Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за играстраница4/8
Дата22.07.2016
Размер1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 44. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2015 Г.)


§ 45. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 46. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на чл. 25, ал. 2, който влиза в сила една година след обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)


Таблица 1

Токсични декоративни видове дървета

Научно наименование на вида

 


Токсична/алергенна част

Мерки при заварени дървесни видове на съществуващи площадки за игра

Премахване/Предупредителен надпис с текст съгласно таблица 2Степен на токсичност съгласно таблица 3

листа

 


цветове

плодове

семена

други части

всички части

1

2

3

4

5

6

8

9

7

Голосеменни (Gymnospermae)

Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green

+

 


ВНИМАНИЕ!

Контактът с растението може да предизвика алергична реакция!Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green

Лейландов лъжекипарисA

 


Ginkgo biloba L.

 

 

 

+

 

Съществуващи женски индивиди се премахват.

При ново строителство се допуска използване само на мъжки индивиди.P A

Juniperus excelsa M. Bieb.

 


+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Juniperus excelsa M. Bieb.

Дървовидна смрикаP

Juniperus virginiana L.

+

 


ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Juniperus virginiana L.

Виргинска смрика (Моливно дърво)P

Taxus baccata L.

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

VC I

Thuja occidentalis L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Thuja occidentalis L.

Западна туяP

Thuja orientalis L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Thuja orientalis L.

Източна туяP

Покритосеменни (Angiospermae)

Aesculus spp.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Aesculus hippocastanum L.

Обикновен конски кестенP W

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

+

+

 

 

Сок;

полен


ВНИМАНИЕ!

Видът може да предизвика алергична кожна

реакция и дразнене на очите!

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Обикновен айлантI A W

Buxus sempervirens L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Buxus sempervirens L.

Вечнозелен (обикновен) чимширP

Fagus sylvatica L.

 

 

 

+

 

ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!Fagus sylvatica L.

Обикновен букP

*Ficus carica L.

 

 

+

 

Млечен сок

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

(Видът може да предизвика алергична кожна реакция в комбинация със слънце.)I A

Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch

+

 

 

+

Слуз между семената

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Gymnocladus dioicа (L.) K.Koch

Двудомен гимнокладусP

Ilex aquifolium L.

+

 

+

 

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

PC

Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.

 

 

 

 

Сок

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Malus spp.

 

 

 

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

Melia azedarach L.

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

VC W

Prunus racemosa Lam.

Padus racemosa Gilib. =

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

*Prunus armeniaca = Armeniaca vulgaris

+

 

 

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Prunus dulcis =P. amygdalus = Amygdalus communis

+

 

+

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Prunus cerasifera Ehrh.

+

 

 

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

Quercus spp.

+

 

+

 

Пъпки

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация, кожен и очен дразнител!P A W

 


Robinia pseudoacacia L.

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

V I W

Sorbus aucuparia L.

 

 

+

 

 

ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!Sorbus aucuparia L.

Офика


P

Sophora japonica L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!Sophora japonica L.

Японска софораP

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница