Наредба №1 от 12 януари 2009 Г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за играстраница7/8
Дата22.07.2016
Размер1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Фиг. 1. Схема на разпростиране на ударопоглъщаща настилка под седалка на люлка-махало

2.2. Минималното разпростиране на ударопоглъщащата настилка в посока, перпендикулярна спрямо посоката на движение (люлеене) на седалката, е:

2.2.1. за седалки с широчина до 500 mm - ивица с широчина най-малко 1,75 m и с дължина съгласно табл.2, на която ортогоналната проекция на седалката в състояние на покой е в средата на ивицата;

2.2.2. за седалки с широчина, по-голяма от 500 mm - ивица с широчина най-малко 1,75 m плюс разликата между широчината на седалката и 500 mm и с дължина съгласно табл.2, на която ортогоналната проекция на седалката в състояние на покой е в средата на ивицата.

2.3. Люлки с една точка на окачване

Площта на удар за изпълнение на ударопоглъщаща настилка за люлки с една точка на окачване представлява кръг с радиус в зависимост от дължината на веригата съгласно табл. 2.

Фиг. 2. Люлки с една точка на окачване

3. Пързалки

За определяне на минималната площ на ударопоглъщаща настилка на самостоятелни и комбинирани пързалки се прилагат изискванията по т. 1 на това приложение, като допълнително се предвижда и ударопоглъщаща настилка, както следва:

а) при пързалки с изходна секция, по-дълга от 30 % от секцията за пързаляне - ударопоглъщаща настилка с минимална дължина по посока на пързалянето 1 m, мерено от ръба на изходната секция, и по 1 m от двете страни на улея на пързалката;

б) при пързалки с изходна секция, по-къса от 30 % от секцията за пързаляне - ударопоглъщаща настилка с минимална дължина по посока на пързалянето 2 m, мерено от ръба на изходната секция, и по 1 m от двете страни на улея на пързалката.4. Клатушки и люлки тип "везна"

Минималната площ на ударопоглъщаща настилка за клатушки и люлки тип "везна" представлява площта на удар под и около съоръжението, която се разпростира на разстояние най-малко 1 m във всички посоки от краищата на съоръжението.5. Въжени линии

5.1. Минималната широчина на ударопоглъщащата настилка за въжени линии се предвижда като ивица с широчина 4 m - по 2 m от двете страни на ортогоналната проекция на хоризонталното въже върху повърхността на земята (фиг. 3).

5.2. Минималната дължина на ударопоглъщащата настилка за въжени линии (фиг. 3) е сума от:

а) дължината на ортогоналната проекция на хоризонталното въже върху повърхността на земята;

б) ортогоналната проекция върху повърхността на земята на вертикалното въже (на което е окачена седалката или ръкохватката) в положение на седалката или ръкохватката в крайна/начална точка с отклонение 45° спрямо вертикала през захващащия хоризонталното и вертикалното въже механизъм;

в) по най-малко 2 m в посока, противоположна на движението спрямо хоризонталното въже от ортогоналната проекция на седалката или ръкохватката върху повърхността на земята, при положение на седалката или ръкохватката, описано в буква "б".

5.3. Изискванията на т. 5.2, букви "б" и "в" се спазват за двете крайни/начални точки на въжената линия.

Фиг. 3. Минимална широчина и дължина на ударопоглъщаща настилка за въжени линии6. Въртележки

6.1. Минималната площ на ударопоглъщащата настилка за въртележки тип "въртящ се стол", за въртележки с ръкохватки над главата тип "въртяща се платформа" и за въртележки, задвижвани от ползвателите посредством крубели, педали и манивели, представлява ортогоналната проекция на въртележката върху земната повърхност плюс пръстен около тази проекция с широчина най-малко 2 m, т.е. кръг с радиус 2 m плюс радиуса на въртележката.

6.2. При платформени въртележки, когато височината на платформата съвпада с повърхността на предвижданата настилка (с вкопан в земята механизъм), формата на площта на удар за ударопоглъщаща настилка представлява пръстен с широчина най-малко 2 m, мерено от периферията на платформата навън.

6.3. При въртележки с ръкохватки над главата и при въртележки тип "голям наклонен диск", въртящ се около ос с наклон до 5° спрямо вертикалата, към площта на ударопоглъщащата настилка се предвижда допълнително свободно пространство 1 m (без ударопоглъщаща настилка), т.е. свободното пространство на въртележки с ръкохватки над главата и на въртележки тип "голям наклонен диск" се разпростира на разстояние най-малко 3 m във всички посоки от периферията на въртележката.

6.4. Площта на ударопоглъщащата настилка под формата на окръжност може да бъде изпълнена като правилен многоъгълник с най-малко шест страни и с апотема, равна на радиуса на съответния кръг.

Приложение № 7 към чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 68, ал. 4


(Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
Списък на приети, одобрени и публикувани части от серията стандарти БДС EN 1176 "Съоръжения за площадки за игра", при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-1 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"

2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-2 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало"

3. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-3 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки"

4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-4 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии"

5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-5 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки"

6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-6 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене"

7. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-10 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра"

8. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-11 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи"Забележка. Стандартите, дадени в приложението, могат да бъдат обект на преработка, поради което се препоръчва да се ползват последните им издания. При приемането, одобряването и публикуването на нови части от серията стандарти БДС EN 1176 следва да се има предвид, че те са част от списъка на стандартите съгласно приложението.

Приложение № 7а към чл. 63а и чл. 68, ал. 6


(Ново - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на площадка за игра
I. Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на открита площадка за игра

1. Общата част на доклада и/или сертификата за извършения контрол включва най-малко обща информация за:

а) площадката за игра (наименование, местоположение и друга приложима информация);

б) данни за органа за контрол(наименование, адрес, телефон, копие от сертификата за акредитация), дата на провеждане на контрола и друга приложима информация;

в) специфична описателна информация относно изпълнението на изискванията на наредбата по отношение на: чл. 4, 7, 9, 13, 14, 35, чл. 46, ал. 1, 2 и 3, чл. 52, 53, 54 и чл. 55, ал. 1.

2. Основната част на доклада и/или сертификата за извършения контрол съдържа точно и еднозначно определяне на съответствието с изискванията на наредбата по отношение на: чл. 5, 8, 10, 11, 12, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, чл. 46, ал. 4, чл. 47, ал. 1, 2 и 3, чл. 48, 49, 50, 51, чл. 55, ал. 2, чл. 56, чл. 57, ал. 2, чл. 58 и чл. 60, ал. 2 и съответните приложения.

ІI. Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на закрита площадка за игра

1. Общата част на доклада и/или сертификата за извършения контрол включва най-малко обща информация за:

а) площадката за игра (наименование, местоположение и друга приложима информация);

б) данни за органа за контрол (наименование, адрес, телефон, копие от сертификата за акредитация), дата на провеждане на контрола и друга приложима информация;

в) специфична описателна информация относно изпълнението на изискванията на наредбата по отношение на: чл. 4, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 25, ал. 1, 3 и 4, чл. 26, чл. 27, ал. 4, чл. 35, чл. 46, ал. 1, 2 и 3, чл. 52 и 54.

2. Основната част на доклада и/или сертификата за извършения контрол съдържа точно и еднозначно определяне на съответствието с изискванията на наредбата по отношение на: чл. 5, чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7, чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 27, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, чл. 46, ал. 4, чл. 47, ал. 1, 2 и 3, чл. 55, ал. 2, чл. 56, чл. 57, ал. 2 и чл. 58 и съответните приложения.

Приложение № 8 към чл. 69, ал. 3
Опасности, които могат да бъдат установени по време на поддържането на площадките за игра
1. Рискови фактори по време на експлоатацията на площадка за игра, произтичащи от:

1.1. разположението на монтирано съоръжение за игра;

1.2. разположението на монтираните съоръженията помежду им и разположението на монтираното съоръжение за игра спрямо монтираните елементи на обзавеждането и растителността;

1.3. некачествен монтаж;

1.4. непълен и/или погрешен контрол и поддържане на площадката за игра;

1.5. настилките на територията на площадката;

1.6. огражденията;

1.7. разлики във височина или препятствия;

1.8. озеленяването (подбора на растителни видове);

1.9. елементите на обзавеждане;

1.10. неподходящо ослънчаване и/или изложение;

1.11. естествената околна среда (източници на шум, прах и изгорели газове);

1.12. неподходящо осигуряване на информация (табели и означения);

1.13. достъпността до и в площадката при непредвидени критични моменти (например при необходимост от спешна медицинска помощ, евакуация и др.);

1.14. вандализъм и атмосферни въздействия;

1.15. голяма натовареност на площадката (бързо износване и чести повреди на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането);

1.16. концентрация на голям брой ползватели в даден момент на площадката;

1.17. липса на умения, подготовка, опит и познания на персонала за поддържане и контрол на площадката за игра;

1.18. неподдържане на добра хигиенна среда на територията на площадката за игра;

1.19. препятствия и неравности по настилката.2. Опасни фактори по отношение на конструкцията, сглобяването и поддържането на съоръженията за игра вследствие на:

2.1. неподходяща структурна здравина и устойчивост на съоръжението за игра (като се отчитат якостта, устойчивостта и деформационните характеристики на използваните материали);

2.2. неустойчивост на съоръжението за игра (като се отчитат закрепването на съоръжението и положената настилка, безопасният (правилният) монтаж на съоръжението при възможните натоварвания);

2.3. използването на съоръжението за игра, включително рисковете от порязвания, ограничаване на достъпа, задушаване, захващане и прекомерно упражняване на сила;

2.4. по-тежки инциденти и злополуки (анализ на инцидентите);

2.5. ударопоглъщащата настилка под и около съоръжението за игра (като се отчитат техническите характеристики и видът на настилката в зависимост от височината на свободно падане);

2.6. достъпността на и в съоръжение за игра при непредвидени критични моменти;

2.7. неспазване на изискването за труднодостъпност на съоръженията за игра, предназначени за по-големите възрастови групи, от по-малките възрастови групи;

2.8. затворени пространства на съоръжения за игра, неотговарящи на изискванията за безопасност;

2.9. възможно възникване на пожар;

2.10. некачествена поддръжка в резултат на непълен или нередовен контрол;

2.11. непредприети мерки по отношение на установени рискове и неизправности, описани в докладите за контрола;

2.12. основни промени на съоръжението за игра, извършени от лице, неупълномощено от стопанина на площадката за игра или от производителя на съоръжението;

2.13. неосигуряване на ползвателите с информация за възможните рискове или непредоставяне на такава информация по подходящ начин.Приложение № 9 към чл. 69, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)


Примерен образец на доклад за периодичен контрол на открита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола

 

Контролен лист №:

 

Наименование и местоположение на площадката

за игра:

Стопанин на площадката за игра:

Провеждащ контрола (име и подпис на лицето):

Дата и час на контрола:Елемент

Отгова-

Устано-

Пред-

Отстраняване на неиз-
по

 

ря на

вена

лагани

правност,
ред

 

изисква-

неиз-

мерки/

установена при
 

 

нията

прав-

дейст-

контрола
 

 

за без-

ност

вия за

извър-

име на

дата
 

 

опасност

 

отстра-

шено

лицето

на
 

 

v

 

няване

дейст-

или на

завър-
 

 

 

 

 

вие

фирмата,

шване
 

 

 

 

 

 

извър-

на ра-
 

 

 

 

 

 

шили

ботата
 

 

 

 

 

 

дейст-

 
 

 

 

 

 

 

вието

 
1.

Вход/

 

 

 

 

 

 
 

порта

 

 

 

 

 

 
2.

Ограда,

 

 

 

 

 

 
 

жив плет

 

 

 

 

 

 
3.

Основни

 

 

 

 

 

 
 

маршру-

 

 

 

 

 

 
 

ти за

 

 

 

 

 

 
 

игра,

 

 

 

 

 

 
 

пътеки,

 

 

 

 

 

 
 

подходи

 

 

 

 

 

 
 

и нас-

 

 

 

 

 

 
 

тилки

 

 

 

 

 

 
4.

Пейки

 

 

 

 

 

 
 

или други

 

 

 

 

 

 
 

места за

 

 

 

 

 

 
 

сядане

 

 

 

 

 

 
5.

Кошчета

 

 

 

 

 

 
 

за отпа-

 

 

 

 

 

 
 

дъци

 

 

 

 

 

 
6.

Хигиена/

 

 

 

 

 

 
 

чистота

 

 

 

 

 

 
7.

Расти-

 

 

 

 

 

 
 

телност

 

 

 

 

 

 
8.

Други

 

 

 

 

 

 
Съоръжения/занимания за игра по видове

9.

Пясъчник

 

 

 

 

 

 
10.

Вид на

 

 

 

 

 

 
 

съоръже-

 

 

 

 

 

 
 

ние за

 

 

 

 

 

 
 

игра

 

 

 

 

 

 
 

Настилка

 

 

 

 

 

 
Име и подпис на лицата, приели извършените действия

за отстраняване на установените неизправности:

1. ..............................

2. ..............................

3. ................ и т.н.

Забележка. Образецът се адаптира към устройството на съответната площадка за игра и към съответния брой и видове елементи на обзавеждане и съоръжения за игра.

Приложение № 10 към чл. 69, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)


Примерен образец на доклад за периодичен контрол на закрита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола

 

Контролен лист №:

 

Наименование и местоположение на площадката

за игра:

Стопанин на площадката за игра:

Провеждащ контрола (име и подпис на лицето):

Дата и час на контрола:Елемент

Отгова-

Устано-

Пред-

Отстраняване на неиз-
по

 

ря на

вена

лагани

правност,
ред

 

изисква-

неиз-

мерки/

установена при
 

 

нията

прав-

дейст-

контрола
 

 

за без-

ност

вия за

извър-

име на

дата
 

 

опасност

 

отстра-

шено

лицето

на
 

 

v

 

няване

дейст-

или на

завър-
 

 

 

 

 

вие

фирмата,

шване
 

 

 

 

 

 

извър-

на ра-
 

 

 

 

 

 

шили

ботата
 

 

 

 

 

 

дейст-

 
 

 

 

 

 

 

вието

 
1.

Входове

 

 

 

 

 

 
 

към по-

 

 

 

 

 

 
 

мещени-

 

 

 

 

 

 
 

ето и/или

 

 

 

 

 

 
 

обосо-

 

 

 

 

 

 
 

бената

 

 

 

 

 

 
 

площ

 

 

 

 

 

 
2.

Настилки

 

 

 

 

 

 
3.

Места за

 

 

 

 

 

 
 

сядане,

 

 

 

 

 

 
 

места

 

 

 

 

 

 
 

за обув-

 

 

 

 

 

 
 

ки и др.

 

 

 

 

 

 
4.

Санитар-

 

 

 

 

 

 
 

но-хиги-

 

 

 

 

 

 
 

енни по-

 

 

 

 

 

 
 

мещения

 

 

 

 

 

 
5.

Облицов-

 

 

 

 

 

 
 

ки от мек

 

 

 

 

 

 
 

материал

 

 

 

 

 

 
6.

Хигиена/

 

 

 

 

 

 
 

чистота

 

 

 

 

 

 
7.

Други

 

 

 

 

 

 
Съоръжения/занимания за игра по видове

8.

Басейн

 

 

 

 

 

 
 

с топки

 

 

 

 

 

 
9.

Мрежи

 

 

 

 

 

 
10.

Вид на

 

 

 

 

 

 
 

съоръже-

 

 

 

 

 

 
 

ние за

 

 

 

 

 

 
 

игра

 

 

 

 

 

 
 

Настилка

 

 

 

 

 

 
Име и подпис на лицата, приели извършените действия

за отстраняване на установените неизправности:

1. ..............................

2. ..............................

3. ................ и т.н.

Забележка. Образецът се адаптира към устройството на съответната площадка за игра и съответния брой и видове помещения, пространства, съоръжения за игра и др.

Приложение № 11 към чл. 69, ал. 5

Примерен образец на доклад за злополука

 

Доклад за злополука

Наименование и местоположение на площадката за игра:

Стопанин на площадката за игра:

Данни за пострадалия

Възраст на пострадалия:

Пол:  М  Ж

Място на злополуката (точно местонахождение)

..................................................................................................................................................................................

Дата и час на злополуката:

Причина за злополуката:

 сблъсък с елемент - част от устройството на

площадката;

сблъсък с друг ползвател на площадката;

падане от съоръжение за игра;

спъване;

подхлъзване;

друга ................

Описание на злополуката: ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Описание на нараняването и на наранената част от тялото: ................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Оказана първа помощ: .......................................................................................................................................................

Прием в болница  ДА  НЕ

Препоръки за предприемане на мерки и дейности на площадката:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Дата: Име и подпис на лицето, изготвило доклада:

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница