Наредба №1 за технически норми и правила за разрешаване и регистриране на местни предавателни станции за радио- и телевизионно разпръскванеДата21.10.2019
Размер43.68 Kb.

  • Начало /

  • Библиотека ДВ /

  • 1992 година /

  • Държавен вестник,...

Държавен вестник, брой 55 от 7.VII.1992г.

НАРЕДБА № 1 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ

 

НАРЕДБА № 1 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕИздадена от Комитета по пощи и далекосъобщения

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 1992г., отм. ДВ. бр.29 от 5 Април 1996г.

Отменена с § 1 на Наредбата за отмяна на Наредба № 1 от 1995 г. за технически норми и правила за разрешаване и регистриране на местни предавателни станции за радио- и телевизионно разпръскване и на Наредба № 2 от 1993 г. за кабелни разпределителни системи за радио- и телевизионни сигнали - ДВ, бр. 29 от 5 април 1996 г.
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за разрешаване и регистриране на местни предавателни станции за радио- и (или) телевизионно разпръскване, наричани по-нататък в наредбата "предавателни станции".
Чл. 2. Наредбата е съобразена с изискванията на следните международни нормативни актове, приети от Република България:

1. Правилник за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения;

2. Препоръки 370, 412, 417 и 655 на Международния консултативен комитет по радио;

3. Документи № 3236-Е и № 3254-Е на Европейския съюз за радиоразпръскване;

4. БДС 4616 - 84 г., БДС 15907 - 84 г., БДС 17224 - 91 г.;

5. отраслова нормала 3277800 - 85 г.


Чл. 3. Местните радиопредавателни станции са предназначени за обслужване с монофонични и стереофонични радиопрограми в обхватите 66 - 74 MНz и 87,5 - 108 MНz на едно населено място или на част от него.
Чл. 4. Местните телевизионни предавателни станции са предназначени за обслужване с телевизионни програми в IV/V обхват на едно населено място или на част от него.
Чл. 5. (1) Зоната на обслужване се определя като образувана от тези точки на местността, които имат пряка видимост с антената на местната радио- или телевизионна предавателна станция, но не повече от 8 km за радиопредавателна станция и 5 km за телевизионна предавателна станция в селски и градски район и 8 km за телевизионна предавателна станция в район на голям град.

(2) Нормата за напрегнатостта на полето за местна радиопредавателна станция на 8-ия километър трябва да е:

1. за селски район - 54 dВ/mkV/m;

2. за градски район - 60 dB/mkV/m;

3. за голям град - 70 dB/mkV/m.

(3) Нормата за напрегнатостта на полето за местна телевизионна станция на 5-ия километър за селска и градска местност и на 8-ия километър за голям град трябва да е:

1. за IV обхват - 64 dB/mkV/m;

2. за V обхват - 69 dB/mkV/m.


Чл. 6. Радио- и телевизионните програми, както и всякакъв вид допълнителна информация, предавана съвместно с радио- и телевизионните програми, трябва да се излъчват съгласно БДС 4616 - 84 г., БДС 17224 - 91 г. и ОН 3277800 - 85 г.
Чл. 7. За пускането в действие на местна предавателна станция за радио- или телевизионно разпръскване са необходими следните разрешения:

1. за създаване и разпространение на радио- или телевизионна програма- издадено от Временния съвет за радио- и телевизионни канали;

2. за използване на радиочестота или радиочестотен канал - издадено от Междуведомствената комисия по радиочестотите;

3. за разработка, производство, строеж или внос на излъчващо съоръжение - издадено от Междуведомствената комисия по радиочестотите;

4. за използване на радио- или телевизионна станция - издадено от Комитета по пощи и далекосъобщения.
Чл. 8. (1) Молбата за присвояване на честоти се подава до Временния съвет за радио- и телевизионни канали и трябва да съдържа:

1. име и адрес на лицето, което ще осъществява излъчването;

2. желан срок на действие на радио- или телевизионната станция;

3. вида на излъчването - радиопрограма (монофонична или стереофонична) или телевизионна програма;

4. надморска височина на площадката, върху която ще бъде монтиран носачът на антенната система.

(2) Към молбата се прилагат следните документи:

1. искане за изграждане на местната радио- или телевизионна станция, съгласувано в архитектурно-строително отношение с общината, в района на която ще се строи;

2. скица-извадка от регулационния план на населеното място с посочени граници и означение на мястото, предвидено за изграждане на местната предавателна станция, както и зоната, която заявителят желае да обслужва.


Чл. 9. (1) По предложение на Временния съвет за радио- и телевизионни канали и на основание на подадената молба Комитетът по пощи и далекосъобщения открива процедура за честотно планиране.

(2) Честотното планиране обхваща определянето на радиочестота или радиочестотен канал на предавателната станция, ефективно излъчена мощност и азимути на максимално излъчвана ефективна мощност от антената, както и други необходими данни за международно съгласуване.

(3) Честотното планиране се извършва в срок един месец по реда на постъпване на документите по чл. 8 от Временния съвет за радио- и телевизионни канали в Комитета по пощи и далекосъобщения.

(4) Възможността за присвояване на честота се изяснява от Междуведомствената комисия по радиочестотите по предложение на Комитета по пощи и далекосъобщения в срок до шест месеца. В случаите, когато не е необходимо международно съгласуване, срокът е до един месец. В тези срокове Комитетът по пощи и далекосъобщения писмено уведомява Временния съвет за радио- и телевизионни канали за възможността за присвояване на честота по дадената молба.

(5) В случай на невъзможност да се присвои честота по дадена молба писменият мотивиран отказ се изпраща във Временния съвет за радио- и телевизионни канали, който го предава на лицето.
Чл. 10. Комитетът по пощи и далекосъобщения не взема отношение относно съдържанието на програмите.
Чл. 11. Ако за дадено населено място възможностите за присвояване на честоти са по-малко от едновременно постъпилите предложения в Комитета по пощи и далекосъобщения, решението кои от молбите да бъдат удовлетворени се взема от Временния съвет за радио- и телевизионни канали.
Чл. 12. На основание разрешението за създаване и разпространение на радио- или телевизионна програма от Временния съвет за радио- и телевизионни канали Междуведомствената комисия по радиочестотите издава разрешение за използване на радиочестота или радиочестотен канал в срок една седмица.
Чл. 13. До 12 месеца след издаване на разрешението за използване на радиочестота или радиочестотен канал лицето трябва да проектира, монтира и подготви предавателната станция за излъчване.

(2) Проектът на предавателната станция се съгласува в технологичната си част с Комитета по пощи и далекосъобщения в съответствие с разрешените технически параметри.

(3) Проектът се съгласува и с други ведомства съгласно действащите в Република България нормативни актове.

(4) След съгласуване на проекта Междуведомствената комисия по радиочестотите издава разрешение за разработка, производство, строеж или внос на радиопредавателни съоръжения.

(5) За техническото състояние на предавателната станция отговаря назначено лице, чиято компетентност се удостоверява от Комитета по пощи и далекосъобщения.

(6) При готовност за излъчване лицето, което ще осъществява излъчването подава в Комитета по пощи и далекосъобщения писмена молба за удостоверяване на техническото състояние на предавателната станция. В молбата трябва да се посочат името и адресът на лицето, което ще отговаря за качеството на работа на предавателната станция. Към молбата се прилагат техническо описание на предавателните съоръжения, съгласуваният проект на предавателната станция и документи от други ведомства, разрешаващи включването на станцията в действие съгласно нормативните актове в Република България.


Чл. 14. Техническото удостоверяване на годността на предавателната станция съгласно техническите изисквания (приложение № 1) се извършва от комисия, утвърдена със заповед на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения.


Чл. 15. (1) Лицето, отговорно за качеството на работа на предавателната станция, се явява на изпит за удостоверяване на техническата му компетентност в областта на радио- и телевизионните предавателни станции. Изпитът се провежда от комисия по въпросник (приложение № 2) и процедура, определени със заповед на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения.

(2) Ако лицето не издържи изпита, може да се яви на втори изпит, за което подава молба до Комитета по пощи и далекосъобщения.


Чл. 16. Лицето, което ще осъществява излъчването, трябва да създаде всички условия за нормална работа на комисията по удостоверяване на годността на предавателната станция.
Чл. 17. (1) При установяване на нередности в изпълнението на проекта комисията дава срок до три месеца за тяхното отстраняване. След отстраняване на недостатъците лицето уведомява писмено Комитета по пощи и далекосъобщения за повторна проверка. Ако и втория път комисията не потвърди изпълнението на проекта, Комитетът по пощи и далекосъобщения писмено уведомява Временния съвет за радио- и телевизионни канали и прави предложение за отнемане правото на лицето да използва присвоената честота.

(2) Лицето има право да подава нова молба по общия ред.


Чл. 18. (1) Годността на предавателната станция и техническата компетентност на лицето, отговарящо за качеството на работа на предавателната станция, се потвърждават с протоколи от комисиите по чл. 14 и чл. 15, ал. 1.

(2) Въз основа на протокола от комисията за оценка на годността на предавателната станция за излъчване, протокола на комисията за удостоверяване на компетентността на лицето, определено да отговаря за качеството на работа на предавателната станция, и съгласувателните документи от други ведомства съгласно нормативните актове в Република България Комитетът по пощи и далекосъобщения издава разрешително за използване на радио- или телевизионната предавателна станция.

(3) Притежателят на разрешителното за използване на радио- или телевизионна предавателна станция трябва да започне излъчването до 6 месеца от датата на издаване на разрешителното.
Чл. 19. Разрешителните, издавани от Комитета по пощи и далекосъобщения и Междуведомствената комисия по радиочестотите по чл. 7, са лични и лицето, на което са издадени, не може да ги преотстъпва.
Чл. 20. Разрешителните, издавани от Комитета по пощи и далекосъобщения и Междуведомствената комисия по радиочестотите по чл. 7, са със срок на валидност, отговарящ на срока на валидност на разрешителното за създаване и разпространение на радио- или телевизионна програма.
Чл. 21. След издаване на разрешителното за използване на радио- или телевизионна предавателна станция станцията се включва в системата за технически радиоконтрол.
Чл. 22. (1) Разрешителните по чл. 7, съгласуваният проект и пълната документация, свързана с използването на станцията, трябва постоянно да се намират в местната радио- или телевизионна станция. Те трябва да се предоставят за проверка при всяко поискване от съответните контролни органи.

(2) В случай на загуба, кражба или повреда на разрешителните, издавани от Комитета по пощи и далекосъобщения и Междуведомствената комисия по радиочестотите, трябва да се подаде молба за издаване на дубликат.


Чл. 23. Валидни са само оригиналните разрешителни, издадени по чл. 7, и не могат да се заменят с фото- и ксероксно копие.
Чл. 24. (1) Разрешителните по чл. 7 са валидни само за месторазположението и за параметрите на предавателната станция, посочени в тях. Преместване на станцията или промяна на параметрите на предавателната станция правят разрешителните невалидни.

(2) Всяка промяна на съоръженията в предавателната станция трябва да става след съгласуване, проверка и приемане от Комитета по пощи и далекосъобщения при условията на чл. 13.


Чл. 25. В случай на отказ от излъчване на радио- или телевизионна програма притежателят на разрешителните трябва незабавно да ги върне в Комитета по пощи и далекосъобщения.
Чл. 26. (1) Притежателят на разрешително за използване на радио- или телевизионна станция трябва да осигурява на органите за технически радиоконтрол на Комитета по пощи и далекосъобщения възможност за проверка по всяко време и да улеснява тяхната задача.

(2) Ако по време на контролна проверка се окаже, че предавателната станция не отговаря на техническите изисквания, притежателят на разрешителното за използване на радио- или телевизионна станция е задължен да изпълни нарежданията на съответните контролни органи на Комитета по пощи и далекосъобщения, включително и да преустанови излъчването.

(3) В случаите на преустановяване на излъчването по нареждане на контролните органи то се възстановява само след отстраняване на нередностите, доказани с протокол от измерване, извършено от съответни контролни органи на Комитета по пощи и далекосъобщения.
Чл. 27. Комитетът по пощи и далекосъобщения предлага на Временния съвет за радио- и телевизионни канали да отнеме разрешителното за създаване и разпространяване на радио- и телевизионна програма, ако притежателят на разрешителното:

1. не спазва условията, за които е издадено някое от разрешителните по чл. 7, издадени от Комитета по пощи и далекосъобщения и Междуведомствената комисия по радиочестотите;

2. не е организирал предавания в срок от шест месеца след издаване на разрешителното за използване на радио- или телевизионна станция;

3. допуснал е след въвеждането в действие в течение на повече от шест месеца предавателната станция да не излъчва.


Чл. 28. Контролните органи на Комитета по пощи и далекосъобщения трябва да имат възможност по всяко време да влизат във връзка с лицето, отговорно за качеството на работа на предавателната станция.
Чл. 29. (1) Определянето на лицето, отговорно за качеството на работа на предавателната станция, не намалява отговорността на притежателя на разрешителното по отношение на спазването на Закона за съобщенията и тази наредба.

(2) Притежателят на разрешителните по чл. 7 отговаря за нарушения в действията на лицето, което отговаря за качеството на работа на предавателната станция.

(3) При смяна на лицето, отговорно за качеството на работа на предавателната станция, към разрешителното за използване на радио- или телевизионна станция се издава съответно допълнение.
Чл. 30. (1) При необходимост, свързана с международни изисквания, и във връзка с оптимизиране използването на радиочестотния спектър, присвоената честота на разрешената радио- или телевизионна предавателна станция може да бъде сменена.

(2) Смяната на честотата се съгласува с Временния съвет за радио- и телевизионни канали и се отразява в разрешителното за използване на радиочестота или радиочестотен канал.

(3) Смяната на честотата не е повод за обезщетения на притежателя на разрешителните по чл. 7.
Чл. 31. За извършените услуги от Комитета по пощи и далекосъобщения лицата заплащат такси във фонд "Национална съобщителна система" към Комитета по пощи и далекосъобщения по Тарифите за вътрешните пощенски, телеграфни, телефонни, радиотелевизионни услуги (ДВ, бр. 31 от 1992 г.), както следва:

1. по чл. 9 - за извършване на честотно планиране;

2. по чл. 12 - за издаване на разрешение за използване на радиочестота или радиочестотен канал;

3. по чл. 13, ал. 2 - за съгласуване на проекта;

4. по чл. 13, ал. 4 - за разрешение за разработка, производство, строеж или внос на радиопредавателни съоръжения;

5. по чл. 14 - за покриване на разходите за удостоверяване на предавателната станция;

6. по чл. 15, ал. 1 и 2 - за удостоверяване компетентността на лицето, отговорно за качеството на работата на станцията;

7. по чл. 17, ал. 1 - за повторно техническо удостоверяване на предавателната станция;

8. по чл. 18, ал. 2 - за издаване на разрешително за използване на радио- или телевизионна станция;

9. по чл. 22, ал. 2 - за издаване на дубликат на разрешително;

10. по чл. 26, ал. 3 - за извършване на измерване на предавателна станция за пускане в действие.
АДМИНИСТРАТИВНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Нарушенията на наредбата се констатират с актове на Националната служба за радиосъобщения или от други упълномощени органи или лица при условията и по реда, предвидени в Закона за административните нарушения и наказания. Когато се установи извършено престъпление, актовете се изпращат в прокуратурата.


Допълнителни разпоредби

§ 2. По смисъла на тази наредба използваните определения имат следното значение:

1. радиоразпръскване - радиопредаване, предназначено за непосредствено приемане от населението. Предаването може да е на звукови програми(радиопрограми) или на телевизионни програми;

2. местна радиопредавателна станция - УКВ-ЧМ предавател, включително спомагателното оборудване, необходимо за осъществяване на радиоразпръскване в определено населено място или в част от него;

3. местна телевизионна предавателна станция - телевизионен предавател, включително спомагателното оборудване, необходимо за осъществяване на телевизионно разпръскване в определено населено място или в част от него;

4. присвояване на радиочестота или на радиочестотен канал - издаване на разрешително на определена радио- или телевизионна станция за използване на радиочестота или на радиочестотен канал;

5. мощност на УКВ-ЧМ предавател - осреднената мощност, измерена на изхода на предавателя на носещата честота;

6. изходна мощност на телевизионен предавател - номиналната изходна мощност на изображението се изразява с ефективната стойност на мощността на синусоидален сигнал с носеща честота на изображението и ниво, равно на нивото на синхроимпулса. Номиналната изходна мощност на звука се изразява с ефективната стойност на мощността на синусоидален сигнал с носеща честота на звука;

7. ефективна излъчена мощност от антената на предавателна станция в дадена посока - произведение от мощността, която се подава на антената, и нейния коефициент на усилване в дадената посока спрямо усилването на полувълнов дипол в свободното пространство;

8. нежелателни излъчвания - странични и извънлентови излъчвания:

а) странично излъчване - излъчване на честота или на честоти, разположени извън необходимата ширина на честотната лента, нивото на които може да се намали без загуба на информация в предаваното съобщение. Към страничните излъчвания се отнасят излъчването на хармонични честоти, паразитни излъчвания, продуктите на интермодулацията и на честотното преобразуване;

б) извънлентово излъчване - излъчване на честота или на честоти в непосредствена близост до необходимата ширина на честотната лента, което е резултат от процеса на модулация;

9. за голям град се приема град с население над 500 хил. жители.
Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 40 от Закона за съобщенията.


Приложение № 1 към чл. 14
Технически изисквания към местните радио- и телевизионни предаватели и антенно-фидерните им съоръжения
Технически изисквания към местните УКВ-ЧМ радиопредаватели

1. УКВ-ЧМ радиопредавателите, които се използват в местните радиопредавателни станции, трябва да отговарят на изискванията на ОН 3277800 - 85 "Радиопредаватели УКВ-ЧМ".

2. УКВ-ЧМ предавателите трябва да излъчват сигнал съгласно БДС 4616 - 84 "Радиоразпръскване на УКВ-ЧМ - основни параметри".

3. При регистриране на местна предавателна станция трябва да се проверяват следните параметри на УКВ-ЧМ предавателите:

3.1. номинална изходна мощност - в съответствие с разрешената ефективна излъчена мощност от Комитета по пощи и далекосъобщения;

3.2. честота на носещия сигнал на радиопредавателя - честотата не трябва да се различава с повече от §,-200 Нz от определената от Комитета по пощи и далекосъобщения;

3.3. отклонението на средната стойност на носещата честота от стойността на немодулираната носеща честота при модулация на радиопредавателя със сигнал с коя да е честота в границите на честотната лента на модулиращия сигнал не трябва да е по-голямо от 2000 Нz;

3.4. номиналната стойност на девиацията на честотата на радиопредавателя при 100% модулация съгласно БДС 4616 - 84 трябва да е:

за обхвата 66 - 74 МНz - §, - 50 кНz;

за обхвата 87,5 - 108 МНz - §, - 75 кНz;

3.5. неравномерността на амплитудно-честотната характеристика на предавателя в честотния обхват на модулиращия сигнал от 30 Нz до 15 кНz не трябва да е по-голяма от §, - 1 dB;

3.6. неравномерността на амплитудно-честотната характеристика на радиопредавателя за стереофонично радиоразпръскване в обхвата от 15 кНz до 100 кНz не трябва да превишава §, - 1 dB, като затихването на честота 150 кНz трябва да е минус 30 dB;

3.7. мощността на хармоничните на носещата честота на радиопредавателя не трябва да е по-голяма от 1 mW;

3.8. нивото на паразитната амплитудна модулация (ПАМ-несинхронна) на носещата честота по отношение на номиналното ниво на немодулираната носеща да не е по-голямо от минус 48 dB;

3.9. нивото на съпътстващата паразитна амплитудна модулация(ПАМ-синхронна) при 100 % честотна модулация не трябва да е по-голяма от минус 40 dB;

3.10. честотно-модулираното шумово напрежение при номинална девиация на честотата и включена предварителна честотна корекция трябва да е не по-голямо от:

минус 60 dB - измерено при изключен псофометричен филтър;

минус 65 dB - измерено с включен псофометричен филтър (в режим на монофонично предаване);

3.11. честотно модулираното шумово напрежение при номинална девиация на честотата и включена предварителна честотна корекция трябва да е не по-голямо от:

минус 55 dB - измерено при изключен псофометричен филтър;

минус 60 dB - измерено с включен псофометричен филтър (в режим на стереофонично предаване);

3.12. коефициент на хармоничните на радиопредавателя в честотната лента на модулиращите честоти от 30 до 15 000 кНz не трябва да е по-голям от:

в обхвата 66 - 74 МНz

1 % - при номинална девиация §, - 50 кНz;

1,5 % - при девиация §, - 75 кНz (при премодулация)

в обхвата 87,5 - 108 МНz

1 % - при номинална девиация §, - 75 кНz;

1,5 % - при девиация §, - 100 кНz (при премодулация);

3.13. преходните затихвания между каналите А и В трябва да са не по-малко от 40 dB в честотния обхват от 100 до 5000 Нz и не по-малко от 35 dB в честотните ленти под 100 Нz и над 5000 Нz;

3.14. подносещата честота съгласно БДС 4616 - 84 трябва да е 38 000 §,- 4 Нz.

4. Коефициентът на стоящата вълна на антенно-фидерната система на УКВ-ЧМ предавателя не трябва да превишава 1,22.

5. Местната УКВ-ЧМ предавателна станция отговаря на изискванията на Комитета по пощи и далекосъобщения, ако всички посочени по-горе параметри са в нормите.

6. При промяна на параметри в раздел Технически изисквания в ОН 3277800-85 "Радиопредаватели УКВ-ЧМ" и в БДС 4616-84 "Радиоразпръскване на УКВ-ЧМ - основни параметри" съответните параметри в техническите изисквания приемат нововъведените стойности в тези стандарти.

Методи за измерване на параметрите на местните УКВ-ЧМ предаватели

Измерването на параметрите на местните УКВ-ЧМ предаватели при регистрирането им се извършва съгласно методиките от ОН 3277800 - 85"Радиопредаватели УКВ-ЧМ". В таблицата са посочени параграфите на методите за изпитване в ОН 3277800 - 85 за параметрите от техническите изисквания за местните УКВ-ЧМ предаватели.
Номер на параметъра

Номер на параграфа от

от техническите

ОН 3277800 - 85 "Предаватели

изисквания

УКВ-ЧМ" за метода за изпитване

3.1

5.5

3.2

5.6

3.3

5.8

3.4

5.9

3.5

5.10

3.6

5.11

3.7

5.15

3.8

5.22

3.9

5.23

3.10

5.24

3.11

5.25

3.12

5.26

3.13

5.29

3.14

5.30

Измерването на коефициента на стояща вълна (КСВ) на антенно-фидерната система на УКВ-ЧМ предавателя се извършва съгласно блоковата схема

.

.АС------|. |

. |------- 1 --------- 2

. |

. |


. |

. 3 -------- 4

AC - антенно-фидерна система; 1 - рефлектометър; 2 - ВЧ-генератор; 3 - ВЧ-атенюатор; 4 - селективен приемник

На входа на антенно-фидерната система се подават високочестотни напрежения с честоти в съответствие с носещата честота на измерваното съоръжение. След калибровка и съответно комутиране на рефлектометъра се извършва отчитане на показанията на атенюатора в децибели, като се пресмята в относителни единици.

Измерването на КСВ може да се извършва и с помощта на друга специализирана апаратура.

Технически изисквания към местни телевизионни предаватели

1. Телевизионните предаватели, които се използват в местните предавателни станции, трябва да отговарят на изискванията на БДС 15907 - 84"Предаватели телевизионни от I до V обхват. Параметри, технически изисквания и методи за измерване", БДС 13184 - 79 "Ретранслатори телевизионни с двойно преобразуване на честотата" и на ОН 3282698 - 89"Ретранслатори телевизионни фамилия ТРН".

2. Телевизионните предаватели трябва да излъчват сигнал съгласно действащия в нашата страна стандарт на СИВ 2765 - 80 "Система за цветна телевизия СЕКАМ. Основни параметри".

3. При регистриране на местна предавателна станция трябва да се проверяват следните параметри на телевизионните предаватели:

3.1. номинална изходна мощност - в съответствие с разрешената ефективна излъчена мощност от Комитета по пощи и далекосъобщения;

3.2. честота на носещия сигнал на изображението на предавателя - честотата не трябва да се различава с повече от §, - 200 Нz от определената от Комитета по пощи и далекосъобщения;

3.3. изменението на честотата на носещия сигнал на изображението не трябва да е по-голямо от §, - 350 Нz за 3 месеца непрекъсната работа;

3.4. средната мощност на произволно странично излъчване не трябва да надминава минус 60 dB от номиналната върхова мощност, но не повече от 20 mW за предаватели от IV и V честотен обхват;

3.5. характеристиката на страничните ленти (амплитудно-честотната характеристика) - трябва да е съгласно БДС 15907 - 84;

3.6. изменението на груповото време на закъснение в обхвата от 0 до 4,5 МНz спрямо носещата честота на изображението трябва да е не по-голямо от §, - 50ns;

3.7. диференциалната фаза за носещия сигнал на сигналите за цветност с честота 4,43 МНz в обхвата от 10 до 75 % от нивото на високочестотния телевизионен сигнал не трябва да се отклонява с повече от §, - 3 градуса;

3.8. нивата на хармоничните на носещата честота на изображението в изхода на предавателя трябва да са по-ниски от нивото на носещата честота на изображението съгласно таблицата:


Номинална изходна

Ниво на хармоничните, dB,

мощност, W

не по-голямо от (в IV и V

 

телевизионен обхват)

10

-40

100

-60

1000

-60

По този параметър на измерване подлежат предаватели с общ канал за сигнала на изображението и за сигнала на звуковия съпровод;

3.9. шумовото напрежение в изходния телевизионен сигнал трябва да е не по-голямо от минус 43 dB спрямо размах от 15 до 75 % на високочестотния телевизионен сигнал;

3.10. нивото на интермодулационните продукти в изхода на предавателя не трябва да е по-голямо от минус 51 dB спрямо нивото на носещата честота на изображението. Този параметър се отнася за предаватели с общ канал на изображението и на звуковия съпровод;

3.11. нивата на комбинационните изкривявания от типа f (из) - n 6,5 и f (зв) § n 6,5 MНz, където n=1, 2, в изхода на предавателя трябва да са по-ниски от нивото на сигнала с носеща честота на изображението съгласно таблицата:


Номинална изходна

Ниво на хармоничните, dB,

мощност, W

не по-голямо от (в IV и V

 

телевизионен обхват)

1 10

-40

100

-60

1000

-50

 

 

2 10

-70

100

-80

1000

-60

По този параметър на измерване подлежат предаватели с общ канал за сигнала на изображението и за сигнала на звуковия съпровод;

3.12. преходна характеристика:

предният и задният фронт на правоъгълен импулс с честота 250 kНz трябва да остава в рамките на шаблон, даден в стандарта БДС 15907 - 84;

изкривяването на формата на плоската част на правоъгълен импулс с редова честота трябва да е не по-голямо от 1,5 %;

изкривяването на формата на плоската част на правоъгълен импулс с кадрова честота трябва да е не по-голямо от 1,5 %;

3.13. номиналната изходна мощност на предавателя за звуковия канал трябва да е 1:10 спрямо номиналната върхова мощност в канала за изображението.

По този параметър на измерване подлежат предаватели с отделен канал за сигнала на изображението и за сигнала на звуковия съпровод;

3.14. неравномерността на амплитудно-честотната характеристика на звуковия канал с изключено предизкривяване в честотния обхват от 30 Нz до 15 кНz трябва да е не по-голяма от §, - 1 dB;

3.15. коефициентът на нелинейните изкривявания на звуковия канал с изключено предизкривяване в честотния обхват от 30 Нz до 15 кНz при девиация §, - 50 кНz трябва да е не по-голям от 1,5 %;

3.16. паразитната синхронна амплитудна модулация и собствените шумове при 50 кНz честотна девиация с честота 1000 Нz трябва да е не по-голям от минус 40 dB спрямо нивото на немодулираната носеща честота;

3.17. паразитната асинхронна амплитудна модулация, предизвикана от собствените шумове (без модулация), трябва да е не по-голяма от минус 48 dB спрямо нивото на немодулираната носеща честота;

3.18. честотно модулираното шумово напрежение с изключено предизкривяване и с усилване, съответстващо на 100 % модулация, трябва да е не по-голямо от минус 60 dB без псофометричен филтър и не по-голямо от минус 62 dB с псофометричен филтър спрямо звуковото напрежение, съответстващо на номинална честота 1000 Нz.

4. Коефициентът на стояща вълна на антенно-фидерната система на телевизионния предавател не трябва да превишава 1,15.

5. Местната телевизионна предавателна станция отговаря на изискванията на Комитета по пощи и далекосъобщения, ако всички посочени параметри са в нормите с изключение на параметър 3.3 от техническите изисквания.

Параметър 3.3 се контролира по време на експлоатация на предавателната станция от Националната служба за радиосъобщения на Комитета по пощи и далекосъобщения.

6. При промяна на параметри в техническите изисквания в стандартите БДС 15907 - 84 "Предаватели телевизионни от I до V обхват. Параметри, технически изисквания и методи за измерване"; БДС 13184 - 79 "Ретранслатори телевизионни с двойно преобразуване на честотата"; ОН 3282698 - 89"Ретранслатори телевизионни фамилия ТРН" и действащия в нашата страна стандарт - 2765 - 80 "Система за цветна телевизия СЕКАМ. Основни параметри" съответните параметри приемат нововъведените стойности в тези стандарти.

Методи за измерване на параметрите на местните телевизионни предаватели

Измерването на параметрите на местните телевизионни предаватели при регистрирането им се извършва съгласно методиките от стандарта БДС 15907 - 84 "Предаватели телевизионни от I до V обхват. Параметри, технически изисквания и методи за измерване", БДС 13184 - 79 "Ретранслатори телевизионни с двойно преобразуване на честотата" и ОН 3282698 - 89"Ретранслатори телевизионни фамилия ТРН". В долната таблица са посочени параграфите на методите за изпитване в тези стандарти за параметрите от техническите изисквания за местните телевизионни предаватели.
Номер на параметъра

Номер на параграфа

от техническите

от стандарта

изисквания

 

3.4

3.3.5 - БДС 15907 - 84

3.5

3.3.13 - БДС15907 - 84

3.6

6.30 - БДС 13184 - 79

3.7

6.31 - БДС13184 - 79

3.8

6.33 - БДС13184 - 79

3.9

6.35 - БДС 13184 - 79

3.10

6.28 - БДС13184 - 79

3.11

6.34 - БДС13184 - 79

3.12

БДС13184 - 79

3.13

3.3.11 - БДС15907 - 84

3.14

6.22 - БДС13184 - 79

3.15

6.27 - БДС13184 - 79

3.16

6.39.1 - БДС13184 - 79

3.17

6.39.2 - БДС13184 - 79

3.18

6.39 - БДС3184 - 79

1. Изходната мощност на телевизионния предавател по точка 3.1 от техническото задание се измерва посредством следната блокова схема:

.

. 1 ------- 2 ------- 3 ---------- 4 -------|. |

. |


. 6 ------ 5
1 - генератор на стандартни ТВ сигнали; 2- измерван телевизионен предавател; 3 - измерител на мощност; 4 - товарно съпротивление - 50 ома/1000 вата; 5 - Найкуист-демодулатор; 6 - видеоосцилоскоп
На входа "изображение" на телевизионния предавател не се подава модулиращ видеосигнал. Нагласява се изходна мощност, равна на номиналната - отчита се с измерителя на мощност 3. Найкуист-демодулаторът 5 се поставя в положение "ръчно регулиране на усилването" и върху екрана на видеоосцилоскопа се фиксира размахът на нулевия импулс на Найкуист-демодулатора.

На входа "изображение" на телевизионния предавател се подава нормален модулиращ сигнал. С регулиране усилването на предавателя се постига размах на демодулирания сигнал (от нивото на нулевия импулс до върха на синхроимпулсите), еднакъв с фиксирания преди това нулев импулс на Найкуист-демодулатора.

2. Честотата на носещия сигнал на изображението по точка 3.2 се измерва с честотомер.

3. Измерването на коефициента на стояща вълна (КСВ) на антенно-фидерната система на телевизионния предавател по точка 4 на техническите изисквания се извършва съгласно блоковата схема

.

. АС------|. |

. |------- 1 --------- 2

. |

. |


. |

. 3 -------- 4


АС - антенно-фидерна система; 1 - рефлектометър; 2- ВЧ-генератор; 3 - ВЧ-атенюатор; 4 - селективен приемник

На входа на антенно-фидерната система се подават високочестотни напрежения с честоти в съответствие с носещата честота на измерваното съоръжение. След калибровка и съответно комутиране на рефлектометъра се извършва отчитане на показанията на атенюатора в децибели, като се пресмята в относителни единици.

Измерването на КСВ може да се извършва и с помощта на друга специализирана апаратура.
Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2
Конспект за провеждане на изпит на лицата, отговарящи за качеството на работа на местни радио- и телевизионни предавателни станции

А. Общи сведения за радиопредавателните устройства

1. Основни показатели на радиопредавателните устройства.

2. Особености на мощните високочестотни транзистори.

3. Статични характеристики на мощните високочестотни транзистори.

4. Принцип на действие на резонансния усилвател на мощност.

5. Изходни и входни вериги на резонансен усилвател на мощност.

6. Междинни резонансни усилватели на мощност.

7. Междинни високочестотни апериодични усилватели.

8. Умножители на честота. Краен усилвател на радиопредавател с проста схема.

9. Еднотактов краен усилвател на радиопредавател със сложна схема.

10. Филтрация на висшите хармонични в крайното стъпало на радиопредавателя.

11. Принцип на действие и физически процеси в LC-генератор. Преходен процес на самовъзбуждане.

12. Работа на генератор на хармонични трептения в установен режим - баланс на амплитудите и баланс на фазите.

13. Равновесни режими на работа на генератора на хармонични трептения- меко и твърдо самовъзбуждане.

14. Обобщена триточкова схема на LC-генератор на хармонични трептения.

15. Еднокръгови схеми на LC-генератори на хармонични трептения.

16. Двукръгови схеми на LC-генератори на хармонични трептения.

17. Генератори на хармонични трептения в обхвата на УКВ.

18. Нестабилност на честотата на генераторите на хармонични трептения. Дестабилизиращи фактори.

19. Кварцова стабилизация на честотата на генератори на хармонични трептения.

20. Модулация на носещото трептение на радоипредавателите - видове модулации.

21. Амплитудна модулация. Режими на работа и основни зависимости при амплитудномодулационните устройства.

22. Еднолентова амплитудна модулация.

23. Честотна и фазова модулация.

24. Честотномодулационни устройства. Стабилизиране на носещата честота при честотна модулация.

25. Импулсна модулация.

Б. Разпространение на радиовълните. Антени и антенно-фидерни устройства

26. Eлектромагнитни трептения.

27. Разпространение на електромагнитните вълни, използвани за телевизионно и за УКВ-ЧМ радиоразпръскване.

28. Основни параметри на антените и на антенно-фидерните устройства.

29. Изисквания към антенно-фидерните устройства.

30. Вълнов и полувълнов вибратор.

31. Фидер.

32. Ефективна излъчена мощност и ефективна височина на антената.

В. Системи за телевизионно и УКВ-ЧМ радиоразпръскване

33. Обхвати на радиовълните, използвани за телевизионно и за УКВ-ЧМ радиоразпръскване.

34. Системи за стереофонично радиоразпръскване в обхвата на УКВ.

35. Система "SEKAM" за телевизионно радиоразпръскване.

36. Система "NTSC" за телевизионно радиоразпръскване.

37. Система "PAL" за телевизионно радиоразпръскване.

Г. Телевизионни и УКВ-ЧМ предавателни станции

38. Функционални схеми на телевизионен радиопредавател.

39. Частично потискане на страничната честотна лента на телевизионния сигнал.

40. Събиране и разпределяне на мощностите в телевизионните и в УКВ-ЧМ предаватели.

41. Канал на изображението в телевизионните предаватели. Параметри.

42. Модулация в канала на изображението на телевизионните предаватели.

43. Възбудители в канала на изображението на телевизионните предаватели. Параметри.

44. Възбудители за честотно модулираните сигнали на звуковия съпровод в телевизионните предаватели.

45. Обединени възбудители за канала на изображението и за канала на звуковия съпровод в телевизионните предаватели.

46. Възбудители за УКВ-ЧМ предаватели.

47. Модулация по междинна честота в телевизионните предаватели.

48. Телевизионни ретранслатори.

49. Кодиращо устройство за стереофоничен звук в УКВ-ЧМ предаватели.

Д. Контрол и измерване на телевизионните и на УКВ-ЧМ предаватели

50. Демодулатор. Изисквания.

51. Контрол и измерване на параметрите на телевизионния сигнал по изображението на универсална изпитателна таблица.

52. Контрол и измерване по пълния телевизионен сигнал.

53. Измерване на линейните и нелинейните изкривявания във видеоканала.

54. Измерване на импулсните (на временните) характеристики на видеоканала.

55. Измерване на разликата в усилването и разликата във времето на сигналите за яркост и за цветност.

56. Измерване на груповото време на закъснение.

57. Измерване на диференциалните изкривявания на видеоканала.

58. Измерване на мощността на телевизионните предаватели.

59. Измерване на амплитудно-честотната характеристика на телевизионните предаватели.

60. Измерване на отношението сигнал/шум на видеоканала.

61. Измерване неравномерността на амплитудно-честотната характеристика на УКВ-ЧМ предавател.

62. Измерване на АМ шум (синхронен и асинхронен) при УКВ-ЧМ предаватели.

63. Измерване на ЧМ шум при УКВ-ЧМ предаватели.

64. Измерване на нелинейните изкривявания в УКВ-ЧМ предаватели.

65. Измерване на прослушването между двата входа на УКВ-ЧМ предаватели.

66. Измерване на изходната мощност на УКВ-ЧМ предаватели.67. Измерване на коефициента на стояща вълна на антенно-фидерните системи на телевизионните и УКВ-ЧМ предаватели.

68. Ред за поддържане и експлоатация на предавателните станции.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница