Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните водистраница10/11
Дата22.07.2016
Размер2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(3) При измерване на водното ниво във водовземни съоръжения за подземни води и съпоставянето му с разрешената максимална дълбочина на водното ниво се вземат предвид допълнителните понижения във водовземните съоръжения в резултат от по-късно издадени разрешителни за водовземане.

(4) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно.

Чл. 176. (1) Контролът на разрешителните за ползване на подземни водни обекти за хидрогеоложки проучвания и за изграждане на съоръжения за подземни води включва:

1. проверка на изпълнението на изисквания, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръженията, посочени в разрешителното като специфични условия за контрол;

2. опитно-филтрационните изследвания:

а) продължителност на водочерпене;

б) измерване на дебита на черпене в момента на проверката;

в) измерване на водното ниво при черпения дебит;

3. изпълнението на разрешените дейности в срока на действие на разрешителното.

(2) Контролът на разрешителните за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти включва:

1. параметрите на ползването:

а) измерване на дебита на инжектиране, реинжектиране или отвеждане във всички съоръжения в момента на проверката;

б) отчитане показанието на водомерите;

в) измерване водното ниво в пунктовете за собствен мониторинг;

г) измерване на място на температурата и електропроводимостта на инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

д) вземане на водни проби за контрол на състава на инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг на подземните води в засегнатата част от водното тяло;

3. заплащане на таксите за замърсяване;

4. изпълнението на условията в разрешителното;

5. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки.

(3) Контролът на разрешителните за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземните води включва:

1. параметрите на ползване:

а) измерване на място на температурата и електропроводимостта на ползваните води за изкуствено подхранване на подземните води;

б) вземане на водни проби за контрол на състава на водите по буква "а";

2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг;

3. изпълнението на условията в разрешителното;

4. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки;

5. параметрите и условията в издадените разрешителни за водовземане от подземни или повърхностни води, чрез които се реализира подхранването.

(4) При вземането на пробите по ал. 2, т. 1, буква "д" и ал. 3, т. 1, буква "б" пробовземните съдове трябва да бъдат запечатани и етикетирани, като етикетът се подписва от контролиращото лице и от оправомощения представител на титуляря на разрешителното.

(5) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно.

Чл. 177. Титулярите на разрешителни за водовземане или ползване на подземни водни обекти са длъжни да разполагат с цялата документация, свързана с показателите за контрол по чл. 175, ал. 1 и чл. 176, ал. 1 - 3, и да я предоставят незабавно на контролиращия орган при извършване на проверка.

Чл. 178. (1) За извършения контрол се съставят констативни протоколи, които отразяват:

1. констатираните факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на параметрите и условията в разрешителното;

2. данни от извършените измервания;

3. данни за заплатените такси за водовземане или замърсяване;

4. установени нарушения;

5. предписания към титуляря на разрешителното;

6. определяне на срокове за изпълнение на предписанията и отговорници за изпълнението им.

(2) При извършване на контрол по издадени от министъра на околната среда и водите разрешителни копие от констативния протокол се изпраща в срок до 3 дни от съставянето му в Министерството на околната среда и водите.

Чл. 179. В случай че при извършения контрол по чл. 175 и 176 се установи отклонение в количественото или химичното състояние на подземното водно тяло и са спазени параметрите и условията в издаденото разрешително, директорът на басейнова дирекция:

1. разпорежда извършването на проверка на изпълнението на издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на подземен воден обект в частта от водното тяло, в която са установени отклонения;

2. предприема действия за установяване на причините за отклоненията, когато проверката по т. 1 установи, че са спазени параметрите и условията в разрешителните;

3. изменя или предлага на министъра на околната среда и водите да измени служебно издадените разрешителни - ако причините за установените отклонения са от природен характер.

Чл. 180. (1) Директорът на басейновата дирекция поддържа база данни в електронен вид за извършения контрол по чл. 175 и 176, която съдържа:

1. дата на проверката;

2. номер на разрешителното, за което е извършена проверката;

3. номер на констативния протокол;

4. резюме на констатираните факти и обстоятелства;

5. данните по чл. 178, т. 2 и 3;

6. установените нарушения;

7. направените предписания;

8. номер на акта за установяване на нарушението;

9. номер на наказателното постановление;

10. размер на наложената санкция.

(2) Информацията по ал. 1 се попълва в базата данни ежемесечно.

(3) В срок до 10-о число на следващия месец справка с данните по ал. 1 се изпраща в дирекция "Води" към Министерството на околната среда и водите.

Глава девета.

РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Чл. 181. (1) Регистрите на разрешителните за подземни води се водят от:

1. министъра на околната среда и водите - за разрешителните за:

а) водовземане от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

б) за разрешителните за ползване на подземен воден обект, освен за изкуствено подхранване на подземните води;

2. директорите на басейнови дирекции - за разрешителните за:

а) водовземане от подземни води;

б) ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземните води.

(2) Регистрите по ал. 1 се структурират:

1. по подземни водни тела - за подземните води;

2. по находища на минерални води - за минералните води.

(3) Регистрите по ал. 1, т. 2 се обобщават от министъра на околната среда и водите в общ национален регистър.

(4) При структурирането на регистрите по ал. 1 се осигурява връзка между тях и:

1. базата данни за извършения контрол по чл. 180;

2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за водите.

Чл. 182. (1) Регистрите на разрешителните за подземни води съдържат:

1. данните за титуляря на разрешителното по чл. 166, ал. 1, т. 4 и 5;

2. номер и дата на разрешителното;

3. срок на действие на разрешителното:

а) дата на влизане в сила на разрешителното;

б) срок на действие на разрешителното в години;

в) крайна дата на действие на разрешителното;

4. наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води;

5. номер и дата на изменение на разрешителното;

6. номер и дата на продължаване на разрешителното;

7. номер и дата на прекратяване на разрешителното;

8. номер и дата на отнемане на разрешителното.

(2) Регистърът на разрешителните за водовземане от подземни води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. наименование на съоръженията, предназначени за водовземане;

2. регистрационен номер и дата на регистрация на съоръженията;

3. параметри на водовземане:

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) цели на ползване на водата;

г) надморска височина на статичното водно ниво, максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво и максимално допустима дълбочина на водното ниво;

д) допълнително създадени понижения на водното ниво от по-късно разрешени нови водовземания;

е) технически възможен дебит на съоръжения при допустимо понижение;

4. дълбочина на помпеното оборудване:

а) на потопяемата помпа, или

б) на смукателя на центробежната помпа;

5. разпределение на разрешените обеми за различните цели на ползване на водата.

(3) Регистърът на разрешителните за водовземане от минерални води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. наименование на съоръженията, предназначени за водовземане;

2. параметри на водовземане:

а) средноденонощен дебит;

б) цели на ползване на водата;

3. разпределение на разрешените обеми за различните цели на ползване на водата.

(4) Регистърът на разрешителните за хидрогеоложки проучвания освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на проучването;

2. площ и координати по чл. 26, ал. 1, 4 и 5 на характерни точки на частта от водното тяло, обект на проучването;

3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици;

4. параметри на разрешеното проучване:

а) вид на разрешените дейности;

б) обем на разрешените дейности;

в) дълбочина на проучвателните съоръжения;

г) конструкция на съоръженията.

(5) Регистрите на разрешителните за изграждане на съоръжения за подземни води освен данните по ал. 1 съдържат и:

1. цел на изграждане на съоръженията;

2. място на изграждане, вкл. координати на съоръженията по чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко съоръжение;

4. параметри на разрешеното изграждане:

а) конструкция на съоръженията;

б) вид и обем на дейностите за проучване на подземните води;

в) проектен средноденонощен и максимален дебит;

г) проектно максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво - само за съоръжения, предназначени за водовземане;

д) проектни допълнителни понижения на водното ниво в съществуващи съоръжения, от които е разрешено водовземане;

5. проектни цели за използване на водата - само при съоръжения, предназначени за водовземане.

(6) Регистърът на разрешителните за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на ползването;

2. място, вкл. координати на съоръженията по чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко съоръжение;

4. начин на реинжектиране, инжектиране или отвеждане;

5. технически параметри и оборудване на съоръженията:

а) конструкция на съоръженията;

б) помпено оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

6. параметри на разрешеното инжектиране, реинжектиране или отвеждане;

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;

г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване в инжектираната, реинжектираната или отвежданата вода;

д) максималното допустимо количество за всяко замърсяващо вещество в инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

7. специфични мерки с изрично посочване на естеството и концентрациите на веществата в отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;

8. характеристика на подземното водно тяло, в което се отвеждат, инжектират или реинжектират водите, и близостта до други подземни водни тела, които могат да бъдат засегнати.

(7) Регистърът на разрешителните за изкуствено подхранване на подземните води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на ползването;

2. място, вкл. координати на съоръженията по чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко съоръжение;

4. начин на подхранване на подземните води;

5. технически параметри и оборудване на съоръженията:

а) конструкция на съоръженията;

б) помпено оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

6. параметри на разрешеното подхранване;

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;

г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване на ползваната за изкуствено подхранване вода.

Чл. 183. (1) Регистрите на разрешителните за подземни води се актуализират в края на всеки календарен месец.

(2) Данните по чл. 182, ал. 2, т. 3, буква "д" се вписват в регистъра до 3 дни след датата на издаване на ново разрешително за водовземане.

(3) Данните за изменение или продължаване на разрешителното се вписват в регистъра до 7 дни от издаване на акта за изменение или продължаване на разрешителното.

Чл. 184. (1) Регистрите на разрешителни за подземни води са публични.

(2) Данните по чл. 182, ал. 1, т. 2 - 8, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 3, т. 1, ал. 4, т. 1 - 3, ал. 5, т. 1 - 3, ал. 6, т. 1 - 3 и ал. 7, т. 1 - 4 и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.

(3) Останалите данни се предоставят от министъра на околната среда и водите или от директора на басейновата дирекция по реда на глава втора от Закона за опазване на околната среда.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Базово ниво" е средната стойност на концентрацията на вещества или показатели на замърсяване:

а) измерени през периода 2007 - 2008 г. при изпълнение на програмата за мониторинг, разработена съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, или

б) за замърсители, установени след 2008 г. - за първия период, в който данните от мониторинга са налични.

2. "Водовземно съоръжение" е съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане, заедно с надземните съоръжения, изградени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, което е присъединено към водоснабдителна система.

3. "Втечнен нефтен газ" е смес от въглеводороди, основно пропан и бутан, която се използва като гориво - за отопление и за превозни средства.

4. "Наличен капацитет на изградена водоснабдителна система" е капацитетът на водоснабдителната система на урбанизирана територия и/или капацитетът на изградени съоръжения, предназначени за водовземане, с възможност за осигуряване на определен дебит.

5. "Оборудвано за експлоатация" е съоръжение, предназначено за водовземане, което има налично помпено оборудване, монтиран водомер за измерване на черпения обем вода и нивомер за измерване на водното ниво.

6. "Отвеждане на замърсители в подземните води" е прякото или непрякото отвеждане на замърсяващи вещества в подземните води в резултат от човешка дейност.

7. "Перспективно водовземане" е предвиденият средноденонощен дебит в издадени разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане, или в подадени заявления за издаване на разрешителни за водовземане, по които не е приключила процедурата за издаване на разрешително.

8. "Скрити работи" са работите, изпълнението на които не може да се установи след изграждане на съоръженията.

9. "Съоръжение, предназначено за водовземане" е съоръжение за подземни води, което няма изградени надземни съоръжения при условията и по реда на Закона за устройство на територията и не е присъединено към водоснабдителна система.

10. "Урбанизирани територии" са населените места и селищните образувания.

11. "Фоново ниво" е концентрацията на вещества или стойността на показатели на замърсяване в подземното водно тяло при ненарушени или незначителни антропогенни изменения.

12. "Части от земните недра, трайно неподходящи за други цели" са находищата на нефт и газ и други дълбоко разположени и изолирани геоложки структури, съдържащи води, негодни за използване.

§ 2. Термините "водовземане","водоносен хоризонт", "експлоатационни ресурси на подземните води", "земни недра", "извори", "минерални води","подземни води", "повърхностни води", "ползване на воден обект", "добро количествено състояние на подземните води", "добро химично състояние на подземните води", "замърсител", "добро състояние на подземните води", "количествено състояние на подземните води", "разполагаеми ресурси на подземните води", "естествени ресурси на подземните води", "непряко отвеждане на замърсители в подземните води", "опасни вещества", "повърхностно водно тяло", "подземно водно тяло", "праг на замърсяване на подземните води", "пряко отвеждане на замърсители в подземните води", "приоритетни вещества", "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване", "собствени потребности на гражданите", "състояние на подземните води", "значителни количества подземни води", "стандарт за качество на подземните води", "значима и устойчива тенденция на замърсяване на подземните води", "консервирано водовземно съоръжение за подземни води" и "ликвидирано водовземно съоръжение за подземни води" са по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.

§ 3. Информация относно прилагането на наредбата се предоставя на Европейската комисия в съответствие с реда и изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 2 от Закона за водите във връзка с § 144, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.).

§ 5. Наредба № 1 от 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (ДВ, бр. 57 от 2000 г.) се отменя.

§ 6. (1) До влизането в сила на разпоредбата на чл. 118а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите се:

1. забранява прякото отвеждане в подземните води на опасните вещества по приложение № 3, част А;

2. ограничава прякото отвеждане в подземните води на вредните вещества по приложение № 3, част Б.

(2) Министърът на околната среда и водите може да разреши пряко отвеждане в подземните води на веществата по ал. 1, т. 1, ако при изпълнени за целта хидрогеоложки проучвания се докаже, че:

1. водното тяло е замърсено с веществата по ал. 1, т. 1;

2. подземните води са трайно негодни за питейно-битово водоснабдяване и земеделски цели, вкл. водопой на животни и напояване.

(3) Отвеждане по ал. 2 се разрешава само ако:

1. същото не възпрепятства използването на подземни богатства;

2. са взети всички технически предпазни мерки веществата да не влошат състоянието на повърхностните води, водните и сухоземните екосистеми, свързани с подземното водно тяло.

(4) Разрешително за отвеждане на веществата по ал. 1 в трансгранични подземни водни тела се издава след информиране на засегнатата страна.

(5) По искане на засегнатата страна за условията на издаване на разрешителното се водят преговори.

(6) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за отвеждане в подземните води на:

1. битови отпадъчни води от изолирани жилища, които не са свързани с канализационната система и са разположени извън границите на санитарно-охранителни зони;

2. вещества по ал. 1, т. 1 и 2, за които е доказано, че количеството на отвежданите води и/или съдържанието на веществата е толкова малко, че не създава опасност от влошаване на химичното състояние на водното тяло;

3. техногенни радионуклиди.

(7) Разрешителното по ал. 2 за обекти, за които в Закона за опазване на околната среда е предвидено издаване на комплексно разрешително, се включва в комплексното разрешително при спазване на изискванията по ал. 3, 4 и 5.

§ 7. Праговете за замърсяване на подземните води по чл. 67 се определят до 22 декември 2008 г.

§ 8. Идентифицирането на значимите и устойчивите тенденции за повишаване на концентрацията на замърсители по чл. 76 се извършва по възможност до 2009 г., с първите планове за управление на речните басейни въз основа на съществуващите данни.

§ 9. (1) Водовземните съоръжения за подземни води за водоснабдяване на населените места и селищните образувания, включени в издадените през 2001 г. разрешителни за водоползване на В и К оператори, за които не е приключила процедурата по преоформяне на разрешителното, се включват служебно от директора на басейнова дирекция в регистъра по чл. 112, ал. 1, т. 1 след представяне на информацията по § 122, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.).

(2) В и К операторите предоставят на директора на съответната басейнова дирекция информацията по ал. 1 в срок до 2 месеца от влизане в сила на тази наредба.

(3) За водовземните съоръжения, които не са включени в разрешителните по ал. 1 и за които не е представена информацията по ал. 1 в посочения срок, се прилага разпоредбата на чл. 118г, ал. 5 от Закона за водите.

§ 10. (1) До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите обосновката на необходимите водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел.

(2) В случаите по ал. 1 в обосновката на необходимите водни обеми се посочва и наименованието на съответния нормативен акт.

(3) Когато за конкретна цел на ползване на водата няма нормативно определени количества, обосновката по ал. 1 се извършва съобразно технологичните изисквания за конкретната цел, като се прилагат техническите спецификации на съоръженията, въз основа на които е определено необходимото количество.

§ 11. При определяне на общото черпене по чл. 45 като средногодишен дебит на водовземните съоръжения, за които са издадени разрешителни за водовземане до влизане в сила на тази наредба, се приема дебитът, определен при условието на чл. 46, ал. 1.

§ 12. (1) Разрешителни, издадени преди влизане в сила на тази наредба, се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за водите и тази наредба при изменението или продължаването им.

(2) Изменение и продължаване на разрешителните по ал. 1 се извършва:

1. за изменение на параметрите на разрешителните за водовземане от подземни води - след представяне на проекта за водовземане по чл. 156;

2. за пряко отвеждане на замърсители в подземни води - при условията на чл. 174, ал. 2.

§ 13. В срок до 6 месеца от влизане в сила на тази наредба титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води, издадени преди влизане в сила на тази наредба, изпращат в съответната басейнова дирекция информация за:

1. местоположението на водовземните съоръжения, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

2. дълбочината и техническите характеристики на монтираното помпено оборудване.

§ 14. (1) Инструкциите по чл. 18, ал. 2 и чл. 93, ал. 4 и методиката по чл. 78, ал. 4 се издават в срок до 2 г. от влизане в сила на тази наредба.

(2) Методиката по чл. 68, ал. 5 се издава в срок до 8 месеца от влизане в сила на тази наредба.

§ 15. (1) Министерствата и юридическите лица с нестопанска цел, собственици на съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за нестопански цели, за които не са предоставени права за използване на водите, в срок до 1 г. от влизане в сила на тази наредба подават в съответната басейнова дирекция заявление за включване на съоръженията в регистъра по чл. 112, ал. 3.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

а) документ за собственост на имота, в който са разположени съоръженията;


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
2015 -> Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница