агенцията.

(2) При извършване на контролно обследване за основен показател се приема предложената с мерките за енергийна ефективност обща годишна икономия на енергия в MWh.

Глава четвърта.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ. ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СИСТЕМИ

Чл. 22. Показателите за разход на енергия се класифицират в две групи:

1. група 1 - показатели, характеризиращи процесите на енергопреобразуване в промишлената система:

а) коефициент на полезно действие (КПД) при енергопреобразуващите процеси (%);

б) КПД при производство на електрическа енергия (%);

в) КПД при производство на топлинна енергия (%);

г) КПД при използване на вторични енергийни ресурси (%);

д) КПД при възобновяеми енергийни ресурси (%);

2. група 2 - показатели, характеризиращи енергийното потребление:

а) енергийно потребление за определен период (kWh);

б) специфично енергийно потребление (kWh/единица продукция);

в) инсталирана мощност (kW);

г) използвана мощност (kW).

Чл. 23. Показателите по чл. 22 се определят:

1. по видове енергийни ресурси;

2. по отделни технологични потребители;

3. по структурни единици на промишлената система;

4. общо за промишлената система.

Чл. 24. Показателите за специфично енергийно потребление се изчисляват за единица произведен продукт/предоставена услуга (m, m2, m3, kg, брой и др.).

Чл. 25. (1) За определяне на енергийните й характеристики промишлената система се разглежда като интегрирана система.

(2) Разходът на енергия в интегрираната система е резултат от съвместното влияние на основните компоненти:

а) технологична система;

б) гориво-енергийна система;

в) електроенергийна система;

г) топлоенергийна система;

д) други системи (водоснабдителна, сгъстен въздух, студопроизводство и други).

Чл. 26. При определяне на енергийните характеристики на промишлената система се взимат предвид:

1. технологичните процеси;

2. материалните и енергийните потоци;

3. характеристиките на основните и спомагателните съоръжения;

4. характеристиките на сградите.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Получената от АЕЕ информация по реда на тази наредба се обобщава и включва в националната информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България по чл. 40, ал. 1 ЗЕЕ.

§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредби на Директива 2006/32 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Собственик на промишлена система по чл. 7, ал. 1 е длъжен да осигури обследване за енергийна ефективност в срок до 31 декември 2011 г.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 33, ал. 4 ЗЕЕ.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност.

§ 6. Министърът на икономиката и енергетиката дава указания по прилагането на наредбата.

§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение №1 към чл. 11, ал. 1Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
НА ПРОМИШЛЕНА СИСТЕМА


Долуподписаният ..................................................................................................................................,

(име и фамилия на собственика на промишлената система)

в качеството си на ...................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М

че притежаваната от мен промишлена система (ПС):

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

ЕИК номер по Търговския регистър/БУЛСТАТ

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПС

 

 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
НА ПС

АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ

 

 

ОБЩИНА

 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

АДРЕС

 

 

ПРОИЗВЕЖДАНИ СТОКИ/
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

 

 

 

ДЛЪЖНОСТ

 

 

 

КООРДИНАТИ

АДРЕС

 

 

ТЕЛЕФОН/GSM

 

 

ФАКС

 

 

E-MAIL

 

 

ЕНЕРГИЯ_ЗА_.........._ГОДИНА'>ИМА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА .......... ГОДИНА:

ЕНЕРГИЯ

Г О Д И Ш Н О П О Т Р Е Б Л Е Н И Е

т/год.

хил. Nm3/год.

МWh/год

МАЗУТ

 

 

 

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

 

 

 

ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ

 

 

 

ПРОПАН-БУТАН

 

 

 

ПРИРОДЕН ГАЗ

 

 

 

ВЪГЛИЩА

 

 

 

КОКС

 

 

 

ДРУГИ (изписва се)

 

 

 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 

 

 ОБЩО:
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочени неверни данни.

Дата:
Декларатор:

(подпис и печат)
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница