Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра


Раздел VII. Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилкистраница3/8
Дата22.07.2016
Размер1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел VII.
Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки

Чл. 56. (1) За новите съоръжения за игра, разполагани на територията на площадките за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите съгласно приложение № 7.

(2) Производителят на съоръжение за игра удостоверява съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност с един от следните документи:

1. сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра;

2. протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт съгласно приложение № 7 и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

Чл. 57. (1) Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението.

(2) Всяко съоръжение за игра се маркира трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко със:

1. името и адреса на производителя;

2. наименованието и годината на производство на съоръжението;

3. номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра;

4. знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) На територията на площадките за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 "Безопасност на детски играчки. Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия".

(2) Съоръженията за игра по ал. 1 се предвиждат и ползват само в случаите, когато има осигурена техническа и организационна възможност за надзор, който се извършва от лице, преминало курс за първа помощ и присъстващо през цялото време на ползване на площадката за игра (например на закрити площадки за игра или на открити площадки за игра към детски ясли и градини и други обекти за обществено обслужване).

Чл. 59. (1) Производителите на продукти, предназначени за изпълнение на ударопоглъщащи настилки, изготвят инструкция за полагане и поддържане на продуктите на български език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки, за които в тази наредба не са определени изисквания, носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията й в съответствие с БДС EN 1177 "Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Определяне на критичната височина на свободно падане" при различни височини на свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва.
Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕТО ИМ


Раздел I.
Разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на площадките за игра

Чл. 60. (1) Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра, разположени на открито, както и основното обновяване на съществуващи площадки за игра, се извършват при условията и по реда на ЗУТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект на площадка за игра, разположена на открито, се разработва с обхват съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), като се изясняват и следните специфични параметри:

1. на ситуационния план на терена на площадката за игра се нанасят данни от картотекирането на съществуващата растителност заедно с дендрологична ведомост във и около площадката за игра (ако има такава);

2. на чертежите на площадката за игра се представя следното:

а) разположението и видът на съоръженията и/или заниманията за игра;

б) подробно се котират и се определят настилките и повърхностите;

в) изясняват се благоустройствените дейности, озеленяването, означенията и огражденията;

3. определят се техническите характеристики на съоръженията за игра;

4. определят се изискванията към ударопоглъщащите настилки (технически характеристики и необходими площи за разполагане), когато такива се предвиждат в съответствие с изискванията на наредбата;

5. определят се изискванията към предвижданите твърди настилки;

6. представя се техническа документация (количествени сметки, посадъчни схеми и др.) за предвижданите строителни и монтажни и залесителни работи;

7. определят се изискванията към предвижданите за влагане строителни продукти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Към инвестиционния проект на откритите площадки за игра се изработва част геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка).

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случаите, когато е необходимо да се реши дрениране и отводняване на открита площадка за игра или със заданието за проектиране на открита площадка за игра се предвижда водоснабдяване и канализация на поземления имот, електроснабдяване и външно художествено осветление, конструктивно оразмеряване на елементи, които представляват строителни конструкции, или се определят други изисквания към инвестиционния проект, се допълват съответните части на проекта.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случаите, когато площадките за игра, разположени на открито, са част от обекти за обществено обслужване, документите по ал. 2 се прилагат към част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект за съответния обект.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Документацията при основно обновяване на съществуващи открити площадки за игра включва всички или част от документите по ал. 2 в зависимост от предвидените строителни и монтажни дейности.

Чл. 61. (1) Сградите, в които се предвиждат площадки за игра на закрито, се разрешават, изграждат и въвеждат в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ. Помещенията и/или частите от сградата, предназначени за закрити площадки за игра, се устройват при спазване на изискванията на тази наредба.

(2) Документацията за закритите площадки за игра включва издадените строителни книжа и документите по чл. 60, ал. 2, т. 3 и 4.

Чл. 62. Съоръженията за игра, настилките и елементите на обзавеждането на площадката за игра се монтират по безопасен начин, при спазване на инструкциите на съответния производител.

Чл. 63. (1) Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ нейният стопанин възлага на избран от него орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на тази наредба, като за целта му предоставя и проектната документация по чл. 60 и 61 в зависимост от вида на площадката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За извършената работа органът по ал. 1 изготвя доклад и/или сертификат за контрол, в който се описват резултатите от извършената проверка и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на резултатите от проверката органът определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата. Докладът и/или сертификатът за контрол представляват неразделна част от строителните книжа за площадката за игра.

(3) Документите за въвеждане в експлоатация на открити и на закрити площадки за игра (разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация) се издават след представяне на доклада и/или на сертификата за контрол.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случаите, когато с документите по ал. 2 се констатират несъответствия на площадката за игра с изискванията на наредбата, те се отстраняват преди въвеждане на площадката в експлоатация за сметка на страната, допуснала несъответствията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случай че при извършен контрол на площадка за игра от орган за контрол се установи спорно различие между техническите характеристики на монтирано съоръжение за игра с тези, декларирани в техническата му документация (в т.ч. сертификати или протоколи от изпитвания), предоставена от производителя/доставчика, или със стандартите по приложение № 7, се извършват необходимите измервания и/или изпитвания от независима страна в присъствието на представители на производителя/доставчика и органа за контрол за доказване на установените несъответствия. Разходите за измерванията и/или изпитванията са за сметка на страната, чиито твърдения бъдат оборени в резултат на измерванията и/или изпитванията.

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Минималният обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол от органа за контрол е съгласно приложение № 7а.Раздел II.
Поддържане и контрол на площадките за игра

Чл. 64. (1) Обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито, могат да се ползват само ако съответстват на изискванията за устройство и безопасност, определени по реда на тази наредба.

(2) Поддържането и контролът на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от техните стопани.

Чл. 65. Контролът по отношение на общата безопасност при ползването на въведените в експлоатация площадки за игра се извършва от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.

Чл. 66. (1) Стопанинът на площадката за игра по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата.

(2) Стопанинът на площадката за игра носи отговорност за:

1. правилното й устройство в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на тази наредба;

2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;

3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;

4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;

5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите площадки за игра;

6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;

7. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата, отбелязани в докладите за извършения контрол.

Чл. 67. (1) Стопанинът на площадката за игра съставя план за контрола и поддържането й за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.

(2) Планът по ал. 1 се изготвя в зависимост от конкретните условия и натовареността на площадката и в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията за игра и на положените настилки с оглед определяне на честотата на извършване на контрола и поддържане на площадката за игра.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За целите на контрола и поддържането на площадките за игра може да се прилагат основните изисквания на БДС EN 1176-7 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване".

Чл. 68. (1) Планът за контрол и поддържане на площадките за игра включва график и писмени процедури при извършване на следните основни видове контрол:

1. постоянен контрол;

2. периодичен (функционален) контрол;

3. годишен основен контрол.

(2) Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7 - 10 дни за установяване на видими опасности.

(3) Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичният контрол се извършва с оглед извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.

(4) Стопанинът на площадката за игра веднъж на 12 месеца възлага на орган за контрол извършването на годишен контрол на площадка за игра. Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на наредбата. За съоръженията за игра и за положените настилки контролът се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите им и с изискванията на съответните стандарти от приложение № 7.

(5) Първият годишен контрол на нова или основно обновена площадка за игра се извършва в срок до 12 месеца след въвеждането й в експлоатация.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Органът за контрол издава и предоставя на стопанина на площадката за игра доклад за извършения контрол и/или сертификат за контрол, съдържащ всички резултати от извършената проверка, както и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на тези документи органът за контрол определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата. Минималният обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол от органа за контрол е съгласно приложение № 7а.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За проведените периодични видове контрол стопанинът на площадката за игра съставя доклади, които включват най-малко:

1. наименование, местоположение на площадката, дата и час на провеждане на контрола, вид на контрола и данни за лицето, извършило контрола;

2. установени опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и растителността вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни въздействия и др.

3. предлагани мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра.

(2) Мерките за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра могат да включват поотделно или комбинирано следните дейности (мероприятия):

1. технически;

2. организационни;

3. информационни (табели и означения).

(3) Информация за някои основни опасности и рискови фактори, които в зависимост от конкретните условия могат да се вземат предвид при извършване на контрола на площадката за игра, е дадена в приложение № 8.

(4) Примерни образци на доклад за извършен периодичен контрол от стопанина на открити или закрити площадки за игра със справка за отстранените неизправности, установени при контрола, са дадени съответно в приложения № 9 и 10.

(5) Стопанинът на площадката за игра води архив, съдържащ данни за по-тежките контузии и наранявания, възникнали на площадката за игра, които взема предвид при поддържането й. Примерен образец на доклад за документиране на злополука е даден в приложение № 11.

Чл. 70. (1) След всеки извършен контрол стопанинът на площадката за игра определя необходимите мерки в зависимост от установените опасности и несъответствия с оглед привеждането й в съответствие с изискванията за безопасност по реда на тази наредба.

(2) Мерките по ал. 1 се записват и планират в плана за контрол и поддържане на площадката за игра.

Чл. 71. (1) Стопанинът на площадката за игра води и съхранява документацията за техническото обслужване и контрола на площадката.

(2) Документацията по ал. 1 съдържа най-малко:

1. технически паспорт на площадката за игра, който се съставя при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.); в приложение № 12 на тази наредба е даден примерен образец, в който са включени специфичните изисквания към площадките за игра;

2. документиране на злополуките (по-тежки контузии и наранявания), възникнали на площадката (причини, вид на контузията и нараняването);

3. план за контрол и поддържане заедно с докладите за извършените постоянни, периодични и годишни контролни дейности, за достъпността на площадката за игра и за планираните и предприетите мерки за осигуряване на безопасното й ползване;

4. издадените строителни книжа при въвеждане в експлоатация, както и при извършване на основни обновявания на площадката за игра.

(3) При извършване на годишния контрол на площадката за игра от органа за контрол стопанинът на площадката му предоставя документацията по ал. 2, за да се запознае с установените несъответствия, настъпилите злополуки и предприетите мерки за отстраняване на рисковете за периода между годишните контролни дейности, извършвани от органа за контрол.

(4) Технически паспорт по ал. 2, т. 1 се съставя, когато площадката за игра представлява самостоятелен строеж. В случаите, когато открита или закрита площадка за игра представлява част от сграда, данните за площадката се включват в техническия паспорт на съответната сграда, който се съхранява от собственика на сградата.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Площадка за игра" е площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 ЗУТ.

2. "Съоръжения за игра" са съоръжения, конструкции, пясъчници и техни елементи, с които или на които ползвателите могат да играят индивидуално или групово в зависимост от предпочитанията си и които могат да сменят по всяко време.

3. "Елементи на обзавеждането на площадка за игра" са места за сядане, масички, кошчета, огради, врати (входове/изходи), табели, шкафове, беседки, тенти, чадъри, осветителни тела, перголи, клоцове с растителност и др.

4. "Първостепенна улична мрежа" е улична мрежа по смисъла на чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗУТ.

5. "Орган за контрол" е независим от заинтересуваните страни орган за контрол на детска среда за игра, упълномощен от правоспособен орган за акредитация за съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол", че е компетентен при прилагането на нормативните изисквания, стандартите, добрите практики и техническите изисквания, свързани с безопасността на площадките за игра.

6. "Стопанин на площадка за игра" е собственик, наемател или концесионер на поземления имот или на сграда или на част от сграда, на чиято територия е разположена площадката за игра.

7. "Свободно пространство на съоръжение за игра" е пространство във, на или около съоръжение за игра, което може да се заеме от ползвателя, подложен на принудено движение, причинено от конструкцията на съоръжението (пързаляне, люлеене, клатене и др.).

8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Стълбище" е елемент на съоръжение на игра, чрез който се осигурява достъп до съоръжението за ползвателите от всички възрасти. Състои се от стъпала, по които ползвателят може да се качва или да слиза.

9. "Рампа" е основно средство за достъп, с наклонена повърхност до 38°, по която ползвателят може да се качва или слиза.

10. "Обхващане" е задържане на ръката около цялата повърхност на опората, като диаметърът на опората е между 16 и 45 mm. За съоръжения, предназначени за ползватели до 3 години, диаметърът на опората е между 16 и 30 mm.

11. "Захващане" е опасност, създадена от ситуация, при която могат да бъдат захванати тялото, част от него или дрехите.

12. "Платформа" е повърхност с повдигнато ниво.

13. "Наклонена платформа" е повърхност с повдигнато ниво и с наклон, по-голям от 38°.

14. "Парапет" е перило, предназначено да подпомогне ползвателя за поддържане на равновесие.

15. "Преграда" е парапет, предназначен да предпазва ползвателя от падане.

16. "Височина на свободно падане" е най-голямото вертикално разстояние от опорната точка на ползвателя до повърхността под нея (площта на удар).

17. "Площ на удар" е зона около и под дадено съоръжение за игра, в която ползвателят може да има съприкосновение с настилката в резултат на падане от издигната част на съоръжението.

18. "Пространство за падане" е пространство във, на или около съоръжение за игра, в което ползвателят може да попадне при падане от повдигната част на съоръжението. Пространството за падане започва от височината на свободно падане.

19. "Минимална площ за изпълнение на ударопоглъщаща настилка" е площта на удар под и около съоръжение за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 0,6 m.

20. "Пързалка" е съоръжение за игра с наклонена(и) повърхност(и), по която ползвателят се пързаля по определена траектория.

21. "Въртележка" е съоръжение за игра, предназначено за повече от един ползвател, което се върти около една централна вертикална ос, без да се отклонява настрани при въртенето.

22. "Въжена линия" е съоръжение или част от съоръжение за игра, чрез което ползвателите могат да се придвижват върху или по направление на носещо въже, като се използва силата на гравитацията.

23. "Люлка-махало" е съоръжение за игра, при което седалките са окачени към товароносеща напречна греда и могат да се люлеят напред-назад в дъга под прав ъгъл спрямо напречната греда.

24. "Люлка-махало с една точка на окачване" е съоръжение за игра, при което към точката на закрепване са окачени платформи, които могат да се люлеят във всички посоки.

25. "Люлка-везна" и "клатушка" са съоръжения за игра с една или няколко седалки или места за стоене, които могат да бъдат приведени в движение от ползвателя, като движението при люлеене зависи от типа и начина на фиксиране на съоръжението към земята.

26. "Съоръжение за катерене" е съоръжение за игра без платформи, при ползването на което ползвателят се държи с двете си ръце, тъй като няма възможност да стои изправен без опора.

27. "Комбинирано (сложно) съоръжение за игра" е съвкупност от елементи за игра (пързалка, съоръжение за катерене и др.), свързани посредством рампи, лостове, платформи, мостове и/или стъпала.

28. "Комбинирана пързалка" е пързалка, при която достъпът до началната секция е възможен само чрез преминаване през друго съоръжение за игра или части от съоръжение за игра.

29. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Засенчване" е осигуряване на сянка върху площадка за игра чрез дървесна растителност или чрез трайна конструкция за засенчване.

30. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Граница на открита площадка за игра" се счита оградата, когато има такава, а при паркове - контурът на разстояние 3 m от съоръженията за игра.

31. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Стълба" е средство за достъп на съоръжение за игра, по което ползвателят може да се качва или да слиза.

32. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Пространствена мрежа" е триизмерна структура за катерене, изпълнена от меки материали, която поддава на натиск.

33. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Изцяло затворени (заградени) съоръжения за игра" са структури за игра, предназначени за ползватели до 14 години, които може да се разполагат на площадки за игра както на открито, така и на закрито. Включват елементи, на които или с които ползвателите могат да играят в самите затворени триизмерни структури, с определени входове/изходи.

§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Стопаните на съществуващи площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2018 г.

§ 4. Изискванията за удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра съгласно глава втора, раздел VII се прилагат една година след изтичане на преходния период за влизане в сила на тази наредба. През този срок производителите на съоръжения за игра са длъжни да удостоверят техническите и конструктивните характеристики на съоръженията със сертификати или протоколи от изпитвания в съответствие с техническите спецификации и документите, по които са произведени съоръженията, и да изготвят на български език подробна инструкция за определяне на минималното необходимо пространство за тяхното разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол.

§ 5. До създаването на органите за контрол по смисъла на тази наредба дейностите, свързани с проверката на съответствието на площадките за игра с изискванията на наредбата, се изпълняват от стопаните на площадките за игра.

§ 6. Централните и териториалните органи на изпълнителната власт - стопани на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и закрито, предвиждат необходимите за утвърждаване разходи със Закона за държавния бюджет за съответната година, съответно с общинския бюджет, приет по реда на Закона за общинските бюджети, за планиране на нови площадки за игра, за привеждане на съществуващите площадки за игра в съответствие с изискванията на наредбата, както и за поддържане и контрол на площадките за игра.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 11 ЗУТ.

§ 8. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 9. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

§ 10. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2015 Г.)Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница