Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните водистраница5/11
Дата22.07.2016
Размер2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(5) Изграждане на съоръжения за минерални води се извършва само чрез възлагане на обществена поръчка от министъра на околната среда и водите по реда на Закона за обществените поръчки.

(6) Стопанисването на съоръженията по ал. 3 включва:

1. подготвяне на документацията за актуване на съоръженията като публична държавна собственост;

2. поддържане на съоръженията и надземното им оборудване в добро техническо състояние;

3. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на съоръженията съгласно възприетия номер в мрежата за мониторинг на подземните води;

4. консервиране на наблюдателни сондажи, които не са включени в мрежите за мониторинг на подземните води, или ликвидирането им, когато по технически причини са негодни да изпълняват предназначението си.

(7) Идентифицирането на водовземните и наблюдателните съоръжения за минерални води - изключителна държавна собственост, и на съоръженията от мрежата за мониторинг на подземните води включва кодов номер, име на съоръжението, координатите му в Българска геодезическа система и надморската височина на терена в Балтийска височинна система.

(8) Проучване или допроучване на находищата на минерални води се изпълнява за:

1. неизучени находища, за които има само обща геоложка прогноза или хидрогеоложка индикация за доказване наличието на минерални води;

2. слабо изучени находища и находища без изградени съоръжения, предназначени за водовземане на минерални води, включително:

а) характеризиране на находището;

б) изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане;

в) определяне на експлоатационните ресурси;

г) издаване на сертификат и/или балнеологична оценка за качеството на минералните води;

д) определяне на санитарно-охранителни зони около съоръженията.

(9) Регистърът по ал. 2, т. 3 съдържа:

1. регистрационен номер и дата на регистриране;

2. номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води;

3. номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води;

4. находище на минерални води;

5. вид на съоръженията:

а) водовземно;

б) проучвателно или за мониторинг;

6. данни за съоръженията, предназначени за водовземане, включително:

а) година на изграждане;

б) географски и геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението съгласно чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

в) дълбочина;

г) конструктивни характеристики;

д) напор или ниво на водата;

7. данни за устиевото оборудване на съоръженията:

а) технически характеристики на оборудването;

б) състояние на оборудването;

8. данни за санитарно-охранителната зона:

а) геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс;

б) геодезически координати на характерни точки на външния пояс;

в) списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона;

9. номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона;

10. номер на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси;

11. номер на сертификат и/или балнеологична оценка на минералните води от съоръженията.

Чл. 84. (1) Водовземните съоръжения за минерални води се оборудват със:

1. водомерна шахта, в която се разполагат общият водомер и устройството за измерване на напора на минералните води;

2. разпределителна шахта, в която се разполагат отклоненията за захранване на водоснабдяваните обекти към довеждащата система и водомерите за измерване на ползваните обеми от водоползвателите.

(2) Шахтите по ал. 1 се разполагат в границите на вътрешния пояс на санитарно-охранителната зона на водовземните съоръжения и се проектират при спазване на изискванията на Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм., бр. 17 от 1993 г., бр. 3 от 1996 г. и бр. 49 от 1999 г., актуализирана редакция, БСА, бр. 6 - 8 от 1999 г.).

Чл. 85. (1) Стопанисването на минералните води и съоръженията по чл. 83 се извършва от директора на съответната басейнова дирекция освен в случаите, когато водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмета на предоставена концесия за добив на минерални води.

(2) Когато водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмета на предоставена концесия за добив на минерални води, същите се стопанисват от концесионера и за негова сметка съгласно одобрена от министъра на околната среда и водите програма за стопанисване, опазване и мониторинг.

(3) За осъществяване на дейностите по ал. 1 директорът на басейновата дирекция ежегодно до 31 март съставя и предлага на министъра на околната среда и водите за утвърждаване годишни програми.

(4) В срок до 31 юли министърът на околната среда и водите утвърждава дейностите от програмите по ал. 3, които ще бъдат финансирани през следващата година.

(5) Средствата за изпълнение на утвърдените дейности по ал. 4 се предвиждат ежегодно в бюджета на Министерството на околната среда и водите за следващата година, за финансиране от Републиканския бюджет и от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда.

Чл. 86. (1) Сертификат или балнеологична оценка за качеството на минерални води се издава от министъра на здравеопазването.

(2) Сертификатът по ал. 1 удостоверява пригодността на минералните води за бутилиране за питейни цели.

(3) Сертификат или балнеологична оценка се издават за минералните води от конкретно съоръжение, предназначени за водовземане.

(4) Министърът на здравеопазването води регистър на издадените сертификати и балнеологични оценки, който съдържа:

1. номер и дата на издаване;

2. находище на минерални води;

3. съоръжения, предназначени за водовземане;

4. данни за химичния състав, радиологичните и микробиологичните показатели на минералните води;

5. данни за пригодността на минералните води.

(5) Достъпът до информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Чл. 87. (1) Издаването на сертификат или балнеологична оценка за качеството на минерални води се извършва при заявено искане за ползване на минерална вода:

1. по предложение на министъра на околната среда и водите - за минералните води - изключителна държавна собственост, съгласно приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. по заявление на кмета на общината за минералните води - публична общинска собственост.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 2 се подава до министъра на околната среда и водите, като към него се прилага докладът за оценка на експлоатационните ресурси на находището на минерални води по чл. 29.

(3) Вземането на водни проби за оценка на качеството на минерални води се извършва съвместно от представители на басейновата дирекция и регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

(4) Водните проби се доставят по служебен път в лабораториите към Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, акредитирани за изпитване на минерални води.

(5) Министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването със заповед определят реда и изискванията за вземане и доставка на водните проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка.

(6) Средствата за вземане, доставяне и изпитване на водни проби се осигуряват:

1. за минералните води - изключителна държавна собственост - от Министерството на околната среда и водите по сметката за покриване на разходите за подготовка на концесии за минерални води;

2. за минералните води - публична общинска собственост - от съответната община.

(7) Подновяването на сертификат или балнеологична оценка след изтичане на срока им се извършва по реда на издаването им, като разходите са за сметка на концесионера или съответно на Министерството на околната среда и водите или общината, когато за минералните води не е предоставена концесия.

(8) Подновяването на сертификата или балнеологичната оценка, когато за минералните води не е предоставена концесия, се извършва при необходимост по преценка на министъра на околната среда и водите или кмета на общината.

Чл. 88. (1) Министърът на здравеопазването изпраща издадените сертификати и балнеологични оценки заедно с документите, въз основа на които са издадени, на министъра на околната среда и водите.

(2) Когато сертификат или балнеологична оценка е за съоръжения от находище на минерални води - публична общинска собственост, министърът на околната среда и водите изпраща копие от документите на кмета на съответната община.

(3) Документите по ал. 2 са основание за:

1. актуването на минералните води като публична общинска собственост;

2. предоставяне на концесии за добив на минерални води, публична общинска собственост.

Глава пета.

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, КОНСЕРВИРАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Раздел I.

Общи изисквания

Чл. 89. (1) Съоръженията за подземни води по начина на разположение в подземното водно тяло са:

1. вертикални:

а) тръбни кладенци;

б) шахтови кладенци;

в) комбинирани шахтово-тръбни кладенци;

2. хоризонтални:

а) дренажи;

б) галерии;

3. шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;

4. каптажи на извори;

5. съоръжения със специална конструкция:

а) наклонени тръбни кладенци;

б) комбинирани шахтово-тръбни кладенци, в които от дъното на шахтовия кладенец са изградени няколко наклонени тръбни кладенци;

в) многозабойни тръбни кладенци.

(2) Съоръженията за подземни води могат да бъдат предназначени за:

а) проучване на подземните води;

б) мониторинг на подземни води;

в) водовземане от подземни води;

г) реинжектиране или инжектиране на води;

д) изкуствено подхранване на подземните води;

е) пряко отвеждане на замърсители в подземните води.

(3) Съоръженията по ал. 1 са елемент на проучването на подземните води и не представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Те се проектират, изграждат и приемат по реда на тази наредба.

(4) Документите по чл. 104 и утвърденият от директора на басейнова дирекция протокол по чл. 106, ал. 4 за приемане на съоръженията по ал. 1, предназначени за водовземане от подземни води, са неразделна част от инвестиционния проект на водоснабдителната система, който се съставя, одобрява и разрешава по реда на Закона за устройство на територията.

(5) Съоръженията по ал. 1, предназначени за водовземане от подземни води, се въвеждат в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията едновременно с водоснабдителната система.

Чл. 90. (1) Съоръженията за подземни води с изключение на съоръженията за минерални води по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за водите са недвижими вещи, трайно свързани с поземления имот, в който са изградени.

(2) Съоръженията за минерални води по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за водите са недвижими вещи, принадлежност към минералната вода - изключителна държавна собственост.

(3) Съоръженията за подземни води по ал. 1 се включват в регистрите на водовземните съоръжения по чл. 112, привързано към поземления имот, в който са изградени.

(4) Собственикът на имот, дал съгласие за изграждане на съоръжения за подземни води от друго лице, определя и начина на разпореждане със съоръжението при промяна на собствеността на имота.

Чл. 91. (1) Съоръженията за подземни води освен кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите са дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството.

(2) Записването, оценяването и амортизирането на съоръженията по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за счетоводството.

Чл. 92. (1) Собствениците на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, са длъжни да представят необходимите данни и документи за включване в регистрите по чл. 112, ал. 1 и 3.

(2) Собствениците на поземлени имоти, в които са изградени съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, невключени в регистрите по чл. 112, са длъжни за своя сметка да ликвидират съоръженията при условията и по реда на чл. 110, независимо от датата на придобиване на собствеността върху имота.

(3) Директорът на басейнова дирекция предписва ликвидирането на съоръжения, невключени в регистрите по чл. 112.

(4) Когато собственикът на съоръжения, предназначени за водовземане, не изпълни предписанието по ал. 3, директорът на басейнова дирекция предлага на министъра на околната среда и водите прилагането на принудителна административна мярка по реда на чл. 199а от Закона за водите.

(5) Разпоредбата по ал. 2 не се прилага за съоръженията за минерални води.

Раздел II.

Проектиране и изграждане на съоръжения за подземни, включително и минерални води

Чл. 93. (1) Проектирането на съоръжения за подземни, включително и минерални води, се извършва в зависимост от конкретните хидрогеоложки условия от експерти, включени в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 1.

(2) Изграждането или реконструкцията на съоръженията по ал. 1 се изпълнява от търговски дружества, включени в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 3.

(3) Изграждане на съоръжения за подземни, включително и за минерални води, се извършва само след издадено разрешително за ползване на подземен воден обект по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба.

(4) Проектирането и изграждането на съоръженията се извършва при условията на чл. 94 - 97 и приложение № 2 и в съответствие с инструкция за проектиране и изграждане на съоръжения за подземни води, издадена от министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".

(5) При проектиране на съоръженията за подземни води, предназначени за водовземане, се създава възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част и/или събирателните шахти на водовземните съоръжения съгласно Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).

(6) При проектиране и изграждане на съоръженията за подземни води се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.).

(7) Независимият контрол при изпълнение на дейностите за изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води се извършва от експерта, проектирал съоръженията, ако в обхвата на неговата регистрация е включено и изпълнение на независим контрол.

(8) Когато експертът, проектирал съоръженията, е в трудово правоотношение с търговското дружество, което изгражда съоръженията, независимият контрол се извършва от друг регистриран експерт.

(9) Разпоредбите по ал. 3 и 7 не се прилагат за съоръжения на минерални води - изключителна държавна собственост.

(10) Контролът при изпълнение на дейностите за изграждане или реконструкция на съоръжения за минерални води - изключителна държавна собственост, се извършва от експерти на басейновата дирекция, на територията на която е разположено находището на минерална вода.

Чл. 94. Проектирането на съоръжения за подземни води включва:

1. определяне на местоположението на съоръженията;

2. определяне на вида на съоръженията;

3. определяне на конструкцията на съоръженията;

4. проектиране на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.

Чл. 95. (1) Конструкцията на съоръженията за подземни води осигурява:

1. предотвратяване смесването на:

а) подземни води от различни водни тела;

б) подземни води с различно качество;

2. предотвратяване проникването на повърхностни води във водното тяло;

3. нормална и продължителна експлоатация на съоръженията.

(2) Конструкцията на съоръженията се определя от:

1. дълбочината на залягане и дебелината на водоносния хоризонт;

2. степента на устойчивост на скалите;

3. дълбочината на водното ниво;

4. прогнозирания дебит и предполагаемото помпено оборудване.

(3) Проектирането на реконструкция на съоръжения за подземни води се извършва при спазване на изискванията по ал. 1 и 2.

Чл. 96. (1) За нормалната и продължителната експлоатация на тръбни кладенци се осигурява водопропускливост на филтъра, по-голяма или равна на предвиждания дебит.

(2) Водопропускливостта на филтъра осигурява допустима входна скорост на филтрация не по-голяма от 0,03 м/сек.

(3) Диаметърът на филтъра се определя в зависимост от предвиждания дебит на съоръжението и при изпълнение на условието по ал. 2.

Чл. 97. В случаите, в които се предвижда изграждане на филтър със засипка, при проектиране на съоръжения се:

1. предвижда вземане на земни проби за определяне на зърнометричния състав на водоносния хоризонт;

2. оразмерява зърнометричния състав на засипката в зависимост от зърнометричния състав по т. 1 и опасността от възникване на суфозия във водоносния хоризонт;

3. определя технология за изпълнение на засипката, осигуряваща равномерно засипване на опорния скелет на филтъра по цялата му дължина.

Чл. 98. Проектирането на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията за подземни води включва:

1. изучаване на геоложкия разрез;

2. дейности за интензификация на водоносния хоризонт;

3. опитно-филтрационни изследвания;

4. вземане и анализ на водни проби за определяне на качеството на подземните води.

Чл. 99. (1) Изучаването на геоложкия разрез се извършва въз основа на:

1. ядково сондиране;

2. поинтервални ядкови рейсове - при еднообразен геоложки разрез, или

3. безядково сондиране и провеждане на сондажно-геофизични изследвания, когато в частта от водното тяло, за което е направена характеристиката по чл. 32, има изградени съоръжения, за които са изпълнени изискванията по т. 1 и 2.

(2) Безядково сондиране без провеждане на сондажно-геофизични изследвания се допуска, когато:

1 въз основата на издадено разрешително са изградени съоръжения за проучване на подземните води, с които са изпълнени изискванията по ал. 1;

2. при изграждане на съоръжения с дълбочина до 20 м, разкриващи подземни водни тела, характеризирани като еднородни при условията на чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "а" и ал. 3.

(3) При проектиране на съоръжения за подземни води с дълбочина, по-голяма от 150 м, пресичащи силно водообилни напорни водоносни хоризонти, се проектират сондажно-геофизични изследвания, доказващи херметичността на прикриващите колони и качеството на изпълнената циментация.

(4) Интензификация на водоносния хоризонт се извършва за увеличаване на дебита на съоръженията чрез торпедиране, вакуумиране, обработка със солна киселина или други методи, избрани съобразно специфичните особености на скалите, изграждащи водоносния хоризонт.

Чл. 100. (1) Опитно-филтрационни изследвания се проектират в зависимост от вида на съоръженията и целта, за която ще бъдат използвани, а при тръбни и шахтови кладенци, и в зависимост от категорията на водоползвателя, определена съгласно чл. 3, ал. 1.

(2) Опитно-филтрационни изследвания на тръбни и шахтови кладенци се проектират:

1. с максимален постоянен дебит и с проследяване на възстановяването на водното ниво до статичното ниво на водата - за определяне на филтрационните характеристики на подземното водно тяло, с продължителност:

а) не по-малка от 72 часа - за водоползвателите от I категория;

б) не по-малка от 24 часа - за водоползвателите от II категория;

2. с изпълнение на хидравличен тест на не по-малко от три степени по отношение на дебита и продължителност на всяка степен не по-малка от 1 час - за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, и:

а) с продължителност 24 часа - при предвидения средноденонощен дебит с проследяване възстановяването на водното ниво, и

б) с предвидения максимален дебит при предвиденото време за работа с този дебит и проследяване възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието.

(3) Когато в близост до съоръженията по ал. 2 са разположени съществуващи съоръжения за подземни води, се проектира и наблюдение на водните нива в тях за опитно определяне на коефициента на нивопредаване.

(4) За съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води с цел питейно-битово водоснабдяване, се проектира задължително:

1. опитно водочерпене с продължителност не по-малка от 6 денонощия;

2. хидравлични тестове с предвидения максимален дебит, предвиденото време за работа с този дебит и проследяване възстановяването на водното ниво.

Чл. 101. Водни проби за определяне на качеството на подземните води:

1. се вземат в края на опитните водочерпения;

2. се анализират в акредитирани лаборатории:

а) по всички показатели съгласно приложение № 1, и

б) по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл. 135, т. 3 от Закона за водите - в случаите, в които съоръженията са предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 102. (1) Съоръжения за подземни води се изграждат при спазване на:

1. проектната конструкция на съоръженията;

2. предвидените дейности по чл. 98;

3. условията в издаденото разрешително, и

4. изискванията на нормативните актове за безопасни и здравословни условия за труд.

(2) Изменения на конструкцията на съоръженията по ал. 1, т. 1 се допускат само ако:

1. при проучването на геоложкия разрез е установена съществена разлика между действителния геоложки разрез и разреза, въз основа на който са проектирани съоръженията;

2. в издаденото разрешително е предвидена възможност за изменение на конструкцията;

3. титулярят на разрешителното е съгласувал измененията с контролиращия орган, определен в разрешителното.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 и 3 не се прилагат при изграждане на съоръжения за минерални води.

(4) Изграждането на съоръжения за подземни води се извършва по подходящо избрана технология, осигуряваща:

1. прецизно изпълнение на проектната конструкция;

2. качествено изпълнение на циментационните работи;

3. качествено изпълнение на засипката на филтрите.

Чл. 103. (1) Изпълнителят на изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води съставя подробна документация за извършените дейности съгласно изискванията по чл. 25, ал. 2.

(2) Изпълнителят на изграждане на съоръжения за подземни води, освен в случаите по ал. 3, предава съоръженията на титуляря на разрешителното за изграждане на съоръженията с приемо-предавателен протокол, към който прилага:

1. документацията по ал. 1, оформена съгласно чл. 25, ал. 6;

2. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

3. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. - само за съоръженията, предназначени за водовземане.

(3) Документите по ал. 2 се предават на:

1. министъра на околната среда и водите - за съоръженията за минерални води - изключителна държавна собственост, от находищата за минерални води по приложение № 2, към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, и

2. на кмета на община - за съоръженията за минерални води - публична общинска собственост, по чл. 19, т. 3 от Закона за водите.

Раздел III.

Приемане на изградени съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
2015 -> Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница