Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра


Раздел IV. Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закритостраница2/8
Дата22.07.2016
Размер1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел IV.
Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито

Чл. 23. (1) Площадките за игра на закрито се устройват в самостоятелни сгради, в сгради за обществено обслужване или в подходящи за целта обществено достъпни помещения или площи - части от сгради, които отговарят на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) Устройване на площадки за игра на закрито в жилищни сгради се допуска само на партерните етажи при спазване на изискванията на чл. 38 ЗУТ.

Чл. 24. (1) Помещенията и площите за устройване на закрити площадки за игра се разполагат при спазване на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) осигуряват се евакуационни пътища и изходи съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);

2. електрическите, телефонните и други инсталации, както и датчиците се разполагат на недостъпни за ползвателите места; контактите на електрическата инсталация се проектират на височина, по-голяма от 1,60 m, или се изпълняват обезопасени;

3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

4. изкуственото осветление се проектира равномерно разпределено с минимална осветеност на помещенията, както следва: 300 Lx - за луминесцентно, и 150 Lx - за обикновено осветление, като осветителните тела се обезопасяват;

5. температурата на въздуха в помещенията е в границите 20  23°С, с денонощни колебания 1 - 3,5°С;

6. достъпът на ползвателите до потенциално опасни места е обезопасен;

7. помещенията и площите са лесно достъпни за почистване и поддържане.

(2) В закритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 2 m, включително повърхности и структури от съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите.

(3) Когато към закритите площадки за игра има тераси, те се обезопасяват и оборудват със средства за защита от пряко слънчево греене (тенти, чадъри и др.) с оглед ползването им за игри на открито.

(4) Достъпните маршрути за ползватели с увреждания се изпълняват в съответствие с нормативните изисквания за проектиране на достъпната среда.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) На входа/изхода на закритите площадки за игра се осигурява ограничителен режим за достъп (чрез подходящи технически средства, физически лица и др.), който не е в противоречие с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Към закритите площадки за игра може да се предвижда помещение или обособено пространство за родители/придружители на ползвателите на площадката, от което има директна или индиректна видимост (например чрез монитори) към основното пространството за игра.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.09.2016 г.) В закритите площадки за игра се обособяват отделни зони за игра за възрастова група до 3 години и за възрастова група от 3 до 12 години.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Зоните за хранене и за други допълнителни дейности на територията на площадката се предвиждат така, че да са напълно отделени от основното пространство за игра. Връзката на тези зони с основното пространство за игра се обезопасява.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Зоната за персонала за посрещане на ползвателите на площадката се проектира така, че да има пряка видимост към основното пространство за игра.

(5) (Отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Елементите на обзавеждането в закритите площадки за игра (маси, столчета, шкафове и др.) се разполагат така, че да не пречат на движението към евакуационните изходи или по основните маршрути за игра.

Чл. 26. (1) Към всяка закрита площадка за игра се предвижда най-малко едно санитарно помещение, достъпно и за ползватели с увреждания, с тоалетна мивка с течаща топла и студена вода и с тоалетна.

(2) Водочерпните кранове и санитарните прибори се монтират на височина съобразно възрастовите особености на ползвателите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Температурата на течащата вода при водочерпните кранове не трябва да надвишава 38 °С.

Чл. 27. (1) Подът на площадката за игра се изпълнява от материали, които позволяват лесно почистване и дезинфекция.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Стените, хоризонталните повърхности и вертикалните повърхности в зоната за ползватели до 3 години се облицоват с мек и лесен за почистване материал на височина най-малко 1,20 m от пода.

(3) Стените и вертикалните повърхности при зоната за игра за ползватели над 3 години се облицоват с мек и лесен за почистване материал на височина най-малко 1,60 m от пода.

(4) В зоната на вратите се осигуряват подходящи мерки за обезопасяване срещу защипване на пръсти и други части на тялото.

(5) Дръжките на вратите се предвиждат на височина 0,61 m или с въртеливо движение при отваряне/затваряне.

Чл. 28. (1) Всички хоризонтални и наклонени платформи, рампи и модулната конструкция на изцяло затворените съоръжения за игра се облицоват с ударопоглъщащ материал.

(2) Рампите и наклонените платформи се предвиждат със стъпала - ребра по широчината на рампата, облицовани с мек материал.

Чл. 29. (1) Когато на територията на закрита площадка за игра се предвижда басейн с топки, се спазват следните изисквания:

1. стените и подът на басейна се облицоват с материал, лесен за почистване и дезинфекция;

2. дълбочината на слоя с топки за ползватели до 3 години е до 0,45 m;

3. дълбочината на слоя с топки за ползватели над 3 години е до 0,60 m;

4. топките са с минимален диаметър 70 mm.

(2) Басейнът с топки може да се комбинира с пързалка при спазване на следните изисквания:

1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) частта от басейна с топки при изходната секция на пързалката е отделен от басейна с топки за обща употреба (когато има такъв);

2. басейнът с топки е видим от зоната за наблюдение;

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) дълбочината на слоя топки е не по-голяма от 0,40 m;

4. дължината на басейна е най-малко 2 m, мерено от края на изходната секция на пързалката;

5. в басейна няма препятствия.

Чл. 30. (1) При изходната секция на пързалката се предвижда ударопоглъщаща настилка.

(2) За пързалки, рампи и наклонени платформи с височина на началната секция, по-голяма от 1 m, се предвижда напречен лост над стартовата секция на височина между 0,60 и 0,90 m.

(3) Свободното пространство пред изходната секция на пързалката е най-малко 2 m.

Чл. 31. (1) На територията на закритите площадки за игра се предвиждат мрежи при спазване на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) отворите на мрежите са до 60 mm;

2. не се допуска наличието на остри ръбове по фиксиращите елементи на мрежите и облицоващия материал;

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) при достъпните за ползвателите зони на изцяло затворено и заградено съоръжение за игра се предвижда мрежа и в горната му част и периодично пристягане на мрежите като част от дейностите, свързани с поддържането и безопасността на площадката за игра.

(2) Не се допуска висящите съоръжения за игра да образуват примка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) При възможност поне един от входовете/изходите на изцяло затвореното съоръжение за игра се устройва от различна страна на съоръжението.

Чл. 32. (1) За безопасна експлоатация на изцяло затворени съоръжения за игра в зависимост от броя на ползвателите се осигуряват входове/изходи съгласно табл. 2. 

 

 

 

 

Таблица 2

Брой на

< 20

От 21 до 50

От 51 до 100

От 101 до 200

> 200

ползва-

 

 

 

 

 

телите

 

 

 

 

 

Минима-

 

 

 

 

 

лен брой

 

 

 

 

 

на вхо-

 

 

 

 

 

дове/

 

 

 

 

 

изходи

2

2 - 3

2 - 4

3 - 4

*

 

 

 

 

 

 

(*) Минимален брой на входове/изходи = (брой на ползвателите/50) + 1


(2) Входовете/изходите на изцяло затворени съоръжения за игра се разполагат така, че да са на разстояние от всяка точка на съоръжението не по-голямо от 18 m.

(3) Входът на затворено съоръжение за игра, предназначено за не повече от 20 ползватели, се предвижда с широчина най-малко 0,72 m, а за повече от 20 ползватели - с широчина най-малко 0,90 m. Най-малко един от входовете/изходите е с височина, по-голяма от 1,30 m.

(4) За безопасната експлоатация на изцяло затворени съоръжения се предвиждат следните площи: за ползватели до 3 години - най-малко 1,5 m2, а за ползватели над 3 години - най-малко 2 m2. Тези площи могат да бъдат увеличавани, когато се предвиждат активни игри и занимания в тях.

Чл. 33. За всяка закрита площадка за игра се предвиждат следните типове табели и сигнатурни означения:

1. основни означения и табели, предназначени за цялата площадка:

а) табела с данни за стопанина на площадката за игра и за броя на ползвателите за цялата площ на площадката за игра;

б) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) сигнатурни означения и/или предупреждения за игра и забрани (забрани за целене с топки и други предмети и за влизане в игралната площ с обувки, бижута, храни, напитки и др.; означения за места за обувки и др.), както и друга целесъобразна информация;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) табели и сигнатурни означения и/или предупреждения, предназначени за безопасно ползване на всяко едно от съоръженията за игра в съответствие с инструкциите на производителя (брой на ползвателите на съоръжението за игра; правила за ползване на съоръжението за игра; възрастова група на ползвателите, максимална височина на ползвателите при изцяло затворено и заградено съоръжение за игра и друга изисквана от производителя/доставчика за предоставяне информация), както и друга целесъобразна информация.

Чл. 34. (1) Закритите площадки за игра се поддържат и контролират при спазване на изискванията по глава трета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В закритите площадки за игра се осигурява персонал, който отговаря на следните изисквания:

1. познава и спазва изискванията на Закона за закрила на детето;

2. обучен е за специфичните особености на съответната възрастова група ползватели до 3 години и/или от 3 до 12 години, за която е предназначена площадката;

3. обучен е за оказване на първа помощ и за извършване на необходимите действия при евакуация.
Раздел V.
Минимални изисквания към безопасността на съоръжения за игра и техните части

Чл. 35. Съоръженията за игра и техните части трябва да са конструирани така, че рисковете, които могат да възникнат при ползването им, да се разпознават лесно от съответната възрастова група ползватели, за която са предназначени, дори ако съоръженията не се използват по предназначения или очаквания начин.

Чл. 36. (1) Съоръженията за игра трябва да са конструирани така, че родителят/придружителят във всеки момент да може безпрепятствено да окаже помощ на ползвателя.

(2) Заградените и/или затворените съоръжения за игра или техните структури с вътрешно разстояние от входа/изхода, по-голямо от 2 m, се изработват с най-малко два отвора, достъпни без допълнителни помощни средства, с диаметър, по-голям от 500 mm, и разположени в различни страни на съоръжението.

Чл. 37. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се конструират така, че да няма опасност от захващане на тялото, части от тялото или на дрехи.

(2) Не се допуска съоръжения за игра и елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързващите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхнини, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Най-ниското стъпало на стълби, които са част от конструкцията на съоръженията за игра, предназначени за ползватели над 3 години, се изгражда с височина най-малко 0,40 m, мерено от повърхността на настилката.

(2) За достъп до съоръжението или елемента за игра, предназначено за ползватели над 3 години, най-ниската платформа се разполага на височина, по-голяма от 0,60 m, мерено от повърхността на настилката, и без възможност за достъп до съоръжението или елемента от повърхността на настилката (посредством стълби, рампи, наклонени платформи, мрежи и др.).

(3) С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане на тялото или на части от него достъпните отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, не се допуска да са по-големи от правоъгълник с размери 89/157 mm и по-малки от кръг с диаметър 230 mm.

(4) С оглед предотвратяване на опасността от захващане на пръсти на ръката достъпните малки отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 1,2 m, и с дълбочина, по-голяма от 0,10 m, са с вътрешен диаметър, по-малък от 8 mm или по-голям от 25 mm.

Чл. 39. В случаите, когато е предвиден подвижен мост в конструкцията на съоръжението за игра, разстоянието между подвижния мост и неподвижните части на съоръжението, както и разстоянието между долната част на подвижния мост и повърхността на настилката (при пълно натоварване на подвижния мост) са по-големи от 0,23 m.

Чл. 40. (1) Не се допуска въже, което е част от съоръжение за игра, да образува примка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Диаметърът на въжетата, фиксирани в единия им край, е между 25 и 45 mm.

(3) Не се допуска всяко възможно отклонение встрани на въже, фиксирано в двата му края, да е повече от 20 на сто от дължината на въжето.

(4) Не се допуска въже, фиксирано в двата му края, да излиза извън ръба на рампата или наклонената платформа, над която се намира.

(5) Диаметърът на въжета, фиксирани в двата си края, за обхващане с цяла длан е от 16 до 45 mm.

Чл. 41. (1) Максималният светъл отвор на веригите в съоръженията за игра е 8,6 mm във всяка посока. При съединения светлият отвор е по-голям от 12 mm или по-малък от 8,6 mm. Изключения се допускат, когато веригата е недостъпна за ползвателите.

(2) В съоръженията за игра се монтират вериги, издържащи на натоварванията, за които са предвидени.

Чл. 42. (1) Всяко съоръжение с височина на свободно падане от 1 до 2 m се обезопасява с парапети с височина от 0,65 до 0,80 m от повърхността на стоене.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Преградите при съоръжения за игра с рампи, стълбища, хоризонтални и наклонени платформи с височина на свободно падане между 0,60 и 3 m, предназначени за ползватели от всички възрасти, в т.ч. и за ползватели под 3 години, се изграждат с височина най-малко 0,70 m от повърхността на стоене.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане между отделните вертикални греди на преградите се осигурява разстояние не по-голямо от 89 mm. Гредите на преградите са без хоризонтални перила или пръти, за да не могат да се използват за катерене. Парапетите и преградите на съоръжението за игра се конструират и изграждат така, че да няма възможност за стоене или седене върху тях. Схема на парапет и преграда е дадена в приложение № 4.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Стълбищата при съоръжения с височина на свободно падане, по-голяма от 1 m, и с наклон, по-голям от 45°, се осигуряват с перила с диаметър между 16 и 45 mm за осигуряване на възможност за обхващането им от ползвателите. Перилата на стълбища с наклон, по-голям от 45°, започват от първото стъпало.

(2) Пространството за стъпване е с дълбочина (дължина) най-малко 140 mm.

(3) Стълбите с вертикална височина, по-голяма от 2 m, се осигуряват с междинни платформи с широчина, равна на широчината на стълбата, и с дължина най-малко 1 m.

(4) Стъпалата се разполагат на равни разстояния, като се допускат разлики в разстоянията само при първото и последното стъпало.

Чл. 44. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Тунелите с наклон до 15° спрямо хоризонта се изграждат с вътрешен диаметър на отворите при входовете/изходите, както следва:

1. над 400 mm - при дължина на тунела до 1 m;

2. над 500 mm - при дължина на тунела от 1 до 2 m;

3. над 750 mm - при дължина на тунела над 2 m.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Тунелите с наклон над 15° спрямо хоризонта се изграждат с вътрешен диаметър над 750 mm и с елементи за катерене (стъпенки, дръжки, стъпала и др.).

Чл. 45. Специфичните технически изисквания за безопасно ползване на съоръженията за игра в експлоатация са съгласно приложение № 5.

Чл. 46. (1) Съоръженията за игра се изработват от материали с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.

(2) Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

(3) Съоръженията за игра (за откритите площадки за игра) могат да се изработват от синтетични материали, устойчиви на въздействието на ултравиолетови лъчи.

(4) Елементите или частите от съоръженията за игра, изработени от стъклопласти, се обработват повърхностно с полимер с подходяща твърдост, която се декларира от производителя. Полимерното покритие се изпълнява с дебелина, която осигурява защита от директен контакт със стъклопласти.
Раздел VI.
Изисквания към настилките на територията на площадки за игра

Чл. 47. (1) Площта на удар при съоръжения за игра или елементи от тях с височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, се предвижда и изпълнява като ударопоглъщаща настилка.

(2) Минималната площ за изпълнението на ударопоглъщаща настилка за безопасно ползване на съоръженията за катерене, на люлки, въртележки, клатушки, пързалки и въжени линии се определя в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията и/или съгласно приложение № 6.

(3) За съоръженията, разположени в закрити площадки за игра, се допуска разпростирането на ударопоглъщаща настилка около съоръженията да е 1 m, когато околните вертикални повърхнини са облицовани с ударопоглъщащ материал.

(4) Начинът на полагане и поддръжката на ударопъглъщаща настилка се изпълняват в съответствие с инструкцията на производителя на продукта за настилката.

Чл. 48. (1) За ударопоглъщаща настилка на открити площадки за игра може да се предвижда тревна настилка, когато височината на свободно падане на съоръжение за игра е до 1 m и когато има техническа и организационна възможност за редовно поддържане на тревния чим в добро състояние.

(2) За височина на свободно падане на съоръжение за игра до 3 m може да се използва тревна настилка само когато е комбинирана със синтетична ударопоглъщаща настилка с отвори за трева.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Ударопоглъщаща настилка от пясък може да се предвижда за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m, както следва:

1. за максимална височина на свободно падане до 2 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,20 m;

2. за максимална височина на свободно падане от 2 до 3 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,30 m.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m (приложение № 3).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За изпълнението на ударопоглъща настилка се използват следните видове пясък:

1. ситен пясък - промит, без примеси или глинести частици, с фракция от 0,2 до 2 mm;

2. едър пясък/ситен чакъл - промит, с фракция от 2 до 8 mm.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Насипни ударопоглъщащи настилки от дървесен (растителен) материал може да се предвиждат за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m, както следва:

1. за максимална височина на свободно падане до 2 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,20 m;

2. за максимална височина на свободно падане от 2 до 3 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,30 m.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m (приложение № 3).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За ударопоглъщащи настилки от дървесен материал се използват следните видове материали:

1. дървесни стърготини с големина на частиците от 5 до 30 mm, добре загладени, без остри ръбове и краища и без части от листа и кора;

2. дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 mm.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Допуска се настилките от дървесни стърготини и кори да се изпълняват с минимална дебелина във всяка точка 0,10 m само когато под тях е положен слой от промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm и с дебелина на слоя във всяка точка най-малко 0,30 m. При изпълнението на такива настилки се предвижда редовна поддръжка най-малко един път в седмицата чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), както и чрез добавяне на дървесни стърготини или кори.

Чл. 51. (1) При използване на насипни настилки от дървесни частици и/или пясък за откритите площадки за игра се изпълнява дренаж от слой чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, и с дебелина най-малко 0,10 m, като между чакъла и насипната настилка се полага геотекстил.

(2) Насипните настилки, полагани на територията на откритите площадки за игра, се поддържат редовно чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), което се извършва веднъж в месеца, и чрез основно прекопаване и изваждане на долния слой от настилката на повърхността най-малко веднъж в сезона.

Чл. 52. (1) Ударопоглъщащи настилки от синтетични продукти може да се предвиждат за открити и за закрити площадки за игра.

(2) Ударопоглъщащите настилки от синтетични продукти или от други видове продукти, за които в тази наредба не са определени конкретни изисквания, се изпълняват с дебелина на слоя в зависимост от височината на свободно падане в съответствие с инструкциите на производителите им.

Чл. 53. (1) Твърди настилки се полагат само за площи от територията на площадки за игра, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщащи настилки съгласно изискванията на наредбата.

(2) На територията на откритите площадки за игра може да се полагат следните видове твърди настилки:

1. бетонни плочи;

2. от асфалт;

3. паваж;

4. от бетон;

5. каменни плочи;

6. от дървен материал.

Чл. 54. (1) Ударопоглъщащата настилка за съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се изпълнява само от синтетични продукти.

(2) По достъпните маршрути за ползватели с двигателни увреждания, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщаща настилка съгласно изискванията на наредбата, се полага твърда настилка, с изключение на настилките от каменни и бетонни плочи на тревна фуга и други, които затрудняват свободното придвижване с инвалидна количка.

Чл. 55. (1) При изпълнението на площадките за игра различните видове твърди и ударопоглъщащи настилки може да се комбинират при спазване на изискванията за употребата им и за достъпност от ползватели с двигателни увреждания.

(2) Повърхността на настилката на цялата площ за игра, независимо дали е твърда или ударопоглъщаща, се изпълнява гладка, без препятствия и неравности.Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница