Наредба №12 от 5 януари 2007 Г. За изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тяхстраница2/5
Дата25.07.2016
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4   5
Раздел VI.
Изисквания към лицата, които извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографиЧл. 35. (1) Монтажът или монтажът и ремонт на тахографи се извършва от лица, които отговарят на изискванията по ал. 2 и притежават удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи (приложение № 6).

(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или упълномощени от него длъжностни лица издават удостоверението за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи на лица, които не са превозвачи, не извършват превози за собствена сметка и отговарят на изискванията за:

1. подходящо оборудване, което позволява извършването на монтаж, калибриране, проверка и ремонт на тахографи, както и за извличане и съхранение на информация от дигитални тахографи;

2. квалифициран персонал;

3. помещение със зона за ограничен достъп.

 Чл. 36. (1) Лицата по чл. 35, ал. 1 подават заявление по образец (приложение № 7) в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, към което прилагат:

1. заверено копие на съдебно решение за регистрация на търговеца;

2. удостоверение за актуално състояние;

3. заверено копие от удостоверението за регистрация или копие на карта за идентификация по БУЛСТАТ;

4. декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. копие на документ за наличието на подходящо оборудване, издадено от производител на тахографи или на контролни уреди за тахографи или упълномощено от него лице;

6. копие на документ за преминато обучение на сервизните техници, издадено от производител на тахографи или на контролни уреди за тахографи или упълномощено от него лице;

7. план за помещенията по чл. 35, ал. 2, т. 3 и описание на мерките за сигурност;

8. списък на оборудването по чл. 35, ал. 2, т. 1;

9. списък на постоянно назначените сервизни техници и отговорник за организацията и изпълнението на техническите дейности и мерките за сигурност;

10. копие от документ от производител или упълномощено от него лице, удостоверяващ, че лицето по чл. 35, ал. 1 може да извършва ремонт на тахографи.

(2) Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, информацията по т. 5 - 9 се подава за всеки сервиз поотделно.

(3) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява дали лицата, които са подали заявление с приложените към него документи за издаване на удостоверение, отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 2.

(4) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може да извършва проверка на място за установяване на съответствието на информацията и данните, които се съдържат в заявлението и приложените документи.

(5) При непълноти на представените документи по ал. 1 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в едномесечен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава 14-дневен срок за отстраняването им.

(6) В едномесечен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и несъответствията председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава удостоверението по чл. 35, ал. 1 или мотивирано отказва издаването му, когато заявителят:

1. не отговаря на изискванията по чл. 35, ал. 2;

2. не е представил документите по чл. 36, ал. 1 или

3. е превозвач или лице, извършващо превози за собствена сметка.

(7) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Чл. 37. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и ремонт на тахографи, в който се вписват следните данни:

1. номер и дата на удостоверението;

2. наименование и седалище на лицето;

3. адрес на сервиза;

4. дейност, за която е издадено удостоверението;

5. списък на сервизните техници;

6. тип на тахографите, които лицето ще монтира или монтира и ремонтира;

7. идентификационен номер, определен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) При промяна на данните, подлежащи на вписване в регистъра, или на обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 36, ал. 1, лицето по чл. 35, ал. 1 е длъжно в едноседмичен срок да уведоми за това Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(3) В двуседмичен срок от представяне на данните по ал. 2 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава допълнение към удостоверението за одобряване, което подлежи на вписване в регистъра, ако промяната не води до несъответствие с изискванията по чл. 35, ал. 2.

 

Чл. 38. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор публикува информация за лицата, извършващи монтаж, проверка и ремонт на тахографи, в официалния си бюлетин и информация за лицата, които са одобрени по реда на този раздел. 

Чл. 39. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информацията по чл. 37, ал. 1.

 

Чл. 40. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или упълномощени от него лица със заповед отнема издаденото удостоверение:1. по молба на лицето по чл. 35, ал. 1;

2. когато лицето по чл. 35, ал. 1 престане да отговаря на изискванията по чл. 35, ал. 2;

3. когато удостоверението за одобряване е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание, което е удостоверено от компетентен орган;

4. при изтичане на срока, за който е издадена сервизната карта за дигитални тахографи, ако няма подадено заявление за издаване на нова сервизна карта;

5. при прекратяване на юридическото лице или на дейността на едноличния търговец.

(2) Лице, на което е отнето удостоверението на основание ал. 1, т. 3, може да подаде заявление по чл. 36, ал. 1 не по-рано от една година от датата на отнемане.

 

Раздел VII.


Карти за дигитални тахографи от одобрен тип

Чл. 41. Картите за дигитални тахографи са специално издадени по реда на раздел VIII интегрирани карти с вграден носител на електронна информация.

 

Чл. 42. Картите за дигитални тахографи биват:1. сервизна карта;

2. карта на водач на ППС;

3. карта на превозвач;

4. контролна карта.

 

Чл. 43. Сервизната карта служи за активиране, калибриране и извличане на информация от дигиталните тахографи. Чл. 44. Сервизна карта може да бъде издадена на лица, които притежават удостоверение за одобряване, издадено по реда на раздел VI.

 

Чл. 45. Лицата по чл. 44 могат да притежават няколко сервизни карти. 

Чл. 46. Сервизните карти се изработват с преобладаващо червен фон и се издават със срок на валидност до една година.

 

Чл. 47. Сервизната карта съдържа и на нея се записва следната информация:1. данни, необходими за идентификация на картата - номер на картата, държава - издател на картата, наименование на органа, издал картата, дата на издаване, дата, от която картата е валидна, и срок на валидност;

2. данни, необходими за идентификация на картопритежателя - име и адрес на сервиза, трите имена и снимка на притежателя на картата, предпочитан език;

3. данни, необходими за идентификация на вида на автомобилите, за които се използва картата и за които картата съхранява информация;

4. информация за работата на водача (сервизната карта съхранява информация за работата на водача най-малко за един работен ден на водача със средна продължителност);

5. информация за момента на започване на работа и за момента на приключване на работа, като на картата трябва да има съхранена информация за най-малко три двойки записани периода на започване и приключване на работа;

6. информация за най-честите грешки, които дигиталният тахограф дава;

7. информация за осъществен контрол от надлежен контролен орган;

8. информация за извършено калибриране (информация за първа инсталация на дигиталния тахограф, преинсталация, периодически проверки, информация за проверявания автомобил, информация за актуализирани параметри от паметта на тахографа, сериен номер на тахографа и сериен номер на сензора за движение) и сверяване на часовника на дигиталния тахограф.

 

Чл. 48. Сервизните карти могат да се използват само по предназначение, като картата не може да се използва от лице, различно от картопритежателя. 

Чл. 49. Сервизните карти се съхраняват в сервиза на място и по начин, непозволяващ неоторизиран достъп до картите.

 

Чл. 50. При загубване, кражба или повреда на сервизна карта картопритежателят незабавно уведомява Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", която отразява това обстоятелство в централния регистър за издадените карти. 

Чл. 51. Картата на водач на ППС служи за отчитане на времето на неговата работа и регистриране на почивките му.

 

Чл. 52. Картата на водач на ППС е персонална и един водач може да притежава само една валидна карта. 

Чл. 53. Картите на водачи на ППС се изработват с преобладаващо бял фон и се издават със срок на валидност до 5 години.

 

Чл. 54. Картата на водач на ППС се разчита, така че да записва информация за период със средна продължителност 28 работни дни на водача. 

Чл. 55. Карта на водач на ППС може да бъде обявена за невалидна през периода на валидността й само ако издаващият орган по чл. 79, ал. 1 установи, че тя е била загубена, открадната, повредена или когато водач използва карта, която е издадена на друг водач, или когато картата е издадена въз основа на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ.

 

Чл. 56. (1) Карта на водач на ППС се издава на всеки водач на ППС, който има валидно свидетелство за управление на ППС от съответната категория и местожителство в Република България.(2) При издаване на карта на водач на ППС издаващият орган по чл. 79, ал. 1 извършва проверка, удостоверяваща, че водачът няма вече издадена друга валидна карта в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

 

Чл. 57. Картата на водач на ППС съдържа и на нея се записва следната информация:1. данни, необходими за идентификация на картата - номер на картата, държава - издател на картата, наименование на органа, издал картата, дата на издаване, дата, от която картата е валидна, и срок на валидност;

2. данни, необходими за идентификация на притежателя на картата - трите имена, ЕГН, дата на раждане, адрес и предпочитан език;

3. информация за притежавано свидетелство за управление - държава на издаване, наименование на органа издател, номер на свидетелството за управление, категория, валидност;

4. информация за използваното превозно средство - дата и час на започване на работа с превозното средство (първо вкарване на картата в дигиталния тахограф), дата и час на прекратяване на работа, регистрационен номер на превозното средство;

5. информация за работата на водача - електронна или ръчно записана от водача информация относно броя на работните часове, дата и общ пробег изминати километри на тази дата, време на престой и почивки;

6. информация за случаи, при които дигиталният апарат не е функционирал съгласно изискванията - вкарване или изкарване на карта по време на движение, прекъсване на захранването, грешка на сензора за движение, опит за нарушаване на правилата за сигурност при работа на тахографа;

7. информация за грешки, които дава картата или самият дигитален тахограф;

8. информация за извършен контрол от компетентен орган - дата и час на контрола, сериен номер на контролната карта, държава издател на картата, вид на осъществения контрол (проверка на информацията от дисплея на тахографа, отпечатване на информацията на хартиен носител и/или извличане на информацията чрез сваляне/записване на електронната информация от паметта на тахографа), период, за който се отнася свалената информация, регистрационен номер на превозното средство, от което е свалена информацията.

 

Чл. 58. Притежателят на карта на водач на ППС не може:1. да притежава повече от една валидна карта;

2. да използва чужда карта;

3. да манипулира данните, запаметени в картата, и да манипулира данните от дигиталния тахограф;

4. да откаже да предостави картата за проверка от съответния контролен орган;

5. да извършва превоз с неотговаряща на изискванията карта;

6. да извършва превоз, без да е поставил картата на определеното за това място в дигиталния тахограф;

7. да използва карта с изтекъл срок на валидност;

8. да предоставя своята карта на друг водач.

 

Чл. 59. В случай че по някаква причина (повреда на картата, загуба или кражба) водачът няма възможност да регистрира картата в дигиталния тахограф при започване на работа, той е длъжен ръчно да запише начален час и дата на започване на работа, дата и час на прекъсване за почивка и дата и час на преустановяване на работа, общ изминат пробег. 

Чл. 60. При загубване, кражба или повреда на карта на водач на ППС картопритежателят незабавно уведомява Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", която отразява това обстоятелство в централния регистър за издадените карти.

 

Чл. 61. Карти на превозвачи се издават на лица, притежаващи лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари, и на лица, извършващи превози за собствена сметка. 

Чл. 62. Картите на превозвачи се изработват с преобладаващо жълт фон и се издават със срок на валидност до 5 години.

 

Чл. 63. Картата на превозвач съдържа и на нея се записва следната информация:1. данни, необходими за идентификация на картата - номер на картата, държава издател на картата, наименование на органа, издал картата, дата на издаване, дата, от която картата е валидна, и срок на валидност;

2. данни за притежателя на картата - име на превозвача или на лицето, извършващо превози за собствена сметка, адрес на управление и предпочитан език;

3. информация за операциите, извършвани с картата на превозвача - дата и час на осъществената дейност, вид на дейността (извличане на информация от тахографа, период, за който се отнася извлечената информация), регистрационен номер на превозното средство.

 

Чл. 64. Притежателите на карти на превозвачи са длъжни да записват и архивират информацията от паметта на дигиталния тахограф и да я предоставят за проверка при поискване от контролен орган. 

Чл. 65. Контролните карти осигуряват пълен достъп до всички данни от тахографското оборудване и от картите на водачите на ППС.

 

Чл. 66. Контролните карти се изработват с преобладаващо син фон и се издават за неопределен срок на валидност. 

Чл. 67. Контролните карти могат да бъдат издавани на служители на Министерството на вътрешните работи, отговорни за пътния контрол, на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и на Главна инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика.

 

Чл. 68. Контролната карта съдържа и на нея се записва следната информация:1. данни, необходими за идентификация на картата - номер на картата, държава издател на картата, наименование на органа, издал картата, дата на издаване, дата, от която картата е валидна;

2. данни за притежателя на картата - името и адреса на контролния орган, трите имена на притежателя на картата и предпочитан език;

3. данни за извършена контролна дейност - дата и час на извършен контрол, вид на контрола (проверка на информацията от дисплея, отпечатване на записаната информация на хартиен носител, сваляне и записване на електронната информация от паметта на тахографа или от картата на водач на ППС или от сервизната карта или от картата на превозвача), период, за който се отнася проверката, регистрационен номер на превозното средство, сериен номер на картата на проверявания водач и държавата издател на картата на проверявания водач.

 

Чл. 69. Не се допуска процесът на извличане на записана информация да променя или изтрива запаметената в тахографското оборудване информация. 

Раздел VIII.


Издаване на картиЧл. 70. За издаване на карти на водачи на ППС, сервизни карти и карти на превозвачи се подава заявление в регионалните дирекции на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

 Чл. 71. При подаване на заявление за издаване на карта на водач на ППС се прилагат следните документи:

1. заявление по образец (приложение № 8);

2. копие от свидетелство за управление;

3. копие от лична карта;

4. снимка, отговаряща на следните изисквания:

а) размер - 45/35 mm;

б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;

в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25/35 mm.

 

Чл. 72. При подаване на заявление за издаване на карта на превозвач се прилагат следните документи:1. заявление по образец (приложение № 8);

2. заверено копие от съдебно решение за регистрация на фирмата;

3. удостоверение за актуално състояние;

4. копие от лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари (с изключение на лицата, извършващи превози за собствена сметка).

 Чл. 73. При подаване на заявление за издаване на сервизна карта се прилагат следните документи:

1. заявление по образец (приложение № 8);

2. заверено копие от съдебно решение за регистрация на фирмата;

3. удостоверение за актуално състояние;

4. копие от удостоверение за одобряване по чл. 35, ал. 1.

 Чл. 74. Контролните карти се издават служебно след изпращане на съответното искане за издаване на карта от съответния компетентен орган.

 Чл. 75. При подаване на заявление за издаване на нова карта поради изтекъл срок на валидност, повреда, неправилно функциониране, загубване или кражба, освен съответните документи по чл. 71 - 74 се представят и:

1. в случай на изгубване - декларация по образец (приложение № 9) за изгубване на картата;

2. в случай на кражба - доказателство за извършено уведомяване на органите на Министерството на вътрешните работи за извършената кражба;

3. в случай на повреда или неправилно функциониране - старата карта;

4. в случай на изтекъл срок на валидност - старата карта, а за издаване на карта на водач на ППС - и нова снимка, отговаряща на изискванията по чл. 71, т. 4.

 

Чл. 76. Картите по чл. 71 - 74 се издават в едномесечен срок от подаване на съответното заявление. 

Чл. 77. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва проверка на посочената в заявлението информация, като отправя запитване до служба ЕСГРАОН за коректността на подадените лични данни, запитване до Министерството на вътрешните работи - за валидността на свидетелството за управление, в случай че молбата е за издаване на карта на водач на ППС.

 

Чл. 78. (1) Картите се получават в регионалната дирекция на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в която е било подадено заявлението за издаване на съответната карта лично или с нотариално заверено пълномощно.(2) Картите се получават с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол.

 

Раздел IX.


Компетентен органЧл. 79. (1) Картите по чл. 71 - 74 се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Персонализацията на картите се извършва от персонализиращ център.

(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да възложи отпечатването на персонализираните карти на външен изпълнител.

(4) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да възлага дейности по изграждането и поддържането на елементи от системата за издаване на карти за дигитални тахографи след провеждане на конкурс. Условията и редът за конкурса се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

 Чл. 80. (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява съответните компетентни органи на държавите - членки на Европейския съюз, за всяка издадена карта.

 Чл. 81. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води и поддържа централен регистър за издадените карти.

(2) Информацията в централния регистър се води на хартиен и електронен носител.

 

Чл. 82. (1) В централния регистър по чл. 81 се съхраняват следните данни:1. за издадените карти на водачи на ППС:

а) трите имена и единен граждански номер на водача, на когото е издадена карта;

б) постоянен и настоящ адрес;

в) номер на производствената поръчка за издаване на картата;

г) номер на издадената карта;

д) информация за подадените молби и статуса им на обработка;

е) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;

ж) издаваща държава - членка на Европейския съюз, и името на издаващия орган;

з) език, на който е издадена съответната карта;

и) снимка;

2. за сервизни карти, карти на превозвачи и контролни карти:

а) пълно наименование и адрес на притежателя на картата;

б) номер на производствената поръчка за издаване на карта;

в) номер на издадената карта;

г) информация за подадените молби и статуса им на обработка;

д) издаваща държава - членка на Европейския съюз, и името на издаващия орган;

е) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;

ж) език, на който е издадена съответната карта.

(2) Съхранението и обработката на личните данни по ал. 1 се извършват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Чл. 83. (1) Към централния регистър по чл. 81 се съхранява и информация за всички невалидни карти.(2) Въз основа на информацията от регистъра по чл. 81 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изготвя и поддържа списък с номерата на невалидните карти, който е публично достъпен.

 

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница