Наредба №12 от 5 януари 2007 Г. За изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тяхстраница4/5
Дата25.07.2016
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4   5
1.

Търговско наименование или марка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Manufacturing brand or trademark

2.

Наименование на типа (вида, модела) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Name of model

3.

Наименование на производителя ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Name of manufacturer

4.

Адрес на производителя ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Address of manufacturer

5.

Предоставено за одобряване на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Submitted for approval on

6.

Изпитването, извършено в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Laboratory (ies)

7.

Дата и номер на протокола от изпитване ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Date and number of test

8.

Дата на одобряването ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Date of approval

9.

Дата на отмяна на одобряването ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Date of withdrawal of approval

10.

Тип(ове) тахографи, за които е предназна-

 

чен регистрационният лист ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Type or types of control device in which sheet

 

is designed to be used

11.

Място ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Place

12.

Дата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Date

13.

Приложени документи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Descriptive documents annexed

14.

Забележки: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Remarks:
* Да се отбележи в

Подпис / Signature:

съответното квадратче

 

* Deleted items not

 

applicable

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

Функционални и технически изисквания към аналоговия тахограф и тахографския лист

I. Общи характеристики и функции на тахографа

1. Тахографът трябва да регистрира следните данни:

а) изминато разстояние;

б) скорост;

в) време на управление;

г) други периоди на работа и на разположение на водача;

д) прекъсвания на работата и периодите на всекидневна почивка;

е) отваряне на корпуса (кутията), съдържащ тахографския лист;

ж) всяко прекъсване над 100 милисекунди в електрозахранването на тахографа и на датчика за скорост и разстояние и всяко прекъсване на сигналите, подавани от датчика на електронен тахограф, който използва електросигнали за разстояние и скорост; не се регистрира прекъсване в електрозахранването за осветлението на тахографа.

2. Когато автомобилът се управлява от двама водачи, тахографът трябва да регистрира данните по т. I.1, букви "в", "г" и "д" върху два отделни тахографски листа.

II. Изисквания към конструкцията на тахографа

II.1. Общи изисквания

1. Тахографът трябва да притежава показващи (визуализиращи) устройства за:

а) изминато разстояние (сумиращ брояч за изминато разстояние);

б) скорост (скоростомер);

в) време (часовник).

2. Тахографът трябва да е оборудван с регистриращи (записващи) устройства, включващи:

а) регистратор на изминатото разстояние;

б) регистратор на скоростта;

в) един или повече регистратора за периодите на време.

3. Тахографът трябва да е оборудван с регистриращо устройство за отбелязване на:

а) всяко отваряне на кутията, съдържаща тахографски лист(ове);

б) всяко прекъсване, посочено в т. I.1, буква "ж".

4. При наличие на допълнителни устройства в тахографа те не трябва да пречат за надеждното функциониране на посочените в т. 1, 2 и 3 устройства или на отчитането на техните показания.

5. Всички съставни части на тахографа трябва да бъдат изработени от материали с достатъчна здравина, механична якост и постоянни стабилни електромагнитни характеристики.

6. Тахографът трябва да измерва и регистрира изминатото разстояние при движение на автомобила напред и назад или само при движение напред. Регистрирането на движението на заден ход не трябва да влияе върху четливостта и точността на регистрациите на другите параметри.

7. Собствената честота и демпфиране на измервателното устройство трябва да бъдат такива, че показващите и регистриращите устройства за скоростта да могат в обхвата на измерване да следват скоростта в границите на допустимите грешки при ускорение до 2 m/s.

8. Устройството за настройка на часовника трябва да се намира вътре в кутията с тахографския лист, като отварянето й автоматично трябва да се записва върху листа.

9. Ако механизмът за придвижване на тахографския лист се управлява от часовника, периодът на правилно функциониране след пълното му навиване трябва да надвишава най-малко с 10 % периода на регистрация при максимална натовареност на тахографа с тахографски листове.

10. Показващите устройства на тахографа трябва да притежават подходящо незаслепяващо осветяване.

11. При нормални условия на експлоатация всички вътрешни части на тахографа трябва да бъдат защитени срещу проникване на влага и прах. Те трябва да бъдат защитени от достъп чрез корпус и/или капаци, които имат възможност за пломбиране.

12. Константата на тахографа трябва да може да се настройва спрямо характеристичния коефициент на автомобила с помощта на подходящо устройство (адаптор). Автомобили с два или повече двигателни моста с разлика в предавките към тях трябва да притежават превключвателно (комутативно) устройство, чрез което тези разлики автоматично да се преобразуват по начин, който да приспособява тахографа към автомобила.

13. Кабелите, свързващи датчика за скорост и разстояние с тахографа, трябва да бъдат защитени с покрита с пластмаса непрекъсната неръждаема стоманена обвивка (броня) с кантовани краища. Това изискване не е задължително, когато:

а) се осигурява еквивалентна защита от неоторизиран достъп с други средства (например поредица от кодирани сигнали), способни да регистрират прекъсване или наличие на уред, който не е необходим за нормалната работа на тахографа; тези средства трябва да предпазват тахографа при къси съединения в токозахранването и при модифициране на електронните сигнали от датчика за скорост и разстояние; общата връзка, включваща пломбираните връзки между датчика и тахографа, трябва да е непрекъсната;

б) се осигурява еквивалентна защита, при която има възможност тахографът да записва движението на автомобила, независимо от датчика за скорост и разстояние.

II.2. Показващи устройства

1. Индикатор за изминато разстояние (сумиращ брояч за изминато разстояние):

а) стойността на най-малкото скално деление на брояча за изминато разстояние трябва да бъде 0,1 km; цифрите, показващи стотиците метри, трябва да се различават ясно от тези, които показват целите километри;

б) цифрите на брояча за изминато разстояние трябва да са ясни и четливи с височина не по-малко от 4 mm;

в) максималното показание на брояча за изминато разстояние трябва да бъде не по-малко от 99999,9 km.

2. Индикатор за скорост (скоростомер):

а) в границите на обхвата на измерване на скоростта скалата на скоростомера трябва да бъде равномерно градуирана на интервали от 1, 2, 5 или 10 km/h; стойността на скалното деление на скоростомера (стойността между две последователни означения) не трябва да надвишава 10 % от максималната скорост, означена на скалата;

б) скалата, извън обхвата на измерване на скоростта, може да не се означава с цифри;

в) дължината на всяко скално деление, отговаряща на разлика в скоростта от 10 km/h, трябва да бъде не по-малка от 10 mm;

г) когато индикаторът е стрелкови уред, разстоянието между стрелката и циферблата трябва да е по-малко от 3 mm.

3. Индикатор за време

Часовникът трябва да се вижда от външната страна на тахографа и разчитането на неговите данни да е ясно, лесно и недвусмислено.

II.3. Регистриращи (записващи) устройства

1. Общи изисквания:

а) във всеки тахограф, независимо от формата на тахографския лист (лента или диск), трябва да бъде предвиден белег, който да позволява правилното поставяне на листа по начин, осигуряващ съответствието между времето, показвано от часовника, и означенията на часовете върху листа;

б) механизмът за задвижване на тахографския лист трябва да осигурява неговото движение, без луфтове и възможност листът свободно да бъде поставян и изваждан;

в) когато тахографските листове имат формата на диск (шайба), механизмът за тяхното задвижване трябва да се управлява от часовниковия механизъм; в този случай въртеливото движение на диска трябва да е непрекъснато и равномерно, с минимална скорост 7 mm/h (измервана от вътрешния пръстен, ограничаващ областта за регистриране на скоростта);

г) за тахографи, използващи тахографски ленти, при които механизмът за задвижване на лентите напред се управлява от часовник, скоростта на праволинейното движение напред трябва да бъде най-малко 10 mm/h;

д) регистрациите на изминатото разстояние, на скоростта на автомобила и на всяко отваряне на кутията (корпуса), съдържаща тахографския(те) лист(ове), трябва да се извършват автоматично.

2. Регистрация на изминатото разстояние:

а) всеки километър изминато разстояние трябва да се регистрира върху диаграмата чрез промяна от най-малко 1 mm по съответната координата;

б) регистрацията на разстоянията трябва да бъде четлива, вкл. за скорости, достигащи горната граница на обхвата на измерване.

3. Регистрация на скоростта:

а) независимо от формата на регистрационния лист писецът за регистриране на скоростта трябва да се движи праволинейно и перпендикулярно на посоката на движение на тахографския лист; възможно е да се използва и криволинейно движение на писеца, ако са изпълнени следните условия:

- движението на писеца е перпендикулярно на средната окръжност (за диск) или на оста на областта, запазена за регистриране на скоростта (за лента);

- съотношението между радиуса на кривата, която се описва от писеца, и широчината на областта, запазена за регистриране на скоростта, е най-малко 2,4 : 1, независимо от формата на тахографския лист;

- скалните знаци на скалата за време трябва да пресичат областта за записване на данните, следвайки крива със същия радиус, както радиуса на следата, описана от писеца; стойността на скалното деление (стойността между два скални знака) не трябва да надвишава 1 h;

б) всяка промяна на скоростта с 10 km/h трябва да бъде отразена върху диаграмата чрез промяна с най-малко 1,5 mm по съответната координата.

4. Регистрация на периодите от време:

а) конструктивно тахографът трябва винаги да осигурява автоматичен запис на времето за управление на автомобила и да създава възможност при необходимост и чрез превключвател отделно да регистрира другите периоди от време;

б) характеристиките на следите, оставени от писеца, взаимното им разположение и графичните символи (знаци) трябва да позволяват ясно разчитане на различните периоди от време; различните периоди от време се представят посредством различна дебелина на съответните следи от писеца или чрез друга система, равностойна на първата или по-добра, от гледна точка на яснота и разчитане на записа;

в) в случай че автомобилът се управлява от екипаж от повече от един водач, изпълнението на условията, посочени в т. 4, буква "а", трябва да се осъществява върху различни тахографски листове, като всеки един от тях се отнася за отделен водач; движението на отделните листове напред трябва да се осъществява или от един механизъм, или от синхронизирани механизми.

II.4. Заключващо устройство

1. Корпусът(кутията), съдържащ тахографския(те) лист(ове) и устройството за настройка времето на часовника, трябва да бъде снабден с ключалка.

2. Всяко отваряне на корпуса, съдържащ тахографския(те) лист(ове) и устройството за настройка на времето, трябва да се отбелязва автоматично върху листа(овете).

II.5. Надписи (означения)

1. На циферблата на тахографа трябва да се нанесат следните надписи:

а) в близост до цифрите на сумиращия брояч за разстояние - единицата за измерване на разстоянието, означена с "km";

б) в близост до скалата за скоростта - означението "km/h";

в) обхвата на скоростомера във вида "Vmin .... km/h, Vmax ..... km/h"; този надпис не е необходим, ако обхватът на измерване е посочен върху фабричната табела на тахографа.

2. Фабричната табела трябва да бъде вградена в тахографа и трябва да съдържа следните надписи, които да се виждат при неговия монтаж:

а) наименование и адрес на производителя на тахографа;

б) фабричен номер и година на производство;

в) знака за одобряване на типа на тахографа (приложение № 3);

г) константата на тахографа във вида "k = .... rev/km" или "k = ... imp/km";

д) обхвата на измерване на скоростта по начина, показан в т. 1, буква"в";

е) допустимата ъглова ориентация в посочения по-долу вид, ако чувствителността на тахографа към ъгъла на наклон може да повлияе върху показанията и те да излязат извън допустимите грешки:

виж фигура

където алфа е ъгълът, измерен от хоризонталното положение на лицевата страна на тахографа (ориентирана нагоре), за който той е регулиран, а ъглите бета и гама са допустимите отклонения нагоре и надолу спрямо ъгъла алфа.

II.6. Максимално допустими грешки на показващите и регистриращите устройства

1. При изпитване за одобряване на типа и при първоначална проверка максимално допустимите грешки са:

а) ± 1 % от действителното изминато разстояние, което трябва да е най-малко 1 km;

б) ± 3 km/h от действителната скорост;

в) ± 2 min на денонощие при максимум 10 min за 7 денонощия, в случай че продължителността на работа на часовника след навиване е не по-малка от този период.

2. След монтаж в автомобила на нов или ремонтиран тахограф максимално допустимите грешки за тахографа са:

а) ± 2 % от действителното изминато разстояние, което трябва да е най-малко 1 km;

б) ± 4 km/h от действителната скорост;

в) ± 2 min на денонощие или с 10 min за 7 денонощия.

3. При използване на тахографа в автомобила максимално допустимите грешки са:

а) ± 4 % от действителното изминато разстояние, което трябва да е най-малко 1 km;

б) ± 6 km/h от действителната скорост;

в) ± 2 min на денонощие или с 10 min за 7 денонощия.

4. Грешките на тахографа се определят при температура от 0 до 40 °C, измерена в непосредствена близост до тахографа.

5. Грешките на тахографа при монтаж и при използване се определят при условията, посочени в чл. 26.

III. Тахографски листове

III.1. Общи изисквания

1. Тахографските листове трябва да бъдат с качество, което да осигурява доброто функциониране на устройствата и записите да бъдат неизтриваеми, ясно четливи и различими. При нормални условия на температура и влажност тахографските листове трябва да запазват размерите си, а съдържащите се на тях данни и записи да остават ясно четливи за период не по-малък от една година.

2. Тахографските листове трябва да дават възможност на всеки член на екипажа на автомобила да въвежда необходимите данни, без да поврежда листа или да влияе върху четливостта на данните, записани върху него.

3. Минималният капацитет за записване на данните върху тахографските листове, независимо от вида им, трябва да бъде 24 часа. Когато се поставят няколко свързани диска, връзките между отделните дискове трябва да се осъществяват по такъв начин, че записите да не се прекъсват и да не се препокриват в точката на прехвърляне от един диск на друг.

III.2. Зони за регистрация (записване) и тяхното градуиране

1. Тахографските листове трябва да съдържат най-малко следните зони (области) за записване:

а) зона за регистрация на скоростта;

б) зона за регистрация на изминатото разстояние;

в) зона или зони за регистрация на времето за управление, на други периоди на работа и на разположение на водачите, както и периодите на прекъсвания в тяхната работа и почивки.

2. Зоната за регистрация на скоростта трябва да е градуирана със скални деления не по-големи от 20 km/h. Срещу всяко означение върху скалата трябва да бъде показана съответстващата скорост с цифри. Означението "km/h" трябва да фигурира най-малко веднъж в тази зона. Последното означение от тази зона трябва да съвпада с горната граница на обхвата на измерване на скоростта.

3. Зоната за регистрация на изминатото разстояние трябва да бъде разположена така, че да позволява четливо отчитане на изминатите километри.

4. Зоната или зоните, предвидени за регистрация на периодите от време, посочени в т. 1, буква "в", трябва да притежават необходимите означения, за да се разграничават недвусмислено различните периоди от време.

III.3. Информация, която се отпечатва върху тахографските листове

1. Всеки тахографски лист трябва да съдържа отпечатана следната информация:

а) име и адрес на производителя;

б) знак за одобрен тип на тахографския лист;

в) знака или знаците за одобрените типове тахографи, с които тахографският лист може да бъде използван;

г) горната граница на обхвата на измерване на скоростта, която се регистрира, изразена в "km/h".

2. Тахографският лист трябва да има отпечатана най-малко една скала за време, която да позволява директно отчитане на периоди от време на интервали от 15 min с възможност за ясно разграничаване в интервала на подинтервали по 5 min.

III.4. Свободно място за ръчно вписване на данни

1. Трябва да е предвидено свободно място за ръчно вписване на данни, което да позволява на водачите да записват най-малко следната информация:

а) име и фамилия на водача;

б) дата и място на началото и дата и място на приключването на използването на листа;

в) регистрационния номер на автомобила или регистрационните номера на автомобилите, които водачът управлява по време на използване на тахографския лист;

г) показанията от брояча за изминатото разстояние на автомобила или автомобилите, които водачът управлява по време на използването на листа;

д) часа на всяка смяна на автомобилите.

 Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1

Знак за одобряване на типа на тахограф и/или тахографски лист

виж фигура

* Размерите на знака за одобряване на типа са дадени в милиметри, като тези размери са минимални. Съотношението между размерите трябва да се спазва. Цифрите под знака са дадени с информативна цел.

 Приложение № 4 към чл. 32, ал. 1

виж фигура Приложение № 5 към чл. 32, ал. 4, т. 1

Удостоверение № ... ...

 

за изтегляне на данни/за невъзможност за изтегляне на данни

 
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница