Наредба №12 от 5 януари 2007 Г. За изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тяхстраница3/5
Дата25.07.2016
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4   5
Раздел X.
Отказ за издаване на карта на водач на ППС, сервизна карта, карта на превозвач или контролна карта

Чл. 84. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отказва да издаде карта на водач на ППС, сервизна карта, карта на превозвач или контролна карта, когато:

1. в заявлението за издаване на съответната карта е подадена невярна или неточна информация;

2. заявителят вече притежава издадена валидна карта от заявения вид в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

3. заявителят не отговаря на изискванията на закона и наредбата и няма правно основание да му бъде издадена карта от заявения вид.

(2) Отказите на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за издаване на карти по ал. 1 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Раздел XI.


Използване на тахографитеЧл. 85. (В сила от 01.01.2007 г.) На новопроизведените автомобили, попадащи в обхвата на чл. 89, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, се монтират задължително дигитални тахографи от одобрен тип.

 

Чл. 86. Превозвачите и лицата, извършващи превози за собствена сметка, са длъжни да:1. не допускат извършването на превоз с автомобил, който не е оборудван с тахограф и тахографски листове (в случай че е монтиран аналогов тахограф), отговарящи на изискванията по тази наредба;

2. не допускат извършването на превоз с автомобил, ако в протокола от контролната проверка е констатирано, че тахографът е неизправен;

3. снабдяват водача с необходимия брой съответстващи на тахографа тахографски листове (в случай че е монтиран аналогов тахограф), като отчитат:

а) продължителността на превоза;

б) изискването тахографските листове да бъдат заменени при повреда или замърсяване;

в) възможността да бъдат задържани от контролен орган;

4. определят ред за получаване и отчитане на тахографските листове;

5. съхраняват използваните или повредените тахографски листове три години, подредени по имената на водачите.

 

Чл. 87. (1) При използване на тахографа водачът е длъжен да свери часовника на тахографа с официалното местно време в страната, в която е регистриран автомобилът, и да настрои маркираното върху тахографския лист време в съответствие с показанията на часовника, в случай че на автомобила е монтиран аналогов тахограф.(2) При използване на тахографа водачът задейства превключвателните механизми, които позволяват да се записват отделно следните периоди от време:

1. време на управление на автомобила - с графичен символ;

виж фигура

2. периоди от време на работа - с графичен символ;

виж фигура

3. периоди от време на разположение - с графичен символ, както следва:

виж фигура

а) време на изчакване, т.е. периодът, през който водачите не са задължени да останат на работното си място, с изключение на евентуално повикване за продължение на управлението на автомобила;

б) времето, прекарано до водача по време на движението на автомобила;

в) времето, прекарано на мястото за спане по време на движение на автомобила;

г) прекъсванията в управлението на автомобила и дневните периоди на почивка - с графичен символ;

4. периоди от време за почивка - с графичен символ, както следва:

виж фигура

(3) В случай че на автомобила е монтиран аналогов тахограф, водачът нанася върху тахографския лист следните данни:

1. име и фамилия - в началото на използване на листа;

2. дата и място на започване и завършване на превоза;

3. регистрационните номера на превозните средства, с които водачът е извършил превоза;

4. показанията на сумиращия брояч за изминато разстояние:

а) преди започване и в края на превоза;

б) начални и крайни стойности - в случай на смяна на превозни средства при използване на същия тахографски лист;

5. часа на смяна на превозните средства.

(4) Водачът е длъжен да заменя повреден или замърсен тахографски лист с резервен и да прилага повредения или замърсения лист към резервния.

 

Чл. 88. (1) При повреда или неправилно функциониране на тахографа превозвачите или лицата, извършващи превози за собствена сметка, го представят за ремонт непосредствено след като обстоятелствата позволят това.(2) Когато в срок до една седмица от възникването на повреда или неправилно функциониране на тахографа автомобилът не може да се върне в местонахождението на фирмата на превозвача или на лицето, извършващо превози за собствена сметка, отстраняването на неизправността се извършва по време на пътуването.

(3) При възникване на видима неизправност в тахографа или в неговото задвижване водачът е длъжен незабавно да отбележи неизправността в пътния лист. Водачът вписва на ръка различните периоди от време за управление на автомобила и почивка със съответните графични символи.

(4) Пломбите на присъединителните места, посочени в чл. 27, ал. 1, могат да бъдат сваляни при монтаж, настройка или ремонт на устройство от автомобила, подпомагащо безопасността на движението, при условие че тахографът продължава да функционира точно. Свалените пломби се поставят само от лица, отговарящи на изискванията по раздел VI за монтаж, калибриране, проверка и ремонт на тахографи, веднага след монтажа, настройката или ремонта на устройството.

 

Чл. 89. Водачът е длъжен да притежава резервен тахографски лист, в случай че на автомобила е монтиран аналогов тахограф. Поставянето на резервния тахографски лист се отбелязва в пътния лист. Чл. 90. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Водачът трябва да е в състояние да предостави на контролните органи данните от паметта на дигиталния тахограф или тахографските листове с данни за пътуванията от текущата седмица и 15 дни преди това, а при превози по AETR - данни за пътуванията от паметта на дигиталния тахограф или тахографските листове от текущата седмица и от последния ден на предходната седмица, по време на която е управлявал автомобила.

(2) Водач, който не може да представи тахографските листове по ал. 1 поради това, че не е управлявал автомобила, представя на контролните органи документ, удостоверяващ, че е бил освободен от работа.

 

Чл. 91. Водачът не може да:1. нарушава печатите и пломбите на тахографа, както и да предизвиква запис на неверни данни върху картата на водач на ППС или тахографския лист;

2. извършва ремонт и настройка по възлите и частите от часовниковия механизъм, по показващите и по регистриращите устройства на тахографа;

3. използва замърсени или повредени тахографски листове или карти.

 

Раздел XII.


Поставяне, сваляне и замяна на тахографския лист при използване на аналогов тахограф и поставяне и изваждане на карта на водач на ППС при използване на дигитален тахограф

Чл. 92. (1) Преди започване на всеки превоз водачът е длъжен да постави тахографски лист в тахографа в случай на монтиран аналогов тахограф или карта на водач на ППС при използване на дигитален тахограф.

(2) Тахографският лист не се сваля, а тахографската карта не се изважда преди края на работния период.

(3) При продължителност на превоза над 24 часа водачът е длъжен да заменя тахографския лист с нов не по-късно от 24 часа от поставянето на предишния.

 

Чл. 93. Когато тахографът е снабден с устройство за отбелязване смяната на водачите, то се задейства от съответния водач преди започване на смяната. 

Чл. 94. (1) Тахографският лист се изважда при:

1. замяната му с нов;

2. повреда или ремонт на тахографа;

3. проверка от контролните органи по автомобилния транспорт;

4. пътнотранспортно произшествие.

(2) При проверка контролните органи отбелязват в пътния лист изваждането на тахографския лист и резултатите от проверката и го връщат на водача.

(3) Проверката на тахографския лист се удостоверява с индивидуален печат на контролния орган, поставен на гърба на листа. Забранява се нанасянето на забележки върху тахографския лист, както и коригирането или повтарянето на линиите от регистрирания запис.

 

Чл. 95. Веднъж поставена в дигиталния апарат, тахографската карта се изважда преди спирането на работа на водача единствено при:1. повреда на тахографа или на самата карта;

2. проверка от контролните органи;

3. пътнотранспортно произшествие.

 

Раздел XIII.


Контрол

Чл. 96. (1) Контролът за спазване изискванията по тази наредба се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" могат да извършват съвместни проверки по спазване изискванията по тази наредба.

 

Чл. 97. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор осъществява контрол за спазване изискванията по чл. 35, ал. 2.(2) При осъществяване на контрола по ал. 1 инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имат право на достъп до помещенията, в които лицата по чл. 35, ал. 1 осъществяват дейността си.

 

Чл. 98. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" осъществява контрол за:1. правилното функциониране на тахографа;

2. спазване на задължението на превозвача да осигури условия за правилната експлоатация и техническата изправност на тахографа;

3. правилно поставяне, сваляне и съхраняване на тахографските листове;

4. правилно използване на тахографските карти;

5. спазване на общата продължителност на времето за управление между две дневни почивки или между една дневна почивка и една седмична почивка;

6. спазване на общата продължителност на времето за управление за период две последователни седмици;

7. спазване продължителността на прекъсванията на управлението;

8. спазване на дневната почивка на водача;

9. спазване на седмичната почивка на водача;

10. спазване на изискванията за компенсиране намаляването на дневните и седмичните почивки;

11. наличието или липсата на действия, които предизвикват записване на неверни данни;

12. спазване задълженията на лицата, притежаващи разрешение да извършват прегледи за проверка на техническата изправност, които извършват функционална проверка на тахографите;

13. спазване на мерките за сигурност и защита на информацията през целия процес по издаване на тахографски карти и работа с тахографското оборудване.

 

Чл. 99. (1) За констатираните нарушения по тази наредба контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения, в които задължително вписват типа и идентификационния номер на тахографа.(2) Контролните органи в съответствие с компетенциите си налагат наказанията, предвидени в Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата.

 

Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Аналогов тахограф" е средство за измерване, предназначено да бъде монтирано в автомобила, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен механичен режим данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление, прекъсване и почивка на водачите.

2. "Тахографски лист" е лист, който се поставя в тахографа, предназначен за запис и съхраняване на данни, върху който регистриращите устройства на аналоговия тахограф нанасят по непрекъснат начин данните, които подлежат на регистрация.

3. "Дигитален тахограф" е средство за измерване, предназначено да бъде монтирано в автомобила, за да регистрира или показва в автоматичен електронен режим данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление, прекъсване и почивка на водачите, който се състои от кабели, сензори, електронен дисплей за информация за водача, едно или две гнезда за разчитане на тахографски карти, интегриран или отделен принтер, дисплей, позволяващ изтеглянето на запаметени данни, тяхното показване или разпечатване.

4. "Карти (тахографски карти)" са интегрирани карти с чип за употреба с дигитален уред, която карта позволява на притежателя й да се идентифицира пред контролните органи, както и да извлича данни от дигиталния тахограф или да запаметява такива данни.

5. "Калибриране" е процесът на актуализация или на потвърждаване на записаните в паметта на тахографското оборудване данни за параметрите на пътното превозно средство. Параметрите на пътното превозно средство включват: номер на рама, номер на двигател, регистрационен номер и характеристиките на превозното средство (w, k, l, размер на автомобилните гуми, ограничение на скоростта, местно часово време, показания на одометъра).

6. "Персонализация" на карта е процес на генериране на различна по вид електронна и неелектронна информация и свързването на тази информация с личните данни на притежателя на картата по начин, който да не дава възможност записаната на картата информация да бъде манипулирана чрез неоторизиран достъп.

7. "Персонализиращ център" е център, извършващ процеса на персонализация.

8. "Извличане" се нарича процесът на копиране на част или на цялата записана информация от паметта на тахографското оборудване.

9. "Константа на тахографа" е числова характеристика, показваща стойността на входния сигнал, необходим за получаване на показание или регистрация за изминато разстояние от един километър. Тази константа се означава с "k" и се изразява или в обороти за километър "k = ... rev/km", или в импулси за километър "k = ... imp/km".

10. "Характеристичен коефициент" е числова характеристика, показваща стойността на изходния сигнал, получен от съответно устройство (датчик за разстояние и скорост), монтирано на автомобила и свързано с тахографа, когато автомобилът изминава разстояние един километър при условията за определяне на грешките на тахографа при контролните проверки. Характеристичният коефициент се означава с "w" и се изразява или в обороти за километър във вида "w =... rev/km", или в импулси за километър във вида "w = ... imp/km".

11. "Действителна обиколка на автомобилните колела" е осреднената стойност на изминатото разстояние от двигателните колела на автомобила за едно пълно завъртане (оборот). Измерването на това разстояние трябва да се извършва при условията за определяне на грешките на тахографа при контролните проверки. Действителната обиколка се означава с "l" и се изразява в милиметри във вида "l = ... mm".

12. "Седмица" е периодът от време между 00,00 часа в понеделник и 24,00 часа в неделя.

13. "Почивка" е всеки непрекъснат период от най-малко един час, през който водачът може свободно да разполага с времето си.

14. "Надлежно оправомощаване" е налице, когато лицето е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно да получи съответната карта.

 

§ 2. За издаване на карти по чл. 70 - 73 се събират такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (ДВ, бр. 41 от 2000 г.). 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и осигурява прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85, Регламент № 2135/98/ЕС, Регламент № 561/2006/ЕС и Приложение 1В на Регламент 1360/2002/ЕС.

 § 4. (1) Тази наредба отменя Наредба № 12 от 2002 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (ДВ, бр. 1 от 2003 г.).

(2) Регистрираните лица по реда на отменената Наредба № 12 от 2002 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях са длъжни да приведат дейността си в съответствие с тази наредба в срок 3 месеца от влизането й в сила.

 

§ 5. Автомобили, попадащи в обхвата на чл. 89, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, произведени преди влизане в сила на тази наредба и оборудвани с аналогови тахографи от одобрен тип, могат да продължат да използват вече монтираните аналогови тахографи до момента, в който монтираният аналогов тахограф от одобрен тип се повреди така, че повредата не може да бъде отстранена и се налага подмяна с нов. В този случай задължително се монтира дигитален тахограф. 

§ 6. (В сила от 01.01.2007 г.) На автомобили, попадащи в обхвата на чл. 89, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, произведени преди влизане в сила на тази наредба, при първа инсталация на тахографско оборудване се монтират единствено дигитални тахографи, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85, Регламент № 2135/98/ЕС, Регламент № 561/2006/ЕС и Приложение 1В на Регламент 1360/2002/ЕС.

 

§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите по чл. 11, 18, 23, 80, 85, 90 и § 6, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. 

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

виж фигураРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

REPUBLIC OF BULGARIA

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

BULGARIAN INSTITUTE FOR METROLOGY

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ТИП

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Наименование на компетентния орган:

Български институт по метрология:

Name of competent administration:

Bulgarian Institute for Metrology:

Удостоверението се отнася за *:

Notification concerning:*


одобряване типа на тахограф ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

approval of a type of control deviceотмяна на извършено одобряване типа на тахограф ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

withdrawal of approval of a type of control deviceодобряване типа на регистрационен лист ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

approval of a model record sheetотмяна на извършено одобряване типа на ре-

 

гистрационен лист ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

withdrawal of approval of a record sheetмодел на тахографското оборудване ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

recording equipment modelкомпонент на тахографското оборудване ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

 

recording equipment componentкарта на водач на ППС

 

a driver cardсервизна карта

 

a workshop cardкарта на превозвач

 

company cardконтролна карта

 

controller's card

 

Номер на одобрения тип № ... ... ... .

 

Approval № ... ... ... .
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница