Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортстраница12/20
Дата30.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


19.5. при задялване на траверсите със саботажна тесла работникът работи разкрачен;

19.6. при наместване на ребровата подложка под релсата не се пипа с ръка под петата на релсата.

20. При влагане на стрелка в пътя чрез преместване, предварително монтирана на скеле или площадка в непосредствена близост до мястото, където ще бъде положена, на извънгабаритно разстояние от пътя се спазват следните правила:

20.1. работите се извършват на три етапа: подготвителен, в "прозореца" и заключителен (след "прозореца");

20.2. подготвителните работи се изпълняват при намалена скорост на движение на влаковете до 25 km/h, което се сигнализира; работното място също се сигнализира съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт;

20.3. преди "прозореца" скреплението се отвива и се изваждат по две траверси през траверса, а наставовите болтове на стрелката, която ще се монтира, се развиват с изправни ключове;

20.4. в "прозореца" работното място се сигнализира от двете страни по правата и отклонението със забранителен сигнал за прекъснат път;

20.5. при разкопаване на праговете, изхвърляне и пресяване на баласта се работи на безопасно разстояние един от друг;

20.6. новата стрелка се премества (наруква) в пътя на части, като се работи задължително под команда на ръководителя на работата;

20.7. забранено е при свързването на наставите и наместването с ръце на едната релса между връзките, закрепени на другата; това се извършва с помощта на клещи и лостове.
Смяна на траверси

21. При смяна на единични или двойни траверси, предялване на дървени траверси в пътя и извън него, подготовка на мостови траверси, направа и демонтиране на двойни дървени траверси се прилагат следните правила:

21.1. при разкопаване на баласта в междутраверсието срещу работещия не стои друг работник;

21.2. разкопаният баласт се изхвърля само с инструменти;

21.3. траверсите се изваждат и пренасят със специални клещи за траверси;

21.4. новата траверса се вмъква само със специалните клещи за траверси;

21.5. двойната дървена траверса се изважда и намества от две лица, а стоманобетоновата - от три лица.

22. При смяна на единични или двойни мостови траверси на съоръжения се прилагат следните правила:

22.1. при смяна на траверси на мост поради необходимостта да се стъпва и ходи по мостовата конструкция е задължително използването на лични предпазни средства - каски, гръдни колани, въжета и обувки с неплъзгащи подметки;

22.2. тъй като на мостовите съоръжения при смяна на траверсите се налага и сваляне на релсите и контрарелсите, задължително е използването на обходни медни въжета в електрифицирани участъци;

22.3. при установяване и на най-малко електрическо напрежение по металната мостова конструкция работата се преустановява и работниците се извеждат на безопасно разстояние;

22.4. всички манипулации по тази операция се извършват с предпазни ръкавици.
Смяна и притягане на скрепление, наставови болтове, връзки, реброви, еластични и ъглови подложки

23. При доставяне на скрепителния материал до работното място от работниците, когато се използва ръчна количка за движение по релсов път тип "Модерон", се спазват всички правила за безопасна работа с нея.

24. Гайките на стегателните болтове се развиват и завиват ръчно със специален ключ или механизирано с тирфоногаечна машина.

25. При смяна на гумени подложки в пътя релсата се повдига с лост, а подложката внимателно се изважда, без ръката да попада под повдигнатата релса.

26. При смяна на наставови връзки в електрифициран участък се ползва изправно късо обходно въже със захвати на краищата.

27. Забранено е при смяна на наставови връзки и болтове да се проверява с пръсти точното съвпадане на отворите между релсите и връзките.

28. Забранено е при свързване на две релси да се намества с ръце едната релса между връзките на другата. Това се извършва само с клещи за релси и лостове.
Поправка на железния път по ос и ниво

29. Железният път (стрелката) се повдига с помощта на крик, който се поставя вертикално под петата на релсата.

30. Работи се едновременно с два крика, обслужвани от двама работници, а останалите работници задължително застават на безопасно разстояние.

31. Език на стрелка, свързана с осигурителна техника, се повдига в присъствие на механик по осигурителна техника.

32. При спускане на крика работниците се отстраняват от релсата и обсега на действие на крика.

33. При изместване, по-голямо от 20 mm, се откриват челата на траверсите.

34. Железният път (стрелката) се премества съгласувано под ръководството на ръководителя на работата.

35. През летните месеци при висока температура преместването (рукането) се извършва предимно сутрин или вечер.
Работа при зимни условия и почистване на сняг по време на дежурства

36. Не се допускат до работа работници без полагащото им се студо- и водозащитно облекло.

37. При силен валеж ръководителят на работа определя почивките, тяхното място и продължителност.

38. При почистване на сняг по време на нощно дежурство се спазват следните правила за безопасна работа:

38.1. когато се налага да почиства сняг през нощта, дежурният работник е в постоянна връзка с осигуряващите движението (дежурен ръководител движение и постовия стрелочник) и при сигнал от тях незабавно се отстранява от железния път на безопасно разстояние;

38.2. през нощта дежурните почистват само езиците, раменната релса и стрелковото корито, така че да се осигури движението и прилепването на езика към раменната релса и заключване на стрелковата заключалка; редовната смяна през деня довършва почистването на стрелките, железния път и другите съоръжения.
Разваляне и направа на прелезна настилка на прелез

39. Мястото на работа се сигнализира от страна на возилата съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт.

40. По отношение на автомобилите се сигнализира съгласно Закона за движение по пътищата.

41. Забранено е при изваждането на гвоздеите с "кози крак" или лост да се наляга с тяло върху него. Забранено е поставянето под стъпката на "козия крак" на камъни, трески и др. вместо метални подложки.

42. Забранено е изправянето на гвоздеи върху главата на релсата.

43. При изхвърляне на траверсите се работи под команда, като се пазят ръцете и краката от притискане.

44. При задялване на траверси със саботажна тесла работникът работи разкрачен, за да не нарани краката си при празен ход на теслата.

45. При нареждане и наместване на траверсите се работи под команда и с помощта на лостове, като се пазят краката и ръцете от притискане.

46. Траверсите се заковават с добре изострени прави гвоздеи.

47. Гвоздеите се набиват в предварително пробити със свредел отвори.
Направа на изолирани лепени настави

48. До работа за направа на лепени настави се допускат само лица, предварително обучени и преминали инструктаж за безопасна работа.

49. Лицата, работещи с ръчен шмиргелов апарат с гъвкав вал, се запознават с инструкцията за безопасна работа с апарата.

50. Работниците по направа на лепени настави задължително ползват специално работно облекло и лични предпазни средства. Работещият с шлайфащите и режещите машини (шмиргел с гъвкав вал, релсорезна и др.) ползва предпазни очила или маска, прахозащитни гамаши.

51. При работа с епоксидна смола задължително се ползват гумени ръкавици. Смолата се измива само с топла вода, сапун или спирт. Забранено е използването на керосин и др. разредители за измиване.
Направа на алумино-термитна заварка

52. Извършващите алумино-термитни заварки по железния път лица задължително са правоспособни заварчици и спазват изискванията за безопасна работа при газопламъчно заваряване и рязане на метали и изискванията за съхранение, транспорт и употреба на кислород.

53. Забранено е да се работи със замърсени или напоени с разтворители или с гориво-смазочни материали работно и специално работно облекло, обувки, ръкавици и др. Забраната се отнася и за помощниците на заварчиците и за другите присъстващи лица при извършване на заваръчни работи.

54. Забранено е в складовете за термитна смес да се съхраняват термитни запалки, леснозапалими материали и съдове с горими, леснозапалими или взривни газове. В складовете за термитна смес се осигуряват противопожарни уреди и съоръжения.

55. Забранено е транспортирането на термитна смес заедно с термитни запалки или с други леснозапалими вещества, материали и газове.

56. Забранено е ползването на алумино-термитни дози, когато те не са във фабрична опаковка, когато в опаковката няма сертификат от предприятието производител за количеството, датата на производство и срока за съхранение, когато е овлажнена.

57. Термитната смес се предава за ползване и се ползва само от лица, на които е възложено извършването на алумино-термитни заварки.

58. Забранено е заваряването, преди да са взети необходимите противопожарни мерки.

59. Мястото около заваряването се разчиства от:

а) горими материали в радиус 5 m;

б) леснозапалими течности в радиус 15 m;

в) сняг в радиус не по-малък от 0,5 m.

60. Разтопената термитна смес се налива само в изправни и сухи заваръчни форми.

61. Преди запалване на термитната смес и изпускане на втечнения продукт заварчикът ползва предпазни очила, а всички останали работници се отдалечават на безопасно разстояние.

62. Забранено е термитната смес да се запалва посредством пламък, искра, електрическа дъга и др. подобни. Запалването се извършва само с термитни или електрозапалки.

63. Когато след поставяне на запалената термитна запалка в термитната смес не е осъществено запалването, повторното й запалване се извършва след изчакване най-малко 3 min.

64. Забранено е приближаването към незапалена термитна смес без предпазни очила.

65. Разтопената термитна смес се освобождава за излизане от тегела във формата чрез удар на запорното устройство отдолу нагоре със специална пръчка. Задължително е изчакването до окончателното втвърдяване на стопилката за отстраняване на дозата от тегела.

66. Забранено е при пробив и изтичане на стопилката от тигела или от формата да се предприемат мерки за запушване на пробива или за задържане изтичането на стопилката по какъвто и да е начин. При тези случаи се вземат мерки за предотвратяване на пожар.

67. Забранено е отстраняването на формата от мястото на заваряването или нейното разрушаване преди пълното втвърдяване на стопилката.

68. Забранено е извършването на алумино-термитни заварки с неизправни съоръжения и инструменти.

69. Забранено е оставянето на неизползвани материали за алумино-термитно заваряване след привършване на работа вън от склада.

70. При изсичане след заваряването на изстинал излишен метал с машини с абразивен инструмент се спазват изискванията за безопасност при работа със съответната машина.

71. При извършване на алумино-термитни заварки работниците задължително използват полагащото им се работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства.
Почистване на канавки, банкети, вток и отток на водостоци и окосяване тревите на банкета

72. Почистването на канавки, банкети, вток и отток на водостоци, окосяването на тревите на банкета се извършват индивидуално без наблюдение от ръководител или организирано от група по поддържане на железния път.

73. Не се допускат на работа работници без подходящо работно облекло.

74. Когато почистването се извършва самостоятелно от кантонера по железния път или от друго лице, той задължително е със сигнално елече или костюм.

75. Когато в района на работа съществува опасност от появата на змии, всички работещи са с гумени ботуши.

76. Когато почистването е ръчно, на всички работещи задължително се осигуряват предпазни ръкавици.

77. Почистването на банкетите, канавките и косенето на банкетите се извършва по посока, обратна на движението на влаковете.

78. Когато почистването се извършва организирано от групата по поддържането на железния път, мястото се сигнализира. При приближаване на влак работата се преустановява и работещите се отстраняват на безопасно разстояние заедно с инструмента си до отминаване на влака.
Обрушване на скали и преоткосирване на откоси

79. Изискванията за безопасност и здраве при обрушване на скали и преоткосирване на откоси по железопътната инфраструктура се определят с инструкция на НК "ЖИ".

Приложение № 4 към чл. 146, ал. 1
Специфични изисквания за безопасност и здраве при работа с железопътен стрелови кран
1. Със стрелови железопътен хидравличен кран могат да работят само правоспособни машинисти (кранисти, оператори) и прикачвачи с необходимата квалификация.

2. Преди започване на работа на персонал, работещ и обслужващ крана, се провежда инструктаж от прекия ръководител на работа.

3. Работещите с крана задължително ползват специално работно облекло, каски и ръкавици.

4. Преди започване на работа се извършва визуален оглед на крановото устройство, на вагона и захранващите го електрически вериги.

5. Движението на крана до работното място се извършва само в транспортно положение.

6. Стабилизирането за работа се извършва върху здрави, уплътнени места, като под металните стъпки на стабилизиращите цилиндри се поставят дървени трупи.

7. Захранването с електрическа енергия се извършва в следната последователност: първо се включва кабелът в куплунга на вагона и след това в куплунга на моторния влекач се подава напрежението. Изключването е по обратния ред.

8. За безопасната работа на крана предварително се регламентира и осигурява влаков и електрически прозорец с необходимия брой сигналисти и преносими сигнали.

9. При работи на двупътен участък или в района на гара ръководителят на работа следи за спазването на габарита спрямо съседния коловоз и контактната мрежа.

10. Машинистът, обслужващ крана по време на работа, задължително ползва предпазен колан и каска.

11. При работа на крана с кука се използват сапани и други товарозахватни приспособления, надеждно захващащи товара. Прикачвачите се отстраняват на безопасно разстояние, товарът се повдига на 0,20 m от терена и се спира, за да се убеди машинистът на крана, че е окачен надеждно и балансиран.

12. При работа на крана с грайфер машинистът спазва изискванията по т. 8, 9 и 10.

13. През време на работа на крана с грайфер ръководителят на работата заедно с персонала стоят на безопасно разстояние от обсега на грайфера и изкопа.

14. При констатиране на повреда в някои възли по електрическото захранване или хидравликата кранът незабавно се спира до отстраняване на повредата от компетентни специалисти.

15. Работи се само със сапани и други товарозахватни приспособления от сертифицирани производители. На сапаните се извършва преглед за изправността на всеки 10 дни съгласно изискванията за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения.

16. Товарът се разпределя равномерно на платформата на вагона.

17. Забранено е вдигането и свалянето на работници с крановото устройство.

18. Установените ръчни и звукови сигнали се подават само от правоспособни лица.

19. Забранено е стоенето и преминаването на лица в работната зона на крана при вдигнат товар.

Приложение № 5 към чл. 146, ал. 2
Специфични изисквания за безопасност и здраве при рязане и пробиване на релси с релсорезна, релсопробивна машина и газокислородна уредба
1. Изискванията при рязане и пробиване на релси с релсорезна, релсопробивна машина и газокислородна уредба са следните:

1.1. при изпълнение на работния процес отговорно лице за безопасността на работещите е ръководителят на работата;

1.2. релсата в пътя се реже при прекъснато движение на влаковете ("прозорец"), като мястото се сигнализира съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт;

1.3. газорезчиците, техните помощници и работещите с релсорезна и релсопробивна машина при рязане и пробиване на релси ползват защитни очила и специално работно облекло;

1.4. работещите с машините и уредбите са със закопчано и прибрано работно облекло, незамърсено с масла или с мазнини.

2. При рязане и пробиване на релси с релсорезна и релсопробивна машина се спазват следните изисквания:

2.1. забранено е да се работи с неизправни машини; преди работа работникът проверява тяхната изправност: всички болтове да са на местата си, гайките затегнати, заземяването изправно, всички ръчки да са електроизолирани, да няма оголена електроизолация на захранващите кабели; преглед, смазване, ремонт на механизмите и машините се разрешава само след тяхното спиране;

2.2. при работа с електрическата релсорезачка електродвигателят й се включва след нейното сигурно закрепване към релсата; релсорезачката се поставя върху релсата така, че ножовката да бъде точно върху мястото за рязане и перпендикулярно на релсата;

2.3. забранено е при работа с релсопробивна електрическа машина поставянето на свредлото в патронника, когато е в работно положение; задължително се проверява устойчивостта на свредела, дали е правилно наточен, дали се насочва вертикално и се включва след като се постави свределът на мястото на продупчването.

3. При рязане и пробиване на релси с газокислородна уредба се спазват следните изисквания:

3.1. лицата, извършващи рязане и пробиване на релси с газокислородна уредба, имат необходимата правоспособност за газопламъчно заваряване и рязане; ежегодно се извършва проверка на знанията на работниците;

3.2. кислородните бутилки, ползвани при газокислородното рязане на временни работни места, са защитени от нагряване от слънчеви лъчи и от падане на масла или мазнини върху тях;

3.3. абсолютно забранено е удрянето, хвърлянето и търкалянето на бутилките;

3.4. при работа с газокислородна уредба на временните работни места се осигуряват необходимите пожарогасителни средства;

3.5. преди започване на работа:

а) отстраняват се от работното място и около него лесно запалителните вещества и материали;

б) проверяват се сигурността и закрепването на газовите маркучи към горелката или резача и към редуцир-вентилите;

3.6. през време на работа:

а) забранено е газовите маркучи да се държат под мишница, на рамо или да се притискат между краката;

б) забранено е придвижването на заварчиците със запалена горелка (резач) извън пределите на работното място;

в) при прекъсване на работа с горелката или резача плътно се затварят: първо редуцир-вентилът на бутилката и след това спирателният вентил на горелката;

г) при прегряване на горелката или на резача работата с тях се преустановява, те се загасват и след това се охлаждат до пълно изстиване в съд с вода; такъв съд с вода се осигурява при всеки заварчик по време на работа;

д) забранено е да се работи със замърсени (запушени) изходящи канали и мундщуците на горелките и на резачите поради опасност от обратен удар на пламъка;

е) при обратен удар на пламъка незабавно се затварят вентилите на горелката или резача, на бутилките и на входния предпазител, проверява се състоянието на маркучите, като те се продухат или се заменят с нови;

3.7. след завършване на работа:

а) подаването на газ по тръбопроводите се прекратява;

б) маркучите се изваждат от газозахранващите източници;

в) горелките, резачите, маркучите, редуцир-вентилите и бутилките със сгъстени газове се съхраняват на подходящи обезопасени за целта места.

Приложение № 6 към чл. 158, ал. 1
Изисквания за квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи към различните длъжности на работниците и служителите в електрифицирани железопътни участъциКвалифика-

Длъжности

Необходим стаж по

1. Изисквания

ционна

 

контактната мрежа

2. Пълномощия

група

 

 

 

1

2

3

4

I

1. Неелектротехнически

Не се изисква стаж.

1.1. Обща представа за

 

персонал на

Обучение на работното

контактната мрежа и

 

електрифицирани

място най-малко един

съоръженията й, за риска

 

участъци.

ден и препитване от

при приближаване до

 

2. Практиканти и

лице с трета

тоководещи части на

 

стажанти от средни

квалификационна група.

контактната мрежа.

 

училища, колежи,

 

1.2. Лицата трябва да

 

висши учебни

 

знаят правилата за

 

заведения

 

безопасност, пряко

 

 

 

свързани с

 

 

 

извършваната работа.

II

1. Начинаещи

Без стаж за лица с

1.1.Познания за

 

електромонтьори

висше образование и за

устройството на

 

2. Сигналисти -

практиканти и стажанти

контактната мрежа.

 

охранители

от колежи и висши

1.2. Ясна представа за

 

3. Майстори боя-

учебни заведения;

риска от електрически

 

джии и строители

Един месец за лица със

ток, от приближаването

 

4. Машинисти на

средно образование с

към тоководещи части и

 

пътни машини

професионална

части с индуктирано

 

5. Началници на

квалификация по

напрежение.

 

влак

електротехническа

1.3. Знания по основните

 

6. Началници

специалност;

мерки за безопасност

 

(ръководители) с

Три месеца за лица с

при работа по

 

неелектрическа

основно и със средно

устройствата на

 

специалност

образование без

контактната мрежа.

 

7. Стажанти от средни

професионална

1.4. Практически умения

 

училища, колежи, висши

квалификация или с

за оказване на първа

 

учебни заведения с

професионална

долекарска помощ на

 

електротехническа

квалификация по

пострадал от

 

специалност

неелектротехническа

електрически ток.

 

 

специалност.

2.1. Могат да работят на

 

 

 

разстояние от части под

 

 

 

напрежение над 2 m под

 

 

 

наблюдение на лице с

 

 

 

по-висока

 

 

 

квалификационна група.

III

1. Електромонтьори

Стаж с втора

1.1. Знания по обща

 

2. Начинаещи

квалификационна група

електротехника.

 

механици

най-малко:

1.2. Знания за

 

(електротехници,

- без стаж за лица с

устройството на

 

електромеханици)

висше образование и

контактната мрежа и на

 

3. Машинисти на

електротехническа

секционните постове.

 

монтажна машина на

специалност;

1.3. Ясна представа за

 

контактна мрежа

- eдин месец за стажанти

риска при работа по

 

4. Помощник-машинисти

от колежи от висши

контактната мрежа,

 

на електрически

учебни заведения,

електропроводите и

 

подвижен състав

обучаващи се по

мачтовите трафопостове,

 

5. Началници и

електротехническа

секционните постове,

 

заместник-началници на

специалност и положили

основните захранващи

 

гари

изпит за безопасност

станции, резервните

 

6. Ръководители

при работа;

захранващи станции и за

 

смяна, ръководители

- два месеца за лица,

опасността от

 

движение

незаети в

индуктирани

 

7. Стажанти

експлоатацията на

напрежения.

 

 

контактната мрежа;

1.4. Знания по правилата

 

 

- три месеца за лица със

за безопасност при

 

 

средно образование с

работа и реда за

 

 

професионална

допускане към работа на

 

 

квалификация по

изключени и заземени

 

 

електротехническа

линии и устройства.

 

 

специалност;

1.5. Познания по схемите

 

 

- четири месеца за лица

на секциониране в

 

 

със средно образование

обслужвания участък.

 

 

с професионална

1.6. Да имат практически

 

 

квалификация с

умения за оказване на

 

 

техническа

първа долекарска помощ

 

 

неелектротехническа

на пострадал от

 

 

специалност;

електрически ток.

 

 

- шест месеца за лица с

2.1. Могат да работят на

 

 

основно и средно

височина при пълно

 

 

образование без

изключване на

 

 

професионална

напрежението или на

 

 

квалификация.

разстояние от части,

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница