Наредба №1 от 05. 2006 г за условията и реда за лицензиране на зоологическите градинистраница1/4
Дата03.12.2017
Размер495.43 Kb.
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г.Раздел I

Общи положенияЧл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на лиценз на зоологическите градини, неговото действие и прекратяване, както и контролът върху лицензираните зоологически градини.

(2) Лицензът удостоверява годността на зоологическата градина за опазване на диви животински видове извън естествената им среда чрез отглеждането и размножаването им при контролирани условия съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Лицензът не се отнася за извършвани от зоологическата градина стопански дейности.Чл. 2. (1) На лицензиране по реда на наредбата подлежат всички постоянни заведения, в които животни от диви видове се държат с цел да се показват пред публика в продължение на повече от седем дни в годината, с изключение на:

1. циркове и магазини за животни;

2. други заведения, които не показват пред публика значителен брой животни или видове.

(2) Разпоредбите на наредбата не се отнасят за постоянни заведения, излагащи пред публика породи домашни животни.Раздел II

Условия за издаване на лицензЧл. 3. Лиценз се издава на зоологическа градина, която:

1. отговаря на изискванията по чл. 60, ал. 2 и 3 ЗБР и наредбата по чл. 61, ал. 1 ЗБР;

2. размножава диви животни на затворено;

3. осигурява на всяко животно адаптирана среда за удовлетворяване на неговите физически, психологически и социални нужди, характерни за биологичния му вид;

4. поддържа база данни за колекцията си, включваща:

а) брой на различните видове животни;

б) произход на екземплярите и начин на придобиване;

в) дата на придобиване, раждане/излюпване, смърт, размяна и бягство на животните;

г) причините за всеки смъртен случай на животни;

д) здравословното състояние и провежданото лечение на животните;

5. изгражда съоръжения и предприема мерки за предотвратяване навлизането на вредители и хищници при животните от колекцията;

6. изпълнява задълженията по чл. 96, ал. 2 ЗБР;

7. изгражда съоръжения за предпазване на посетителите от нападения от животните в колекцията.

Раздел III

Компетентни органиЧл. 4. (1) Министърът на околната среда и водите:

1. назначава междуведомствена комисия (комисията) за извършване на общите и специализираните проверки, предвидени в тази наредба;

2. издава лицензи на зоологическите градини по реда на тази наредба;

3. организира цялостния контрол върху дейността на зоологическите градини относно спазването на изискванията на ЗБР, наредбата по чл. 61, ал. 1 ЗБР и тази наредба;

4. налага мерките по чл. 61, ал. 2, чл. 62, ал. 3 и 4 и чл. 122, ал. 1, т. 3 и 4 ЗБР в предвидените в закона случаи.

(2) Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):

1. осъществяват контрол върху дейността на зоологическите градини и санкционират нарушителите в предвидените в ЗБР случаи;

2. организират извършването на периодичните проверки по чл. 23, ал. 3 .Чл. 5. Комисията осъществява функции на консултативен орган, като:

1. извършва общите и специализираните проверки, предвидени в тази наредба;

2. изготвя доклад до министъра на околната среда и водите за резултатите от проверките по т. 1;

3. с доклада по т. 2 дава мотивирано предложение на министъра на околната среда и водите относно:

а) издаване или отказ за издаване на лиценз за зоологическите градини;

б) предписване на мерки по чл. 62, ал. 3, т. 1 или налагане на принудителни мерки по чл. 62, ал. 3, т. 2 и ал. 4 ЗБР;

в) временно преместване на животни от една зоологическа градина в друга съгласно чл. 61, ал. 2 ЗБР.

Чл. 6. (1) Комисията се състои от петима членове, включително председател, и се назначава за всеки отделен случай със заповед на министъра на околната среда и водите, като съставът й се определя, както следва:

1. председател - представител на МОСВ - експерт по фауна;

2. членове:

а) представител на съответната РИОСВ - експерт по фауна;

б) представител на Министерството на земеделието и горите - експерт по животновъдство или зооинженерство;

в) представител на съответната РВМС - експерт по ветеринарна медицина;

г) представител на Института по зоология при Българската академия на науките (БАН).

(2) При извършване на специализирани проверки комисията се състои от трима от членовете по ал. 1, включително председател, като конкретният състав се определя в зависимост от предмета на специализираната проверка.

(3) При назначаването на комисията председателят и членовете писмено декларират, че не са лично заинтересувани от дейността на зоологическата градина.

(4) Командировъчните на членовете по ал. 1, т. 2, буква "г" за проверките в зоологическите градини се осигуряват от бюджета на МОСВ в размер съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г. и бр. 40 от 1999 г.).Чл. 7. (1) Председателят на комисията може да привлича за участие в работата й без право на глас представители на Института по зоология при БАН и на зоологически градини, както следва:

1. представители на Института по зоология при БАН в главните групи животни - риби, амфибии, влечуги, птици и бозайници;

2. представители на зоологически градини - биолози, специалисти по храненето и ветеринарни специалисти.

(2) Представителите по ал. 1, т. 2 не могат да бъдат служители на проверявания обект.Чл. 8. (1) След издаването на заповедта за назначаване на комисията председателят или неин член не може да бъде сменян, освен:

1. когато не попълни декларацията по чл. 6, ал. 3 ;

2. по негова писмена молба;

3. при прекратяване на служебното или трудовото му правоотношение.

(2) В случаите по ал. 1 министърът на околната среда и водите назначава със заповед нов член/председател на комисията съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 .

Чл. 9. (1) Председателят на комисията организира провеждането на проверките.

(2) При вземането на решение по чл. 5, т. 3 задължително присъстват всички членове на комисията, като решението се взема с мнозинство повече от половината от всички членове.Раздел IV

Ред за лицензиране на зоологическите градини, срок на действие и прекратяване на лицензаЧл. 10. За издаване на лиценз кандидатстват физически и юридически лица, които са собственици на обекти по чл. 2, ал. 1 .

Чл. 11. (1) Кандидатът за лиценз подава в Министерството на околната среда и водите заявление по образец съгласно приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. попълнена документация по образец съгласно приложение № 2;

2. свидетелство за съдимост на собственика и на управителя на зоологическата градина - в случай че са физически лица;

3. документ за платена държавна такса, определена съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

(3) При констатиране на непълноти или неточности в заявлението и документацията по ал. 2, т. 1 или при липса на някой от документите по ал. 2, т. 2 и 3 кандидатът за лиценз се уведомява в 7-дневен срок от постъпване на заявлението в МОСВ, като му се дават указания за отстраняване на констатираните нередовности.Чл. 12. (1) В срок до 20 работни дни от постъпване в МОСВ на заявлението за издаване на лиценз министърът на околната среда и водите назначава комисия за извършване на обща проверка, която включва проверка на данните в документацията по чл. 11, ал. 2, т. 1 и на условията по чл. 3 .

(2) В случаите по чл. 11, ал. 3 срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на констатираните нередовности.Чл. 13. (1) Проверката по чл. 12, ал. 1 се извършва по документи и на място в проверяваната зоологическа градина.

(2) При извършване на проверката по чл. 12, ал. 1 може да се изисква допълнителна информация от заявителя за изпълнението на условията по чл. 3 .

(3) Заявителят е длъжен да оказва съдействие на комисията при извършване на проверката.

Чл. 14. (1) В срок до 20 работни дни от назначаването й комисията извършва общата проверка, изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад за резултатите от проверката по образец съгласно приложение № 3.

(2) В доклада по ал. 1 се съдържат:

1. констатации за наличието или липсата на условията по чл. 3 ;

2. предложение до министъра на околната среда и водите:

а) да издаде лиценз;

б) да издаде лиценз с определени условия;

в) да откаже издаването на лиценз.

(3) При несъгласие на член на комисията с направените по ал. 2 констатации и предложение той може да представи към доклада особено мнение, което е неразделна част от доклада.Чл. 15. Условията по чл. 14, ал. 2, т. 2, буква "б" могат да са свързани със:

1. подобряване изпълнението на изискванията по чл. 3, т. 1 ;

2. изискванията по чл. 3, т. 2 - 7 ;

3. видовия състав на животните;

4. изисквания към персонала на зоологическата градина;

5. безопасността на персонала.Чл. 16. (1) Министърът на околната среда и водите издава лиценз или мотивирано отказва издаването му в срок до 10 работни дни от представянето на доклада по чл. 14, ал. 1 .

(2) Лиценз на зоологическа градина се издава само при положително решение на комисията.

(3) Лицензът може да бъде безусловен или с определени условия. Лицензът се издава в писмена форма и задължително съдържа:

1. лого и наименование на органа, който го издава;

2. наименованието "лиценз";

3. номер и дата на издаване;

4. правно основание за издаването му;

5. разпоредителна част;

6. наименование и адрес на лицензираната зоологическа градина;

7. име/наименование на собственика на зоологическата градина;

8. конкретни условия съгласно чл. 15 - при издаването на лиценз с условия;

9. дата на изтичане на валидността на лиценза;

10. подпис и печат на органа, издал лиценза.

(4) Лицензът се връчва на собственика на зоологическата градина в 5-дневен срок от издаването му.

(5) Собственикът на лицензираната зоологическа градина поставя копие от лиценза на входовете й.

(6) Копие от лиценза се изпраща на РИОСВ по местонахождение на лицензираната зоологическа градина.

(7) За издадените лицензи на зоологически градини в МОСВ се води регистър, в който се вписват данните по ал. 3, т. 3, 5, 6, 7 и 8.

Чл. 17. (1) Министърът на околната среда и водите отказва издаването на лиценз в случаите, когато:

1. не е налице някое от изискванията на чл. 60, ал. 2 и 3 ЗБР и от тези в наредбата по чл. 61, ал. 1 ЗБР;

2. не са изпълнени повече от две от условията по чл. 3, т. 2 - 7 ;

3. не са изпълнени условията, определени в последния издаден лиценз - в случаите на кандидатстване за подновяване на лиценз;

4. собственикът или управителят на зоологическата градина е осъждан с влязла в сила присъда за извършено престъпление спрямо защитени диви животни.

(2) В случаите по ал. 1, т. 4 издаването на лиценз се отказва, без да се извършва проверка по чл. 12, ал. 1 .Чл. 18. (1) Най-късно три месеца преди изтичане срока на валидност на действащия лиценз собственикът на лицензираната зоологическа градина кандидатства за подновяването му съгласно чл. 11 .

(2) Подновяването на лиценза по ал. 1 се извършва по реда на този раздел.Чл. 19. (1) При смяна на собственика на лицензирана зоологическа градина новият собственик подава в МОСВ молба за издаване на лиценза на негово име. Към молбата се прилага документ, удостоверяващ промяната в собствеността, както и актуално свидетелство за съдимост - в случай че новият собственик е физическо лице.

(2) В случаите по ал. 1 министърът на околната среда и водите издава лиценз на зоологическата градина на името на новия собственик в 15-дневен срок от постъпване на молбата без спазване на реда по този раздел, освен ако е налице обстоятелството по чл. 17, ал. 1, т. 4 .

(3) Лицензът по ал. 2 е валиден до датата на изтичане на срока на валидност на лиценза на предишния собственик.

Чл. 20. (1) Първоначалният лиценз на зоологическата градина е със срок на валидност пет години от датата на издаване.

(2) При подновяване на лиценза новият лиценз е със срок на валидност, както следва:

1. десет години от датата на изтичане на действащия лиценз, а при неспазване на срока за подаване на заявление по чл. 18, ал. 1 - от датата на издаване на новия лиценз, в случай че новият лиценз е издаден без условия;

2. пет години от датата на изтичане на действащия лиценз, а при неспазване на срока за подаване на заявление по чл. 18, ал. 1 - от датата на издаване на новия лиценз, в случай че новият лиценз е издаден с условия.Чл. 21. Действието на лицензите по тази наредба се прекратява автоматично:

1. при писмено искане от страна на притежателя на лиценза - от датата на получаването му в МОСВ;

2. при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице, притежател на лиценза - от датата на настъпване на събитието, освен в случаите на правоприемство, когато се прилага чл. 19 ;

3. при закриване на зоологическата градина - от датата на уведомяване на МОСВ за това обстоятелство;

4. при изтичане на срока на валидност, ако лицензът не е подновен.

Раздел V

Контрол


Чл. 22. Контролът по тази наредба обхваща:

1. изпълнението на условията, определени в лиценза;

2. изпълнението на мерките по чл. 62, ал. 3, т. 1 ЗБР;

3. наличието на условията по чл. 3 .Чл. 23. (1) Контролът се извършва чрез периодични и специализирани проверки на лицензираните зоологически градини.

(2) Предмет на специализираните проверки са отделни условия по чл. 3 и/или отделни условия, определени в лиценза, както и отделни мерки по чл. 62, ал. 3, т. 1 ЗБР.

(3) Периодичните проверки са проверки на дейността на лицензирана зоологическа градина, които се извършват през определени интервали от време, планирано или по сигнал.

(4) Периодичните проверки за срока на действие на един лиценз се извършват най-малко веднъж годишно.Чл. 24. (1) Компетентна да извършва периодични проверки е РИОСВ по местонахождението на проверяваната зоологическа градина.

(2) Специализираните проверки се извършват от комисията по чл. 6, ал. 2 в случаите по чл. 27, ал. 1 или по преценка на министъра на околната среда и водите.Чл. 25. Притежателите на лиценза на проверяваната зоологическа градина са длъжни при извършване на проверките да оказват съдействие на проверяващите лица.

Чл. 26. (1) При извършване на периодична проверка се съставя констативен протокол, който се изпраща на министъра на околната среда и водите в 10-дневен срок след извършване на проверката.

(2) В зависимост от резултатите от проверката протоколът по ал. 1 може да съдържа предложение за:

1. налагане на мерките по чл. 62, ал. 3 или 4 ЗБР, включително прилагане на чл. 61, ал. 2 ЗБР;

2. прилагане на чл. 27, ал. 1 .Чл. 27. (1) При необходимост и в зависимост от направените в протокола по чл. 26, ал. 1 констатации и предложения министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия за извършване на специализирана проверка.

(2) Специализираната проверка се извършва в срок до 10 дни от издаването на заповедта по ал. 1, като за резултатите от проверката комисията съставя доклад.

(3) При констатиране на нарушение или неизпълнение на условията по чл. 3 или на условията в лиценза в доклада по ал. 2 комисията предлага на министъра на околната среда и водите:

1. конкретни мерки, които да бъдат предписани съгласно чл. 62, ал. 3, т. 1 ЗБР;

2. затваряне на зоологическата градина или на части от нея за посещения от публика и преместване на животни от колекцията съгласно чл. 61, ал. 2 ЗБР;

3. отнемане на лиценза.ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Вредители" са свободно живеещи видове гризачи, които могат да пренасят зарази на животните в зоологическата градина или да унищожават люпилата и малките им.

2. "Значителен брой животни или видове" сa повече от 5 вида диви животни с повече от 5 екземпляра от всеки вид.

3. "Хищници" са домашни или безстопанствени кучета и котки, както и кучетата за служебни цели.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

§ 3. В Наредба № 6 от 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини (ДВ, бр. 105 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 25 се създава ал. 4:

"(4) За осигуряване на безопасност на персонала при обслужването височината на терариума може да се ограничи до два метра независимо от изчисленията по ал. 2."

2. В приложение № 2 към чл. 15 и чл. 22, ал. 1 в колона 5 на таблицата за папагалите неразделки в израза "температурата в убежищата може да е 50 °С," цифрата "50" се заменя с "5".


Приложение № 1

към чл. Чл. 11, ал. 1


  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница