Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните водистраница2/11
Дата22.07.2016
Размер2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(4) Координатите на точките, определящи местоположението на съоръженията и очертанията на територията на проучване, се определят с точност до дециметър.

(5) Местоположението на обектите по ал. 1 се определя и с географски координати

Чл. 27. (1) Документите по чл. 25, ал. 3, т. 1, 3 и 4 се съставят на основата на едромащабна топографска карта, в мащаб, съобразен с размера на частта от водното тяло, която характеризират, или на находището на минерални води.

(2) Геолого-хидрогеоложките разрези по чл. 25, ал. 3, т. 1 обобщават информацията за определяне на структурата на водоносния хоризонт и разположените над него водоупорни или пропускливи пластове и подземни водни тела.

(3) Картите по чл. 25, ал. 3, т. 3 се съставят въз основа на данните за местоположението на съоръженията по чл. 26 и данните за:

1. измерените дълбочини и определените надморски височини на нивата на подземните води в съоръжения, от които не се черпят подземни води;

2. максимално допустимите експлоатационни понижения в съоръженията, от които е разрешено водовземане, и допълнителните понижения, създадени в тях, в резултат от разрешени други водовземания в частта от водното тяло;

3. проектните максимално допустими експлоатационни понижения в разрешени за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане.

(4) Картите по чл. 25, ал. 3, т. 4 се съставят въз основа на данните от проведеното проучване на находището на минерални води за:

1. приведените напори на минералните води;

2. нестационарни и стационарни термограми на съоръженията за проучване на минерални води;

3. актуални измервания на дебита, нивото и температурата на минералните води.

Чл. 28. (1) Хидрогеоложкият доклад за оценка на ресурсите на подземни водни тела съдържа:

1. местоположение и граници на подземното водно тяло;

2. вид и обем на изпълнените дейности за допълнително проучване на подземните води;

3. детайлна характеристика на подземното водно тяло, съдържаща информацията по чл. 22, ал. 2 и информацията за разрешените и упражнявани по силата на Закона за водите права за водовземане от него;

4. концептуален модел на подземното водно тяло;

5. математически модел на подземното водно тяло и избор на метода за решаването му;

6. специфични приемания за съставяне на математическия модел на подземното водно тяло;

7. данни за процедурата на калибриране и верифициране на модела по т. 6;

8. оценка на естествените, разполагаемите и експлоатационните ресурси на подземното водно тяло;

9. инструкция за работа при решаване на конкретни задачи.

(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:

1. диск с калибрирания и верифициран математически модел на подземното водно тяло;

2. първична и обработена документация за проведените проучвания за оценка на ресурсите на подземните води;

3. първични и обработени данни, въз основа на които е разработен математическият модел;

4. база данни на математическия модел;

5. таблица с данни за съоръжения, за които са издадени разрешителни за водовземане, но не са използвани при разработването на модела и причините за това.

Чл. 29. (1) Хидрогеоложкият доклад за оценка на ресурсите на находища на минерални води съдържа:

1. местоположение и граници на находището на минерални води;

2. вид и обем на изпълнените дейности за проучване на минералните води в периода до възлагане и след възлагане на оценката на ресурсите на минералните води;

3. детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на находището на минерални води;

4. естествени извори и съоръжения, чрез които е разкрито находището, вкл. наименование, координати и надморска височина, дълбочина и конструкцията на съоръженията;

5. предложение за определяне на:

а) съоръженията, предназначени за водовземане - тръбни и шахтови кладенци и каптирани извори;

б) съоръжения за мониторинг на минералните води;

в) съоръжения, които трябва да се консервират или ликвидират;

6. концептуален модел на находището;

7. математически модел на находището и избор на метода за решаването му;

8. оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находището;

9. дебит на съоръженията, предназначени за водовземане;

10. състав и свойства на минералните води.

(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:

1. топографска и геоложка карта с нанесени границите на находището и разположението на съоръженията по ал. 1, т. 4;

2. геоложки колонки и чертежи на съоръженията по ал. 1, т. 5;

3. документите по чл. 25, ал. 2 за дейностите, изпълнени при хидрогеоложките проучвания, възложени във връзка с оценка на ресурсите на минералните води;

4. документите по чл. 25, ал. 3;

5. таблица за проведените режимни наблюдения на минералните води за целия период на експлоатация на находището;

6. други приложения съобразно възложените проучвания на минералните води;

7. проект за консервиране или ликвидиране на съоръженията по ал. 1, т. 5, буква "в";

8. справка за ползваните литературни и архивни източници за характеристика на находището и оценка на ресурсите му.

Чл. 30. (1) Хидрогеоложкият доклад в случаите по чл. 140, ал. 3 и ал. 4, т. 3 съдържа:

1. местоположение и граници на частта от подземното водно тяло, предмет на проучването;

2. вид и обем на изпълнените дейности за проучване на подземните води;

3. описание на установения при проучването геоложки разрез;

4. детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на покриващите водното тяло водоупорни и пропускливи пластове и други подземни водни тела, вкл. литоложкия им строеж, структура, филтрационни и/или миграционни характеристики;

5. концептуален модел на проучената част от водното тяло;

6. характеристика на проучената част от водното тяло:

а) филтрационни и/или миграционни характеристики;

б) химичен състав и състояние на подземните води;

в) водоотдаване и/или водопоглъщане от и в подземното водно тяло;

7. пречиствателната способност на почвата, зоната на аерация и/или водоносния хоризонт;

8. други характеристики на водното тяло или околната среда съобразно целта на проучване, свързани с получаването на необходимите данни за оценка на риска от замърсяване и/или прогнозиране изменението на качеството на подземните води;

9. анализ на неблагоприятните физико-химични процеси, които биха довели до промяна в състава на подземните води или колматация на водоносния хоризонт или филтровата част на съоръженията;

10. изградени съоръжения за проучване на подземните води;

11. оценка на ресурсите в проучената част от водното тяло - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;

12. оценка на риска от замърсяване на подземните води - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 3, 4 и 5.

(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:

1. топографска и геоложка карта с нанесено разположението на:

а) изградените съоръжения за проучване на подземните води;

б) съоръженията за мониторинг и консервираните или необорудваните за експлоатация съоръжения за подземни води;

в) съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;

г) разрешените за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане, и съоръженията, за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане;

2. геоложки колонки и чертежи на съоръженията за проучване с означена дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво в съоръженията;

3. документите по чл. 25, ал. 2 и 3;

4. таблици с данни за дълбочините и надморската височина на статичните нива на подземните води в съоръженията по т. 1, букви "а" - "г", както и за разрешените максимално допустими експлоатационни понижения в съоръженията по букви "в" и "г".

(3) При инжектиране на природен газ и втечнен нефтен газ, инжектиране или реинжектиране на води и пряко отвеждане на замърсители в подземните води в доклада по ал. 1 се включват и:

1. резултати от проведени сондажно-геофизични изследвания за доказване херметичността на прикриващите и експлоатационната колони;

2. мерки за предотвратяване на замърсяването на други съседни или попътно преминати подземни водни тела;

3. мерки за опазване на почвите и повърхностните води в района, в който се предвижда инжектирането, реинжектирането или отвеждането;

4. карта в мащаб 1:25 000 с нанесени местоположението на съоръженията за инжектиране, реинжектиране или отвеждане, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води и техните санитарно-охранителни зони.

(4) Съдържанието на доклада се определя в зависимост от целта на проучването.

Чл. 31. (1) Хидрогеоложките доклади по чл. 28, 29 и 30 се съставят в 2 екземпляра, вкл. пълен цифров аналог на доклада, от търговски дружества, включени в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 2, и с обхват на дейност - изпълнение на хидрогеоложки проучвания за съответната цел.

(2) При разработването на хидрогеоложките доклади се ползват архивни източници от Националния геофонд към Министерството на околната среда и водите и:

1. официална информация, предоставена от министъра на околната среда и водите:

а) за оценка на ресурсите на подземни водни тела;

б) за оценка на ресурсите на находища на минерални води, изключителна държавна собственост;

в) по реда на глава втора от Закона за опазване на околната среда - за находища на минерални води - публична общинска собственост;

2. официална информация, предоставена от директора на басейнова дирекция по реда на глава втора от Закона за опазване на околната среда - за данните по чл. 27, ал. 3, т. 1 - 3;

3. информацията от изпълнените дейности:

а) за проучване подземното водно тяло или находището на минерални води, възложени във връзка с оценка на ресурсите - в случаите по чл. 28 и 29;

б) съгласно разрешителното за хидрогеоложки проучвания - в случаите по чл. 30.

(3) Ползването на архивни източници от Националния геофонд и предоставянето на информацията се извършва по реда на Наредбата за Националния геофонд, приета с ПМС № 264 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2006 г.), а за информацията по ал. 2, т. 1, букви "а" и "б" - по реда и начина, определени от министъра на околната среда и водите в договора за изпълнение на обществената поръчка.

(4) Един екземпляр от доклада по ал. 1 и неговият пълен цифров аналог, придружен с протокол за приемането му, се внасят за завеждане в Националния геофонд към Министерството на околната среда и водите.

(5) Вторият екземпляр от доклада и неговият пълен цифров аналог се:

1. изпращат на съответната басейнова дирекция - за докладите по чл. 28;

2. съхраняват в дирекцията по водите в Министерството на околната среда и водите - за докладите по чл. 29;

3. прилагат към документацията за издаване на разрешително - за докладите по чл. 30.

Чл. 32. (1) Характеристиката на частта от подземно водно тяло във връзка с издаването на разрешителни за водовземане и ползване на подземни водни обекти включва:

1. местоположение и граници на частта от подземното водно тяло, за която се извършват оценките за състоянието на подземните води;

2. концептуален модел на частта от водното тяло и избор на изчислителна схема;

3. определяне на филтрационните характеристики за подземното водно тяло по проведени опитно-филтрационни изследвания при условията на чл. 100;

4. характеристика на филтрационното поле;

5. характеристика на химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води.

(2) Към характеристиката по ал. 1 се прилагат:

1. топографска и геоложка карта с нанесено разположението на:

а) съоръженията за мониторинг и консервираните или необорудваните за експлоатация съоръжения за подземни води;

б) съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;

в) разрешените за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане, и съоръженията, за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане;

2. документите по чл. 25, ал. 2 и 3;

3. таблици с данни за дълбочините и надморската височина на статичните нива на подземните води в съоръженията по т. 1, букви "а" - "в", както и за разрешените максимално допустими експлоатационни понижения в съоръженията по букви "б" и "в".

(3) Частта от водното тяло, за която се извършва характеристиката, се определя в зависимост от филтрационното поле, определено по чл. 8, ал. 2, като:

1. при нарушено филтрационно поле в избраната част от водното тяло попадат всички съоръжения за подземни води, които влияят и върху които би повлияло проектното водовземане или ползване;

2. концептуалният модел се разработва въз основа на наличните данни от проучването на подземните води по чл. 5 - 8, като се посочва степента на тяхната достоверност.

(4) Характеристиката на водното тяло по ал. 1 се съставя от експерти, включени в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 1.

(5) Данните по чл. 27, ал. 3, т. 1 - 3 се предоставят от директорите на басейнови дирекции за управление на водите по реда на глава втора от Закона за опазване на околната среда.

Глава трета.

РЕСУРСИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Чл. 33. (1) Ресурсите на подземните води са естествени (Qест), разполагаеми (Qразп) и експлоатационни (Qекс).

(2) Ресурсите на минерални води са естествени (Qест) и експлоатационни (Qекс).

(3) Източниците за формиране на експлоатационните ресурси на подземните води са:

1. естествените или разполагаемите ресурси;

2. гравитационните или еластичните запаси;

3. привлекаемите ресурси от реки, повърхностни водоеми и от съседни подземни водни тела;

4. ресурсите от изкуствено подхранване на подземните води чрез инфилтрационни и водопоглъщащи съоръжения.

(4) Източниците за формиране на експлоатационните ресурси по своето значение са:

1. основни - чието значение е определящо за размера на ресурсите;

2. второстепенни - чието значение е подчинено и по-маловажно;

3. предполагаеми - които не са установени при проучването, но е възможно да се проявят при експлоатацията.

Чл. 34. (1) Оценката на експлоатационните ресурси на подземните водни тела и на находищата на минерални води се извършва чрез:

1. математически модели или

2. приблизително, по балансов метод.

(2) Балансовият метод по ал. 1, т. 2 е приложим за слабо изучените подземни водни тела и находища на минерални води.

(3) Когато минерални води са носител на хидрогеотермална енергия, едновременно с оценката на експлоатационните ресурси се оценяват и ресурсите от хидрогеотермална енергия.

Чл. 35. (1) Експлоатационните ресурси на подземни водни тела и на находища на минерални води се категоризират по степен на изученост и достоверност на:

1. категория ЕР 1 - гарантирани;

2. категория ЕР 2 - възможни;

3. категория ЕР 3 - предполагаеми.

(2) Условията за категоризиране на експлоатационните ресурси по ал. 1 са:Степен

Сложност на хидрогеоложките условия

на изученост

I група - прости

II група - сложни

I група -

QЕР1 = 0,6.Qекс

QЕР2 = 0,4.Qекс

добре изучени

QЕР1 = 0,4.Qекс

QЕР2 = 0,6.Qекс

II група -

QЕР1 = 0,4.Qекс

QЕР1 = 0,3.Qекс

средно изучени

QЕР2 = 0,4.Qекс

QЕР2 = 0,4.QексQЕР3 = 0,2.Qекс

QЕР3 = 0,3.Qекс

III група -

QЕР2 = 0,5.Qекс

QЕР2 = 0,4.Qекс

слабо изучени

QЕР3 = 0,5.Qекс

QЕР3 = 0,6.Qекс

Чл. 36. (1) При приблизителна оценка на експлоатационните ресурси на подземното водно тяло по балансовия метод се определя модул на експлоатационните ресурси (Мер), представляващ съотношението между определените ресурси в категория ЕР 2 и площта от водното тяло (FВТ), в л/сек.км2:
МЕР = QЕР2/FВТ.
(2) Модулът на експлоатационните ресурси по ал. 1 е показателят, по който се оценяват експлоатационните ресурси в отделни части от подземното водно тяло.

(3) За части от подземни водни тела, в които съществуват достатъчно актуални данни за съставяне на карта за детайлно характеризиране на филтрационното поле, експлоатационните ресурси могат да бъдат оценени чрез разхода на подземния поток.

(4) В случаите по ал. 3:

1. оценените експлоатационни ресурси се категоризират при условията на чл. 35, ал. 2 при приетата изученост за цялото водно тяло;

2. сумата от оценените експлоатационни ресурси в частите от водното тяло не може да надвишава общите експлоатационни ресурси на водното тяло.

Чл. 37. (1) Експлоатационните ресурси на подземните водни тела се оценяват:

1. приблизително, по балансов метод при характеризиране на количественото състояние на подземните водни тела в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни;

2. чрез математически модели, въз основа на проведени хидрогеоложки проучвания, възложени от министъра на околната среда и водите.

(2) Експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се оценяват въз основа на проведени хидрогеоложки проучвания, възложени от:

1. министъра на околната среда и водите - за находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. кмета на съответната община - за находищата на минерални води, публична общинска собственост.

Чл. 38. Оценката на ресурсите на подземните води се извършва в съответствие с методиката за определяне на ресурсите на подземните води, одобрена от министъра на околната среда и водите.

Чл. 39. (1) Експлоатационните ресурси на подземните водни тела и находищата на минерални води се утвърждават със заповед на:

1. министъра на околната среда и водите - за находищата на минерални води;

2. директора на басейнова дирекция - за подземните водни тела.

(2) Утвърждават се експлоатационните ресурси на подземните и минералните води, определени в категории ЕР 1 и/или ЕР 2, при условията на чл. 35, ал. 2.

(3) В случаите по чл. 34, ал. 3 със заповедта по ал. 1 се утвърждават и ресурсите от хидрогеотермална енергия.

Чл. 40. (1) За утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води - публична общинска собственост, кметът на общината подава писмено заявление до министъра на околната среда и водите, към което прилага хидрогеоложки доклад със съдържание съгласно чл. 29.

(2) Заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води - публична общинска собственост, се изпраща на кмета на общината в 7-дневен срок от подписването й.

Чл. 41. (1) Органите по чл. 39, ал. 1 водят регистри на експлоатационните ресурси на:

1. подземните водни тела;

2. находищата на минералните води, изключителна държавна собственост;

3. находищата на минералните води, публична общинска собственост.

(2) В регистъра по ал. 1 се включват:

1. код на водното тяло или наименование на находището на минерални води;

2. основните характеристики на водното тяло или находището на минерални води;

3. експлоатационните ресурси на водното тяло или находището на минерални води;

4. разпределението на експлоатационните ресурси по категории при условията на чл. 35.

(3) В регистъра по ал. 1 се включват и:

1. ресурсите за части от водното тяло, оценени при условията на чл. 36, ал. 3 и 4;

2. наименованието и дебитите на съоръжения, предназначени за водовземане от минерални води.

(4) Регистрите по ал. 1 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.

Глава четвърта.

ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Раздел I.

Опазване на количественото състояние на подземните води

Чл. 42. (1) Количественото състояние на подземните водни тела се определя от режима на нивото на подземните води.

(2) Подземно водно тяло е в добро количествено състояние, ако са изпълнени следните условия:

1. нивото на подземните води в подземното водно тяло е такова, че естествените ресурси на подземните води не са превишени от общото черпене от водното тяло;

2. нивото на подземните води не е подложено на изменение в резултат от водовземане или от друга човешка дейност, при което се създава опасност от:

а) непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води;

б) влошаване на състоянието на тези повърхностни води;

в) увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло;

г) понижаване на нивата на подземните води в части от водно тяло, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите;

3. понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло не създават опасност от привличане на солени или замърсени води.

Чл. 43. (1) Опазването на количественото състояние на подземните води включва изпълнението на мерки за:

1. предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води;

2. предотвратяване на понижаването на нивата на подземните води в части от водни тела, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони;

3. предотвратяване понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло, при което се създава опасност от привличане на солени или замърсени води;

4. опазване на подземните води в дълбоко разположените и защитени от замърсяване водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества;

5. ограничаване на самостоятелното питейно-битовото водоснабдяване в поземлени имоти извън регулационните граници на урбанизираните територии;

6. водовземане от подземни води за добив на хидрогеотермална енергия само в случаите, в които е осигурено реинжектиране на ползваните водни обеми;

7. разкриване на подземните води с минимален брой съоръжения за водовземане;

8. предотвратяване на протичането на води от едно водно тяло в друго или от замърсени към незамърсени слоеве в едно водно тяло през съоръжения за подземни води;

9. осигуряване на минимално допустимия отток в реките, когато те са източник на привлекаеми ресурси;

10. определяне на задължения за титулярите на разрешителни за водовземане за провеждане на собствен мониторинг на подземните води и изисквания към програмата за мониторинг;

11. прекратяване на самоизлива на подземни, вкл. и минерални води от изградени шахтови и тръбни кладенци;

12. създаване и поддържане на регистрите на водовземните съоръжения за подземни води по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите;

13. предотвратяване на опасното понижаване на нивото на подземните води или смекчаване на ефекта от опасно повишаване на нивото на подземните води;


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
2015 -> Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница