Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за играстраница1/8
Дата22.07.2016
Размер1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

В сила от 07.05.2009 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 8 Септември 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.

(2) Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра.

(2) Наредбата се прилага при:

1. издаването на разрешения за строеж на площадки за игра, разположени на открито;

2. издаването на разрешения за строеж на обекти за обществено обслужване (детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, търговски обекти, бензиностанции и др.), в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на открито;

3. издаването на разрешения за строеж на сгради, в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на закрито (в търговски обекти, детски центрове и др.);

4. въвеждането в експлоатация на нови обществено достъпни площадки за игра на открито и при въвеждането в експлоатация на обектите по т. 2 и 3;

5. основно обновяване или ремонт на съществуващи обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито, и на съществуващи сгради или на части от тях, предназначени за обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито;

6. поддържането и контрола на обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито.

Чл. 3. Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.


Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА


Раздел I.
Общи изисквания към устройството на площадките за игра, разположени на открито и на закрито

Чл. 4. (1) Площадките за игра се устройват в зависимост от предназначението им по възрастови групи на очакваните ползватели.

(2) Ползвателите на площадки за игра в зависимост от физическите и психическите им способности се разделят на следните възрастови групи:

1. до 3 години;

2. от 3 до 12 години;

3. от 12 до 18 години.

(3) В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи се създават условия за следните основни видове игри и/или занимания:

1. люлеене;

2. пързаляне;

3. въртене;

4. клатушкане;

5. пазене на равновесие;

6. катерене;

7. игри със сюжети и роли;

8. експериментиране;

9. учене;

10. общуване - колективни игри.

Чл. 5. (1) На всяка открита площадка за игра се осигурява възможност най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за ползватели с увреждания. В закритите площадки за игра броят на достъпните занимания може да е по-малък в зависимост от техническата възможност за устройването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Достъпните занимания и/или съоръжения за игра се предвиждат така, че да е осигурен достъпен маршрут за ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства, и за техните придружители, и съответните занимания и/или съоръжения за игра при възможност да се разполагат равномерно на територията на площадката.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

(4) При устройване на площадките за игра, предназначени за няколко възрастови групи, се обособяват отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея занимания и/или съоръжения за игра.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Площадките за игра за ползватели от 3 до 12 години може да се комбинират с площадки за ползватели до 3 години, като се осигурят съоръжения за игра и за двете възрастови групи, обособени в отделни зони.Раздел II.
Изисквания при планирането и разполагането на открити площадки за игра

Чл. 6. (1) Големината и броят на площадките за игра се определят в зависимост от следните показатели:

1. вид на населеното място;

2. демографска структура на населението, като се отчита, че обитателите до 18-годишна възраст са около 18 % от всички обитатели на населеното място или на градската структура (район);

3. брой на жилищните единици в жилищната структура или на територията на населеното място;

4. етажност и гъстота на застрояване на територията;

5. наличие на свободни площи между сградите при условия на съществуваща висока степен на изграденост на територията;

6. брой на очакваните ползватели на териториите за рекреационни дейности.

(2) При отчитане на показателите по ал. 1 площадките за игра могат да се планират, както следва:

1. в парковете и градините в урбанизираните територии, както и в паркове извън урбанизираните територии и в горски паркове;

2. за квартал от жилищна територия в урбанизираните територии (в жилищна група);

3. за устройствена зона в урбанизираната територия;

4. за цялата урбанизирана територия;

5. в територии за рекреационни дейности.

Чл. 7. (1) Площадките за игра се устройват в поземлените имоти, както следва:

1. извън производствени територии;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) в територии с умерено ослънчаване, като за площадките за игра или за зоните от площадки за игра, предназначени за деца до 3 години, се предвижда подходящо засенчване;

3. върху поземлени имоти, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и други източници на замърсявания;

4. в територии, защитени от въздушни течения или за които се предвижда изкуствена защита срещу въздушни течения посредством подходящи растителни видове и други средства.

(2) Площадките за игра се планират и проектират в съответствие с пешеходната система на урбанизираната територия или на отделните устройствени зони така, че да се създаде свързана система от места за детски отдих в безопасна среда.

(3) За осигуряване на достъпа до площадката за игра се прилагат нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Чл. 8. (1) За съществуващите площадки за игра и за площадките за игра към бензиностанции и търговски обекти, устроени на разстояние, по-малко от 10 m от автомагистрали, първостепенна улична мрежа и други източници на шум, прах и изгорели газове, се осигурява растителен пояс откъм страната на неблагоприятното въздействие.

(2) При близост на площадката за игра до първостепенната улична мрежа в случаите по ал. 1 се поставят и предупредителни пътни знаци - вертикална и/или хоризонтална маркировка на улиците за намаляване на скоростта, както и за сигнални светлини. Входовете и изходите на площадките се устройват откъм обезопасената спрямо улицата страна.

Чл. 9. (1) Изискванията към устройството на площадките за игра, които се предвиждат в жилищните територии, в зависимост от възрастовите групи на ползвателите им са определени съгласно табл. 1. 

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

 

 

 

Таблица 1

Възрастова

Радиус на

Минимална

Минимален

група на

отдалеченост

площ на

брой

ползвателите

от жилища

площадката

занимания

 

и/или

за игра

и/или

 

жилищни

 

минимален

 

сгради

 

брой

 

 

 

съоръжения

До 3 години

От 5 до 150 m

50 m2 - при

Пясъчник

Две пейкиЕдно съоръжение за ползватели до 3 години

 

 

брой на очак-

 

 

ваните ползва-

 

 

тели до 15

 

 

 

От 3 до

От 5 до 400 m

200 m2 - при

Три пейки

12 години

 

брой на очак-

Най-малко чети-

 

 

ваните ползва-

ри съоръжения за

 

 

тели до 100

игра и три вида

 

 

 

занимания за

 

 

 

ползватели от 3

 

 

 

до12 години

 

 

 

Беседка

От 12 до

В близост до

В зависимост

Най-малко чети-

18 години

игрище, учили-

от броя на

ри съоръжения за

 

ще или в парк

очакваните

игра и три вида

 

 

ползватели

занимания за

 

 

2 m2 на пол-

ползватели от 12

 

 

звател

до 18 години

 

 

 

Беседка

Забележка. Изискванията по колона 2 се прилагат при възможност и в зависимост от конкретните условия.

(2) Показателите, определени в табл. 1 към ал. 1, могат да се прилагат и за площадките за игра, които се устройват в смесените територии и в териториите за рекреационни дейности.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

(4) Площадките за игра могат да се предвиждат като комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за всички ползватели до 18 години в близост до игрища, увеселителни обекти и в парковете.
Раздел III.
Изисквания към устройството на откритите площадки за игра и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането за осигуряване на безопасност и достъпност при игра

Чл. 10. (1) За всяка открита площадка за игра се поставя минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката.

(2) Табелата по ал. 1 съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които се означават със символи и знаци.

(3) Информационните табели съдържат най-малко следната информация за:

1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени съоръженията;

3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;

4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката (при необходимост в зависимост от предназначението на площадката по възрастови групи);

5. забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения;

6. забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;

7. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;

8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) телефон за спешни повиквания - 112;

9. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) потенциално опасни за здравето дървесни видове, които се намират на територията на площадката по реда на чл. 15, ал. 2;

10. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) забрана за тютюнопушене на територията на площадката за игра.

Чл. 11. (1) За всяка площадка за игра се монтира ограда с височина най-малко 1 m. По оградата не се допуска наличието на необезопасени стърчащи и остри елементи, които могат да наранят ползвателите на площадката за игра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) До оградата на площадката се допуска засаждане на жив плет от растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите им.

(3) За площадките за игра, разположени в паркове, огради се предвиждат по преценка на стопанина на съответната площадка в зависимост от конкретните условия и възможните рискове за безопасно ползване на площадката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Разстоянието от долната повърхност на оградата до прилежащата настилка е до 0,11 m.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Площадките за игра се устройват с най-малко два входа/изхода, разположени при възможност на различни страни на площадката, със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.

(2) Вратите на входовете/изходите на площадките не следва да създават опасност за захващане на пръсти и други части от тялото. Между подвижната част на вратата и рамката от двете страни във всяко едно положение, по цялото протежение на рамката се предвижда разстояние не по-малко от 12 mm.

(3) Подвижната част на вратата на входа/изхода на площадката се монтира на височина от 0,06 до 0,11 m от повърхността на настилката.

(4) Вратите се боядисват в ярък и контрастиращ с оградата цвят, за да може лесно да се разпознават от хора със зрителни увреждания.

Чл. 13. (1) На територията на площадките за игра извън минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра се предвиждат места за сядане, а при възможност - и масички за игра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) До съоръженията за игра, предназначени за деца до 3 години, се разполагат най-малко две пейки или други подходящи места за сядане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) На територията на площадките за игра за възрастови групи на ползвателите от 3 до 12 години и от 12 до 18 години се предвижда беседка.

Чл. 14. (1) Броят на кошчетата за отпадъци се определя в зависимост от големината на площадката, но не по-малко от две кошчета.

(2) Кошчетата за отпадъци се разполагат в близост до входовете/изходите на площадките за игра, на разстояние не по-малко от 2 m от тях и най-малко 2 m от местата за сядане.

(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат за площадки за игра с площ до 100 m2.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Изискванията на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 не се прилагат за площадки за игра на открито на територията на детски градини и ясли и учебно-възпитателни заведения.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) (1) На територията на площадките за игра се засаждат растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите. Информация за растителните видове, които са неподходящи за засаждане на територията на площадките за игра и могат да бъдат потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите, е дадена в приложение № 1.

(2) Изключения по ал. 1 се допускат само при съществуващи открити площадки за игра по отношение на посочените за допустими в приложение № 1 декоративни видове дървета, когато те са с добро фитосанитарно състояние, като на видимо място на стъблото на съответните дървесни видове се нанася маркировка с черно-жълта лента и за тях се дава сигнална предупредителна информация на информационната табела на площадката за игра. Пример за предупредителна сигнална информация за потенциално опасни за здравето декоративни видове дървета е даден в приложение № 1.

(3) При планирането на нови открити площадки за игра не се допуска наличието на растителни видове с токсично действие и с опасни морфологични белези съгласно приложение № 1 на разстояние до 10 m от границата на площадката за игра.

Чл. 16. (1) Площадките за игра се устройват така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване, свързани със:

1. конструкцията на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;

2. материалите, от които са изработени съоръжението за игра и елементите на обзавеждането;

3. вида на настилката и нейното изпълнение;

4. начина на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;

5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) биологичните и морфологичните особености на растителните видове и местата за засаждането им;

6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) потенциални опасности в зависимост от конкретните съществуващи условия.

(2) Не се допуска разполагане на елементи на обзавеждането, както и засаждане на растителност в минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра и по основните маршрути за преминаване, както и припокриването на минималните пространства на две или повече съоръжения.

(3) Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра и на основните му елементи е дадена в приложение № 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-малка от 0,60 m, за които не са определени специфични изисквания както за ударопоглъщащата настилка, така и за минималното свободно пространство, се предвижда минимално свободно пространство 1,5 m извън периферията на съоръжението. Това изискване не се отнася за самостоятелни занимателни панели и къщички за игри.

Чл. 17. (1) Около съоръженията за игра и елементите от съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се осигурява свободно пространство, достатъчно за маневриране с инвалидна количка, при спазване на нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда.

(2) В свободното пространство на съоръжение за игра не се допуска наличието на стърчащи части или елементи, с изключение на поставените с цел подпомагане на ползвателите по време на игра.

(3) Елементите на обзавеждането на площадката за игра се разполагат така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели и придружители с увреждания.

Чл. 18. (1) Основите на съоръженията за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания.

(2) Съоръженията за игра се монтират в земята до определения и означен от производителя знак за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

(3) Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръженията и на елементите на обзавеждането техни части или елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и др.

(4) Фундаментите, цоклите и закрепващите елементи на съоръженията за игра в настилки от насипни продукти (пясък, дървесни кори и др.) се изпълняват в слой с дебелина най-малко 0,40 m. При възможност и когато е посочено от производителя, те се покриват чрез отделни части или детайли на съоръжението (например чрез платформата - при въртележка). Начинът на изпълнение на фундамент на съоръжение за игра в настилка от насипни продукти е показан на схемата съгласно приложение № 3.

(5) Стъпалата и перилата на стълби, когато са част от конструкцията на съоръжението за игра, се монтират стабилно, без да се въртят.

Чл. 19. На откритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 3 m, включително повърхности и структури от съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Вертикалните и хоризонталните занимателни панели (с морски шах, животни, букви, кухни, пъзели, халки и др.), предвидени и за ползватели с двигателни увреждания, се разполагат на височина от 0,40 до 1,20 m.

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Пясъчникът се предвижда и изпълнява извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра, със стени с височина от 0,25 до 0,40 m от повърхността на пясъка, изпълнени или облицовани цялостно или частично с топлоизолационен, бързосъхнещ и гладък материал, като се осигурява и възможност за сядане по тях.

(2) Пясъчникът се предвижда като самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръжения за игра.

(3) Дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е най-малко 0,30 m, като под пясъка се полагат геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж с дебелина на слоя не по-малко от 0,10 m.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За пясъчника се използва промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици, който след полагане се дезинфекцира.

(5) Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).

(6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случаите, когато се предвиждат масички за игра с пясък и вода, те се разполагат в близост до пясъчника, като част от масичката остава извън пясъчника, на достъпен за инвалидна количка маршрут. Частта от масичката, разположена на достъпния маршрут, се проектира с широчина, по-голяма от 0,76 m, с дължина (дълбочина) най-малко 0,43 m и с височина от 0,60 до 0,75 m над настилката. За осигуряване на свободно разполагане на инвалидна количка под долната повърхност на масичката не се допуска наличието на каквито и да е елементи.

Чл. 22. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се обработват така, че да няма опасност от нараняване (от отделени трески и др.).

(2) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането са проектирани така, че да е осигурена възможност за лесно оттичане на водата (чрез подходящ минимален наклон или по друг конструктивен метод).


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница