Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните водистраница6/11
Дата22.07.2016
Размер2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Чл. 104. (1) Титулярят на разрешително за изграждане на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, в 15-дневен срок уведомява писмено директора на съответната басейнова дирекция за завършване на изграждането.

(2) Към уведомителното писмо по ал. 1 се прилагат:

1. копие от приемо-предавателния протокол и приложените към него документи по чл. 103, ал. 2;

2. копие от удостоверението чл. 131, ал. 4 за включване в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 3 на търговското дружество, изпълнител на дейностите за изграждане на съоръженията;

3. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията:

а) от страна на титуляря на разрешителното;

б) от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

в) експерта, осъществил независимия контрол;

4. проект за оборудване на съоръженията, съдържащ:

а) технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване - при води на самоизлив, съобразени с предвиждания средноденонощен и максимален дебит, определен при условията на чл. 46, ал. 2 и 3;

б) дълбочина на монтиране на потопяемите помпи, съобразена с дълбочината на разположение на плътните части на филтровата или експлоатационната колона;

в) мястото на монтиране на водомери за измерване на черпените водни обеми при спазване на изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 1;

г) място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

д) вид и технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води при спазване на изискванията на чл. 56, ал. 2.

(3) Титулярят на разрешителното е длъжен след получаване на одобрения или коригиран по реда на чл. 105, ал. 1, т. 2, буква "б" проект за оборудване на съоръженията:

1. да монтира помпеното оборудване, водомерите и устройствата за измерване на водното ниво, и

2. да осигури възможност за пломбиране на водомерите в деня на приемане на съоръженията.

Чл. 105. (1) Директорът на басейнова дирекция в срок до 14 дни от получаване на документите по чл. 104, ал. 1 и 2:

1. издава заповед, с която определя състава на комисията и датата за приемане на съоръженията;

2. изпраща на титуляря на разрешителното:

а) копие от заповедта по т. 1;

б) одобрения или коригиран проект за оборудване на съоръженията по чл. 104, ал. 2, т. 4.

(2) Датата за приемане на съоръженията се определя до 30 дни от получаване на уведомлението по чл. 104, ал. 1.

(3) В комисията по ал. 1 се включват:

1. представител на басейновата дирекция;

2. титулярят на разрешителното или оправомощено от него лице;

3. оправомощен представител на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

4. експертът, осъществил независимия контрол;

5. представител на общината, на територията на която е разположен имот, в който са изградени съоръженията.

(4) Когато съоръженията са предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в комисията по ал. 3 се включва и представител на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

Чл. 106. (1) Комисията по чл. 105:

1. преценява съответствието на документите по чл. 104, ал. 2, т. 1 и изпълнените дейности с параметрите и условията в издаденото разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията;

2. проверява монтираните водомери и устройства за измерване на водното ниво;

3. измерва статичното водно ниво в изградените съоръжения;

4. измерва максималния дебит и понижението на водното ниво;

5. пломбира водомерите.

(2) Представителите на титуляря на разрешителното осигуряват техническа възможност за измерване на дебита по ал. 1, т. 4.

(3) Комисията съставя протокол:

1. за приемане на съоръженията, предназначени за водовземане - когато са изпълнени изискванията по ал. 1, т. 1 и 2, като протоколът съдържа данните по чл. 115 за включване в регистрите на водовземните съоръжения;

2. с констатираните нарушения при изпълнението на дейностите и предложение за отказ за приемане на съоръженията.

(4) Протоколите по ал. 3 се съставят в 6 екземпляра, по един за всяка от страните, участвали в комисията за приемане на съоръженията, и се утвърждават от директора на басейновата дирекция.

(5) В 3-дневен срок от утвърждаването на протокола по ал. 3, т. 1 директорът на басейнова дирекция:

а) включва служебно съоръженията в регистрите по чл. 112;

б) изпраща екземпляр от утвърдения протокол на страните - участвали в комисията по приемане на съоръженията, и копие от протокола на министъра на околната среда и водите.

(6) В 5-дневен срок от утвърждаването на протокола по ал. 3, т. 2 директорът на басейнова дирекция отказва приемането на съоръженията с решение, което съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. наименование на акта;

3. адресат на акта;

4. фактически и правни основания за издаване, вкл. констатирани нарушения;

5. предписания за реконструкция на съоръженията и/или повторно изпълнение на дейностите по чл. 98, в случай че е налице техническа възможност да бъдат отстранени недостатъците, или за ликвидиране на съоръженията - в останалите случаи;

6. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва.

(7) Решението по ал. 6 се изпраща на титуляря на разрешителното и на министъра на околната среда и водите и към него се прилага екземпляр от утвърдения протокол с констатираните нарушения при изпълнението на дейностите.

(8) Директорът на басейнова дирекция налага на титуляря на разрешителното и на търговското дружество, изпълнило дейностите, регламентираните санкции по чл. 200 от Закона за водите.

Чл. 107. Разходите за приемане на съоръженията са за сметка на титуляря на разрешителното за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията.

Чл. 108. Разпоредбите на този раздел не се прилагат за съоръжения, предназначени за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост.

Раздел IV.

Консервиране и ликвидиране на съоръжения за подземни води

Чл. 109. (1) Консервиране на съоръжения за подземни води се извършва, когато собственикът им предвижда същите да не бъдат ползвани.

(2) Консервиране се извършва за съоръжения, в които не е монтирано или от които е демонтирано помпеното оборудване.

(3) Консервиране на съоръжения се осъществява въз основа на одобрено от директора на съответната басейнова дирекция техническо решение за осигуряване на:

1. преустановяване на черпенето;

2. възможност за пломбиране на съоръженията.

(4) Басейновата дирекция съставя протокол за консервиране на съоръженията, който съдържа данни за:

1. начина на консервирането на съоръжението;

2. пломбирането на съоръжението.

(5) За въвеждане в експлоатация на консервирани съоръжения собственикът им представя в басейновата дирекция заявление, към което прилага:

1. проект за оборудване на съоръженията със съдържание съгласно чл. 104, ал. 2, т. 4;

2. обосновка за необходимите водни обеми при спазване на изискванията по чл. 151.

(6) Директорът на басейнова дирекция в срок до 30 дни от получаване на заявлението преценява наличните водни ресурси и възможността за издаване на разрешително за водовземане и:

1. когато съществува възможност за разрешаване на водовземане, изпраща на заявителя одобрения или коригиран проект, като определя дата за разпломбиране на съоръженията и срок за оборудването им, който не може да бъде по-дълъг от 15 дни, считано от датата на разпломбиране;

2. уведомява писмено заявителя за невъзможността за разрешаване на водовземане от съоръжението.

(7) Консервирани съоръжения се въвеждат в експлоатация само в присъствието на представител на басейновата дирекция, който:

1. проверява монтираните водомери и устройства за измерване на водното ниво;

2. измерва статичното водно ниво в изградените съоръжения;

3. измерва максималния дебит и понижението на водното ниво;

4. пломбира водомерите;

5. съставя протокол, който съдържа данните по т. 1 - 4, необходимите допълнителни проучвания на подземните води и срока за подаване на заявление за издаване на разрешително за водовземане.

(8) Документите по ал. 3 и 5 и протоколите по ал. 4 и ал. 7, т. 5 се прилагат към досието на съоръжението по чл. 124, ал. 1.

Чл. 110. (1) Ликвидиране на съоръжения за подземни води се извършва, когато:

1. съоръженията:

а) не са включени в регистрите по чл. 112;

б) са изградени в нарушение на Закона за водите или на параметри и условия в издаденото разрешително за изграждане;

в) са негодни по геоложки причини да изпълняват предназначението си;

г) са негодни по технически причини да изпълняват предназначението си и не е възможно или целесъобразно да бъдат реконструирани;

д) са предназначени за питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията им е забранена от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

2. съоръженията са предназначени за проучване на подземни води, освен ако:

а) не се оборудват като съоръжения за мониторинг;

б) с разрешителното за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания не е предвидено ползването на черпателните проучвателни тръбни кладенци като съоръжения, предназначени за водовземане, изкуствено подхранване, реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води;

в) са предвидени за изучаване на слабо водообилни подземни водни тела или водоносни хоризонти, изградени от здрави скали и разположени на дълбочина, по-голяма от 200 м, и в разрешителното за ползване на воден обект за изграждането им не е предвидено преоборудването им като съоръжения, предназначени за водовземане;

3. чрез съоръженията са смесени води с различно качество или от няколко водни тела и няма техническа възможност да бъдат реконструирани.

(2) Ликвидирането на съоръженията се осъществява по проект, одобрен от директора на басейновата дирекция, освен в случаите на ликвидиране на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите по чл. 118, ал. 3.

(3) Проектът по ал. 2 съдържа техническите решения и технологията за осигуряване на:

1. пълното прекратяване на възможността за естествено или принудително протичане на води през съоръженията, в т. ч.:

а) през водоприемната им част, и

б) по ствола на съоръженията;

2. премахване на надземната част на съоръженията и рекултивиране на терена.

(4) При проектирането на техническите решения по ал. 3, т. 1 се предвиждат и мерки за:

1. изолиране на засипката на филтъра;

2. изваждане или разрушаване на спуснатите тръби и филтри или части от тях.

(5) Проектът по ал. 3 се разработва от лица, които имат висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности "Техника и технология на сондирането" и "Хидрогеология" и професионална квалификация "магистър-инженер".

(6) Ликвидирането на съоръженията се изпълнява от търговски дружества, включени в регистъра по чл. 126, ал. 1, т. 3.

(7) За ликвидиране на съоръженията басейновата дирекция съставя протокол, който се подписва от техния собственик и от оправомощен представител на търговското дружество, изпълнило ликвидационните работи.

Чл. 111. Консервирането и ликвидирането на съоръжения за подземни води се извършва за сметка на техния собственик.

Раздел V.

Регистриране на водовземните съоръжения

Чл. 112. (1) Регистрите на водовземните съоръжения за подземни води включват:

1. съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели;

2. съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

(2) В регистрите по ал. 1 не се включват съоръженията за:

1. минерални води от находищата по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. минерални води - публична общинска собственост;

3. водовземане при кризи;

4. водовземане за нестопански цели, собственост на юридически лица с нестопанска цел.

(3) Съоръженията по ал. 2 се включват в отделни регистри.

(4) Съоръженията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 могат да бъдат:

1. оборудвани за експлоатация;

2. консервирани;

3. ликвидирани.

(5) Регистрите по ал. 1 и 3 се водят от:

1. директорите на басейнови дирекции - за регистрите на съоръженията по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4;

2. министъра на държавната политика при бедствия и аварии - за регистъра на съоръженията по ал. 2, т. 3;

3. кметовете на общини - за регистрите на съоръженията по ал. 2, т. 2.

Чл. 113. (1) Регистрите на съоръженията за минерални води по чл. 112, ал. 2, т. 1 и 2 съдържат данните по чл. 83, ал. 9.

(2) Кметовете на общини изпращат копие от регистъра по чл. 112, ал. 2, т. 2 на министъра на околната среда и водите в срок до 1 месец от съставянето им.

Чл. 114. (1) В регистъра на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели, се включват съоръженията:

1. които:

а) са изградени въз основата на издадено разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията;

б) са приети по реда на раздел II;

2. за които до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) са издадени разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията или разрешителни за водоползване;

3. за които е подадено заявление за включване в регистъра при условията и по реда на § 122 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.);

4. за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.).

(2) Включването в регистъра на съоръженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършва служебно от директора на басейнова дирекция.

Чл. 115. (1) Регистрите на съоръженията, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели по чл. 112, ал. 1, т. 1 и регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 2, т. 4 съдържат:

1. регистрационен номер и дата на регистриране;

2. данни за имота, в който са изградени съоръженията;

3. данни за собственика на съоръженията;

4. данни за ползвателя на съоръженията;

5. данни за съоръженията, включително:

а) година на изграждане;

б) местоположение, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

в) код на водното тяло;

г) дълбочина;

д) конструктивни характеристики;

е) статично ниво на водата;

ж) статус на съоръженията съгласно чл. 112, ал. 4.

(2) Промени в регистъра по отношение на данните по ал. 1, т. 3, 4 и т. 5, буква "ж" се извършват по заявление на собственика на съоръженията.

Чл. 116. Регистърът на съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите по чл. 112, ал. 1, т. 2, съдържа:

1. входящ номер на уведомлението за регистриране на съоръженията;

2. регистрационен номер и дата на регистриране;

3. данни за имота, в който са изградени съоръженията;

4. трите имена на собственика на съоръженията;

5. код на водното тяло;

6. данни за съоръженията, включително:

а) дълбочина;

б) диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

в) начин на добиване на водата;

г) целта, за която се ползва водата.

Чл. 117. Гражданите, собственици на поземления имот, уведомяват писмено директора на съответната басейнова дирекция за:

1. намерението да изградят кладенец;

2. наличието на изграден кладенец.

Чл. 118. (1) В уведомлението за намерение за изграждане на кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:

1. данни за собственика: име, единен граждански номер, адрес, данни за акта, от който черпи правото си, телефон за връзка;

2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. данни за сгради;

4. проектна дълбочина на кладенеца;

5. цел, за която се предвижда ползването на водата.

(2) Когато не е спазено изискването по чл. 50, в срок до 2 дни от получаването на уведомлението директорът на басейнова дирекция уведомява по телефона и писмено гражданина за неспазване на нормативните изисквания и за дълбочината, до която е допустимо изграждане на кладенеца.

(3) Когато в имота има изграден кладенец, който е затлачен, пресъхнал или е разрушен, старият кладенец задължително се запълва само с естествени земни материали и се запечатва с глинест слой.

(4) Изпълнението на дейностите по ал. 3 се извършва в присъствието на представител на съответната община и за изпълнените дейности се съставя протокол.

(5) В случаите по ал. 3 собственикът уведомява директора на басейнова дирекция за отразяване на измененията в регистъра по чл. 112, ал. 1, т. 2, като прилага към уведомлението съставения протокол.

Чл. 119. В уведомлението за регистриране на изграден кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:

1. трите имена и единният граждански номер на собственика на имота;

2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. дълбочина на кладенеца;

4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

5. начин на добиване на водата - с кофа или с помпа;

6. цел, за която се ползва водата.

Чл. 120. (1) Собственикът на имота, в който е разположен кладенецът, носи отговорност за причинените щети, свързани с промяна в качеството и количеството на водите, предизвикани от неподходящо избрано място на кладенеца.

(2) Собственикът по ал. 1 поема всички рискове от ползването на водата от кладенеца за пиене и битови цели.

Чл. 121. (1) Не се допуска промяна на предназначението и включване в регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 на кладенци, изградени за задоволяване на собствени потребности.

(2) Не се издават разрешителни за водовземане за стопански или нестопански цели от кладенци, изградени за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

Чл. 122. Регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 4 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.

Чл. 123. (1) Министърът на държавната политика при бедствия и аварии води регистър на водовземните съоръжения по чл. 112, ал. 2, т. 3, които са предвидени за ползване при възникване на криза.

(2) Министърът на държавната политика при бедствия и аварии предоставя на министъра на околната среда и водите копие от регистъра по ал. 1 на електронен носител.

(3) Информацията от регистъра по ал. 1 е предназначена само за служебно ползване от Министерството на околната среда и водите.

Чл. 124. (1) За включените в регистрите съоръжения по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 директорът на басейновата дирекция съставя досиета, в които се съхранява документацията за:

1. издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждането на съоръжението или за регистрирането му;

2. издаване, изменение, продължаване или прекратяване на разрешително за водовземане;

3. консервиране и/или ликвидиране на съоръженията.

(2) Досиетата на съоръженията по ал. 1 се съхраняват в басейновата дирекция до ликвидиране на съоръженията, след което се предават в Държавния архив.

Чл. 125. (1) Директорите на басейнови дирекции водят служебен регистър на тръбните кладенци, изградени във връзка с финансирани от държавата проучвания на подземни богатства, които не се използват от собствениците на имотите, в които се намират.

(2) За установените и включени в регистъра по ал. 1 кладенци басейновата дирекция извършва обследване по документи и на място за параметрите и техническото им състояние.

(3) Директорът на басейнова дирекция изготвя мотивирано предложение до министъра на околната среда и водите за:

1. консервиране на съоръженията, за които е установено, че могат да бъдат използвани;

2. ликвидиране - когато съоръженията са негодни за използване.

(4) Средствата за изпълнение на дейностите по ал. 3, т. 2 се осигуряват целево от Републиканския бюджет по списък, предложен от министъра на околната среда и водите.

Глава шеста.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Чл. 126. (1) Министърът на околната среда и водите води регистри на:

1. експертите, подготвящи документите по чл. 145, ал. 2, т. 10, чл. 146, т. 3, чл. 147, ал. 2, т. 5 за издаване на разрешителни за подземни води, и експертите, извършващи независим контрол при изпълнение на хидрогеоложки проучвания, изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води;

2. търговските дружества, изпълняващи хидрогеоложки проучвания без изграждане на съоръжения за подземни води и подготвящи документите по чл. 148, ал. 2, т. 2 и 3;

3. търговските дружества, изпълняващи хидрогеоложки проучвания, изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води.

(2) Регистрите по ал. 1 се поддържат в електронен вид и информацията в тях се актуализира ежемесечно.

(3) Регистрите по ал. 1 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите и на място в сградите на министерството и басейновите дирекции.

Чл. 127. (1) Регистърът на експертите по чл. 126, ал. 1, т. 1 съдържа:

1. трите имена на експерта;

2. адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail адрес;

3. № и дата на регистрация на експерта за подготовка на документи за издаване на разрешителни;

4. видове разрешителни, за които е издадено удостоверението за регистрация;

5. № и дата на регистрация на експерта за извършване на независим контрол;

6. промени в регистрацията;

7. ново включване по чл. 134;

8. констатирани нарушения на изискванията на тази наредба, извършени от експерта;

9. заличаване от регистъра (№ и дата на заповедта), обжалване;

10. ново включване по чл. 133, ал. 7.

(2) Регистърът по чл. 126, ал. 1, т. 2 и 3 съдържа:

1. фирма на търговеца;

2. адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail адрес;

3. № и дата на регистрация;

4. обхват на дейностите, за които е издадено удостоверението за регистрация;

5. имената на регистрираните експерти в персонала на дружеството, научната им степен и звание - ако са посочени;

6. промени в регистрацията;

7. ново включване по чл. 134;

8. констатирани нарушения на изискванията на тази наредба, извършени от търговското дружество;

9. заличаване от регистъра (№ и дата на заповедта), обжалване;

10. ново включване по чл. 133, ал. 7.

(3) За всеки включен в регистрите експерт и търговско дружество се съставя досие, което съдържа документите за включване, за промяна в регистрацията и за заличаване от регистъра.

Чл. 128. (1) Обхватът на дейност на експертите по чл. 126, ал. 1, т. 1 се определя за:

1. конкретен вид разрешителни, и/или

2. за извършване на независим контрол.

(2) Обхватът на дейност на търговските дружества по ал. 1, т. 2 и 3 се определя:

1. за търговските дружества по ал. 1, т. 2 за:

а) оценка на ресурсите на подземни водни тела и находища на минерални води;

б) оценка на състоянието на подземни водни тела;

в) анализиране на информацията от изпълнени хидрогеоложки проучвания по чл. 140, ал. 3 и/или ал. 4, т. 3;

2. за търговските дружества по ал. 1, т. 3 съобразно максималната дълбочина на съоръженията:

а) до 100 м;


Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
2015 -> Наредба №22 от 14 октомври 2008 Г. За условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница